23 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahçekapı Yenipostane caddesi No. 55 ATA REFİK ATA ATABEK namını aldığmı ilân eyler. müesseseleri mevsimlik, çeşidlenni saygı değer muşterüerıne arzederken yeni unvanı ticarî olarak Mn ıfO umhuri 00 07 ÎSTANBUL . CAĞALOĞLU Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı ~^^^^^ ~^^^^^* ~^^^^~~ ~^^^^^*~ ~^^^^^r~^^^^^r ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^ 78 aa£f Telfpaf ve mektup adresi: Cumhunyet, Istanbu) . Poata ırutusır İstanbni Ko 24» ttaşmururflı ve evl. 22386 Tahrlı neyetl: 24298 Idare ve matba» kumlle Matbaaeılı* ve Neçrlyat Şirfceti 24299 24290 Salı 23 Nisan 1935 " ~^^^^^*~ ~^^^^~~ ~^^^^~~ ~^^^^~~ General Papulas ile arkadaşı idama mahkum oldular Hüküm 24 saat zarfmda infaz edilecek Muhakemenin son celsesine aid tafsilât (Atlna Muhabiri Mahsasumuzdan ) Günlerdir devam eden 300 X 2 0 0 = 1500 muadelesi halledildi: Büyük bir müsabaka açıyoruz. Müsabakamızın mükâfatlan I 500 lira tutacaktır ve hediyelerimiz sırasile şöyledir: 1500 lira miikâfat veriyoruz Büyük bir miisabaka açtık X kişiye 3 O O GOmOş lira I kişiye 2 O O Gttmfiş lira 1 kişiye İ O O Gümttşlira S kişiye birer beşibiryerde Cumhuriyet alttaı 10 kişiye birer yarım beşibiryerde „ „ 15 kişiye birer Cutnhuriyet altını 470 kişiye muhtelif kıymetll eşya Tafsilâtı 10 uncu sahifede General Papultu divantharbde Atina 22 «Cumhuriyeti Koruma Dernekleri» erkâmıu muhakeme eden Divanıharb bugün saat altıda hükmünii vermiştir. General Papulasla Ge neral Kimisis idama mahkum edilmiş, leHir. Cumhurreisi kendilerinî yirmî dört (Arhast 11 inci aahifede) Bulgaristanda ((Kral kabîn**™ iş başında! Yeni kabine vaziyeti büsbütün karıştıracak mı? Bulgar Yugoslav ydkınlaş masının suya düştüğü söyletüyor f Sofya Muhabiri Mahsusumazdan) Gazetemiz bugiin 23 nisan kutlu olsun! Çocuk haftası başladı Busün Ha!dmiyetî MîlKye bayrafnı ve Çocuk Haftası için ayrı ayrı merasim yapılacak 23 niöan, bundan on beş yıl önce, Fürk ulusunun tarihe yeniden doğduğu günün yıldönümüdür. Büyük Türk Kamutayı Ankarada 1920 nısanının 23 ünde kurulmuştu. Bu, Türk ulusunun kendi varlığını korumak sayımma yalnız bütün bir dünyaya değil, ayni zamanda kendi imparatorluğu tarihinin piçleşmiş son şekline karşı da isyanı idi. Ankarada kurulan Kamutay »adece bir toplanb değil, belki kendi başmın çaresine bakmak çaresizliğinde kalmış bütün bir ulusun bir Ilâvemizi isteyiniz r Çocuklar için tam bir küçük roman ve hikâye veriyoruz, müvezzilerden aramayı unutmayınız! «Cumhuriyet» aziz okuyuculanndan gördüğü tevccühü daha iyi karşüıyabUmek için 12 ve 16 sahife çıkmaya başlarmştır. Bundan sonra, saymağa lüzum görmediğimiz havadislerimiz, mütenevvi mündericatımız ve romanlarımızla beraber, başta Başyazı cımız Yunui Nadi olmak üzere ( alfabe sırasile ) Abidin Daver, Ağaoğlu Ahmed, Ahmed Hidayet, Ercümend Ekrem, Fazıl Ahmed Aykaç, Faik Sabri, Halid Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi, lsmail Habib Sevük, M. Nermi, M. Turhan Tan, Muharrem Feyzi, Mahmud Yesari, Mes'ud Cemil, Perihan ömer, Reşad Nuri, Sabiha Zekeriyya, Suad Derviş, Selim Sım, SaUh Murad, Şükufe Nihal, Y*3suf Ziya (Konservatuar müdürii) nın yazılannı muntazaman okumakta devam edeceksiniz. «Cumhuriyet» in teessüs etmiş her gazete gibi memleketin her yerinde, Avrupanın muhtelif şehirle rinde ve Amerikada muhabirleri vardır. Bunlarla müvazi olarak halk işlerinin en sadık ve daimî müdafii olmak hususiyetinin kök leşmiş izlerinde yürüyeceğini tekrara büe lüzum görmeyiz. Kral Boris Yeni Başbakan Toşef YUNUS NADİ (Arkast befînei sahtfede) Sofya 22 Buîgar efkân umu miyesi Bulgaristandaki kabine değı şikliğıni çok hararetli bir surette tes'id cönektedır. Kabine buhramnm son dakikada aldığı hiç beklenılmiyen netice Solya jıyasî mehafilinde muhtelif tefsirlere sebebiyet vermı^tır. «Kral kabinesi» Herşeyden evvel şunu söyliyelim ki kabine buhramnın dünku neticeyi almasında Kralın çok büyıik tesiri ol muştur. Bulgaristanın siyasî tarihinde ilk defa olarak Kral bütün mes'uliyeti ü zerine alarak siyasî meseleleri hallet mektedir. Hatta yeni kabineye (Kral kabinesi) denmektedir. İste bu sebeblerden dolayı dün Kral Borisin sara yında vukubulan müzakerelerin kıy meti çok büyüktür. Halkın kabine değisikliğinden memnun olmasma sebeb şudur: 19 mayıs hâdiseleri ve ondan son raki askerî rejim halkta hükumet aleyhine cereyan uyandırmıştı. Bu zaman zarfmda gelip giden hükumetlerin iküsadî derdlere çare bulamamalan bu cereyanda en büyük âmil olmuştu. Efkân umumiye yeni kabinenin bu derdlere çarr bulac?^'nı uni'^a'fta'iır. Menedilen tezahürat Halk bu akşam Sofya sokaklannda (Arkan 10 uncu tahifede) ((Türkiye fevkalâde1 işler yaptı!» Ledi Astorun mühim beyanatı LehAlman ittifakı Fransız gazeteleri gizli muahedenin metnini ele geçirdiler V i î Ledi Astoran dün nutuk söylerken ' alınmış bir resmi İngiliz parlâmentosu kadm azasından Ledi Astor dün sabah Perapalas otelinde Türk ve ecnebi gazetecileri Avrupa devletlerinden baztlartntn askerî kaovetlerini tesbit eden kabul ederek Türkıyeye nıçin gelditemmli remm ği, kongrenin faydası, Türkiveve karşı alâkası hakkında beyanatta bulunmuröden elde ettiği, Alman Leh muParis 22 Echo de Paris gazemuştur. kavelenamesinin aşağıdaki suretini tesi, Liyonda çıkan Salu Publique gaLedi Astbr demistir ki: neşrediyor: zetesinden naklen ve o gazetenin, Ali< Türkiyede büyük bır Türt var (Arkan 12 nci tahifede) er meb'usu, sabık nazırlardan M. LaCArkası 12 inci aahifede) Yaşasın! Bugün de bizim bavramımı».

Bu sayıdan diğer sayfalar: