21 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

21 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0 Nisan v nniıH ÇPazartesi: 22 nisan lesinden ibaret olduğuna ijaret ede (Bastarafı birınci aahifede) rek demiştir ki: rede Uluslar Kurumu nezdinde yapıtemsil . 22,05 radyo orkestrası . 23,15 haVARŞOVA: lan teşetbüslerle alınan neticeleri an« Bız haklarmı mudafaa edemi aksamki orogramj) berler . 23.25 şan konseri 24,05 karışık 17.50 keman konseri 18,05 EöportaJ. latmış, izah etmiş, oradaki birlik bü yen kadınları korumak mecburiyetin1850 temsil 19.05 şarküar ve opera ha program 24,30 gece kunseri. rosunun faydalannı ve 13 arsıulusal deyiz. Bu itibarla Montevideo mua ÎSTANBUL: valan . 19,50 salo norkestrası . 21.05 ko kadın teçkilâtile temas ettiklerini, bu BERLtN: 17,30 inkılâb dersi, Üniversiteden nakil, hedesini ihtiyaca kâfi bulmuyor ve 17,35 tuhaf bir macera 19,50 askerlerin ro konseri 21 50 haberler 22,05 eğlen Manisa saylavı Hikmet 18,30 muhtelif kongrenin teklifini kabul ediyoruz.» suretle bir silâhsırlanma kadın komı5zamanı 20,05 piyano ve ağızdan üfleme celi konser 23.20 hafif musiki ve dans plâklar 19,30 haberler 19,40 Ri'a ve alk^slan^'. yonu teşkiline muvaffak olduklarını bilhavaları 24,35 ingilizce konferans. aletler orkestrasının konseri 20,45 güMahmud (şan) niyano refak^tile 20 direrek, birlığin Lx>ndradaki merkeMuahede reddediliyor TULUZ: Zlraat Bakanlığı namma konferars 20,30 nün akisleri. 21.05 haberler 21.20 Frar.kzinin faaliyetinden takdirle bahsetmişArsıulusal Kadınlar Birliği kon 19 20 köylü dansları . 19.35 çocukların Kongrenin başkanı maaam Aşbi furttan nakil 21,50 musiki, şarkı ve saKoro Maylstro Goldenberg idaresinde tir. Kongre matmazel Emilie Gourdan gresine gelen İngiliz murahhas he • mevzuubahis muahedenin kadma müszamanı . 20,05 temsil . 20.25 askerî banire 22 05 haberler . 23,25 spor konuş 21 Kazım (keman solo) 21,15 son ha yetleri başkanlarından oîan ve Oç raporunu müttefikpn kabul etti. ması 23 45 karşnk program 24,40 Lon do 20 50 filim musikisi 21,20 Puccini takil tabiiyet hakb vermediğini, Birliberler, borsalar 21,30 radyo, caa ve sene îngiliz parlamentosunda savîavnin «Madam Butterflay» operasından Bundan sonra. birliğin Londradaki ğin ise evli kadımn da müstakil tabi tango oıCoestraları ve Çadırcı (şan; türkçe dradan naklen dans musikisi lık vapmış bulunan Mis Picton Tur parçalar 21,35 fillm musikisi 21,50 ope merkezî bürosu umumî kâtibi matnîazel BELGRAD: sözliL iyet hakkına malik olmasını istedigini bevill, dün konferans binasında ga ret orkestrası 23,05 düetolar 23,35 rad Katherine Bompasm okuduğu Lon 12,05 radyo orkestrası . 13.05 halk ha söyledi ve Montevideo muahedesinin VIYANAJ zetecilere demiştir ki: valan 17 25 Sloven şarkıları 17 55 yo fantezisi 24,05 mandolin koseri . 24,50 dra merkezhnin faaliyet raporüe birli17 35 genclerin zamanı 18 05 >on«er reye konulmasmı istedu Reyler tasnif « Burada 24 îngiliz murahhası ve şarkılar 1,05 radyo fantezisi 1,25 asgramofon 19,05 Ünlversiteden nakil 20,05 hava raporu ve haberler 20,20 gin veznedan matmazel Dorethee von edildikten sonra 1 1 murahhas heyetibunlar arasında kadın için intihab keri bando. konser: Bethovanin eserleri . 21,15 tem 20,35 ulusların zamanı 21,05 Toska Ayda Velsenin okuduğu birliğin malî vazınin muahede lehine, 13 heyetin de hakkı mücadeleleri yapıldığı sırada operasından paraçlar 22 35 viyolonsel sil 23,15 »jn haberler . 23.25 radyo or yetine dair rapor müttefikan kabul emuahede aleyhine rey verdiği anlaşıîhapse konulmuş iki îngiliz kadım da kaiseri 23,05 haberler 24,05 konser. kestrası 21,45 spor haberlerl ve saire dilmislir. dı... Türk murahhas heyeti de aleyhte vardır. Bu iki tanmmıs feminisjtten BUDAPEŞTE: 1,15 cazband ta&ımı. ISTANBUL.biri Mis Lawrens, öteki Mis Brawndır. rey vermişti. Bu sırada kongre birinci başkan ve13,10 keman konseri . 13.25 senfonik BERLtN: 12,30 plâ.X neşriyatı . 18 dans musikiöi Kadının intihab hakkını ve intihab kili matmazel Manus. Londra merkez Bunun üzerine evli kadına müstakil orkestra 18 25 cazband takımı 19.55 17,05 paskalya neşriyatı 19,05 hab*r (plâk) . 19.20 çocuk saati, Mes'ud Cemilolunma fırsatını elde etmesi hayatın büros" umum kâtibi matmazel Born tabüyet hakkı verilmesini istiyen mergramofon 20,20 konuşma 20,55 Çin ler 20.05 kcnser: Şubertin eserleri 19,50 haberler 20 Ne3at, keman solo her safhasında büyük tesirler yaptı. ke/ bürosunun teklifi reye konmuş ve gene musikisi 21 50 konser ve orkestra: 20,45 spor haberlerl . 21.05 orkestra kon20,30 havalyen gitar. Siret ve arkadaşları pasa fevkalâde faaliyetini takdir için Bugün îngiltere parlamentosunda 15 şanla birlikte 22,55 haberler 24.0Ö 3 muhalif reye karşı ekseriyetle kabul serl 23,05 haberler 23,35 Köniksberg21 Nimet Vahid (şan) piyano ile 21 20 kongre tarafından kendisine hatıra olkadın ve 600 erkek meb'usu vardır. cazband takımı. den nakil 135 gramofon mak üzere bir el çantası hediye etti edilmiştir. radyo orkestrası . 22 Birsen, şan türkçe Fakat bu 15 kadının yaptıgı tesir pek BELGRAD: BÜKREŞ: sözlü, radyo, caz ve tango orkestralan. ve çok alkiflandı. Müstenkrf kalmış olan Mısır heyeti büyüktür. Kadınlar îngiliz parla 12,20 aıusiki mektebi talebesinin kon 13 05 orkestra konserl . 18.05 gramofonVİYANA: Bundan sonra mesai bürosunun ramentosuna girmeden evvel, kadinlan başkanı Madam Şaravi Paşa reyc işseri . 13,35 gramofon 14,20 halk şarkı . 17,20 gramofon 18 konuşmalar 18.35 poru okundu vc malmazel Walin ta19,05 haberler 19,20 gramofon 20,05 çok alâkadar eden mevzular üzerin tirak etmediklerinden dolayı müteessif lan 16,35 kralın muhafız kıtaatı ban konser 19 30 konuşmalar 20,15 ulusa: Bükreş operasından nalüen Wagnerin deki bir lâyiha ancak beş senede mecrafından verılen şifahi izahattan sonra olduğunu bildirerek, Mısır heyetinin dosu 18,35 gramofonla dans havalan nesriyat 20,35 radyo orkestrası 21.35 Parsifal operası. listen geçerdi. Halbuki simdi her yıl müttefikan kabul edildi. noktai nazanna göre, erkeğinin mem19,35 şan konseri 20,05 gramofon . 20.35 üç perdelik komedi: Sükut altmdır . 23,05 TULUZ: kadınları alâkadar üç dört kanun çıleketindc kalmak mecburiyetinde olan mllletlerln zamanı 21.05 opera: Villlars Uluslar Kurumuna teşekküı haberler. hava raporu 23.15 eski ve ye19,20 köylü dansları 19 35 opera parkıyor. kadının kocasının tabiiyetini kabul etejderhası . 24,05 gramofonla dans ha ni muslkiden muhtelif parçalar • 24.15 îkinci defa kürsüye çıkan matmaçalan . 19,50 keman konseri 20,15 halk Bugün Îstanbula gelecek olan İngi mesi, zevcesinin memleketinde geçin valar.ı konuşma . 24 25 kansık nesriyat 24,40 musikisi 20,35 şarkılar . 20 50 haflf muzel Emilie Gourd Birlikle Uluslar Kuliz parlamentosu kadın azasından Le mek mecburiyetinde bulunan erkesin BUDAPEŞTE: çingene musikisi. siki . 21,20 fillm musikisi . 21.35 crg konrumunun teşriki mesaisi hakkında hadi Astor 16 yaşından aşağı çoculüara 13.50 opera crkestrası . 15,05 Çirçene de kansınm tabiiyetine geçmesinin daBERLİN: seri 22,05 Vlyana valslerl 22,50 operet zırladığı ikinci bir raporu okuyarak sarhoş edici içkilerin satılmasım yamusikisl 16.50 gramofon 18,05 salon ha muvafık olacağını anlattı. 17,35 kadınlar içln bir temsil 18,05 şarkılan 23,05 Vlyana orkestrası . 23,35 Uluslar Kurumundan gördükleri yar sak eden bir kanun çıkartmıştır. orkestrası . 19,15 asTseri bando . 20.20 radyo orkestrası 19,35 kitablara dair . radyo fantezisi 24,05 flHm musikisi Bundan sonra medenî haklar komisdımdan dolayı kongre tarafından bir Ben bir meb'us sıfatile ve tarra radyo temsili . 22,35 Çingene orkestrası20,45 günün akisleri 21,05 haberler 24,20 rusça şarkılar 24,40 senfonilc or yonu başkanı madam Maria Veron men kendi teklifim neticesi idar^a tesekkür telgrafı çekilmesini teklif etti. 23,50 cazband takuru. 22,05 karışık nesriyat 23,05 haberler kestra 24.50 koro konaerl 1,05 radyo evvel â komisyon tarafından hazrrlanan mahkum gebe bir kadının idam edilKongre hatibin raporunu müttefikan BÜKREŞ: 23,35 karışık nesriyat . 24,05 konser • 1,05 fantezisl . 1,25 askert bando. rapor ve karar suretmi okuyarak çifamemesi yolunda bir kanun ç.ıkarttıro. 12,35 gramofon . 13,05 radyo orkestrave teklifini alkışlarla kabul etti. eğîenceli musiki. hî izahat verdi ve bilhassa nafaka 1931 de çıkan bu kanundan sonra ços> 19,05 gramofonla Rtunen havalan BUDAPEŞTE Î Uluslar Kurumu umum kâtibliği cuğu dünyaya gelmek üzere olan imeselesi üzerinde ehemmiyetle dura 21.05 temsil . 22,15 şan konaert . 22,35 o13,10 salon orkestrası 14.35 Çingene mümessili Prenses Radzivil kürsüye çıdam mahkumu kadınlann mahkumirak nafaka vermekten kurtulmak için peret potpürisi . 23,05 haberler . 23.35 ÎSTANBUL: orkestrası . 18,05 koro konserl 19.30 karak Uluslar Kurumu umum kâtib yeti ebedî hapse ce\Tİlmektedir. yabancı memleketlere kaçan erkekleoperet musikisi. 18 fransızca ders . 18.30 jimnastik, A. filüt konserl . 20,35 Verdinin Travyata liği namına teşekkürlerini bildırdi. BunIşte mecliste kadın olmasaydı bu rin cezasız kalmamalan içi narstulu TULUZ: zade Tarcan 18.50 muhtelif plâklar operası 23,40 Çingene orkestrası 24,05 dan sonra kongre kölelik meselesı olamazdı. Erkekler 600 senedir bunu 19,20 »alcn orkestrası . 19,35 Tlrol hasa' W itilâf imzaknmas'nı istpdi. 19,30 haberler 19.40 monoloğ, Halidc ingilizce konferans 24,25 Çingene or . hakkında icra komitesi tarafından hadüşünememişlerdir. vaları 19,50 opera orkestrası 20.15 o» rPi^dn teyze) 20 Maarif (konîerans> fcestrası. İkinci muahede kabul edikK zırlanan ve Uluslar Kurumunun na 1921 de kadm doktorlanmız 1253 peret şarkılan 20,05 balk musikiM . 20,30 Balalayka orkestrası ve koro . 21 PRAGÎ Holanda murahhası da kadınlara zan dikkatini celbcden teklifi mütlctü, 1931 de 2810 oldu. Sıra ile dişçi 20,50 aenfonlk orkestra 21,15 Çingene Ates. (şan) piyano refakatlle 21,20 son 17,50 çekçe der« 18,05 konser 59,20 her noktada erkeklerle müsavi haklar fikan kabul etmiştir. lerimizin ayni sene içinde 296 iken orkestrası 21.îb operet şarkılan . 22.09 haberler, borsalar 21.30 Emine İhsan almanca nesriyat 19,55 almanca haber. veren ve Montevideo imzalanmış o 394, hastabakıcılanmız 94381 iken Madam Angot operetinden parçalar 23,05 (şan türkçe sozlü) v« radyo caz ve tango ler 20,15 halk orkestrası . 21.10 senfo . Bundan sonra söz alan kongre bi 118909, kadın mimarlarımız 49 iken | lan ikinci bir muahedeye birliğin iş radyo fantezisi 23,35 ealon orkestrası nik konser 23,05 haberler 23,20 gra orkestralan. rinci başkan vekili matmazel Rosa tırakini istedi ve dedi ki: «Uluslar Ku107 ilâh. çoğalmışlardır. 24.20 koro fceriseri 24,40 operet orkes mofon . 23,35 rusça haberler. VİYANA: Manus Brezilya murahhas heyetinin trası 24,50 ş«.rkılar 1,10 opera par Şimdi parlamentoda bir hususî korumu bu muahedeye iştirak edip etmiTULUZ: 17.05 gramofonla bahar musikisi 17,55 îstanbula gelerek kongreye iştirak etçalan . 1.20 askerl bando. misvon kurulduğu zaman, «aman bir yeceğimizi resmen sorduğu için kon19,20 muhtelif sololar 19.35 opera parkonuşmalar 18.25 zamanımızdakl A tigini kongrenin alkışlan arasında hede kadm aza bulunsun» diyorlar. Façalan 19,50 senfonik konser 20,15 halk vusturyalı bestekârlann eserleri . 19,05 gremizin kat'î bir karar vennesi icab yete bildirdi. kat kâfi derecede kadın meb'us yok~ konuşmalar . 20,15 ulusal nesriyat 20,25 sarkılan 20,25 filim musikisi 20.50 eder.» Beledîyenin bir karan Yalnız on beş tane... ağızdan üfleme aletler orkestrasının kon ff eğl«nceîi musiki 21.10 senfonik kon Leh ve aleyhte soyîenen sözlerden İSTANBUL: İngiliz kadmına daha verilecek şeyseri . 21,35 halk musikisi . 22,05 Guno ser 23.15 haberler 23,25 eğlencell konMarmazeJ Manus Istanbul Beledisonra komisyon muahedenin prensip iti1 18 fransızca ders . 18,30 Travyata opeler vard !".» nun eserleri 22,55 salon orkestrası 23,05 yesinin İstanbulda toplanan feminizm serl . 24.25 esperanto nesrlyatı 24,50 barile kongre tarafından kabul edil rası, üçüncii perde 19 muhtelif plak radyo îantezisi 24,05 muhtelif sololar gramcfonla dans havalart Mis Ogdenin tözleri kongresinin bir hatırası olmak üzere lar 19,30 haberler . 19,40 lkl piyano mesine müttefikan karar verilmiş ve 24 20 fillm musikisi 24,40 Arjantln tanArsıulusal Kadınlar BirlitH kon BERLİN: kongreye aid bütün ^ resim, nesriyat, caz konseri (Ştöbel ve Malli) . 20 Cavin celse kapanmışnr. golan . 24^0 şarlolar . 1,05 cpera par feransma Amerikanın çok dikkate de17.35 kadınlann zamanı . 19,05 orkes . kardeşlet Mandclinata orkestrasile 20,45 teklif ve kararlar İstanbul müze Dün geceki çay çaları 1,25 askerl bando. ğer bir siyasal cemiyetinin kâtibi otra v« şan konseri 20,45 günün akis profesör Liko Amar (keman konseri) sinde hususî bir yerde saklamağa kaVali Muhittin Üstündağın zevcesi lan Mis Esther Ogden de gelmiştir. leri 21.50 orkestra konseri 23.05 ha21.15 son Itaberler, borsalar . 21 30 radyo rar vcrdiğin ibildirmiştir. Kongre azadün akşam Nişantaşmdaki Vali konaberler . 23.35 Munihden nakil . l,,05 gra12 binden fazla azası bulunan bu caa ve tango ory.«trası. Bedriye Tüzün lan îstanbul Belediyesinin bu kara mofonla eski musiki. ğında feminizm kongresi azalan şere,(3an) türkçe söslü. cemiyetin adı «Dış siyasası cemiyeti» ÎSTANBUL: rını sürekli alkışlarla karşılamışlardır. BELGRAD» dir. fine bir çay vermistir. VÎYANA: 17,30 inkılâb dersi. Üniversite;Jen nakil, Başkan vekili Bulgar murahhas he12,05 gramofon 13,05 radfyo orkestra18,40 Fransız musikisi 17.25 konuşmaMis Ogden bir muharririmize de İzmir saylavı Esad Bozkurt 18,30 jinıBugünkü gezinti ve miting yeti başkaru madam îvanovun ağır 17,50 gramofonla konser 19,15 konuş sı 19,35 fransızca ders 20,05 gramofon nastik, Azade Tarcan 18,50 Favst (ümiştir ki; Bugün murahhaslar saat 11 den hasta olduğunu teessüfle haber veremalar 20,25 san konseri . 21,05 şan ve 20,25 haberler 20,35 uluslann zamanı . çüncü perde) 19,30 haberler 19,40 « Bir tetkik büromuz var ki, bü16 ya kadar Boğaziçinde bir tenezzüh rek, bğle tatilinde kongre namma bir muhtelif orkestra konserleri 22.50 Lo21,05 Viyanadan nakil . 23,10 haberler spor (Eşref Şefik) 20 Üniverslte na tün dünya matbuatını takib edryor yaparak öğle yemeğini Beylerbeyi saheyetin kendisini ziyaret edeceğini bilhengrin operasından parçalar 23.05 ha 23.25 konser. mına konferans 20,30 demir caz 21,15 ve her hafta blütenler ve on beş günrayında yiyeceklerdir. Akşamüstü saberler 23.30 Wagner gecesi 1,10 cazBUDAPEŞTE: son haberler, borsalar 21.30 Bedriye | dirdi. Kongre Bulgar heyeti başka de bir mecmua çıkanyoruz. Sonra, at 18 de de Tepebaşı Şehir uyatrosun» band takımu nını ziyaret etmek üzce hususi bir he13.10 Çingene musikisi 14,35 piymo Tüzün (şan türkçe sözlü) ve radyo caz sık sık umumî konferanslar tertib eda sulh lehine büyük bir miting yapaBERLİN: yetin gönderilmesme müttefikan karar konserl 18,05 Rus küioe orkestrası 19,10 ve tango orkestralan diyoruz. Merkezimiz Nevyorktadır. 19,05 kansık program 20,05 fcahar caklardır. salo norkestraa 20,35 Budapeste operaVtYANA: verdi. Fakat Vaşington büromuz hükumetle konseri . 20,50 spor 21,05 almanca ders sından naklen «Faust> operası . 24,15 16,20 koro konseri 18 Prater eglenee daimî surette temas ederek Amerika Kongrenin oeleden sonraki celse 21,15 eglenceli dans havalan 22,05 Mi. Çingene musikisL leri 19.10 bir aylık haberler 20,25 hafsiyasasını takib ediyor. sine Mm. Schreiber riyaset etti. landa Skala operasından naklen Belll tanın makalesi . 20,50 Kalman «Dl BayCemiyetimiz harbden sonra kuruîBÜKREŞ: Fransız kadın ninln «Meçhul katfm> operası . 23,05 eğSulh komuyonunun k a r a n ^ dere» operetl 23,05 haberler, hava radu. Harbden sonra dış siyasasına kar13.05 gramofon . 13.50 gramofonla haromancılarmdan lenceli konser ve dans musikisi. Sulh ve Uluslar Kurumu komis şı Amerikada alâka artmıstır.» fif musM 18.05 orkestra konseri 20,25 poru 23,15 cazband takımı 24,20 dans Madam Jean Ma BELGRAD: havalan 1,05 gramofonla Fransız m.u yonu başkanı Amerika murahhası gramofon 21,05 senlonik konser . 22,50 rie Dessoux bir 12,05 gramofon 13,05 radyo orfces siklsi. nin askerî şekilde yapıîması protesto Josephine Schain, komisyonun hazırlahaberler. kaç gündenberi trası . 17,35 şarkılar 18 05 radyo orkesBERLtN: dıgı raporu okudu ve verdiği izahat ediliycrdu. şehrimizde bu TULUZ: trası 19 35 almanca ders 20,05 gramo19,05 spor neşriyatı 19,20 temsil: Bir ta karar suretinin Cenevrede silâhsızKarar sureti aynen ve müttefikan lunmaktadır. 19,20 haralyen gltara konserl 19,35 fon 20,20 haberler 20,35 milletlerin milyonluk banknotu bozabilir misln? . lanma komisyonu ile yapılan temaslar Memleketinde ta kabul edildi. operet şarkılan 19,50 filim musikisi . zamanı 21,05 Zağrebden nakiL 20,05 haberler ve musiki 20,45 günün anılmış ve sevil neticesinde hazulancuğını söyledi. 20,20 hafif musiki . 20,50 askeri bando Kongre habra pullan BUDAPEŞTE: kJslerl 21.05 haberler 21,20 Stutgarttan miş bir y a a a o22 opera parçalan 21,35 «Faust» opera. Bu kararda: Belçika murahhası Grinberg kürsüye 13.35 opera orkestrası . 15,05 gramofon. nakil . 23.05 haberler 23,35 Laypzigden lan Madam Des sı 24 55 dinkyieilerln samanı 1,05 Şarkta ve garbde milyonlarca kadıgelerek kongre hatırası olarak Türkiye 15.35 gltara konseri . 17,40 Çingene munakil . 1,35 gTamofon. soux Muharrir » radyo fanteâsi . 1,20 askeri bando. sikisi . 20,55 operet: Prens Bob 23.40 m temsil eden 40 kadın kurumunun hükumetinin çıkarmış oldu|u pullar BUDAPEŞTE: ler cemiyeti azacazband takımı 24,10 çiagene orkestrasL 13,10 polis orkestrası . 14,35 gramofcndan dolayı hem hükumetimize, hem dostluga ve sulha hizmete amade ol sından ve (For Madam Densoax 18,05 konuşma 1855 opera orkestrası v BOKREŞs de Türk Kadm Birliğine tes*kkür etduklan bildirildikten ve milleUerin ces Feminines)mecmuası muhaırir 20.20 piyano ile musiki parodilerl 20,45 " 13,05 gramofon » 13,50 gramofonl» ha. ÎSTANBUL: ti. lerindendir. harb yüzünden çektiği ıstırablar zık temsü 21,35 Çingene orkestrasile bir fif musüu 18,05 radyo orkestrası 20,25 17^0 inkılâb dersi, üniverslteden, ta Evli kadmm tabiiyeti meselesi Gazetesine Uluslararası Kadın Birredildikten sonra her millet kadınlan likte san koruserl 22,45 haberler 23,05 gramofonla balet musikJil . 21,10 konaer: mlr saylavı Esad BoJ*urt 18 30 Favst liği kongresi ve memleketimiz ka Bundan sonra evli kadının tabiiyeti cazband takımı . 23,55 konser orkestrası. nm ihtilâflan adalet fikrinden mül Şcbertin eserlerl 22,15 Napoliten şar (ikinci perde) 19 muhtelif plâklar 19,3i dınlan hakkında yazalar yazacaktır. meselesinin müzakeresine geçilmiş hem olarak halletmeleri ve müşterek PRAG: kılar 22,40 çifte piyano ile konser. haberler 19,40 Muhlttin Sadık, viyolonMadam Dessoux matbaamızı da zıyatir. Birliğin icra komitesi tarafından 17 askeri bando 18,10 piyano konserîemniyet prensipinin umumî surette kaTULUZ: sel . 20 Sağlı ve Soysal Yardım Bakan . ret etmiştir. ^ ^ ^ hazırlanan bir teklif evli kadınlara ev19.05 almanca nesriyat 19,55 almanca 19,20 armonik konseri 19,35 haîfc sarlığı namma konferans, doktor döçent bulü ve bunun bütün milletlerin mütelendikten sonra da eski tabiiyetlerini Inları 19,50 opera orkestrası 20,15 dü Sadi (Ürsiyet ve terbiye) 20,30 Ay Tan haberler 20,20 konuşma 21,05 Brüno kabil bir mes'uliyet zihniyetile milletSarhoşluğun sonu muhafaza etmek hakkı verilmesini is dan nakil . 21,55 Presburgdan nakil . etolar 20,25 halk musikisi 20.50 sa go orkestrası ve şan 21.15 son haber lerin esas haklanna mütekabilen riayet tiyordu. Bu münasebetle kongre baş lon orkestrası 21,20 şarkılar . 21,35 oler, borsalar 21,30 radyo orkestrası 23,05 haberler 23,20 gramofon 23,35 Dün akşam gene rakı yüzünden esasma müstenid olması ve mütecavize peret orkestrası 22,05 muhtelif sololar 22 radyo caz ve tango orkestralan. Ostraudan nakiL kanı 1933 yılında Montevideioda imKasımpaşada bir cinayet olmuştur. yardım edilmemesi, tecavüze ugnyah 22.40 operet şarkıiin 22,50 radyo faa VARŞOVA: zalanan muahedenin kadmla erkeğe VİYANA: Kasımpaşada Süruri yokuşunda 97 tarafa da siyasî, iktısadî ve malî yartezisi 23.35 salon orkestrası . 23.80 sar13,10 gramofon 14,05 solisUerin kon17,15 gramofon . 17.55 şan konseri müsavi hak verdiğini hatırlatarak bu sayılı evde oturan Enverin canı rakı lalar 24,20 opera şarkılan 24.40 Vi seri • 17.50 keman konseri 17,15 man . dımlarda bulunulması, uluslararası ih18,35 konuşmalar 20,15 ulusal neşriyatmuahedeyi de reye koyacağını bildir içmek istemiş ve İzmirli sabıkalı Kü yana orkestrası 24,55 muslkl eğlence 18.15 yeni plâklar 19.50 gramofonla satilâflann La Hey Adalet Divanı ve 21,05 Avusturya operetlerinden parça di. lerl 1,05 radyo fantezisi . 1,25 askeri çük Mustafa namile maruf arkada dolin orkestrası 17.50 oda musikist 1ar 22,35 piyano konseri 23,05 haberarsıulusal hakem mahkemeleri tara Biribiri ardma Fransa, Lehistan, bando. lon orkestrası 20.40 piyano konseri . şuu bulup evine getirmiştir. îki ahbab ler ve hava raporu 23.15 İtalyan halk fından halli. Cemiyeti Akvama muzaYeni Belandiya, Macaristan, in21,05 eglenceli nesriyat 21.50 haberler musikisi . 24.15 kitablara dair . 24,45 içmişler, şarkı söylemişler. Bir müd heret edilmesi, silâhlann azaltılması giliz, Holanda murahhaslan söz a22,05 İskandinavyalılarm senfonik or j cazband tafcımı. det sonra aralannda ufak bir müna silâh imal ve ticaretinin kontrol altma larak hemen hemen müttefikan Monkestrası 24,10 haflf musiki ve dans haBERLİN: ÎSTANBUL: alınması ve sivil tayyareciliğin kontrovalan. teviedo muahedesinin ancak kadınla er kaşa olmuş, sonra iş kavgaya dbkül 17,05 piyano konseri . 17.35 piyano ile 18 almanca ders 18.30 Jlmnastîk, Amüş ve Küçük Mustafa belinden büTULUZ: lu tavsiye edıliyor ve terbiye sistemikeğe müsavi hak verdiğini halbuki kaBethovenin eserleri 19,35 Korslkau Kral sade Tarcan 18,50 Favst (birinci perde)yük bir bıçak sıyırarak arkadaşı En 19,20 opera oîkestrası 19 35 şarküardmm da müstakil olarak tabiiyetini Teodor 20,05 en iyi radyo spekirini arı19,30 haberler . 19,40 gitar solo (Şray19,50 halk musikisi 20,15 filim musikiyoruz 20.20 konser: Mozartm eserleri veri sağ ayağından ağır surette vur muhafaza edebilmesi icab ettiğini ileri ber) • 20 Maliye Bakanlığı namma kon. si 20,25 opera şarkılan 20,50 hafif mu20,45 günün akisleri .23,05 haberler sürerek, muahede ile iktifa edilemıyeduktan sonra evden kaçmıştır. Vak alerans 20,30 demir caz 21,15 son haMemleketten ayrılış dolayısile za • siki 21,20 opere torkestrası 21,35 şar23,35 dans havalan. ceğini, daha şümullü bir karar verii yı polis duymuş yarahnın hayatı teh berler, borsalar 21,30 radyo orkesteasıkılar 22,05 «Azor> dan parçalar 22 50 rif mobilyalar, çerçeveli salon resmıBUDAPEŞTE: mesi lâzım geldiğini söylediler. 22 radyo caz ve tango orkestrası. leri, mutfak ve havagazi fırınları, salikede görülduğünden Beyoğlu has Viyana orkestrası 23.03 filim musikisi13,05 şan konseri 14,35 orkestra konBu mesele hakkında *öz alan Türk VİYANA: lamandra sobaları ve başka ev eşyatanesine kaldırılmışür. Sıkı bir takı 23,35 radyo fantezisi 24.05 cazband ta17,10 gramofonla filim musikisi . 17 50 serl 18,35 Saksofon konseri . 19,40 Maheyeti üyelerinden Nebahat Hâmid. ları satüacaktır. Beyoğlunda Aleon kımı 24,20 opera havaları 24,40 ha bat sonunda »abıkalı Mustaia yaka konuşmalar . 18,25 piyano konseri 19,25 car şarkılan . 20,50 konferans 21,45 Montevideo muahedesinde mevzun sokağında Perpiniani apartunanında lanmışür. haberler . 22,15 mustki parodüerl 33,44 Taiyen gltareler • 24,50 şarkılar 1,05 fransızca ders 20,05 haberler, hava rabahsolan müsavaün bir prensip mese1 numaraya müracaat. radyo fanUzisi 1,25 askerl bando. gramoluo. 2İJÜ Çing«ue orkestraaı. poru • 20,30 komıgmalar . 21,20 musittii Haftalık Radyo Programı Yıldızda hararetli müzakereîer Meşhur bir Ingiliz süfrajeti geldi Mis Pictonun dikkate değer beyanatı •9 «999 Cuma: 26 nisan C Çarşamba: 24 nisan ^ ) Cumartesi: 27 nisan J Bir Fransız gazetecisi ÇPerşembe:25nisan Salı: 23 nisan Büyük fırsat

Bu sayıdan diğer sayfalar: