22 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

22 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nisan 1935 M. M. Vekâleti tekaiid şubesinde işi bitenier | Yeni Buîgar kabînesî Cevablarımız Ululof lanm Mehmedpaşa makallesinden Osman: Maliye Vekâleüne gönderildiği biMirilen evrakın mezkur Vekâletten Ulti> edilmesi iktiza eder. Camhurivet Askerî tekaiid şubesinde işiniz varsa bize bildiriniz, takib ve intac ederiz ŞH cetoeli doldurarak gonderirv%s 1 Müracaat eden zatm muvazzah adresi: Okuyucularımıza kolaylık Geyve Akhisarmda Nigâr: Evrakmızm Tekaud şubesine geldigine dair bir kavde tesadüf edilmemiştir. Bursa BeletEyesinâe fen memu m Basriî Evrakınız 20 '8 '934 tarih ve 2S154 niimara lle dairei airiesine gönderilmiştir. 2 Niçin müracaat edildiği: Feriköyünde Rum kifisesi arkasokakta Samiye: Evrakınız 9a/935 tarlh ve 35'310 numara ile Kadıköy Askerlik şubesine gön derilmiştlr. 3 Evr&k son defa olarak hangi makamdan, hangi tarîh ve naaıara i!e tekaut şubesine gönderUmîştir? Sirkecide Demirlcapıda E&ref: Resml senediniz 25'2/935 tarîh ve 35/2466 numara ile Muntazam Borclar Mvdürlüğüne gönderilmistir. Beyoğlu Kurtuluş Fikri Dil: Resmî senediniz 3 7. 935 tarih ve 5982 numara iîe Muntazam Borclar Müdürlüğüne göndeTflmistir. 4 Z*»b»t îse sicil veya kayit numarası, »ınıf ve rütbesi nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edilmiştir: Besikta şemvallnden resmi senedi 3741 33/935 Mlrliva (Tag^eneraî) AbdnTmecîd aHîsî Kadıköy emvalinden resmî senedi 6305 Kachköy Hüsniipaşa Mustafa 4*3 935 oğlu Mehmed: Kaymakam (Yarbav) Simon aüesi İzEvvelce bUdirüd'ğl üzere evrakınız mir emvalinden resmî senedi 5982 No. 15 '8 933 tarlh ve 33 26995 numara ile 5'? '935 Muntazam Borclar Müdürlüğüne gön Miraîay fAlbay) A?âh ai!e"si Eminönü derilmiştir. emvalinden reaml sened! 5798 No. 5^3 ^5 Islâhiyede şehid Mevlid valde • Yuzbaşı Kâmil ailesi İzmir emvalin . si Zel&a: den resml senedi 3920 No. 20'2'935 Evrakınîz 25/3/935 tarih ve 35'2949 Yüzbaşı İsmafl ailesl Diyarbekir emvanumara İle Islahlye AsSerlik subesine D^en resml senedi 4152 No. 20/2/935 Yüzbeşı Y. Kenan ailesi Kocaell emva. gönderilmiştir. lL"4en resmî senedi 5574 No. 24'2/935 Muameleleri Tekaiid ŞubeKolağası (•önyuzbaşı) A. Rıza aflasi Esince ikmal edilerek resmi \h*$x emvalinden resml senedi 4063 No. senedleri Muntazam Borç 25 2 '935 lar Müdürlüğüne gönderi Yüzbaşı Neclb allesl Fatih emvalinden re?m! senedi 5212 No. 27/2'OT5 lenlerin Htteierir Kolağası (önyüzbaşı) M. Vasfi ai'esl Molul neferler Kemaliye emvalinden resmi senedi 4335 Hasan oğlu Ibrahim Gümüşane emvaNo. 3'3/935 linden resmî senedi 3491 No. 23'2'935 Kolağası (önyüzbaşı) M. Mithat ailesi Şükrü oğlu Mustafa Kand'.ra emvalin7 Adana emvalinden resml senedi 5397 No. den resmî senedi 3436 No. 23/2 935 3/3/935 Ahmed oğlu Osman Zile emvalinden Yüzbası A. Feyzi ailesl Adana emvalinresmî senedi 1068 No. 23/2. ^35 den resml senedi 4(558 No. 3 '3935 Huseyin oğln Mustafa Bilecik emvalinKolağası (önyüzbaşı) M. Tevflk AVe'A den resmi senedi 3875 No. 23/2 '935 Beycglu emvalinden resml senedi 5768 Mevlud oglu Sadık Yaiova emvalln No. 5*3^35 den resmî senedi 4634 No. 24'2/935 I. Mülâzim (Teğmen) M.Şükru aîlesİ Yunus oğlu ŞemsetUn Erzurom e m n BakırköT emvalinden resmi senedi 328S linden resml senedi 4454 No. 25/2/933 No. 20/2/935 Mehmed oğlu Ali Kozan emvalinden I. Mülâzim {Teğmen) Mustafa aileai resmî senedi 4254 o. 2 "3/935 Kars emvalinden reeml senedi 4957 No. Emln oğlu Huseyin Üsküdar emvalin 20'2/935 den resmi senedi 5558 No. 2 3'935 Z. VekDI (Asubay) S. Sırn ailesi BeşikMehmed oğlu Mustafa Kayseri emva tas emvalinden resmi senedi 5121 No. linden resmi senedi 5498 No. 2'3/835 2/3Z&35 İbrahim oğlu Hasan İnebolu emvalinI. Müllzim (Teğmen) Hasib ailesi Fatih den resmi senedi 6608 No. 2 3'935 emvalinden resmi aenedi 6394 No. 3 '3 '935 Ahmed oğlu Rü§tü Aydın emvaltoden I. Mülâzim (Teğmen) Nurl ailesi Kocaeli resm senedi 5425 No. 2. "3/935 emvaBnden resmî senedi 6566 No. 3/3/935 Ahmed oğlu Hayrullah Bolu emvalin . I. Mülâzim (Teğmen) Mehmed ailesi den resmi senedi 9409 No. 3 3/935 Erzincan emvalinden resmî senedi 8469 Mehmed oğlu Rasih G. Anteb emvalinNo. 5'3/935 den resmî senedi 4619 No. 3'3/935 I. Mülâzim (Teğmen) M. Asaf aiîesl Hüseyin oğlu Kadir K. D. Ereğli emvaTokad emvalinden resml senedi 5839 linden resmî senedi 5508 No. 3/3/935 No. 5/3/935 Hamdi oğlu Rıza Fatih emvalinden T. Kâtibi Said ailesi Erznrum emvalinresmî senedi 5543 No. S'3/935 den resmi senedi 3822 No. 20/2/935 Battal oğlu Osman İspir emvalinden Kâtib Hayrettin ailesl Kars emvalin resmî senedi 3971 No. 7/3'935 den resmi senedi 4481 No. 25^2/935 Diran oğ!u Virdanes Eminönü emvaAlay kâtibi M. Rasim aüesJ Mllâs emva. linden resmî senedi 3796 No. 13/3/935 linden resmi senedi 5398 No. 25/X'935 Mehmed oğlu Abdullah Erzurum emvaMuamele memuru İ. Hakkı ailesi Es linden resmî senedi 6517 No. 13 '3/935 kisehir emvalinden resmi senedi 2634 Avram oğlu Lsrail Beycğlu emvalinden No. 27/29/35 resml senedi 6374 No. 13'3'935 İmam Salih aOesI Bmrsa emvalinden Hüseyin oğlu Arif Edirne emvalinden resml senedi 4982 No. 27/2/935 resmi senedi 6077 No. 13/3/935 Muamele memuru Neset ailesl Bestktas İsa oğlu Mehmed Uşak emvalinden emvalinden resmi senedi 5883 No. 27/2/935 resmî senedi 6977 No. 13/3'935 Cerrah A. Nuri ailesi Fatih emvalinden Yusuf oğlu Dursun Bafra emvalinden resml senedi 3867 No. 2/3/935 resmî senedi 6750 No. 13 '3 '935 Kâtib M. Suphi ailesi Emlnönn emva Bekir oğlu Şerif Birecik emvalinden linden resml «enedi 3685 No. 2/3/935 resml senedi 3870 No. 13 3/935 Hesab memunı İsmail ailesi Hasankale Mustafa oğlu Kadir Kastamonu emva emvalinden resmî senedi 5615 No. 3/3/935 linden resmî senedi 6808 No. 13/3/935 Kâtib Salih ailesi Beyoğlu emvalinden Ahmed oğlu Ali Gerze emvaünden resml senedi 5985 No. 3/3/935 resml senedi 7118 No. 13/3/935 Saraç H. Hüsnü ailesi Fatih emvalin Ali oğlu Hursid Beyoflu emvallnden den resmî senedi 5708 No. 3/3/935 resml senedi 6927 No. 13/3/935 Tüfekçl M. Rüstem ailesi K. D. EreğU Tahir oğlu Cemal Kayseri emvalinden emvalinden resml senedi 4133 No. 4/3/935 resmî senedi 7014 No. 13/3/935 Nalband Ahmed ailesi Konya emvalinİsmail oğlu İsak Alaca emvalinden den resml senedi «273 No. 5/3/935 resmî senedi 6080 No. 13/3'935 Hâklm Salih Server ailesi Fatih emvaŞaban oğlu Mustafa Kemah emvalin linden resmi senedi 5983 No. 5/3/935 den resmî senedi 3757 No. 133'935 Miralay Osman ailesi Besiktas emva . Osman osiu Züfer Tortum emvalinden linden resmi senedi 7508 No. 19/3/935 resml senedi 5691 No. 13/3'935 Kaymakam Hamdi ailesi Eminönü emva Astin oŞlu Murad Emmönü emvalin . linden resml senedi 7195 No. 19/3/935 den resmî «en*di 7715 No. 13/3/935 Kaymakam A. Raslm alîesi Üsfcüdar emvalinden resmi senedi 7631 No. 24/3/935 Zabit yet'mleri Binbası A. Ferid ailesi Elâziz emvalin Btnbaşı Cemal ailesi Kadıköy emva den resmî senedi 7497 No. 24'3'935 linden reymî senedi «20 No. 20/2 '935 Binbaşı M. Nurl allesl Beyoflu emvalin. Binbası Avni ailesi Beşiktaş emvalin den resmî senedi 4175 No. 20'2/935 den resml senedi 8332 No. 25/3'935 Binbaşı M Atıf ailesl Kadıköy emva Kaymakam A. Rıza ailesi Üsküdar emlinden resmi senedi 5033 No. 2O'2/935 valinden resmi senedi 7863 No. 25'3'935 Binbaşı Hüsnü afksi Kadikcy emvalinBinbaşı Azmi ailesi Erzincan emvalin den resmî senedi 5071 No. 25 '2 '935 den resmi senedi 8449 No. 26 '3 '935 Binbaşı M. Şakir ailesi İzmir (Kadıköy) Miralay Mahmad ailesi Beyoğlu emvaemvalinden resmi senedi 5074 No. 27/2/935 linden resmî senedi 8363 No. 28/3/935 Miralay fAlbay) Ligor ailesl Fatih emYüabaşı Y. Hakkı aflesi Eskişehir emvalinden resml aenedi 5287 No. 27/2/935 valinden resmi senedi 7584 No. 19/3/935 Mirliva (Tntgeneral) Halfl allesl EmlnYüzbaşı Hayri ailesl Samsun emvalinonü emvalindea resnü •enedl 6587 No. den reami aenedl 6214 No. 19/3/935 S7/2/93S Yüzbası Tevflk ailesl Eminönü emvalinden resmi senedi 5650 No. 20/3935 Kaymakanı (Yarbay) M. emal ailesi Evrakınıı 9/4/935 tarih Te 35 '10821 numara ile Muntazam Borclar Müdurlü . ğüne gönderilmiştir. Kayserinin Dereyok köyünden Süleyman: Yüzbası Şevki ailesi K. Erefli emva linden resmi senedi 6307 No. 23 3 935 Yüzbaşı Naim ailesl Fatih emvalin den resmi senedi 8154 No. 24/3/935 Kolağası Mustafa ailesi Beşiktaş emvalinden resml senedi 7959 No. 25/3'935 Yüzbası İ. Hakkı ailesi Fatih emvalinden resmî senedi 8451 No. 27/3'935 Yüzbaşı Ali ailesi Beyoğlu emvalinden resmi senedi 6877 No. 27/3'935 Yüabası İbrahim ailesi Eminönü emvalinden resmi senedi 8614 No. 27/3/935 Yüzbaşı Halil ailesi Ftih emvalinden resml senedi 8763 No. 27/3/935 Yüzbaşı Bedri ailesi Üsküdar emvalinden resmî senedi 6621 No. 27/3/935 Yüzbası Mehmed ailesl Tlre emvaücden resmî senedi 8442 No. 27/3/935 Yüzbası Arif allest Edirne emvalinden resmî senedi 6654 No. 19/3/935 Mülâzim İzzet ailesi Bminöna emvalin. den resmi senedi 7419 No. 24/3 '935 Mülâzim Mehmed ailesi Fatih emvalinden resmi senedi 7816 No. 24/3/935 I. Mülâzim Hüseyin aüesl Arabkir em. valinden resmi senedi 7500 No. 25'3'935 I. Mülâzim Bürhan ailesl K. D. Ereğli emvaltoden resmi senedi 8426 No. 27/3'935 Kâtib Talât ailesi Ankara emvalinden resmi senedi 8009 No. 19 3 935 Kâtib Veysel ailesi Izmir emvalinden lesml senedi 7801 No. 24/3 '935 Marahgoz Hallm ailesi İnegöl emva linden resml senedi 7457 No. 25/3/935 Hesab memuru Mehmed ailesi Tokad emvalinden resml senedi 7275 No. 25/3 '935 Töfekçi CaJer ailesi Kadıköy emvalinden resmî senedi 8431 No. 25/3/935 Kamacı Hüseyin ailesi Menemen emTallnden resmî senedi 8638 No. 27'3/935 Çarkçı binbası Ahmed ailesi Fatih emTalinden resmî senedi 7534 No. 19'3'935 Güverte yüzbaşı İsmail ailesi Fatih em. valinden resmi senedi 8059 No. 23 '3 '935 Çarkçı binbaşı Ali ailesi Beyoğlu emvalinden resmî senedi 8112 No. 24 3/935 Güverte binbaşı H. Hamdi ailesi Besiktas emvalİDden resmî senedi 7720 No. 24'3/935 İMnci sınıf kâtib A. Y. Ziya ailesl Bolu emvalinden resmî senedi 8475 No. 25/3/935 Nefer (Er) yetimleri Mehmed oğlu Ali ailesi Kocaell emvalinden resmî senedi 3935 No. 20/2935 Ahmed oğlu Abdollah ailesi Mudurnn emvalinden resmî senedi 3357 No. 20/2 '935 Mehmed cğlu Hasan ailesi Köyceğiz emvalinden resmî senedi 3173 No. 20/2/935 Hüseyin oğlu Ali ailesi Küre emvalinden resml senedi 2810 No. 20/2/935 Salim oglu Ahmed ailesi Beşiktaş em valinden resmi senedi 2551 No. 20/2/935 Mehmed oglu Ömer allesl Kastamonu emvalinden resml senedi 4141 No. 20/2/935 İsa oglu Şükrü ailesl Datça emvalin den resmî senedi 3054 No. 20/2/935 Ali oğlu A. Osman ailesi Demhci em valinden resml senedi 3906 No. 20/2 '935 Ali oğlu Ahmed ailesi Ordu emvalinden resml senedi 3S93 No. 20/2/935 Neclb oglu Adil ailesl Akdağmadeni emvalinden resmî senedi 4122 No. 20/2/935 Mustafa oğlu M. Saib ailesi Bursa em . valinden resmi senedi 2840 No. 20 2/935 Hasan oğhı Süleyman ailesi Fatih emvaltnden resmi senedi 1659 No. 20/2 '935 Ahmed oglu Hüseyin ailesi Kırsehir em. vaSnden resmi senedi 3275 No. 20/2 '935 Mehmed oglu Mehmed ailesi Kastamonu emvalinden resmî senedi 3727 No. 30/2/935 Mehmed oğlu Kasım ailesi Bandırma emvalinden resmî senedi 4357 No. 21/2/935 Vell oğlu Veli ailesi Balıkeslr emvalınden resmî senedi 3553 No. 21/2/935 Mehmed oğlu İsmail ailesi Cide emvalinden resmi senedi 4892 No. 21/2/935 BeSir oğlu Halil ailesi Boğazlıyan emvalinden resmî senedi 3497 No. 25 '2 935 Hasan oğlu Ramazan ailesi Biga emvalinden resml senedi 3599 No. 252/935 Ahmed oğlu Akkas ailesi G. Anteb pnvaMnden resmî senedi 4299 No. 25'2'935 Halil oğlu Abdullah ailesi Boğazlıyan emvalinden resmî senedi 3498 No. 25/2/935 Hüseyin oğlu Ali ailesi Nazilli emvalinden resmi senedi 3889 No. 25 2 '935 Yusnf oğlu Şakir ailesi İnegöl emva linden resmi senedi 4498 No. 27/2/935 Ali oğlu Bekir ailesi Ankara emvalin den resmî senedi 5624 No. 27/2/935 Ali oğlu Emrullah ailesi Çorum emva linden resmi senedi 3513 No. 28/2/935 M. Emin oğlu Hakkı ailesi Devrek emva.inden resmi senedi 3004 No. 27/2/E35 Hüseyin oğlu Raşld ailesi Finike emvalinden resmî senedi 4535 No. 27/2/935 Halim oğlu Salim ailesi Gebze emva linden resmi senedi 2877 o. 272'935 Musa oğlu Himmet ailesi Edremid cm. valinden resmî senedi 3645 No. 27/2/935 Muh.arrem ofîu Ali ailesi Balıkesir emvalinden resmi senedi 4051 No. 27/2'935 Ahmed oğlu Mehmed aiîesl Edremid ^mvalinden resmi senedi 4286 No. 27/2'935 Ferhad oğlu Ali aüesl Gsyve emvalinden resmi senedi 2922 No. 27/2/935 Mustafa oğlu Hasan ailesi Ayancık emvalinden resmî senedi 2980 No. 27/2/935 Osman oğlu Mehmed ailesl İnegöl emvalinden resmî senedi 5009 No. 27/2/935 Csman oğlu İsmail ailesl Usak emvalinden resmî senedi 4104 No. 27/2/935 Hasan oğlu K. Ali ailesi İnegöl emvalinden resmî senedi 4497 No. 28/2/935 Veli cğlu Hüseyin ailesi Ordu emva linden resmi senedi 5173 No. 28 2 '935 Süleyman oğlu Mehmed ailesi Anamur emvalinden resmî senedi 3145 No. 28/2/935 Mustafa oğlu Nuri ailesi Mecidözü em. linden resmî senedi 4242 No. 28/2 935 Mehmed oğlu İbrahim ailesi Bolu emvalinden resmî senedi 3506 No. 28 '2 935 İbrahim oğlu H. İbrahim ailesi Susurluk emvalinden resmi senedi 4114 No. 28'2/935 Mustafa oğlu Mustafa ailesl Karacasu emvalinden resmî senedi 1822 No. 28 '2 '935 Ali oğlu Ali ailesi Karacasu emvalin den resmi senedi 1824 No. 28 2/935 Mustafa oğlu Mevlud ailesi Ş. Koçhlsar emvalinden resmi senedi 2054 No. 2 '3 935 Halil oğlu İbrahim ailesi Adana emvalinden resmi senedi 4665 No. 2 '3/935 Mehmed oğlu Hüseyin ailesl Araş emvalinden resmî senedi 34/23025 No. 2 3/935 İsm&H oğlu Mehmed ailesi Soma em valinden resmi senedi 3187 No. 2/3/935 ismail oğlu M. Nuri ailesi Balya emvalinden resml senedi 1986 No. 3 3'935 Ali oğlu Ahmed ailesl Gerze emvalinden resmî sened! 301S No. 3/3'935 Mustafa oğlu Süleyman ailesl Çerkeş emvalinden resml senedi 3206 No. 3. 3/935 Mehamkeri ogîu Devîetkeri ailesl Blga emvalinden resmî senedi 4877 No. 3 '3 '935 İbrahim oglu Ahmed ailesi Biga emvalinden resmî senedi 5101 No. 3 3 '935 Mustafa oğlu Ali ailesi Mut emvalinden resml senedi 5122 No. 3/3/935 Süleyman oğlu Süleyman aflesi Denizli emvalinden resmî senedi 4356 No. 3 '3 '935 Ali oğlu Mehmed allesl Biça emvalinden resml senedi 3950 No. 3/3/935 Mustafa oğlu Ahmed ailesl Balıkesir emvalinden resmî senedi 5205 No. 4/3/935 Mustafa oglu Hasan ailesi Gerede emvalinden resmi senedi 5598 No. 4/3/935 Hasan oğlu Aşir ailesi Kandıra emva linden resmî senedi 5832 No. 5'3/935 Alâettin oglu Ali ailesi Konya emva linden resmi senedi 3136 No. 5/3/935 Hüseyin oğlu Bektas ailesi Divrigi emvalinden resml senedi 5269 No. 5/3/935 Ali oğlu Mustafa ailesi Antalya emvt> linden resmî senedi 5282 No. 5/3/935 Hüseyin oğlu Receb ailesi Bursa emvalinden resml senedi 5804 No. 5^3/935 Hüseyin oğeu Şakir ailesi Yabanabad emvalinden resmi senedi 6016 No. 7/3'935 HaUl oğlu AII ailesi Manisa emvalin. den resmî senedi 5874 No. 7/3/935 Osman oglu Ahmed ailesi Ünve emva linden resmi senedi 5933 No. 7/3/935 Mehmed oğlu M. Nurl ailesi Mudurnu emvalinden resmî senedi 5601 No. 7/3/935 Hüseyin oğlu M, Ali ailesi Ke.skln emvaünden resml senedi 5623 No. 7/3/935 Abdurrahman oğlu Omer ailesi Köyceğta emvalinden resmi senedi 5630 No. 7/3/935 Osman oğlu Ahmed ailesi Çerkeş emvalinden resmî senedi 5336 No. 7/3 '935 Hasan oflu Eyüb allesl Biga emvalinden resmî senedi 5490 No. 7/3/935 Mehmed oğlu Aîi ailesl Biga emvalinden resmî senedi 5590 No. 7/3/935 Sinan oğlu Mehmed ailesi Balıkesir emvalinden resmî senedi 5194 No. 7/3/935 Hasan oğlu Dursun allesl Giresun eravalinden resmi senedi 5116 No. 7/3/935 Reeeb oğln Receb ailesi Bursa emva linden resmî senedi 4948 No. 7/3/935 Mustafa oğlu Hasan ailesl Boyabad emvalinden resmî senedi 4939 No. 7/3 /935 Mustafa oğîu Veli ailesi Ankara em valinden resml senedi 4981 No. 7/3/935 Mehmed oğlu Veli ailesi Mut emvalinden resml senedi 4838 No. 7/3/935 Hüseyin oğlu Yakub Gönen emvalinden resmi senedi 3223 No. 7/3/935 Mustafa oğlu Hasan ailesi Uşak em valinden resmî senedi 5532 No. 9/3/935 Ahmed oğlu Hüseyin aüesi Uşak em . valinden resmî senedi 5993 No. 9/3/935 Ali oğlu Mehmed ailesi Turgudlu emvalinden resmî senedi 5530 No. 9/3'935 Mehmed oğlu İbrahîm ailesi Isoarta emvalinden resmî senedi 5155 No. 9/3'935 Mehmed oğlu Veli ailesi Avanos em vaiinden resmî senedi 4870 No. 9/3/935 Musa oğlu Halil aiîesl Eminönü em valinden resmi senedi 4361 No. 10/3/935 Mustafa oğlu Ahmed ailesi Düzce em"P.iinden resmî senedi 6550 No. 11/3/935 Seyid oğln Ali ailesl Saray emvalin den resmi senedi 6455 No. 11/3'935 Hüseyin oğlu Mahmud ailesi Geyve emvalinden resmî senedi 4864 No. II/3 '935 Ahmed oğlu Ömer ailesi Bursa emvalinden resml senedi 4949 No. 12/3/935 İshak oğlu İsmail ailesi Alaca emva linden resmî senedi 5894 No. 12/3/935 Selim oghı Bekir ailesi Keskin emva . linden resml senedi 6297 No. 12/3/935 Aslan oğlu Ahmed ailesi Geyve em valinden resml senedi «415 No. 12/3'935 Ahmed oğlu Ali ailesi Kalecik emva K?bine, dün gece Kral ile na^rîar arasında 8 saat süren bir müzakereden sonra teşekkül edebilcîi tBaitarafı birinci sahifede) tam sekiz saat müzakereden sonra ancak saat 17,30 da sarayı terkede bildi. Kralla sekiz saat mülâicat, Bulgar siyasî tarihinde şimdiye kadar hiç işitilmemiş bir hâdisedır. Bu da bize sarayda cereya neden bu müzakere lerin fevkalâde gergin bir hava için de ve büyük güçlükler arasm • da cereyan etiiğini göstermektedir. Sarayda bu mühim müzakerat ce revan ederken saat 11 de Sofvadaki bütün zabitan hemen kıt'alan başına gitmeleri için emir aldılar. Askere de her ihtimale karşı kışla larda hazır bulunması emredilmisti. Bir takım kıt'alar da Sofya civarına yerleştirümişlerdi. Sokaklarda Harbiye Nezaretinde ve Harita dairesinde çalışan vilâyetler den gelen zabitlerden baska tek bir zabit kalmamıştı. Saat 12 ye doğru Harbiye mektebinden bir bölük saraya gelip Sofya garnizon kumandaru ta rafından selâmlandı ve talebeler yaşasın Kral diye bağırdılar. Bu bölük sara3'in karakollarını her ihtimale karşı takviye etmek için gelmişti. İşte saraydaki müzakerat bu sıkı ve askerî tedbirler içerisinde cereyan ediyordu. Sarayda toplanan heyet, saraydan saat 17,30 da çıktıktan sonra doğru Vekiller meclisi binasına gitti ve orada Andre Toşef gazetecilere ye ni kabinenin listesini verdL Yeni kabine şöyle teskil edilmiştir: Başvekil: Sabık Belgrad, tstanbul ve Viyana sefiri Andre Toşef, Hari ciye Nazın şimdi Saray Nazm bulunan Köse İvanof, Harbiye Nazın şimdi Sofya garnizon kumandam bulunan General Sanef, Dahiliye Nazın şimdi erkâniharbiye reis vekili bu lunan General Raşko Atanasof, Maarif Nazırı şimdi gene Maarif Nazın bulunan General Radef, Maliye NT zın şimdi Devlet Bakası Müdürü olan Raskof, Adliye Nazın şimdi Mahkemei temyiz reiâ bulunan Kara gözof, îittısad Nazırı şimdi Mesai Müdürü olan Muşanof, Demiryollar Nazın şimdi Slovo gazetesi Müdürü bulunan Kajifarof, Nafıa Nazın da avukat Yotof. 19 mayıs taklibi hükümetinden sonra Münakalât Nezareti narnı altında birleştirilen Nafıa ve Dcmiryclhn Nezareti şimdi yeniden iki nezarete aynlmıştır. İşte üç gündenberi meçhul ve gergin bir hava içinde cereyan eden kabine buhranı en nihayet bu son şeklile halledildi. Bu kabinede esH nazırlardan yalnız Maarif Nazın General Radof vazıfe almaktadır. Diğer bütün nazırlar değişmiştir. Kabine 19 mayıs taklibi hüku metile Bulgaristan siyasî hayatında başlanılan ıslahata devam edecektir. Geriye, yani fırka seçnune avdet et miyecektir. Bu hükumetin beyannamesinde olduğu gibi bu gece Kral tarafından neşredilen beyannamede de çoft sa rih olarak kaydolunmaktadır. Bu kabine kanunu esasiyi yeni zamana ve 19 mayıs taklibi hükumetinin gaye lerine uygun bir tarzda değiştire cektir. Buna artık fırkalar ve Kral da razı olmuşlardır. Bu kabine ordu nun üç mutedil elemanını ve mem leketin tanınnıış bir maliye müte hassısile bir hukuk mütehassıa KraLn mümessilini, ihtiyat zabitleri mümessilini, iktısadcılarm ve çiftçilerin mümessillerini, herkesin hürmet ettiğı ihtiyar bir devlet adamını bir araya toplıyan bir itidal kabinesidir. Her tarau memnun etmeğe ça lışan çok uzun görüşmeler ve uçraş malardan sonra vücude gelmiş bir kabinedir. Bununla beraber Sofyada henüz daha bazı muhitlerde gerginlik devam etmekte sinirler henüz sü kunet bulmamıştır. Bunun için de bu akşam Sofyada posta ve tel • graf daireleri süngülu polisler ta rafından muhafaza edilraekte ve so • kaklarda Harbiye mektebi talebesinden devriyeler gezmektedir. Bütün. devlet dairelerinin ve istasyonun muhafaza&ı için hususî tedbirler alın mıştır Fakat birkaç gün içinde va ziyetin düzeleceği ümid edürpektedir Memduh Talât Amerikanm Sofya sefiri Istanbula geldi Amerikarun Sof ya osrta elçisi Mr. Sterling dün sa bahki Semplon ekspresile Bul garistandan şeh rimi7e gelmlştır. Mr. Sterling Sirkeci istasyo nunda îstanbul Amerika konso loshanesi erkânı tarafından istik bal edilmiştir. Amerikarun Sof Mr. Sterling ya sefiri İstanbulda birkaç gün kaldıktan sonra tekrar vazifesi başma dö necektir. Bu seyahati hususî mahi yettedir. Uluslar Derneğinin kararından sonra (Baştarafı birinci sahtfede) man Hariciye Nezareti, dün akşam Fransa, îtalya ve İngiltereye tevdi olunan protesto notasının tanzimi emrinde M. Hitlerin üzerinde itidalcu yane bir tesir icra etmiştir. Fühakika, bu protestonun patırdılı bir şekilde olacağı ve diplomasi an'anelerinden harice çıkacağı tahmin edilmekte idi. Fransız gazetelerinin nefriyab Sovyet artistlerine ziyafet Ankara 21 (A.A.) Iç İş!eri Bakanı ve Dış tşlcri Bakan Tekili Şükrü Kaya tarafından şehrnnizde bulunan Sovyet artistleri şerefine bu akşam Marmara köşkünde bir ziyafet verilraiştir. Ziyafette Heyeti Vekile azasik bazı saylavlar ve Sovyet büyük elçi ligi ve Dış îşleri Bakanhgı erkânı hazır bulunmuslarchr. linden resmi senedi 1752 No. 14/3/935 Halil oğlu İsmail ailesl Ankara emvalinden resmî senedi 3636 No. 14/3'935 Hüseyin oğlu Mehmed ailesi Aydm emvalinden resmî aenedi 4024 No. 14/3/935 Mehmed oğlu Mustafa ailesi Balıkesir emvalinden resmî senedi 5194 No. 14/3'935 Mustafa ogîn Hasan ailesi Hendek emvalinden resmî senedi 5618 No. 14/3 '935 Osman oglu Mustafa ailesi Biga emvalinden resmî senedi 5644 No. 14/3/935 Ali oğlu Ali ailesi Aydın emvalinden resmi senedi 5491 No. 14/3/935 Oruc oğlu A. Şakir ailesi Sinob emva . linden resmi senedi 5751 No. 14/3 '935 Mehmed oğlu B. Bilâl ailesi Gölpazar emvalinden resmî senedi 6078 No. 14/3/935 İsmail oÇlu Fehml ailesl Beykoa emvalinden resmi senedi 4558 No. 23'3/935 Hüseyin oğlu şükrü ailesi Ankara em. valinden resml senedi 5085 No. 23/3'935 Halil oğlu Mustafa ailesi Tefenni emvalinden resmî senedi 6322 No. 233/935 İbrahim oğlu Ahmed ailesi Küre em valinden resmi senedi 7233 No. 23/3/935 Halil oSlu Ahme/ ailesi Btea emvalinden resmi senedi 6255 No. 233/935 Haşan oğlu Halil ailesi Babaeski em valinden resmi senedi 6672 No. 24/3'935 Hüseyin oğlu Ahmed aîlesi Eceabad emvalinJen resmî senedi 5966 No. 24/3/935 Halil oglu Bmin ailesi Bursa emvalinden resmî senedi «973 No. 24/3/935 Şemseddin oğlu Nihad ailesi Erzincan Paris 21 (A.A.) Petit Parisien: Son günlerde, Alman matbuatının kullandıklan pek tecavüzkâr lisana nazaran, hemen bütüa gazetelerin daha şiddetli olacağı tehmin ettik leri Alman notasını tefsir ederek diyor ki: <M. Hitlerin üzerinde, eski hata larda ısran tavsiye edenlerden ziyade müşavirlerinin mutedü düşünce leri müessir olmuş gibi görünüyor» Figaro gazetesi de, notaran oldukça mutedil olan lisanını kaydettikne sonra, Berlinin istinad eylediği esaslann hukukî birçok kıymeti haiz bahmmadıklanru ifade ve konseyin k»rannda, Almanyayı düşüıunek gibi bir maksad mündemiç olduğu hakkrn daki Alman kanaatini protesto ediyor. Ayni gezeteye göre, Alman notası, Almanya hükumetinin müzakeratı inkıtaa uğratmamak istediği hissini vermektedir. emvalinden resmi senedi 5814 No. 24/3/935 Ahmed oğlu Celil ailesl Gelibolu emvalinden resmî senedi 6269 No. 24/3/935 İsmail oğlu Hüseyin aîlesi Burhanîve emvalinden resmî senedi 4277 No. 24/V835 Halil oğlu Hasan ailesl Sinob emvalinden resmî senedi 5716 No. 24/3/935 Ahmed oğlu Mehmed ailesi Kırşehîr emvalinden resmî senedi 3277 No. 24 '3/935 Süleyman oğlu İsmail ailesi Biga em vaîinden resmî senedi 6416 No. 24/3'935 Süieyman oğlu Hasan ailesl Mihalıççık emvaünden resmi senedi 7519 No. 24/3 '935 İsa oğlu Battal aiîesi Cihanbeyli em valinden resmî senedi 6444 No. 24/3/935 Hüseyin oflu Ali allesJ İzmir emvalinden resmi senedi 3718 No. 28/3/935 Halil oglu İsmail ailesl Biga emvalin den resmî senedi 6253 No. 26/3/935 Ruşen oğhı Mehmed ailesl Ordu em valinden resmî senedi 7309 No. 26 3 933 Maho oglu Ali ailesi Gazlanteb emvalinden resmi senedi 6658 No. 26/3/835 İbrahim oflu Hamid ailesl Ayancık emvalinden resmî senedi 6563 No. 26/3/935 İsmail ofclu Hüseyin ailesi Orhangazt emvalinden resmî senedi 901 No. 27/3/935 Ali oğlu Mustafa ailesi Gazianteb emvalinden resml senedi 6657 No. 27/3/935 Hüseyin oflu Süleyman ailesl Alasehir emvalinden resml senedi 7097 No. 27/3/83»

Bu sayıdan diğer sayfalar: