18 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

18 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Ağustos CUIViHURİYET SON Değerli Dış İşleri Bakanımız gibi ben meğe, yaklaşmağa, etrafımı almağa başde biraz çokça dolaşırım. Yalnız tabiî, ladılar.» yollarımız başkadır. Onun işleri daima Evet, bu uçsuz, bucaksız yolda ne kaAvrupadadır. Benimkiler kendi sınırla dar ilerleseniz dönüp dolaşıp hep ayni Pariste çıkan tnformasyon gazetesi rımız dışına hiç çıkmaz. yere varacaksmız. Bu benzerlik bana nin Türkiyede Yahudi aleyhtarlığının Atina 17 (Özel) Başbakan mu miyor. Bu ağır yüke ancak ecdadının Bir farkımız da şuradadır ki kendi bir yandan can sıkıntısına, yese benzi bir müddet tevakkuftan sonra tekrar Dün haber vermiştik: Kaliforniyadan ivini ve Sü Bakanı General Kondilis yaptığı gibi memlekete hizmet için kat kalkarak Moskovaya gitmekte olan A lerinin yol programları kronometro gi yen bir yürek üzüntüsü verir. Fakat bir başladığı yolunda neşriyat yaptığını ^unanistanda krallığın yeniden kurul lanacaktır. Halk İkinci Kral Yorgiyi ar merikanın tanınmış uçmanı Willy Post bi ayarlı, nereye, hangi dakikada vara yandan da bu toprakta hiçbir köşesinyazmış, Yauhi yurddaşları dışarıda dozusile tahta getirmesinin faydalarını bir nasmdan yana şu diyevi vermiştir: ile arkadaşı Wil Rogers Alaskada yere cakları, ne kadar kalacakları, ne yade yabancı kalmıyacak, her gittiği yer laşan bu yalan haberleri tekzibe davet «Kral İkinci Yorginin yeniden Yunan gün gözile görecektir. Kral istikbali par düşerek ölmüştür. Dün bu hususta ge pacakları önceden bellidir. Bense biraz de kendini çabucak alışan ve ısınan bir etmiştik. ahtına gelmesi hakikaten zarurî bir ıhti lak bir surette temin edecektir.» gelişigüzel gezerim. kardeş kucağmda bulacağından emin bir len tafsilât aşağıdadır: Dün Bursadan şu telgraf aldık: pacdır. Memleketin başma geçecek bir Atina 1 7 (Özel) Dün akşam baBazı tenha bir istasyonda kendi ken insan ferahlığı... Londra 17 (A.A.) Fairbancsa Bursa 17 Enformasyon gazetesint'i tralın mucizeler yaratacağını, Yunanis sın üyelerini kabul eden General Kondi doğru yol alırken Barrovvda düşerek ö dime saatlerce tren; bazı güneş batar Ne söylüyordum? Notlarımda za Türkiyede Yahudi aleyhtarlığının tektanm derdlerini bizim bilmedığımiz kuv lis Yunanistanda krallığın yeniden ku len Post ve Rogersin uçaklan tamamen batmaz uyumuş karanlık bir kasabanın man ve yer kaydi gözetilmemiştir. Ara rar başladığım yazdığmı teessür ve hay/etlerle tedavi edeceğini iddia edecek de rulmasının hiçbir zaman bir darbe şek parçalanmış ve kısmen denize batmış o otelinde saatlerce uyku beklediğim olur. larında üç beş yıl farkı bulunan bu kâ! retle okuduk. |ilim. Fakat krahn ulusa yeni hamlele linde zorla olamıyacağını, sübaylann larak bulunmuştur. Cesedler Barrovva Fazlaca bir kar ve yağmur yolumu ğıdcıklardan hangisinin eski, hangisinin Türkiyede hiçbir vakit ve devirde Ya•inde rehber ve istinadgâh olacağmı söy krallığm zorla kurulması için aralannda götürülmüştür. Uçmanlann, yollarım sor kesip beni bir iki gün bir köyde kal yeni olduğunu kendimi zolramadan ha hudi aleyhtarlığı cereyanı görülmemtşemek isterim. Devlet teşkilâtına kültür, imza topladıkları haberlerinin yalan ol dukları yerliler felâket sırasında orada mağa mecbur ederse arayıp soranım tırlamak zaten mümkün değil gibi... tir ki, bir müddet durup ta tekrar baş:konomi ve finans bakımlanndan birçok duğunu söylemiştir. yoktur. Gün olur ki bomboş bir ovanın Oyle rastgele bir şey... bulunmuşlardır. lamış olsun. Cumhuriyet kanunlarına sıpeniliklerin girmesi lâzım ve hele ulusal Her yazıda olduğu gibi bunlarda da ğınarak Türkiyede oturan Yahudiler; Bütün Amerika matem içindedir. Ro ortasında otomobil bozulur; şoför yolKralcı ayrısık gazetelerîn yazdıklanna dan geçen kamyonlardan pompa, tel, az çok kamusal bir anlamı (umumi bir bütün manasile Türk yıırddaşıdırlar. •nüdafaamızın tamamlanması pek müb göre Başbakan Çaldaris rejim için yapı gersin eski bir dostu olan M. Ruzvelt te meşin ve lâstik parçaları tedarik edip manası) olanlara, ve bu bakımdan oku Her Türk gibi bütün medenî ve siyasal rem bir ihtiyacdır. Bize en ziyade lâzım lacak genoyun geriye bırakılması bak şahsan çok müteessirdir. makine veya tekerleği tamir edinciye yanları bir dereceye kadar ilgiliyecek haklara sahib olarak mes'ud ve mti • 3İan meşru bir hükümdann ulusun başına Vaşington 17 (A.A.) Ögreni'di kındaki fikrinde musır bulunmakta oldukadar etrafta dolaşırım, yahud eski taş bulunanlara rastgelinmesi mümkündür. reffeh yaşamaktayız. Türkiye cumhu»eçmesidir. ğundan saylavların parlamentodan bu ğine göre uçman Post, Eskimolardan basması Muhammediyelerdeki cennet Kral Yunanistandan uzak bulundueu Fakat kendimden başkasma bir şey söy riyetihin her yönden ilerleyişleri onu nu istemelerine çalışmalannı Almanya Pante Barro Barrow yöntemini (iftika bağı resimlerini andıran cılız bir ağacın 5enelerde olan merbutiyetini gösternıistır. lemiyecek, boş gevezelikler de az olmı çekemiyenlerin gözlerini kamaştırarak 1 metini) sormak için yere inmiş ve tekrar dan Dış ve İç Bakanlanna bildirmişti . altında otururum. iCendisine sunulan zehiri acılığından hiç yacaktır. Bunu peşin haber veriyorum. kör ettiği gibi, Enformasyon gazetesi * havalandığı vakit, uçağı, anlaşılmıyan Başbakanm eylulün iHc günlerinde ABu saatlerde vakit öldürmek için icad • * • jikâyet etmeden içmiştir. Kral tahtını, nin muharririni de hakikati görmez bir bir sebeble 20 metro yüksekten yere düettiğim çarelerden biri de elime geçen ian, şöhret ve hükümran olmak için iste tinada bulunacagı anlaşılmaktadır hale sokmuştur. Geçen yazm sıcak bir günü... tki saşerek parçalanmıştır. bir kâğıd parçasına yollarda gördüğüm attenberi bir tepe üstünden Adana ovaBiz, Türk Yahudileri dışandan kim [Willy Post ile arkadaşı hakkında öteberiyi karmakarışık not etmektir. smı seyrediyordum. Biraz evvelki ışık senin lutfüne muhtac değiliz. Bizi ra * 5 inci sahifemizde daha fazla mal.t'mat Bunların çoğu kaybolup gitmiştir. bolluğu karşıdaki şehri adeta seçilemi hat bıraksınlar. Türkiye cumhuriyeti bulacaksmız.] Fakat çantamm bir köşesinde birikip yecek bir hale, karmakanşık bir cam, kanunları umduğumuzdan fazla saadekalmış olanlar da bir tomar meydana taş, maden yığını haline getirmişti. Şim timizi temine kâfidir. Bunu bata, orta getirecek kadar çoktur. di güneş indikçe renkler beliriyor, şe Avrupa ve bütün dünya görsün, oku Seyahat kitab veya makalesi yazmak killer meydana çıkıyor, şehir âdeta a sun, ibret alsın ve utansm diye lutfen, son senelerde bütün dünyada bir moda dım adım yaklaşıyordu. gazetenize açıkça yazmanızı rica ede • haline gelmiştir. Ömrümde bir kere ben riz. İçime akşam garibliğile beraber, bir de kendimi modaya uydurarak bu not de korku çökmeğe başlamıştı. İki saatBursa Türk Musevi cemaati namına Başkan avukat Kemal Levent Ankara 17 (Telefonla) Finans lardan bir yazı serisi çıkarmayı düşün tenberi dev c eden tekerlek tamirinin Sofya 17 (A.A.) Epey tamanAnkara 17 (Telefonla) Bozö düm. (eski ismile Levl) Bakanlığı Yngoslavya mübadillerine vebitmemesi tehlikesi ve geceden evvel rükte Höyük mevkiinde BizansMardan danberi Sovyet Rusya ile Bulgarya araBunlarda ne zaman, ne de bir kayid şehre varamamak korkusu. rilecek tavizat nisbetlerini tetkika devam calma olduğu tahmin edılen eski bir ma sında bir tecimel sözleşme irjn yapılmaknaya bir eşek sırtında iki sepet kayısı gözetilmemiştir. Zaten Anadoluda za Şoföre: etmektedir. ıastır bulunduğunu bazı kimseler tara ta olan konusmalar geriye kalmışür. götüren iki köylüyü bugün gözümle go« manlar ve yerler kadar birbirine yakın Yayan gidilirse Adanaya kaç saatBulgar ulusal bankasının çıkıt ve gi Bir gazetenin yazdığı gibi bu ayın somdan Kültür ve Finans Bakanlığma bilrüyordum. ve birbirine benzer ne vardır ki? te varılır? diye sordum. nunda tevziat yapılacak değildir. Meviirilmiş ve hafriyat için müsaade isten ritler hakkında ileri sürdüğü bazı ana Hemşeriler... Bunlarda kaç okka Araba 1935 üslubu bir kübik istasyon O, evvelâ ciddî bir tavırla: hükümleri Sovyet delegeleri kabul etme cud 6000 dosyanın tetkikinden ahnan mal var?.. Kaçtan satacaksınız?., Eliniştir. Ruhsat almak için müracaat eden Eh, sabaha karşı varılır! dedi. Sonneticede tevziat nisbeti 100 liraya ancak binasının yanmdan saparken gözünü nize kaç para geçecek?.. er arasında Bilecik saylavı İbrabim de mislerdir. 2 para yetebilecek şekildedir. Bu vazi kapa ve aç; kendini bir anda İstanbulun ra gülümsiyerek ilâve etti: Köylülerden genci saffetle: Her iki taraf için de elverişli bir so »ardır. Bozöyükte İnegöllü bir kumus Merak etmeyin... Tamir bitmtk üyette paralann dağıtılması işi de ayrıca otuz kırk yıl evelki bir mezarlık sa Kaçtan müşteri bulacağız bilinfoncu da ilk müracaatinin kendısi tara nuc elde edilmesi imkânlan bclirinciye bir mesele olmuştur. ^ , fasında bul... Yol kenarında bir sed;zere... Evel Allah sizi dağbaşmda bı mez ki, dedi, haydi diyelim ki okkası • rmrlan vanıldıeını ileıi şürmekte ve ruH kadar konuşmalardan vazgeçilmesi ka Holandada komünist / sedin üstünde kırık mezar taşları; bun rakmayız... satın kendisine verılmesıni ıstemektedır. rarlashnlmıstır. m... larm arasmda renk renk yeldirmeli, fCültür Bakanlığı müracaatleri tetkik et Kırşehirde temizlik müsabakası gösterileri çarşafh kadınlar oturmuş; aralannda Tekerlek yolun ortasında bir sürü hır Bir fiat söyliyecekti. Fakat öteki köydavat arasmda yamyassı yatıyor, öyle lü buna meydan bırakmadı. O ticaret nektedir. Berlin 17 (Özel) Amsterdam poturlu, mintanlı simitçiler, leblebiciler, pek yakında davranıp kalkacağa benzeAnkara 17 (Telefonla) Kırşehir dan gelen haberler, bugün Holandanın işlerinden daha çok anlar bir insana İdarî taksimat hartası turşucular dolaşıyor.. Tıpkı tıpkısma miyordu. valiliği, Kırşehir köylüleri arasmda bir birçok şehirlerinde komünistler tarafın benziyordu. Benim kayısılara müşteri Ankara 17 (Telefonla) İç İşleri temizlik müsabakası açmışbr. YoHanaı meşrutiyetten evvel akşamüstleri KaraBen her ihtimale karşı paketimrîeki dan gösteriler yapıldığını biidirmekted'r çıkmam ihtimalini düşünmüş ve arkacaahmed, Bitlikâğıdhane, Mahmudba sigaraları sayarken yanımızdaki bir paBakanlığı memleketin idarî taksimatmı temiz tutan, evleri ve içme sulan temiz ler. r daşmm münasebetsiz bir fiat söyliye • nükemmel surette gösteren bir harta yap görülen şehirlere mükâfat, ayrıca köy ba mezarlıklarında gördüğümüz man tikadan iki köylü çıktı. Önlerinde cılız rek piyasayı düşürmesinden korkmuştu. Ganj taştı zara... tırmaktadır. Bu hartada idarî taksimat namına da bir takdirname verilecektir. bir eşek yürüyordu. Bizim Ereğlinin kayısılan hiçbir :an başka yollar, köprüler ve tabiî arızaKırşehir bu temiz köyün ismini ve fo Londra 17 (Özel) Hindisîan'da Bir sokak daha dönelim. Toprak ku Köylüler bize selâm verdikten sonra yerinkilere benzemez, diyordu, ve lâkin [ar da görülecektir. ^ tograflarını diğer köylere dagıtacakbr. Ganj nehri taşmış, binlerce kişi yurdla lübeler arasında bir arsa... Ortada bir merakla tamiri seyretmeğe koyuldular. birazı yolda çürüdü; yenebilecekleri ye~ nnı terkederek açıkta kalmıştır. Zarar bostan kuyusu ile bir eşek... Eşeğin ar Ağalar nereden geliyorsunuz ba ): Yeni vatandaşlar Deniz konferansı ve Amerika çok büyüktür. dik, pek çürükleri attık. Elimizde sekiz kasuıa yirmi, otuz metroluk bir ip, ipin kalım böyle? on okka bir şey kaldı; onları da Ada • Vaşington 17 (A.A.) Dış BakanAnkara 17 (Telefonla) Yeniden ucuna da bir kova bağlanmış... Hayvan Konya Ereğlisinden... Şatranç şampiyonası nada kime olsa satarız... lığı, deniz konferansma iştirak etmek ü972 kişi Türk vatandaşlığına alındı. Nereye gidiyorsunuz? Varşova 17 (A.A.) Satranc olim kuyu ile kulübelerden biri arasındaki Şoförün yamağı sepetlere yanaşmışKırşehir mahsullerini satmak zere İngiltereden henüz çağm almamış piyadı şimdiye kadar yapılan iki ra yol üzerinde akşam piyasası yapar gibi Adanaya... tı: hr. Hükumet, bugünkü durumu muhafaağır ağır gidip geliyor... Onun her gidiş Ereğliden ne vakit çıktınız? vndda kat'î hiçbir sonuc vermemiştir. için Bunlar yarına çıkmaz... Ucuz veza etmek hususundaki fikrinde musırdır. Eh, var iki, üç, dört gün... En ziyade göze batanlar, Amerikalı gelişinde kova bir kere kuyuya girip çırin de birkaç okkasmı alalım, dedi. Ankara 16 (Telefonla) Kırşehir Memel meselesi gene lar, Isveçliler, Avusturyalılar, Çekos kıyor, böylelikle de kulübelerin su ih Adanada ne yapacaksınız? Köylü beni gözüne kestirmiş olacak mahsullerini satmak üzere açılacak sa tiyacı gideriliyor... Hiç... Sanki biraz malımız var da alevleniyor ~ ' lovaklar ve Lehlerdir. ki ona iltifat etmedi. tış kooperanfi Ankarada da bir şube açaBu usulün, tarihin hangi devrine aid satacağız... Berlin 17 (A.A.) Basın, bugün Lit Lehistan Sovyetlere karşı blok Efendi gel, şu kayısıların hepsini caktır. Gözüm tamir işine pek ilgilenmemiş olduğunu pek kestiremiyeceğim amma vanyadaki yeni yapılan seçim kanunu sana bırakalım, diyordu, çürüyenleri yapmıyormuş .Yunan Finans Bakanı , ile uğraşmaktadır. Cermanya gazetesi her halde epeyce eski zamanlara dön olmakla beraber biraz üerimizde duran varsa onları da atarız... Varşova 17 (A.A.) Hükumet ga düğümüze şüphe yoktur.. eşeğe üişti. Bir yük hayvanı yük yö Londraya gitti diyor ki: Sepetten birkaç kayısı çıkarıp getirdi: zeteleri ve bilhassa Czas gazetesi, M. Bazı bir ova yolunda saatlerce gider. nünden ancak bu kadar bahtiyar ola «Memelde ahaliden takriben on binBeckin Finlandiya göretincîen bahseder Şu mala bak... Ye bir tane... Çe Atina 17 (Özel) Finans Bakanı bilirdi... Benim bile pek sıkmtı çekmeM. Pesmazoğlu dün akşamki trenle Lon Alman filen seçim haklarını kul ken Lehistanın Sovyetlere karşı bir Bal siniz. Karşınıza bir köy çıkar... Hayret den taşıyabileceğim büyüklükte iki se kinme yetim malı değil... lanmaktan yoksundurulmaktadır (mah tık bloku vücude getinuek arzusunda ol le düşünürsünüz: cBen bu alçak toprak pet... Sonra ehemmiyetli bir sır söyliyecek draya hareket etmiştir. rum edilmektedir). Bu, Memel statu duğuna dair olan yayıntıları yalanlamak kulübeleri, bu sokakları, bu etrafı çitle gibi ağzını kulağıma yaklaştırdı: M. Pesmazoğlu evvelâ Başbakanla Bu sepetlerde ne var? sünün göze batacak bir tarzda bozulma tadır. Baltık memleketlerini birbirine bağ çevrili bahçe önündeki tekerleğinin Hani Adanada on beşten aşağı verkonuşmak üzere Visse kaplıcalanna uğ Kayısı... Bizim oranın yemişi güsı demektir. biri çıkmış, öküz arabasmı, onun üstüne mem ya... Sana on ikiye bırakayım... lıyan yalnız menfaat birliğidir. rıyacak, sonra İngiltereye gidecektir. Fizel olur da... tünemiş tavuklan, yan çıplak çocuklaAlman adaylarmm seçilebilmeleri ihŞoförler pazarlığa karıştıkları halde nans Bakanının gezişi Yunanistanm alaOrduda yeni fındık ürünü Peki bunları Ereğlide satamaz timali de mümkün olduğu kadar güç malı düşürmelerden, ortaya mide bo rı; biraz ötede omuzunda testi ile su tacaklılarile konuşmak içindir. mıydmız ki bu kadar yolu göze aldınız. Ordu 17 (A.A.) Yeni fmdık üleştirilmektedir. zacak lâkırdılar atmalarmdan korkuyor, şıyan yalmayak küçük kızı, sırtında bir Giderken gazetecilerle konuşan Fi rünü üzerinde büyük çalışmalar vardır. Ereğlide ne para edecek ki... müzakerenin gizli geçmesini istiyordu. Statüyü zamin olan devletlerin ala çalı demetile yokuştan inen peştemallı nans Bakanı Yunan bütçesinın alacakhHavalann iyi gitmesi dolayısile harmanÇocukluğumda anlatırlardı. Meselâ cakları durum, adalet ve azınhkların ko Peki alayım, otomobilin içine bıbüyük anayı bir saat evvel bir daha, iki larına %30 dan fazla birşey vermeğe da bulunan fındıklar fabrikalara gön Ankaradan iki araba armud yükleyip runması prensiblerinin ne derece ria rakıver, dedim. saat evvel bir daha gördüm... Acaba amÜ5aid olmadığını söylemiştir. derilmiye başlanmıştır. Sinoba indirirlermiş; orada müşten buyete değer sayıldığını anlamak için keKayısıların hepsi yüz otuz, yahud yüz raba beni bir daire etrafında dönüp do lamadılar mı haySi îneboluya... Yahud Çin feyezanmda 1 milyon 800 laştırdıktan sonra hep ayni yere mi geSovyetlerle Japonlar arasında sin bir fikir edinmeğe yarıyacaktır. kırk kuruş tutuyordu. Boluya... Ankara neresi, Sinop neresı. bin kişi ölmiiş Köylü pazarlık etmeden, bir kuruş tiriyor? Her halde öyle olacak... Evvelâ İnebolu neresi? Sonra iki araba armud ki sınır hâdiseleri Avusturya, sporculannı Alman Paris 17 (Özel) Çinden gelen uzaktan yabancı. yabancı bakan köylübile kırmağa savaşmadan bu kadar koTokyo 17 (A.A.) M. Hırota ile Sovbunca yola ve zahmete karşı ne kâr sporcularile temas ettirmiyor mütemmim malumata göre, Sarı nehrin ler, yavaş yavaş yaklaşıyor; şehirlerde bırakır? Daha o zaman bile bunlar bana laylıkla mal almağa razı oluşuma bir yetlerin Tokyo büyük elçisi arasmda «sıViyana 17 (A.A.) Başbakan yar taşması neticesinde ölenlerin miktarı i ki bazı şık molla eskilerinin sakalı ka bir masal gibi gelirdi. Fakat aradan bu denbire inanamadı. İnandıktan sonra nır hâdiseleri meselesi hakkında prendımcısı Prens Starhemberg, Avustur milyon 800 bin kişiyi bulmuştur. dar uzamış tıraşlı yüzlerini tanımağa kadar yıl geçtikten, şehirler, trenler. da gönlümün rahat etmesi için birçok sib itibarile bir anlaşma olmuştur. başladım. Daha iyisi onlar da beni ta kamyonlarla bu kadar birbirine yaklaş dıller döktü; kayısılan birkaç gün muDoktor NÂZIM ŞAKIR Sovyet elçisi sınır hâdıselerini dü yalı sporcuların Almanya ile yapılacak hafaza etmek için bana çareler öğretti. yarışmalara girmelerini yasak etmiştir. nımış olacaklar ki tath tatlı gülümse tıktan sonra Konj'a Ereğlisinden Ada Bir ay için Avrupaya gitmiştır. zeltmek için bir Japon . Sovyet ManYüz otuz, yahud yüz kırk kuruş sayıBunun sebebi Beobachter gazetesinin çuko karışık komisyonu kurulması haklıp teslim tesellüm muamelesi yapılır Avusturya hükumetine karşı yaptığı kındaki projeyi tevdi etmiştir. ve helâllaşılırken kendimi birkaç yüz hücumlardır. M. Hirota memnun olduğunu, Manbin liralık mal almış bir tüccar sanıyorçuko hükumetinin oyunu aldıktan son Çin, Japonyayı protesto etti dum. ra son cevabını vereceSini söylemistir. Nankin 17 (A.A.) Dış Bakanlığı, Ticaret seferi artık sonuna ermiş, kerÇin makamlarının müsaadesi olmaksıvanın Adanaya inmesine sebeb kalmaNorveç kuzey memleketlerin zın Japon uçaklarının Tiyençin ve Peimıştı. Bu esnada bizim otomobilin ta THTTı den ayrılmıyacak ping bölgeleri üzerinde uçmalarım Jamiri de bitmişti. Paris 17 (Özel) Norveç Dış İş pon büyük elçiliği nezdinde protesto etKöylüler benden bir daha helâlhk diIeri Bakanı bugün bir diyev vererek Fin miştir. ledıkten sonra eşeği tekrar Ereğli yolu General Kondilis «Kralın Bütün Amerika matem içinde gelmesi zaruridir» diyor Tayyare ile dünyayı do TELEFON UABERLER TELGRAF v* TELSîZLE c Ânadolu Notları Yollarda Yazan: Reşad Nuri Güntekin 1Bursa Yahudileri iftiralara cevab veriyorlar «Dışarıdan kimsenin lut ' funa muhtac değiliz. Bizi rahat bırakın» Yunan Başbakan muavininin rejim meselesi laşan Post 20 metro yük hakkında verdiği yeni ve önemli bir diyev seklikten düşerek öldü Rus Bulgar Bozöyükte bulunan Bizans manastırı tecim konuşmalari Tetkikat bitmedi Hafriyat müsaadesi istiyenler çoğaldı Sofyada yapılan konuş Yugoslavya mübadil malar gerî kaldı i » lerine verilecek para Vyıınnıyııre^ığıoını lândiyanm kuzey (şimal) memleketle Kont Bethlen Londraya niçin rinden aynlmıyacağım ve hiçbir zaman gitti? Lehıstanın imzaladığı gibi anlaşmaîar yapmryacağmı söylemiştir. Londra 17 (A.A.) Budapc?te Kuzey memleketleri Dış Kşleri Ba den buraya gelen Kont Bethlen, kendikanlan ağustosun 28 inde ve 29 urda sinin Arşidük Ottonun murahhası oldu Osloda toplanarak Uluslar Kurumuna ğuna dair dolaşan yayıntıları yalanlamijkarşı tutacaklan yolu görüşeceklerdir. tır. «O na çevirirlerken ben biraz evvel gece olmadan «jehre varamamaktan korktuğuma utanıyordum. Şofdrler: Köylüler sizi alaattuar bey, aıyorlardı. biraz dayansaydınız, kayısıları bir kâğıda alırdık. REŞAD NURt GÜNTEKlN

Bu sayıdan diğer sayfalar: