18 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

18 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ağustos 1935 CUMHURtYET m Haftalık Radyo Programı BUDAPEŞTE: Bi ıı Günün bulmacasî 1 2 3 4 S « 3İ 4 5 f, KUMBARANA" (^ Bu aksamki program j Soldan sağa* 18.05 orkestra konseri 19,20 konser 1 Öz türkçe titimad». 2 Bir hitab 20.05 konferans 20.25 çifte piyano ile konser 21,05 gramofonla Ayda opera edatı, arabca dilenci, alfabeden bir harsından parçalar 24,05 orkestra konseri. fin okunuşu. 3 İçinde çamaşır yıka VARŞOVA: nır, Suriyeli. 4 Öz türkçe tehemmi 17,40 piyano konseri 18.05 küçük or yett, çocuk doğurtan. 5 Öz türkçe «şeBÜKREŞ: haberler, spor 23,40 eğlenceli konser 1,05 Çingene orkestrası. 18 05 gramofon 20 05 konferans kestra 19,05 konferans 19.20 şan hir>, yayla atılan. 6 Nota, ele giyilen. BERLİN: 20,25 gramofonla halk musikisi 21,05 19,35 konferans 19,50 orkestra konseri 7 Acı, kaba ve kalm kumaş. 8 Bele Lembergden 17,05 spor 19,05 karışık program konferans 21.20 senfonik konser 22,05 20,50 haberler 22,05 22,35 piyes 23,05 spor 23,15 küçük or takılan şey, ileri geri söylenen adam. 20,05 musiki 20,50 spor 21.05 Frank haberler 22.25 konserin devamı 23.20 9 Kolun ucu, iki şeyin ortası. 10 furt 23.05 haberler 23,35 Münih 1,03 yabancı dillerde haberler 23,440 dans kestra ile dans musikisi. cAz» ın aksi, bir şeyin ruhu, cilve. eğlenceli konser. musikisi 24,05 orkestra konserL BUDAPEŞTE: TULUZ: Yukarıdan aşağıya* 17,25 halk masalları 17,55 gramofonVİYANA: 20.05 şarkılar 20.25 düetolar 20 35 1 Öz türkçe <inkişaf» etmek. 2 18,15 konuşma 18,45 gramofon 19.05 haberler 20.50 halk orkestrası 21,10 17,20 gramofon 1810 konuşmalar Öz türkçe <aza>, ana baba ve çocuklarspor 20,05 konser 20,25 konuşma 21 salon orkestrası 21,20 operet şarkılan 18.40 şan ve musiki 19,05 spor ve hamarşlar ve valsler 22,35 haberler dan mürekkeb kalabahk. 3 Görmek 21.35 muhtelif sololar 22,05 Lohengrin berler 19,30 konuşmalar, haberler, ha23,05 Çingene orkestrası 24,05 cazband operasından paraçlar 22.40 operet par va raporu, ulusal yayın 20,35 gramo ten emir, gayret. 4 Öz türkçe selâm. takımı 1,10 haberler. çaları 22,50 halk orkestrası 23.05 fon 21,15 haftanın bölemi 21,45 sen arzu. 5 Çorbaya konan kokulu ot. 6 BÜKREŞ: «Cennet yolu> operetinden parçalar fonik orkestra 23.05 haberler 23,15Fiillere gelen bir soru edatı, her za 17,05 köylünün zamanı 18,05 orkes23,25 Viyana orkestrası 23.35 haberler eğlenceli konser 24.20 konuşma 24,50 man değişen giyinme şekilleri, «çok> un tra konseri 19,20 konser 20,05 kon23,50 Arjantin orkestrası 24.05 haber gramofonla eğlenceli musiki aksi. 7 Bir çeşid göz rengi, asil. 8 Noferans 20.25 gramofon 21,05 konfe ler 24.20 operet orkestrası 24,40 dans BERLİN: ta, memleket. 9 İçine bir şey konan. rans 21,20 konser 21,50 radyo orkesmusikisi 24,50 eğlenceli sahneler 1,05 trası 22,20 spor 23,30 radyo orkestra17,35 kadınlann zamanı 18.05 ikindi eski insanların ellerinde taşıdıklan büBeyo?lu Tüne'başı Yeniyoî radyo fantezisi 1,25 süel musiki. sı 23,05 haberler 23,25 gfamofon konseri 19.05 konuşma 19,35 kitablara yük sopa. 10 Küçük çocuk, bozma. ve Ticaret 1 ZAGREP: .35 orkestra konserL dair 20,05 Frankfurttan 20,35 radyo mektebi 21,05 gramofon 21,15 konferans sergisi 20,45 günün akisleri 21,05 haEvvelki bulmacanın TULUZ: Tam devreli lise Orta ticaret mektebi Lisan öğrenmek için 20,05 Viyana orkestrası 20,25 şarkı 21,35 şan konseri 22.05 Resitasyon berler 21,20 Kolonyadan 21,50 musihalledilmiş şekli ihzarî sınıflar. Derslere 9 eylul pazartesi başlanacakür lar 20,35 haberler 20.50 operet orkes 22,35 şan konseri 23,05 haberler 23,20 ki 22.05 keman ve orkestra konseri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şan konseri. Kayid muamelesi 2 eylulden itibaren pazardan başka hergün saat 23,05 haberler 23,35 konuşma 24,05 trası 21,10 musiki şakaları 21,35 fi8 den 12 ye kadar nüfus tezkeresi, resmî aşı kâğıdı, sıhhat raŞtutgarttan. A|N|L|A|Ş|l|TeiSİÜİ lim musikisi 22,05 *Sarı zeybek> opeporu, tasdikname veya şehadetname Ue müracaat edilmesi. Fazretinden parçalar 22,50 radyo fante BUDAPEŞTE: D| E C|SIUİSIA|M|A|| la tafsilât için mektebe müracaat veya 44941 44942 ye zisi 23.25 halk orkestrası 23.35 ha ÎSTANBUL: 17,15 genclerin zamanı 18,05 kon telefon edlmesi berler 23,50 cazband takımı 24,05 rusMlUlMflRIAlURl A | Y 18.30 fransızca ders 18.50 Çardaş Fü ferans 18.35 piyano konseri 19,10 ça şarkılar 24.20 dans musikisi 24,40 ristin operet 19,50 Halide monoloğ konferans 19,40 şan konseri 20,15 şisüel marşlar 1,05 radyo fantezisi 1.25 20,10 hafif musiki 20.30 radyo caz ve irler 20,50 gramofon 21,50 haberler KİU|RİULNJ»[ŞJA|V|A salon orkestrası. tango orkestraları, Birsen 21.35 son22,10 opera orkestrası 23,35 haberler L|«|C|İ|V|AffÂJl haberler, borsalar 21,45 Ferdi Ştatser. 23,40 Çingene orkestrası 24,20 cazband takımı 1,10 haberler. piyano solo 22,10 plâk neşriyatı. ISTANBUL: TULUZ: VİYANA: Sivil lîselerin olgunluk imtihanlarında muvaffak olarak yiiksek 18.30 bavanlar için jimnastik, Azade ıo|AjUA[B!v|A|T|AlNlî 17,15 gramofon 18 konuşma 18.25 20,05 şarkılar 20,25 filârmonik or mekteblere girmek hakkını kazanmış olanlardan gümrük muhafaza Tarcan 18,50 fransızca ders 19,10 Or konser 19.05 konuşmalar 20.05 haberkestra 20,35 haberler 20,55 eğlenceli teşkilâtı için subay yetiştirilmek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 du saylavı Selim Sırn Tarcan, konfe ler ve hava raporu 20.20 SaLzburg musahneler 21,10 salon orkestrası 21,20 rans 19.40 haberler 19.50 Rumen halk siki şenlikleri 22 40 Viyana musikisi okul alınacaktır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbiye Mckhavaları, îstegaço orkestrası 20.20 şiir. 23,05 haberler 23.15 konserin devamı operet şarkılan 21,35 Çingene musikitebi Komutanlığına hemen müracaatleri ilân olunur. (4874) Mes'ud Cemil 20,30 Bedriye Tüzün, 24 35 konuşma 24,50 karışık program. si 22.05 radyo fantezisi 22,40 operet türkçe sözlü eserler, radyo caz ve tanorkestrası 22,50 kabare numaraları N U K U D BERLÎN: go orkestraları 21.35 son haberler, bor23,25 halk orkestrası 24,05 opera par vSatış Alış 17,05 kısa pives 19,05 şan ve musikiI Sterlin 619, salar 21,45 Gavin kardeşler ve orkes 624. çaları 24,50 Viyana orkestrası 1,05 19.35 spor 19.55 kıymetli musiki eserI Dolar 123 125 tralan 22,10 plâk neşriyatı. 20 Fransız 165. 168.50 leri 20 45 günün akisleri 21,05 haber radyo fantezisi 1.25 süel marşlar. •20 Liret Fr, 194. VİYANA: 198. ler 21.20 Kolonyadan 21,50 Breslav20 Belçika Fr. 81. BÜKREŞ: 82, 17,15 gramofon 18,20 konuşma 18,30 20 Drahmi 23, 24. Temiz hava almak, heyecan duyarak eğlenmek ve güzel tuvaletler dan 23.05 haberler 23.35 Kolonyadan. 816. 18,05 radyo orkestrası 19,20 konser ÜO lsviçre Ft. 620. konser 20,20 konuşmalar 21.05 Viyana görmek için at yarışlarına gidiniz. (4842) İO Leva 23. 24, BUDAPEŞTE: operetlerinden parçalar 22.05 on da 20,05 konferans 20,25 gramofonla Al 80. 1 Florin 81. 94,, 17.15 genclerin zamanı 18 05 konfe man operalarından parçalar 20,55 kon 20 Çek kronn 9*. kikalık eğlence 22,15 operet musikisi2>. 1 A\usturya Şl, 23, nin devamı 23.05 haberler 23,15 vi rans 18.35 gramofon 19.25 konferans 17. I Peçeto 16, ferans 21,20 keman konseri 21,50 şan I istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilânları I 42 1 M?rt 40 yolonsel konseri 24 gramofon 24,35 19.55 keman konseri 20,35 konferans konseri 22,10 radyo orkestrası 22,40 23 50 22 SO 1 Zloü konuşma 24,50 cazband takımı. 21,05 operet orkestrası 22,35 siyasal .'0 I.ev 23. 24,50 15. 16. konuşma 22,45 haberler 23.15 caz haberler 23,30 konserin devamı 24,05 20 Dinar BERLİN: İstanbul Komutanlığına bağlı İstanbul Komutanlığı karargâ54, 20 Ruble »€. gramofon. 17.05 şarkılar 17,35 fennî konuşma band takımı 23.50 yabancı dillerde haI Yen 31. 32. hı sobalarında yakılmak üzere 60 birliklerin ihtiyacı için beş bin 30 •!0 !s\ iç re kronu âl 18,05 ikindi konseri 19,05 konuşma berler 24,10 Çüifiene orkestrası 1,10 ton kok kömürü 23/8/935 saat 1 lurk altmı £27. kilo sadeyağı 2 eylul 935 pazar928. 19,45 konferans 20.05 Hamburg 20.45 haberler. I Mecidive 5^ 53. 15 te açık eksiltme ile alınacak tesi günü saat 15 te açık eksilt lRanknot <X B. İ33. 234, günün akisleri 21.05 haberler 21,15 BÜKREŞ: tır. Tahmin fiati 1131 lira olup VİYANA me ile alınacaktır. Tahmin be ÇEKLER Laypzig 23,05 hah<«ı<» W « oives 18 05 orkestra konseri 19.20 konserilk teminat 85 liradır. ŞartnameAçıhs Kapanıj 16,45 Mandolinle oda musikisi 17,25 deli 78 kuruş olup ilk teminat 24.35 konser. 20.05 konferans 20,25 gramofonla ba621,25 62^,25 Londra si hergün komisyonda görülebi 293 liradır. Şartnamesi hergün BUDAPEŞTE: 0.7996 f,7980 let musikisi 21.20 viyolonsel konseri haberler 17.30 konuşma 17.55 gramo Nev York Iir. Eksiltmeye gireceklerin ilk 12.06 Paııs i?.o;< 17,15 genclerin zamanı 17,50 haber 21.50 şan konseri 22,10 radyo orkes fonla musiki 19,25 konuşmalar, haberKomisyonda görülebilir. İstekli 9.70 Milâno 9,b757 teminat makbuz veya mektublaler, hava raporu 18.05 edebî konuşma trası 23,20 yabancı dillerde haberler ler, hava raporu 20.25 şarkılar ve opera 4.73! 6 Bruksel 4 7278 lerin vakti muayyeninde ilk te 83 65 Atına 83 4416 rile birlikte vakti muayyeninde 18,25 şan konseri 19,05 konferans 23.30 konser. 2.4375 ,4430 parçalan 21.05 halk piyesi 23,05 ha Cene\re minat mektub veya makbuzlari Fındıkhda Satınalma Komisyo 19,35 cazband takımı 20.15 konferans Sofya 63 5415 63 3»35 TULUZ: berler 23,15 eğlenceli konser 24.35 le birlikte Fındıkhda Satınalma 1.1775 1.175 Amsterdam Buna gelmeleri. (4582) 20,45 konser 21.35 Peşte devlet tiyat 19 1642 19.2120 20.05 filim musikisi 20.25 muhtelif konuşma 24,50 gramofonla dans mu Pra, Komisyonuna gelmeleri. (4862) rosundan nakil 23.15 haberler 23.45 •** 4.1865 Vıvana 4,l»70 5,805 ıMadnd 5,J<2 *** gramofon 24,20 Cinsene orkestrası sololar 20,35 haberler 20,50 operet sikisi. 1.97b9 Berlın 1.9818 1111 sayılı askerlik mükellefişarkılan 21,20 senfonik orkestra 21,20 1,10 haberler. 4.2125 Varşoya 4,2225 BERLÎN: Çatalca ve civarındaki birlik yet kanununun 36 ncı maddesi şarkılar 21,35 eğlenceli sahneler 22,05 4.33/5 Budapeşte 4.3433 BÜKREŞ: 101 0975 19,05 spor 19,20 şiirler 20.05 ŞtutBukreş 101.3450 koro konseri 22,40 operet orkestrası ne 2608 sayılı kanunla ilâve edilerin ihtiyacı olan 45 bin kilo paBelsrad 34,7468 34,hb 18.05 radyo orkestrası 19.20 konser 22,50 radyo fantezisi 23,25 Viyana mu garttan 20,45 günün akisleri 21,05 ha.,7275 .72 Vookohama len fıkraya göre ihtiyat subay tatesle 5400 kilo kuru soğan ve20.05 konferans 20,25 gramofon 20,55 1089 25 1091 75 Mtoskova sikisi 23,35 haberler 23,50 cazband ta berler 21.15 Münihten 23,05 haberleryetişecek kadar okumuş olup ta 8.1220 3.1143 Stokholm gazete havadisleri ve konferanslar rilen fiat makamca pahah görülkımı 24,05 opera parçaları 24,20 filim 23,35 Laypzigden 1,05 eğlenceli musiki. askerlik çağında bulunanların 21.20 oda musikisi 21,50 şan konseri düğünden tekrar 24/8/935 cu musikisi 24,40 Arjantin orkestrası ESHAM tam askerî ehliyetnamesi olanlar 22,10 çifte piyano ile konser 22.35 haBUDAPEŞTE: Kapanij 24,50 rusça şarkılar 1,05 radyo fante martesi günü saat 11 de açık ekberler 22,55 gece konseri 23,20 ya Bankası tnüessls eylulün birinci günü hazırlık 17,10 konferans 17,50 hava raporu zisi 1,25 süel musiki. , „ hamılıne siltme ile alınacaktır. Patates ve bancı dillerde haberler 23,30 gece konkıt'asma ve yüksek askerî ehli 9.50 . name 18,05 cazband takımı 18,55 karışık 26,15 serinin devamı. soğanın beher kilosunun tahmin yetnameliîer 2 teşrin birinci güprogram 19,25 konferans ve gramo VARŞOVA: bedeli beşer kuruş olup ilk te Tramvay nü İhtiyat Subay mektebine gönfon 20.05 Macar şarkılan 20,55 piyes Bomonti NekUı ISTANBUL: 17.20 gramofonla dans havaları 18,05 minat 189 liradır. Şartnamesi derileceklerdir Reji viyolonsel konseri 18.35 oda musikisi18,30 bayanlar için jimnastik, Azade 22,50 haberler 23,15 orkestra konseri Aslan çimento 10,70 hergün Komisyonda görülebilir. Bu vaziyette olanlardan isti 58.25 19,05 konferans 19,20 Katoviçten Tarcan 18,50 almanca ders 19.10 dans 24,20 Çingene orkestrası 1,10 haberler. Merkez Bankası İsteklilerin vakti muayyeninde yenlerin askerî ehliyetname hü 19,50 gramofon 20,35 askerlerin za musikisi (plâk) 20 profesör Liko ABÜKREŞ: manı 20,55 kitablara dair 21.15 opera mar, keman konseri 20,30 stüdyo or ilk teminat mektub veya mak viyet cüzdanı ve mekteb şehadet18.05 süel musiki 19,20 konser 20,05 İ 5 T İ K R A Z L A R musikisi 21,50 haberler 22.05 senfo kestrası 21 radyo caz ve tango orkesbuzlarile birlikte Fındıkhda Ko • namesini alarak istida ile bulunorg konseri 20,25 dans musikisi 22,35 Kapanış nik konser 23,05 spor 23,15 küçük or trası 21,35 son haberler, borsalar 21.50 1933 Türk borcu dukları yerlerdeki askerlik şube • mutanlık Satınalma Komisyo haberler 22,55 gece konseri 23.20 yakestranın konseri ve dans havaları. 28,075 tahvilı I muhtelif plâk neşriyatı. bancı dillerde haberler 23,30 konserin nuna gelmeleri. (4861)' skıe müracaati. (4652) » • 2 VİYANA: > > 3 devamı. RrgaDİ 95 17,15 gramofon 18,05 konuşmalar 7o " SivasEczurnnı TULUZ: 18,35 konser 19.30 konuşmalar, haberıstikrızt Dahili ÎSTANBUL: 20,05 Tirol şarkılan 20.25 operet or °' 5 Hazine 18,30 almanca ders 18.50 Karmen o ler, hava raporu 20,40 şan orkestra '/„ 2 Hazme 47,25 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir pera 19,45 Ege caz, türkçe sözlü eser konseri 22,05 konuşmalar 23,05 ha kestrası 20,35 haberler 20,50 şarkılar ıt. DeŞirmeDCilik $ark Dejjirmerızilık ler 20,15 Nihad Esengin, Saksifon solo berler 23,15 gramofon 23,35 orkestra 21,10 düetolar 21,20 salon orkestrası ve Umum Nforta 20,30 stüdyo orkestrası 21 radyo caz konseri 24,35 konuşma 24,50 gramo şarkılar 22,05 operet parçaları 22,40 Istanbnl Telefon T A HV ILÂT ve tango orkestraları 21,35 son haber fonla dans musikisi. Viyana orkestrası 22,50 radyo fante Clektrlk ler, borsalar 21,45 Şehir Tiyatrosu ar BERLİN: zisi 23,25 halk orkestrası 23,35 ha Tünel tistlerinden t. Galib, konuşmalar 2'. 17,05 konser: Şubertin eserleri 17,35 Kıhtım berler 23,50 cazband takımı 24.20 org Anadoln I 46,20 plâk neşriyatı. genc bestekârlarm eserleri 19,05 spor46,20 II konseri 24,40 Arjantin orkestrast III VİYANA: .' ' ^ ^ . 20,05 şan konseri 20,25 şarkılar 20,45 46,80 24,50 filim musikisi 1,05 radyo fante17,15 gramofon 18,10 konuşma 18,3! günün akisleri 21,05 haberler 21,15 piyano konseri 19,05 gramofon 19,30 Ştutgarttan 22,05 Hamburgdan 23,05 zisi 1,25 süel marşlar. konuşmalar, hava raporu, haberler ve ulusal yayın 20,35 Viyana halk musikisi 22,15 Salzburg musiki şenlikleri ISTANBUL: 12,30 hafıf musiki ve dans musikisi 23.35 haberler 23,45 senfonik konser 24.35 konuşma 24 50 cazband takımı. 18.30 dans musikisi (plâk) 19,30 ço BERLÎN: cuk saati, hikâyeler, Mes'ud Cemil 20 17,35 şarkılar 18,05 konser 19.05 Ziraat Bakanlığı namına konferans, ormancılık hakkmda (Necati) 20,30 rad konuşma 19,35 eğlenceli bahisler yo caz ve tango orkestralan 21,35 son 20,05 musiki 20,45 günün akisleri 21,05 haberler, borsalar 21.45 Slter solo haberler 21,15 Frankfurttan 23,05 haberler 23,35 «San'at sergisi» nden ha12 türkçe sözlü plâklar. berler 24.05 Münihten. "VtYANA: BUDAPEŞTE: 17,55 gramofonla dans musikisi 19 30 18.05 salon orkestrası 19.15 konfe konuşmalar, hava raporu, haberler rans 19,45 piyano konseri 20,35 piyes20,15 şarkılar 21,05 konuşma 21.10 piyano konseri 21.45 Salzburg musik; 22,15 haberler 22.45 orkestra konseri şenliklerinden: Kilise konseri 23.15 24 05 Çingene orkestrası 1,10 haberler. haberler 23,35 eğlenceli konser ve dans havaları. 17,15 kadmların zamanı 17.50 hava raporu 18,05 cazband takımı 19,05 konferans 19,35 orkestra konseri 20,45 konferans 21,15 Çingene orkestrası 22.15 konferans 22.50 gramofon 23.25 haberler 23,45 gramofon 24,20 cazband takımı 1,10 haberler. BÜKREŞ: \\ 1 | rr 7 8 9 10 | 1 | • m I \m I • • • m• • 8 II • •1 10 •• B l T ÜR K • TİC A R E T» BÂNK A^İ Cuma: 23 ağustos J istanbul Kültür Direktörlüğünden: İstanbulda bulunan BÜTÜN LİSE ve ORTA OKULLARINDA ağustosun 20 inci SALI GÜNÜ SABAHINDAN İTİBAREN namzet talebe kaydoiunacak VE AĞUSTOSUN 31 İNCİ CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13 TE kayde kat'î olarak son verilecektir. (4810) ALMAN LiSESi (^Çarşamba: 21 ağustos j AIHIETMIBILIBIAIKIA AlS|tlB|ElT|ElK|M|N ^Pazartesi: 19 ağustos I|»|A|M|L|AİR[B|T|E RfOlBİAİBlKlElLtAlM Gümrük Muhafaza Başmüdürlü^ünden: Istanbul Borsası kapanış fiatleri 17 8 1935 Veli Ef. At yarışlarının en büyük ikramiyeli haftası (^Cumartesi: 24 ağustos^/ Perşembe: 22 ağustos J c Salı: 20 ağustos J o Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eylul 935 tedir. Büyük ikramiye 35,000 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) lîrahk hîr mükâfat vardır...

Bu sayıdan diğer sayfalar: