18 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

18 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURÎYET 18 Ağustos 1935 ( Ş e h i r ve Memleket Haberleri ) Hâkem heyetine verilen lâyihalar Biiyük halk romanı: 7 0 Kazasker koltuklanmaktan enikonu derman bulmuştu. Dili artık güldür güldür işliyordu: Gözlerim kapah, ölü gibi yatıyorum. Ölü gibi diyorsam anlarsınız a mantar; içyüzümü sorarsan turp gıbıyim. Durdum, durdum. Şeytan dedi ki sıçrayıp kalk, bitişik odaya fırla; zebaniler yeni gelenin üstündeyken (Hayya!) diyip bir kol savur. Dürzülerin yedisini, sekizini iskambil kâğıdı gibi yere devir; göğüslerine çık, gıtlaklanna asıl... Bir yaygara daha: Ne duruyorsun be aslan?.. Yum gözünü, dal içeri!.. Savur kolunu, devir heDsini!.. . Gırtlakrına bin; sık, boğ!.. Çiğne. ez, yak, yık!.. Kadınlar, göğüslerinin sol tarafmı ovalıya ovalıya geyirirlerken Hürmüz kendini tutamadı: Deli misiniz a çocuklar? Bu söylediklerinizi Sultan Aziz efendimizin pehlivanbaşısı Aliço bile yapamaz ayol. Arab, sandalyeyi devirerek zıpladı: Sen oradan sus, zırlama kaltak!.. Yediği halta bak şunun. Aliço dediğin kim oluyor? O kelesi, şu karşındaki he rif, yani ben, bir paça kasnağında yeıe kapakladım da canını ahyordum. Elimi öptü de kurtuldu. KazasJcer: (Oyunbozanlık yok, dinleyin!) diyerek gene lâfı aldı: Gözlerim kapalı, enkasdan ölü gibi yatıyorum ama domuz gibi kendimdeyim. Kulak kabarttım: Bitişiğe getirdikleri, ıslathklan adam meğerse bizim Şehislâmkapılılarından Nail Mollaymış. Arab Abdullah, sandalyeden bir daha sıçradı: Oooh!.. Yaşşadık!. Gel keyfim Nail Molla ile ne alışverişi var? Neden oh, neden yaşadık, neden gel keyfim gel gürültüye kanştı. Kazasker gene çeneyi açtı: Ben hâlâ gözlerim kapah, soluğumu tutarak cansız gibi yatarken, benım evin kapısına gelen kalantor kılıkh hafiye, yani Paşanın sol kolu yanıma girdi. (Mollafendi, dedi, affedersin yanıldık; seni baska biri sanıp biraz hırpaladık ama kusura bakma. Insan hali bu. bazan böyle yanhşlıklar olur. Buyur Pasamızı görelim; sonra devlethaneye teşrif et!) Odadakilerden gene azavlar koptu: Hay paşası da, sol kolu da, sağ bacağı da... Yerin dibine batsın! Topunun boyunlan altında kalsın! Birşeycik demem çocuklar, Azrailin kıhcına... tstağfurullah, ölüm onlara paklıktır; sürüm sürüm sürünsünler de... Dokuz yorgan paralamadan can yeremesinler... Arab Abdullah o kadar coşmuştu ki saldırmayı çıkarmış, testereler gibi elini ileri geri oynatıyor, Bir biçimine gelip elime geçseler, alayını böyle kıtır kıtır keserim; hem de kör testere ile!.. diyordu. Ey anlat Ahmedciğim, can noktasına geldin! Dediler. Kazasker işaretle bir sigara daha istedi. Fosurdatarak gene başladı: Aman efendim aman, paşadaki muameleyi, güler yüzü, iltifatı görme yin. Ben odaya gırınce derhal ayağa dikildi. Ha pişmiş kelleyi gör, ha onu. Sınt babam sınt, temennah babam temennah. Şöyle böyle aşnalıklar değil, kamburunu çıkararak kandillilerini savu« ruyor. Mollacığım, beyciğim, efendi hazt retleri demekten herif lâf söylemiyor ki... Faziletli gencler Çanakkale şehidlerini ziyarete gittiler Siyasî icmal Japon ordusundaki hâdiseler apon ordusunda son günlerde vuku bulan iki hâdise, yani ordunun başmda bulunanlar arasında yapılan büyük mikyastaki değişiklıklerle Sü Bakanlığı erkânından General Nagatanın yaveri tarafından öldü rülmesi bütün dünyanın nazan dikkatini celbetti. Çünkü ayni zamanda hem kara hem de deniz cihetinden dünyanın en büyük ve en kuvvetli süel devletlerinden biri olan Japonyada ordu ile donanmanın vaziyeti başka hiçbir devletinkine benzemez. Ordu da, donanma da bu büyük Asya devletinin politikası üzerinde çok müessir birer amildirler. Devletin politikasını çok defa ya ordu ve yahud donanma çizer. Nitekim Av rupanın garbine muadil büyüklükte olup kürei arzın en zengin ve en bakir yeri sayılan Mançurinin zapt ve istilâsında yalnız ordu amil olmuş, Japon kabinesi ordunun yaptığı emri vakii kabul etmekten başka birşey yapmamıştır. Japonyanın alâkadar olduğu her dünya meselesinde ordu ve donanma daima sözünü geçir meğe çahşmıştır. Bu iki müessesenin memleketin mevcudiyet ve hayatile ilişiği olan meselelerde müstakil bir politika gütmeğe çalışması Japonyada ekseriya büyük hâdiselere sebebiyet vermektedir. Meselâ 1922 de Vaşington deniz muahedesinde Japon donanması için dun bir nisbet kabul edilmesi yüzünden büyük bir siyasî cinayet işlenmiştir. Londra deniz andlaşmasını deniz büyük erkânıharbıyesı kabul etmemiştır. Kabınenın bunu kabul etmesi kanunu esasî meselesıni ortaya çıkarmış ve bu mesele ancak bundan birkaç gün evvel halledilebilmiştir. Yeni karara göre bu gibi deniz meselelerinde donanmanın yani deniz büyük erkânıharbiyesinin reyi kabinenin reyi fevkinde tutulacaktır. Gene bu yüzden Japonya hükumeti geçenlerde Vaşington ve Londra deniz andlaşmalarını feshetmiştir... Festival komitesi çalışıyor Balkan memleketleri de delege gönderecekler Yazan: Sermvd Muhtar Alu» Elinı dudaklarına sıper ederek yavaş söylemek isterken Arabın: (Aramızda boşboğaz yok, hızlı söyle be!) demesi üzerine evvelki ağızla devam etti: Lâf aramızda kalsın. Gözlerim kapalı, ölü gibi yatmamış mıydım? O aralık bir pandomina oynadım ki gülmeden kırılacaksınız. Guya sayıklıyormuşum gibi: (Hey gibi amcacığım, âli Osman devletinin emektarı Koca Namık Pa şa (1) cığım, gel de şu halimı gör. Ahmed Vesim (2) dayıcığım, ey mesnedi kapudanide sakal ağartmış olan ihtiyar; mevlâma kavuşuyorum, yann ahirette şefaatini eksik etme!) diye tutturdum. Moruk paşaları, sonra baş mabeyinciyi, başkâtibi, sermusahibi, hulâsa saray gözde lerinin hepsini hısım akraba ettim, çık tım... Benim bu mırıltılarım, dakikasında muhafızm kulağına gitmiş. Nail Molla olmadığım da tebeyyün edince biisbütiın şaşınp bilmem nesi yalıya inmiş... (Efendi hazretlerine kalıb sigarası getirin. Kahve, .şerbet te ikram edelim!) diye el çırparak karşısındaki koltuğu gösterırken, baştanaşağı herife bir dikiz geçtim. Ciğergâhına işledı ki sapsarı kesıldi... Artık durur muyum? SakaJlıyı bir daha dikizden sonra selâm bile vermeden haydi kapıdan dışarı. Hep birlikte bir oh çektiler. Ama halimi bilmiyor muyum? Biliyorum. Kaş göz, surat burun, üstbaş birbirine karışmış... Doğru Beşiktaştaki en yakm eczaneye. Kafamı, kolumu, bacağımı sardırdım. Bir araba çevirttim. Bu halle Muradpasadaki kahveye nasıl gelinir?.. Buraya düştüm. Gene etraftan çene, berber makası gibi şakşaklar, Kazaskere pohpohlar: Geçmiş olsun!.. Ucuz kurtulmuşsun. Gürültüye gitmek, Kızkulesi açı ğından balık emini olmak ta vardı. Canım böyle ufak şeyler bize vız gelir, hele sana. Hepimizin en gövdelisi, kuvvetlisi, aslanı sensin... «Sarraf, fesı kaşına yıkarak:» Şımdi bir âlemi ab kuralım; piliçler, tavuklar da etrafımıza toplansın, alayımızı gölgede bırakmazsan namerdız!.. «Arab, sağ bileğini sol avucile kavrayıp yumruğunu sallıyarak:» Beşiktaşlı, dızgallı alacağını almış, pes etmij; o kadarı ona yeter. Kadınlar gülmeden katılıyor: İlâhi Abdullahcığım, ilâhilerle güvey gir. Sen ne ömür şeysindir! diye kahkahaları atarken, Artk kapatahm bu bahsi. Uçtu uçtu, ,kuş uçtu! diyorlardı. Benliye içki işareti yaptı. Hürmüz: Başüstüne, şimdi! diyerek dışan fırladı. Rakı tepsisi ortaya gelmişti. Kazasker Ahmedin şerefine ve Beşiktaşlıların boynu altında kalmasma, ilk kadehleri diktiler. Kazasker: Karakulak, sana bir zahmetim var. Evdekiler meraktadır, bize bir dolan... derken Arab, mutasarrıfın havale ettiği Kumkapı işini hatırlayıverdi. Dağdağa arasında aklından çıkmış, .unutmuştu bile. Dur Ahmedciğim dur, diyordu. O gitmesin, başka birini yollıyalım. Şimdi Lutfinin bana pek lüzumu var. (Arkası var) Evkafla Uray birbirinden şikâyet ediyorlar Urayla Evkaf arasındaki nizalı işleri araştıran saylavlardan mürekkeb hakem komisyonu çalışmasına devam etmekte dir. Komisyon dün de toplanmıstır. Bu toplantıda Urayla Evkaf kendi tezlerini müdafaa eden birer lâyiha vermislerdir. Uray Kırkçeşme sularmın Evkafça Uraya devredilmiş olmasına rağmen varidatlarının verilmemiş olmasından, uraylar kanununa göre mezarlıklann Uraya devredilmesi lâzım geldıği halde Evkafın bunu yapmadığından şikâyet etmekle dir. Evkaf ise Urayın istimlâk ettiği Ev kafa aid birçok bina ve arsaların parasmı vermediğinden şikâyet ederek Uraya devredilmiven arsaların metruk T.e'.ar yeri olmadığım, suların ise devredılecck muayyen varidatı bulunmadığın: ıleri s;irmektedir. Hakem heyeti bu lâyiha'an tetkik edecek, icab ederse şifahî fcshat alacak, vesaik istiyecek, ondan sonra kararını verecektir. J Festival hazırlıklarile uğraşan heyet dün de toplanarak bu husustaki mesaisine dair konuşmuştur. Kendilerine müracaat edilen memleketimizdeki Balkan devletleri konsolosları, hükumetlerile görüştükten sonra komiteye, temsil ettikieri memleketlerden ulusal heyetler gelecekceklerini bildirmişlerdir. Komite festivalin devam ettiği müd detçe şehrimizde bulunacak heyetlerin ucuz fiatle nakil vasıtalarından i'tifade Talebe Birliğinden bir grup şehidleri edebilmelerini temin için gerek Tramvay mizin mezarlannı ziyaret etmek ve çe şirketile, gerekse Denizyollan idaresile lenk koymak üzere Denizyollan idıresi temasa başlamıştır. nin Gelibolu vapurile dün Anatartaya gitmiştir. Resmimiz genclerimizi vapurda KÜLTÜR ÎSLERİ gösteriyor. Yaş meyva ihracı Türkofis yeniden inceletnelere girişiyor Türkofis genel asbaşkanı Mecdet bugün Ankaradan şehrimize gelecektir. Mecdet $ehrimizde bir müddet incelemeler yaptıktan sonra Izmire gidecek ve oradan Ankaraya dönecektir. Öğrendiğimize göre Türkofis genel asbaşkanının burada yapacağı incelemeler bilhassa yaş ürünlerimizin çıkısı işi üzerinde olacaktır. Bu sahada, boşboşuna geçirilen her gün bizim için önemÜ (mühim) bir kayıb olmakta ve rakible rimizin eline fırsatlar vermektedir. Bu yüzden meselâ, Türkofis Almanyaya domates çıkısına (ihracına) daha evvel teşebbüs ettiği halde Bulgarlar bu piyasayı elimizden hemen hemen alm'^lar ve domates ıhracatına hâkım olmuşlardır. Bu arada Türkofisin dördüncü Vakıf hanın alt katına taşınıp taşınmaması ve tecim ve endüstri müzesinin Ankaraya nakli işi hakkında Türkofis asbaşkanı burada iken kesin (kat'i) karar verıle cektir. Öğretmenlerin mecburî hizmetleri MUTEFERRIh Ankara treninde 3 üncü mevki kalkıyor mu? Ankaradan bir akşam gezetesıne bil dirildiğine göre her gün Ankaradan Haydarpaşaya saat 19,10 da ve Hay darpaşadan Ankaraya saat tam 19 da hareket eden sürat katarlannda 20 ağustos tarihinden 1 kânunuevvel tarıhıne kadar üçüncü mevki vagon bulundurulmıyacaktır. Bu zaman içinde seyahaf edecek olan üçüncü sınıf yolcuları, Haydarpaşadan Ankaraya saat 14,30 da ve Ankaradan Haydarpaşaya 19,45 te kalkan katarlarla gidip geleceklerdir. İlk okul öğretmenlerinin yetiştikleri okulların cinsine göre, kendilerine dev letin baktığı her yıl için bir veya bir buçuk yıl mecburî hizmet görmeleri kanun gereğinden iken bunlardan bir kısmının bu borçlarını ödemeden işleri başlanndan çekildikleri ve malî ilişiklikleri olmad^ğı mahallî ilbayhklanndan aldıkları maz bata ile başka işlere girdikleri görülmektedir. Kültür Bakanlığı bundan sonra her rürlü devlet dairelerine alınacak bu gibi öğretmenlerin ellerinde mazbatalan da olsa durumlan hakkında Kültür Bakanlığından malumat alınmadıkça kendile rine iş verilmemesini karar altma almış ve keyfiyet bütün resmî makamlara tebliğ edilmiştir. Iptal edilen paralar tekrar gözden geçirilecek AfALft'EDE Şehir tiyatrosu da damga resmine tâbi lstanbul Defterdarlığı, ötedenberi Şehir tiyatrosunu da, diğer hususî tivatro ve sinemalar gibi damga puluna tâbi tutmakta idi. Uray (belediye) Şehir t;yatrosunun bir Uray kurumu olduğu binaenaleyh resmî bir daire sayılması icab ettiği ve bu yüzden damga resminden muaf tutulması lazım geldıgını rınan» DctKdn Yeni yırtık para tüzüğünün (nizam namesinin) çıkmasından evvel Cumhuriyet Merkez Bankası gişelerine değişti rihnek için getirilen paralardan değişti rilme şeraitine uygun görülmiyenlerin üzerine bir (battal) damgası vurulmakta ŞEHİR tŞLERİ idi. Yeni tüzükte paraların değiştirilme tarzı üzerinde esaslı değişiklikler yapıl Sultanahmeddeki hamam dığından Merkez Bankası lstanbul şuboşaltılıyor be«ine evvelce iptal edilmiş paraların yeUray (belediye) Mimar Sinanın e niden ve yeni esaslara göre incelenerek serlerinden madud olan Sultanahmed değiştirilmesi bildirilmiştir. Merkez Bandeki hamamı boşaltarak içindeki eşyaları kası elinde bu sekilde para olanların müFatihte, Haliçspor kulübünün vaktile işracaatlerini kabule başlamıştır. gal etmiş olduğu medreseye nakletmeğe Hududa sığınan ırkdaşlarımız karar vermiştir. Medresede lâzım gelen Son zamanlarda Bulgaristandan sık temizlik yapıldıktan sonra derhal eşya sık sınırlanmıza Bulgaristanlı Türkler lann nakline başlanacaktır. sığınmaktadırlar. Tabiî kaçak şeklinde ADLfYEDE olan ve Bulgarların takibinden ötürü sığındıklannı bıldiren bu ırkdaşlanmızın Bir komiser beraet etti hiçbir pasaport ve vesıkası olmadığından Araba sürücüsü Şakirden beş lira sınır gümrük muhafaza teşkilâtı tarafın rüşvet almakla suçlu Samatya kornıseri dan hükumete teshm edılmektedırler. Bahaettinın muhakemesine dün birincı Dün şehrimize gelen malumata göıe ceza mahkemesinde bakılmıştır. Fakat evvelki gece de Bulgar sınırından yedı suç meydana çıkmadığı için iddia ma kişilik bir Türk kafilesi gümrük muha kamı Bahaettinın beraetini istemiş, mah faza teşkilâtına sığınmışlar ve hükumete kemece de beraet kararı verilmiştir. teslim edilmişlerdır. Japon ordusundaki son hâdiseler ordu ile hükumet arasındaki ihtilâftan ziyade ordu erkânı arasındaki anlaşmazlıktan çıkmıştır. Ordu erkânı Asyanın karasındaki süel ve siyasal hareketlerde bundan sonra tutulacak yolun ve usulün üzerinde UJ lığına yazmıştı. Bakanlık verdiği cevabda: Resmî daireler ve müesseselerin hukuku hususiye kaidelerine tâbi faaliyetlerinden dolayı damga resmine tâbi ol dukları, lstanbul Şehir tıyatrosunun da evrak ve muamelelerinden dolayı damga resmine tâbi olması icab ettiğıni beyan etmiştir. VÎLÂYETTE Sayım bürosunda faaliyet îzmirde define arıyanlar îzmir (Özel) Yunanistanda te şekkül eden define arama şirketine rrxnsub Yuvan namında biri geldi, hüfcumete baş vurarak şehrin bazı yerlennde ve mübadil Rumlardan kalma evlerde de fine aradı. Fakat birşey çıkmadı. Feriköy mezarlığında yapılan tören Nüfus sayım merkez bürosu için dün yirmi daktilo ile yirmi okuyucu seçilmiştir. Yarından ıtıbaren Cetvellerın hazır(1) O zamanki müşiranın en eskisi ve lanmasına başlanacaktır. Emınönü kay hatırlısı olan, Sultan Mecid devrinden makamı Raif dün sayım bürosuna geleDiğer bir zat ta müsaadeli olarak beri müşir bulunan Mehmed Namık rek nümerotaj hazırlıkları hakkında iza Bayraklıda bir evde kazı yaptı, boş çıkhat vermiştir. Paşa. tı. Daha bazı evlerde araştırmalar yapa(2) Bu da o vaktin en kıdemli, en tUHİSARLARDA caktır. yaşlı erkânından ve Kaptan Paşahktan ^^^f I Tuz daha da inecek münfasil Hacı Ahmed Vesim Paşa. Tuz satış fiatlerinin 6 kuruştan 3 kuruşa indirilmesi son aylarda tuz sarfiyatını bir mislinden fazla artırmıştır. Yapılan ıstatıstıklere göre bilhassa I hayvanları mebzul köy çevrimlerinde tuz nisbet kabul etmez derecede fazlalaş mıştır. Tuz fiatlerinin indirilmesi üzerine sif kıymetınin de 6 kuruştan 3 kuıuşa indirilmesi kararlaştmlmıştır. Çıplaklara müsaade verilmedi kısmı bir taraftan hükumetle maliyecile rin fikir ve mütalealarını gozönünde bulundurarak, diğer taraftan ordunun yeni baştan teçhiz ve tensikini düşünerek Moğolistanın tamamile zaptı, Çinin kuzey (şımal) taraflarının kontrol altına alın ması, Sovyetlere karşı taarruza geçilmesi hususunda teenni ile hareketi iltizam ECNEBÎ MEHAFİLDE etmektedirler. Diğer kısmı ise Avrupa ve Amerika kendi işlerile meşgul olduklan Iki Italyan mekteb gemisi için Japonyanın önüne çıkan bugünkü fırsatın kaçınlmamasını, Moğolistanm geliyor derhal ele geçirilmesini, Çinm kıskıvrak Yann Iimanımıza iki İtalyan mekteb bağlanıp Japon nüfuzu altına alınmasını gemisi gelecektir. Gemi süvarisi saat ve Sovyetlerin üzerine derhal yürünmesi1 1 de llbay Muhittin Üstündağı makani istemektedirler. mında ziyaret edecek îlbay da bu ziya Son hâdiseler işte bu iki cereyanm rete mukabelede bulunacaktır. yekdiğerile çarpışması yüzünden olmuşYeni îran elçisi kim olacak? tur. Teenni ile hareket edilmesini isliyenEski Îran elçisi Mehmed Sadık Han lerin başında Sü Bakanı General Hayahenüz şehrimizde bulunmaktadır. Sadık şi ve derhal harekete geçileıek Sovyet Hanın yerine henüz kimse tayin edilme lerle harbedilmesini istiyenlerin başmda miştir. îran îç îşleri Bakanı Cem Hanın ise sabık Bakan General Afaki bulunubu sefirliğe tayini söylenilmiş ise de kenyor. General Hayaşi kumanda heyetin disioin Îran iç işlerini idaredeki muvaf de yaptığı malum değişikliklcrle ordunua fakiyeti dolayısile Tahrandan uzaklaş başına teenni taraftarlarını getirmiştir. masına imkân görülememektedır. Mem Buna karşı protesto için ordu idareleri lekftimize elçi olarak tayini mevzuu başkanı yaveri tarafından öldürülmüş ve bahsolan îran ricali arasında Kâbil se polis müdürü olan bir miralay da yara firi îsfendiyarın ismi geçmektedir. lanmıştır. Şehrimizde bulunan bazı Almanlar Hayırsızadada kamp kurmak için izin istemişlerdir. Bunların çıplaklar cemi yetine mensub olduklan anlaşıldığmdan müsaade verilmemiştir. Bu hâdise ile Sü Bakanınm mevkii ve taraftan bulunduğu cereyan çok zayıflamıştır. Iş başına tekrar büyük askerî harekâta taraftar olanların gelmeleri beklenmektedir. Japon ordusundaki bu hâdiseler dünyanın en büyük süel kuvvetlerinden sayılan Japon ordusunda inzıbatın gevşediğine alâmet sayılamaz. Japon ordusunun içindeki inzıbahn hâlâ gayet mükemmel olduğunu bütün dünya tasdik ediyor. İhtilâf ordu erkânmın duygu ve düşünceleri arasındaki farktan ıbarettır. Bir Yugoslav mekteb gemisi geldi Seyyah akını Italya bandıralı Oseania namındaki transatlantik 21 ağustos çarşamba günü 500 seyyahla Iimanımıza gelecektir. Seyyahlar geceyi İstanbulda geçirdikten sonra ertesi gün Bursayı gezmek üzere va purla Mudanyaya gideceklerdir. Polonya bandıralı Kazınska vapuru 300 seyyahla 28 ağustosta Iimanımıza gelecektir. Prens Orlof namındaki Amerikan yatı dün 95 seyyahla Iimanımıza gelmiştir. GÜMRÜKLERDE Kestane ağacı kaçakçısı Gümrük muhafaza teşkilâtı Cibalide Taş iskelesinde kaçak odun çıkaraıı Karamehmed Yıldınmı yakalamışlardır. Yıldırımın suçu sepet yapılmaya yan yan fakat kesilmesi menedilmiş olan kestane ağacı çubuklarını kendi takasile Cibaliye getirerek gecenin karanhğmda kaçak olarak buraya çıkarmak istemesidir. Köfteciyi yaraladı Dini âyin esnasında... Istanbuldaki Fransız kolonısı dün sa»h Feriköyündeki Fransız mezarlığına jderek, Kırım harbınde ölen Fransızların :zarlarını ziyaret elmıştir. Bu münar». betle mezarlıkta bir de ruhanî âyin yapılmıştır. Merasimde Fransız elçisi M. Kamerer, elçilik erkânı, Fransız konsolosu ve yabancı elçilerle konsoloslar bulunmuştur. Şoför Ahmedin idaresındeki 3,618 sayılı kamyon; dün Fındıklı tramv<>y caddesinden geçerken, köftecı Şükrüye çarpmış ve ağırca yaralamıştır. Şoför yakalanmıştır. Bunun için Sovyet gazetesi Journal de Moscou Japon ordusu başında bulunanların cümîesinin Sovyetlere hücumu tasmim etmiş olduklarını, lâkin bir kısmmm derhal harbe girişilmesini ve diğer kısrmDEN/Z İŞLERİ nın ise ordunun makineleştirilmesi işleri nin tamamlanması ve malî menabiin te Tarife, Bakanlığa yollandı mininin beklenmesini istediklerini yaz Liman tarife komisyonu tarafuıdan makta, Uzakşarkta sulhun son derecede Liman Sosyetesi yükleme ve boşaltma tehlikede bulunduğuna isaret etmektedir. ücretlerile Akay İdaresinin yeni altı ayMUHARREM FEYZt TOGAY hk bilet ücretleri hakkında tesbit ettiği tarifcler onaylanmak üzere Ekonomi Yunanistanla tecim görüşmeleri Bakanlığına gönderilmiştir. Türk Yunan tecim anlaşmasınm yeKomisyonun Adalar hattı bilet üc niden düzenlenmesi için Atinada yapı retlerinde yaptığı indirmeler, Adanın L an Iimanımıza yelkenli bir "Yugoslav yerli halkını çok sevindirmiştir. Bu ten lacak konuşmalara iştirak edecek olan mekteb gemisi gelmiştir. İçinde elli kadar zilâtla Adaların kış mevsimlerinde tama Türkofis danışmanlarından Huldi şehDeniz Ticaret mektebi talebesi vardır. men boşalmasının önüne geçilmi§ ola rimize gelmiştir. Yann Pireye hareket edecektir. Resim Galata nhtımında ahnmışür. caktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: