21 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

21 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Nisan Tersane ıslah edilmeli para memlekette kalmalı Vapurcularımızdan İsmail Hakkı, tersanemizin ıslahım maddî ve manevî kazançları itibarile çok lüzumlu buluyor Yardun bu • günkü mesele • leri arasında, hu • kumetin 10 mil yon lira ile ha rice yaptMraca ğı yeni vapur lar ifinin hususî bir •hemmiyeti vardır. Deniz ti • caretimizm küri • cafı için mühim bir merhale olan İsmatt Hakkı bu mesele üze rmde mütehassıslarin, alâkadarlarin söylenmesi faydalı birçok fikirleri olabilir diye düşündük. BOhassa, memlekette mükemmel bir te,rsane vücude getirerek fcriyacnnn olan gemileri kendi yurdumuada kendi vesaitimiz • 1« yaptirmak fikri de ana prensip iti barile yabana atüacak bir düsünce olmadığından, iküsadiyatimiz içra hayatî bir ehemmiyeti olan bu işleri hep bir arada münakaşaya imkân vermek üzere bir anket açtık. Bu ankete aldığttniz cevabian sıra süe yazdıktan sonra ortaya atılan fi • kirlerin umomî bir hulâsasnı yapaca maktan daha basit mesele yoktur. Asü mesele kurulan rabrikayi yaşatmaktir. thtiyacimız oln vapurlari harice yaptırdıktan sonra bir gemi inşaat fabrika sı kurmanin mana ve ehemmiyeti ka lırmi? Fabrikadan maksad mevcud gemilerin tamiri ise tesuatı hazira ile bu jsler mükemmelen yapümaktadir. Mevcud posta vapurlarimizin daha iki sene çalişabilecekleri yolundaki iddialar asüsizdır. Tamiratları munta zam yapümak sartile bu gemiler daha uzun seneler çaluabilir. Tamirat için verilecek para, memlekette kaldigi cihetle tamir masraflarinin fazlalığı id diasi, yeni gemiler îçin harice milyonlar verilmesi hakkmda bir mazerct o lanvaz. Mahkum olan Yunan zabitleri Divanıharbler muhtelif hapis cezaları verdiler Atina 20 (Hususi) Cumhuriveb koruma derneklerinin isyanla alâkadar reia ve erkânını muhakeme etmekte bulunan divanıharbde dün General Papulas ile diğer erkân müdafaalarını yapmışlardır. Bugün avukatlar müdafaalarını yapacak lardır. Cumartesiye divanın hük mü beklenmektedir. Şimdiye kadar divanıharblere sevkedilmemiş bulunan bütün fi • rarilerin, Oniki adalara kaçan General Vlahos ta dahil olduğu halde mayısın ikinci günü muha kemesine başlaması takarrür et miştir. Sakız adası isyanma îştirak eden sivil ve askerlerin muhakemesine bakan divan hükmünü vermiştir. Kaymakam Antonopulos ile bin • başı Lerngal müebbed kürege, yüzbaşı muavini Linas, Papanikolakia on beşer sene küreğe ve bazılan da daha az cezalara mahkum edilmiş lerdir. Suçlulardan birçoklan be raet etmiştir. Bunlar arasında eski Sakız meb'usu Rozakia ile Bele diye reisi de vardır. Hudud fırkası erkânıharbiye zabitlerinden isyana iştirak edenleri muhakeme eden Drama divanıharbi de hükmünü vermiştir. Bu hiikme göre miralay Gagaras, Piliunis, kaymakam Tuta8, binbaşı Petas, Rigopulos, Hacakis müebbed küreğe, üç yüzbaşı yirmi seneye iki yüzbaşı muavini on beşer sene küreğe, diğerleri daha hafif ceza • lara mahkum olmuşlar ve hepsinin de askerlik rütbelerinin alınması na karar verilmiştir. Selânik 20 (Hususî) Gümül cinedeki divanıharb 26 ncı piyade alayı on ikinci dağ topçulanndan mi ralay Spıliopulosu üç sene, üç bb • başıyı ikiser buçuk sene ve diğerleri ni daha hafif cezalara mahkum et miştir. Yenişehirdeki dhramharb bir Hnbaşıyı iki sene bir mülâiimi altı ay ve bir sıvıl doktorla avukau birer seneye mahkum etmiş birçok suçlulara da beraet vermiştir. Rumen millî takımı gelecek Haziranın yedisinde iki millî takım karşılaşacak Yugoslavya millî takımile yapıla • cak maçın geri kalması üzerine futbol Federasyonumuz, Romanya Federasyonuna müracaat ederek müsabaka teklif etmişü'. Bu teklife cevab gelmif tir. Romanya Federasyonu, 8 hazi randa maç yapmağı kabul etmiştir. Fakat 8 haziran cumartesi gününe te • sadüf ettiğinden bu tarihin 7 haziran olarak tesbiti ve 9 haziranda da iki jehir muhtelitleri arasında ikinci bir maç yapılması muvafık olacağı Romanya Federasyonuna bildirilmiştir. Rumenlerin bunu kabul edecekleri ve 7 ha ziranda şehrimizde Türk Rumen millî takımlannm karçılaşacağı muhakkak addedilmektedir. Fransız Sovyet konuşmal an vahim güçlüklerle karşılaştı İSattaraft birinei filaştığona bir delil gibi sayümakta • dır. Resmî ve yarıresmî mehafil, met • nin tefsirinde, telâkki ihtilâflanndan bahsediyorlar. Fransız Sovyet müzakeratmda çıkan müşkülât, Fransa siyasası i • çin gayet ehemmiyetU mesaile taal • luk etmektedir. Sovyetier, Fransayı, bir taarrux vukuunda, otomatik surette yani Cenevrenin karannı beklemeksizin müda • haleye mecbur etmek istiyorlar. Oeuvr ile Eko dö Paris, Fransanın, Sovyetlerin arzularuıa mutavaat eylediğini ve lakin birkaç defa sözünü geri aldığıru itiraf etmektedirler. Kabinenin içtimaını müteakıb, FranBanın otomatik müzaheret prensipi ni kabul edemiyeceği, zira bu suretle Lokarno mukavelelerile tezad hâsıl olmuş olacağı beyan edilmekte idi. Petit Parisien, M. Heryonun, cum» akşamı Sovyet elçisi M. Potemktnle görüştüğünü ve lâkin kendisini Ik • naa muvaffak olmadığını, M. Lavalin de sefirle mülâkaünın ayni surette neticesiz kaldığım yazmaktadur. Oeuvr gazetesi, M. Litvinofun, Parise uğramadan Moskovaya dönmek için Stalinden emir aldığını ve şimdi kendisile temas edeceğini temin eylemektedir. Bu gazetenin diplomatik yazıcısı, Moskovanuı iddialann • dan vazgeçemiyeceğini ve bu takdirde, Fransanın ya kabul etmeğe, ya hud ki yeni bir formül aramağa meebur kalacağını zannediyor. Çıkan müşkülât, M. Lavalin herhalde Cenevre konseyinin kararını beklemek lâzım geleceği hususundaki ısranndan ileri gelmiştir. Air Nouvellc, Fransız Sovyet müzakerelerinin teahhurunda bir tehüke görmemektedir. Diğer taraftan, bir başka gazete de, Fransu nazırlannın, Uluslar Kuru • muna dahil iki memleket arasuıda âşikâr surette, bir askerî ittifak ak dini tazammun eden bir metni imralamaktan istinkâi eylemiş olmalan • m memnuniyetle kavdetmektedir. vinofun Parise gideceği yer'de kovaya dönmesinin, Rus Fransız muahedesi metninin henüz tesbit e dilmemiş olmasına bir delil teşkil ettiğini yazmaktadır. Fransız hükumeti, itjlâfın ana hatlarını, mütekabil yardun çtomatiz mi esası üzerine değil, fakat Uluslar Kurumu kadrosu dahilinde tesbit etmek arzusundadır. Müşküller ve ge • cikmeler bu yüzden doğmuştur. Petit Parisien, diyor ki; « Lokarno ile bağlanmış Fransa, Ren misakınm emrettiği kelletiyetlere halel gelmeden, her hangi bir yardım vadedebiür. Rus dosüanmız, Cenevre ve Lokarno misaklanndan müstakil olarak mütekabil yardım istemektedirler. Fakat bu husustaki müzakereler, faaliyetle i » lerlemektedir.» Figaro gazetesi şunlan yanyor: € Körkörüne bir otomatizm me3e>. lesi mevzuu bahsolamaz. Vazıyeti takdir hususundaki serbestimizi mu» hafara etmek niyetindeyiz. Aksi takdirde efkân umumiye bu misakı tasvib etmez.» Eko dö Pari gazetesi diyor ki: cFransız hükumetinin son tadıı den sarfı nazar edeceğinden şüphe etmiyoruz. Yoksa Küçük Andlaşma ile Türkiye ve Yunanistan uzaklaşa caklardır. Fransız Rus muahede sinin imzasından evvel mevzuu bah sedilmesi istenilmiyen Tuna misaküe Fransız ttalyan mukareneti o vakit ne olaeaktır?» Oeuvre gazetesl: «Sovyetlerin uz laşacağından şüphe etmekle beraber nikbindir. Jurnal gazetesi, bu misakın ciddî bir teahhura uğnyabileceğini zannetmektedir. L'Air Nouvelle gazetesi, muahede nin 1 mayıstan evvel imzalanacagını yazmakta ve bunun Fransanın ve barışın menfaati icabı olduğunu ilâve etmektedir. Diğer taraftan komünist Umanite gazetesile sağ cenaha mensub Eko dö Pari gazetesi, Fransada bolşevik propagandası yüzünden müşküller çıkabileceğini kaydetmekte dirler. Yeni gemilerîn evsaft nanl olmalıdtr? Ye*> ticaret gemilerimizin evsafı ne olmalıdır? Yeni gemflerin evsafı kuüanilacaklari hatlarm mtiyadndan mUlhem olmalıdır. Bu hatlardaki iskelelerin htnterlândı, istihsallerinin pazarlari ve kara vasitaları nazarı dikkate ahnmalıdır. Meselâ, bugün, Samsun Anka ra İstanbul şimendiferi Samsun üke • lesinin faaliyetine yariya yakin tesir etmişür. Erzurum demiryolunun tamam lartmasile Trabzon deniz yolu faaliye ti ne dereceye kadar miiteessir olaca ğinı da düşiinmek lâzimdır. Medenî memleketlerin kabotajlarindaki vapurlar bizimkilerden daha kiiçük, hatta birçok yerlerde bizimkilerden daha yaslıdir. Bu, o memleketlerin şimen • diferle örülü olmasından ve nakliya • tin çoğunun »îmendiferle yapilmasin dandir. Binaenaleyh, yeni umarlaua cak vapurlarda memleketin takib et tiği simendifer siyasetini gözönünde bulundurmalıdır. Yeni vapurdan evvel yeni Jiman Kabotaj hatlarımızm ıslah ve takviyesi, deniz ticaretimizin inki • »afı için neler düşünüyorsunuz Memleketta mevtud vesait kabotaj hatlarımızı temine fazla • sile kâfidir. Mevcud vapurların fazla masraflı olması da o kadar ehemmiyetli değüdiır. ÇiinkU en fazla masrafı tnucîb olan komür Tnemleketimiz malıdır. Dîğer fazla maı • raf rüsumdur ki o da "hazln'eye gîrmektedir. Tamirata gelince, bunu da devlet fabrikası yapmakta, para gene devlet eline geçmektedir. Bugün yeni inşa edilmiş bir vapur da Karadenizîn en mühim iskelelerinde fena havalarda yükünü çıkara • mamak ve yük alamamak mecbu • riyetindedir. Binaenaleyh. yeni vapurdan evvel, ihrac ve ithal iske • lelerimizin hiç olmazsa en mühimIerinde vapurların denizlere karşı emniyetle is görebilmelerini temin edecek limanlar insasınm kabotaj hatlarımızm takviyesi için en acil ihtiyac olduğu kanaatindeyim. Deniz ticaretimizin inkisafını, kabotaj nakliyatından fazla haricî nakliyatta bulurum. Daricî hatlar açmalıyız. Bugün denizcilikte çok ileri giden memleketlerin bu inki şafları tetkik edilirse hep haricî seferlerle husul bulmuş olduğu görüIür. fhtiyac halinde memleket müdafaa kuvvetlerinin nakil ve sevki • ni de daima bu gibi harice işliyen vapurlarla yaptıklan da dikkate şayandır. Binaenaleyh deniz tica retiraizin inkisafı ve memleket müdafaa kuvvetlerinin sevk ve nakli hususatı noktai nazarından haricî nakliyatın ilk safı işgal ettiği dü • şUnceskıdeyim.» yara var efendim. Bu şüphesiz sukuttan mütevellid olacak. Kurşunun açtığı yarada hiçbir hususiyet yok mu yüzbajı? Ne gibi efendim? Ben öyle zannediyorum ki silâhın ucu kafatasma değdirildikten sonra tetik çekilmiş. Evet, ya öyle, yahud da silâh hemen hemen birkaç parmak mesafeden atılmış. Yaranın etrafındaki saç lar yanmış, kavrulmuş. Maktluün şapkası vardı değil mi? Evet arkaya düşmüş. Ne garib şey değil mi yüzbaşı? Farzedelim ki maktul tehdid olununca başmı önüne iğdi, şapkası da yere düştü. Yaranın vaziveti ve şapkada delik bulunmaması bizi bu faraziyeye sevkediyor. Doğru. Fakat bu takdirde şapkanm arkada değil önde, ayaklann ucunda olması lâzım. Bu işte bir sakarlık var. Her neyse... Devam ediniz! Evvelâ maktulün ceblerini araşnrdım. Bir saatle on be§ dolar para îzmirde yapılacak maçlar Izmir (Hususî) Futbol Heyeti istanbul ve Ankara muhtelitlerini mayıs ayı içinde lzmire davet edccektir. Üç şehir muhteliti burada turnuva şeklinde maç yapacaklardır. Balkan oyunlanna hazırlık AtleUznı Federasyonundan: 26 nİ3an cuma günü eaat 14,30 da ilk Balkan hazırlıgı tecrübe&l olarak bayrak yarısları yapüacaktır. Müaabakaya iştirak edecek kulüblerln esaml llstolerl. nl 23 nLsan salı günü ak^amına kadar Feder&syon merkezlne göndermelari rica olunur. Yanşlar: 1 4X80 bayrak Tjlr tur. 2 4X 3 5 0 bayrak herkeae blr tur. S 1000 metro hendlkap. 4 3000 metro hendlkap. 5 Yükaelc va uzun atlama» 6 Disk, gülle, Cavelo. Memleketimizde gemi yapmak kabil midir? Bu anketimize cevab verenierden biri ecnebi limanlara «flep naklivatı yapmakta olan maruf vapurcularimiz dan lsmail Hakkı, sorgularunıza su cevablan verdis Yeni ticaret gemflerimizi mem • leketknizde yapmak kabil midir? Elbette memleketimizde yapmak kabildir. Bu yapmak tabirfle neyi kasdediyorsunuz? Türkiyede demir sanayü teetsüs etmeden gemi yapmak rnüm • kün olsa bile mamul demir getirterek yapmak pabaliya mal olmaz mı? Yapmak tâbirile kasdettiğhn mâna gemi inşa edebilecek fabrika ve gemfaıin inşasmda kullanüacak malze me ve işçilerdir. Hâlen gemi inşa edebilecek fabrikamiz yoktur. Bundan birkaç sene evvel şeker yapacak fabrikamiz olmadığı gibi... Nasü şeker fab rikalan kuruldu ise gemi tezgâhları da kurulabilir. Gemi inşaatmda kullanilacak bazi malzemeye aid iptidaî mad deler bugün memleketimizde yoktur. Fakat yarta bulunmiyacağı iddia edi • lemez. Bazi fabrikalar iptîdat mad • delerini nasil haricden getiriyorlarsa bu iite de 07le yapilır. Belki bidayette harice umarlanacak yeni gemilerden cüz'î daha pahall olur. Fakat burada çalısacak isçilere verüecek paranm memlekette kalması, gemi inşaatinda mütehassu vatandaslar yetişmesi, bu rada kullanilacak amele ve ustalarin 8' lacaklan maaş ve ücretlerden hazîne ye kazanç ve saire gibi rtisum verme leri ve bazi malzem«nm memleket ma' lindan kullanilması gibi maddi v« ntvî kasanclarm herhalde bu cüz'i farktan çok daha menfaatli olacağı muhakkaktır. Tersanamizîn Uİahı neye müte • •aiddftir? Bu sualiniz ihbsasim haricinde • dir. Cevab veremiyeceğim. Bisiklet teşvik müsabakalan İsstanbul Bisiklet heyetlnden: 1 26/4/935 cuma günü 3 üncü bldfc Iet tesvlk yan^lan yapüacaktır. 2 Yarıs iki smıf üzerlnden olaeiktır tkincl sınıf bislkletçller Mecldlye kö yünden hareketle Hacıosman tepealne gldip geleceklerdlr. Meaafe 21 Km» Blrlncl sınıf blaikletçller gene Meddlye köyünden hareket edecek ve Bacıos man tepeslne lkl deıa gldlp geleceklerdir. Msafe 42 Km. 3 Yarıça gtrecek mütteflk fcultit) fiyelerlnln pazartesi ve çarçamba günlerl saat 17 den 19 a kadar Beycğlu Halke * vinde bisiklet heyetlne gelerek kartlsnnı almalan lâzımdrr. Kartı olnuyan yanşa gir«mez. Fransız gazetelerinin neşriyatı Paris 20 (A.A.) Matbuat, M. Lit Bulgaristanda kabino buhranı devam ediyor G«ne kabine, Kraluı tamamile tasJHrinet tahlftdtV '' tı kat'lyyen kabul etmemekte imiş. vibini haiz olaeaktır. Askerî birlik te mütemadiyen burada Kral, Başvekili serbestçe intihfib içtima etmektedir. eylediğinden, bu defaki hükumetin Deveran eden şayialara nazaran asmeşrutî bir mahiyet arzetmekte ol keri birlik, M. Toşefin riyaaet edçceduğu kaydedilmektedir. ği bir kabineye karşı ademi memnu Bazılaruıa göre, yeni hükumetin bu niyet beyan ediyormuş. Bunun için suretle teşekkülü parlamenter reji de kabine buhranı şimdiye kadar halmine doğru bir adımdır ve bunu, asledilememiştir. kerî mehafil, müsaid bir tarzda karBu akşam Sofya sokaklannda Çanşdıyacaktır. kofun taraftarları, «Bulgar milleti Sofya 20 (A.A.) Kabine buhra kraluuza büyük vatant borcunu ifa edebilmesi için yardun ediniz ve bunma henüz bir hal çaresi bulunama nun için de her zaman hazır bulu miştir. Kabineyi teşkile memur edi nunuz» diye küçük el beyannameleri len sabık Nazır M. Toşef, muhtcliî dağıtmışlardır. Bu beyannameler po.siyasa adamlarile müzakerelerine delis tarafmdan derhal toplanmııtu1. vam etmektedir. Falcat bu müzakereBunun için de Çankof taraftarlann ler, şimdiye kadar bir netice temin edan yeniden bazi kimseler sürgün edememiştir. dilecektir. Çankof, Burgaza sürgün Toşef, istifa eden Adliye Nazın M. edildiği gün Sofya civarmda bir \alDikofa yeni kabineye dahil olmasıru lâda Çankofun taraftarlarından 23 kiteklif etmiştir. Dikof, profesör Çan şi hafl bir içtima tertib ederek badema fırkanm tutacağı hattı hareket kofun affı şartile bu teklifi kabul ehakkında bazi kararlar vermek iste deceğini söylemiştir. Söylendiğine mişlerse de polis bunu haber almış ve göre, eski nazırlardan General Radef villâyı sarıp içeridekileri hapsetmişve miralay Kolef, bu teklifi reddettir. Villâda bulunanların üstleri başmişler ve kabul edildiği takdirde, yelan ve villâ baştan aşağı aranmış, ni kabineye girmekten imtina edecekcürüm teşkil eden vesaik bulunamalerini söylemişlerdir. dığı için dört saat hapisten sonra bunEski Başvekil General Zlatefe Harlar serbest bırakümıştır. biye Nezareti teklif edilmiş, fakat Memduh TaJ&t TEZEL kabul etmemiştir. Ajansm verdîğî malumat M. Toşef, gazetecilere, vaziyetin Sofya 20 (A.A.) Kral, M. Toşefe henüz çapraşık olduğunu söylemiş hududsuz salâhiyetler bağışlamıştır. tlr. Yüzbaşı Pitin cüzdanmdan çıkar dığı dört tarafı yırtk bir kâğıd par çası idi. Üzerinde bir riyaziye düsturunun baştarafı yazılmıştı. Vans bunu uzunuzadıya muayene etti. Hepimiz ona bakryorduk. Biraz sonra başını kaldırarak yüzbajıya sordu: Hepsî bu ladar mı> • Evet efendim. Te?ekkür ederiz, yüzbaşı. He nüs neye karar vereceğimizi bilmiyonız. Hele biraz bu ijle meşgul ola hra. Sigara tabakasînî çıkardı, zabıta memuruna uzatü ve ilâve etti: Birkaç tane alınız! Türk sigaralan çok nefis sigaralardır. Teşekkür ederim, efendim. Yüzbaşı Pit iki sigara aldı ve veda için elini uzatü. Zabıta memuru gittikten sonra Vans alelâcele ayağa kalkh. Masa nm üzerine koyduğu kâğıd parçasma doğru iğilerek mınldandı: Hariiulâde... Ben bu 'düstura nerede görmü§tüm acaba? Ha, aklı « ma geldi: Reymon Kristefl düsturu.^ Druker bir kitabında bunu birçok defalar kullanmışb. Kâğıd (Şatranc taşı) imzalı mektublardaki kâğıdm ayni... Ayni yazı makinesile de yazıl * mı;... Hat ilerledi, kâğıda balb ve hay * retle bağırdı: ' Evet, pek doğru, Mister VansT Bu, iki cinayeti birbirine bağhyan bir zincirdir. ı Evet, bir zîncîr, çavuş! Hem bîliyor musunuz bu kâğıd parçasmm cesedin albnda bulunması beni cinayet • ten ziyade hayrete düşürüyor. Markam gene sabırsızlanmağa baş* lamışb: | < Siz bu düstur için Drufeerin kullandığı bir düsturdur demiştiniz? * öyle ama bu katilin Druker oTduğunu ispat ebnez. Bu düstur riyaziyeciler tarafından birçok meselelerde kullanılan bir düsturdur. Hatta ben bunun cinayetle doğrudan doğruya alâkası bulunduğunu bile kabul etmiyorum, ~>, VirJtau var\ Amerika Almanyayı protesto etti Vaşington 20 (A.A.) Berîindeki Amerika sefiri M. Bodd, Alman Hariciye Nazırına yeniden şiddetli bir protesto tevdi etmiştir. Bu protesto, 2 milyon dolarlık Daves tahvilleri faizlerinin Amerikahlara verümenüş olmasına aiddir. îzmir üzümlerîni tetkike giden heyet Izmir 20 (Hususî Muhabirimit den) Üzüm ve incir işlerini tetkike gelen heyet bugün Ticaret Oda sında ve Borsada çalışh, tacirlerimizle konuştu. Mahsulümüz standardize edilirse kıymeti artacakbr. ^ îki kadm yandı Balkan Ekonomik konseyi Ankara 20 (A.A.) Balkan antantı ekonomik konseyinin müna kalât komisyonu bugün toplanmış ve evvelce Belgradda müzakere mev zuu teşkil eden meseleler üzerinde görüşmüştür. Bu komisyon işlerini hemen hemen bitirmiştir. Ticarî siyasa komisyonu, bugünkü içtimaında umumî bir fikir teatisi yapmıştır. Balkan bankası komisyonu da bugün ilk içtimamı yapmışür. Balkan antanu istişari konıeyî mesaisine pazartesi günü devam edecektir. buldum. Bundan katilin soygunculuk maksadım gütmediği anlaşıhyor. Kao'l cinayeti işledikten sonra korkmuş ve kaçmıs desek bunu da akıl kabul et » mez. Çünkü mahalli vak'a o saatte kimsenin uğramıyacağı bir yerdir. Tetkikattan bu neticeyi alınca cesedin başma memurlar bırakarak maktulün 93 üncü sokaktaki evine gittim. Ismini ve adresini cebinden çıkan kâğıdlardan öğrenmiştim. Bu zavalh bir Kolombiya şakirdi imiş. Her sabah parkta bir gezinti yapmak mutadı imiş. Bu sabah ta 7,30 da evinden çıkmış. Vans atıldı: Demek her sabah parkta gezer miş ha! Bu mühim bir noktadır. Pek o kadar mühim olduğunu zannetmem, Mister Vans. Çünkü pek çok kimseler bunu itiyad edinmişler • dir. Izahatıma devam ediyorum: Evden üniversiteye gittim. Maktulün hocalan ve arkadaslarile gorü<:tüm. Con Sipirig kendi halinde bir delikanlı imiş. Kendisini herkese sevdirmiş. Çalış kanmış. Herkese sokulmaz, kimse ile sıkıfıkı ahbab olmazmış. Bundan an • laşılıyor ki ya bir kazaya, yahud da îzmir 20 (Hususî Muhabirimîz den) Kemalpaşa kazanna tâbi Fetrek köyünde bir yangın esnasında iki kadın yanmıştır. îzmirin atlı tramvaylan îzmir 20 (Hususî Muhabirimiz • den) îzmir atlı tramvaylannm belediyeye devredilmesine başlandı. Eski arabalar ve hayvanlar Karşıyakada kullanılacakbr. Vapttrlartmızı memlekette yaptırmalıyı* Posta vapurlarinı harice yaptnrmak mı, tersane ıslah edfldikten son • ra burada mı yaptirmak daha doğru • dur? Elbette vapurlanmizi tersane kurulduktan sonra burada yapbrmak daha doğrudur. Sermaye mevcud olduktan sonra her istenilen fabrikayi kur ^ Yanlış bir haber Anlcara 20 (A.A.) Ankarada bir sivil tayyare mektebi açıldığı ve bu maksadla muallimler getirildiği hakkındaki haberler doğru değildir. Gelmiş olan mütehassıslar Türk Kuşu kurumu için getirilmiştir. bir yanhşlığa kurban gitmij! Vans sordu: Cesed saat kaçta görülmüş! Tahminen saat sekizi çeyrek geçe. Onu bir dülger görmüş ve der • hal zabıtaya haber vermiş. Maktul evinden yedi buçukta sokağa çıkmış... Demek kabl kurba • nının itiyadlannı biliyordu. Buna da tesadüf diyemeyiz ya... Markam «z buna ne deniniz? Müddeiumumî bu suale eevab vcrmedi. Yüzbaşı Pite dönerek sordu: Bu adamı öldüreni ele geçirmeğe yarayacak hiçbir iz bulunamadı mı? Hayır efendim, adamlanm her tarafa baktılar. Ceblerinde... Kâğıdlan arasında bir ipucu... Hiçbirşey bulunamadı. Bulu nanlar da polis müdiriyetinde. Zabıta memuru bir iskemleye oturarak düşündü. Biraz sonra cüzda • nından bir kâğıd çıkararak uzattı: Şu kâğıd parçasım cesedin albnda buldum. dedi. Mühim birgey değil ama gene ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. ** Cumuriyet,, in telriltası: 26 Yazan: Tereume eden: S. 5. Van Dine Ömer Fehmi Başkut Yüzbajı Pit Vansa hayretle baktı: Zannederim siz vak'a hakkında «vvelce malumat almışsmız, dedi. E^yet, kafaasının arkasında başka bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: