19 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üçüncü sahifede: Eski andaçlardan Halid Ziya Uşaklıgil. Beşinci sahifede: Geçmiş zaman Ahmed Refik, Yolculuk notlan Selim Sırrı Tarcan. Dokuzuncuda: 75 milyon tngiliz liralık muazzam bir servetin mirasçıları ara nıyor, Müthiş su baskını koca bir va diyi mahvetti. umhuri y ! 4045 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbui . Posta kutnsu: tstanbul, No. 248 PaZ8l1eSİ 19 AjjUSIOS 1935 Teıelon: Başmuharrlt ve evl: 22366, Tahrir hfyetl: 24298. îdare ve matbaa bamlle Matbaacüık ve Neşrlyat şirketl. 24299 2429a Sllflh satan devlet : Unutmayımzki bunları ancak sulhu kuvvetlendirmek Için satıyoruz ... Satın almak Için satabilmek Lâzımdır 3 ler konf eransı inkıtaa uğradıIçtima bugün Atatürkün Bakanlar Kurulu toplanıyor ahud da bunun tersi: Satmak için satın almak lâzımdır. Eski tabirlerle adına ihracat ve thalât dediğimiz iki hâdıse bırıbirlerine sıkı surette bağhdırlar. Bu iş bilhassa satın alabilmekte kendisini gösterir. Dışarıdan memlekete eşya getırmeniz için memleketten dışarıya eşya çıkarmış olmahsınız. Dışarıdan getıreceğıniz eşyanm bedeli, dışarıya göndermiş olacağınız malların bedellerıle ödenmiş olacaktır. Yoksa borclu kahr, yahud açık verirsiniz. Bu da Paris 18 (Özel) ergec ulusal paranızın değeri üzerınde Başbakan M. La dokunaklığını göstenr. Ulusal para ikı val, bu sabah Dıj durumun ölçülüğiınü yapan bir ararcır: Bakanlığında Uçler Pariste neşredilen resmî tebliğde, başkanlığında yapılacak anlaşmazlığın barış yolile halline Başbakanımız toplantıdan sonra Izmire giderek panayırı ve Nazillide mensucat fabrikasını açacak imkân bulunamadığı bildirildi M. Musolini, «Faşist İm paratorluğu kuruluncıya kadar çizdiğim yolu bırakmıyaçağım» diyor. Habeş Kralı da hâlâ umud peşinde... Bütün Bakan • ^ lar Istanbulda top. lanmış oldukla • rından Bakanlar Kurulu bugün şehrimizde Cum • yeniden muhabcıeye hur Başkanı Ata türkun riyasetind girişmiştir. îtalyan ve lngiliz toplanacaktır. delegeleri Fransız Baş Başbakan îzmi vekili nezdinde, öğle re gidiyor den sonra saat 15,30 Öğrendığimı da tekrar toplanmış ze göre, Başba • Iardır. kan Ismet İnönü perşembe günü a • Iyi haber alan kynaklara göre, Uçler çılacak olan İzmiı konferansında yapı arsıulusal panayı • lan karşılıkh teklifler , . ... , Dün Köstence yolile şehrimize gelen Ekonomi Bakanı şunlardır: 1 Memleket ıçinde eşya fıat!erin:n, konferansmdaki I 2 Memleket dışında şanj fiatleri talyan delegesi Baron Aloızi ile iki nın. Şanj fiati demek, başka memleket pa saat süren bir kobulun ralarına (dcmz) nisbetle sizin paranızın nuşmada muştur. Baron Alove yahud sizin paranıza göre başka memleketler paralarının zamanda ve mekân iziden sonra tngiliz da haiz olacağı kıymet demektir. İhracat delegesi M. Eden, ve ithalât işte bu şanj temeline dayanır. yanında lngiliz Dış • îlkönce kontenjantman, sonra da kiering İsleri Bakanlığı daiingiltere ile Fransa tedbirlerile türlü memleketler, işte bu te mî sekreteri Sır Rodoğu Afrikasındaki meli sağlam tutmağa çalışıyorlar. Çıinkü bert Vansittart ol hiçbir menfaat isteoıeyetiştirim (istıhsal) çokluğundan ve mal duğu halde M. Ladiklerini, İtalyanın isbolluğundan eşya fiatleri üzerinde buh vali 7İvaret etmistir. tediği ekonomik imti ranlar peydah olmuştur. Adeta üste paM. Aloizinin M. Laval, Eden ve Aloizi gb'rüşmelerinden bir sahne yazlann 1926 yılında ra \ererek mal satmağa çalışacak kadar sözleri (arkası dönük zat Baron Aloizidir) İngiltere ile İtalya araileri giden memleketler göriildü. Ucuz Dış Bakanlığı binasından çıkarken Ba ilerlemiyor. Bilâkis hava çok müsaiddır. sında imzalanan mukavele ile bu yılın mallar turlıi pıyasaları doldurunca bunikincikânununda İtalya ile Fransa a .a ron Aloizi gazetecilere şunları söyle Yalnız konusmalar çok çetindir.» dan ulusal çalışma şekilleri ziyan gbrmek sında yapılan andlaşma ile halledilebi'emiştir: M. Lavalden ayrıldıktan sonra, Baron tehlikeleri belirdi. Her memleket adı üs(Arkası 4 üncü sahifede) « Konferans gayrimüsaid surette Aloizi İtalyan elçıliğine giderek Roma ile tünde buhran yıllannı fazla dikkatlerle geçirmek zorunda kaldı. Ozgür tecimin ağababası olan İngiltere bıle bu yolda k..ü;..; u, U J uv.u ıcdbırlere başvurmak tan kurtulamadı. dar İzmire gide Celâl Bayar Galata rıhtımında vapurdan çıkarken cektir. Başbakanla beraber Dış îşleri Arsıulusal Izmir panayırını açarken Bakanı Tevfık Rüştü Arasla Ekonomi Başbakan önemli bir söylev verecektir. Bakanı Celâl Bayar da gideceklerdir. (Arkast S inci sahifede) Dinarlı Mehmed dün Mülâyim pehlivana yenildi Güreş, 45 dakika ve Mülâyimin hâkimiyeti altında geçti ve Mülâyim galib ilân edildi Yunan gazetelerine göre Amma bilmek lâzımdır ki bunlar fevkalâde buhran zamanlannın öze! tedbirleridir. Yoksa arsıulusal eşya alınıp verilmesindeki kural (kaide) gene o e«ki temeldir: Satmak için almak, almak için satmak lâzımdır. Bir mıllet içinde insandan insana ve dünya icinde mılletten millete olan, olabilecek olan iş diın de, bugün de bu çerçeveden dışan çıkamaz. Bu isin adı bizim dıhmizde alışveriştir. Görüldüğü üzere bu ıki taraflı anîamı olan çifte kelımeli bir sözdür. Almalısnız Son posta ile gelen Atina gazeteleri ki veresiniz, vermelısıniz ki alasınız. Şimt diki sıkı zorlukları olmasa mutlaka sattı şu haberleri vermektedirler: Oniki Adalardan dün gelen yo'.cula ğınız memleketten almak zorunda da bulunmazdınız. Bir yere satar, başka yer rm anlattıklanna göre bu adalardaki den alabilirdmiz. Arsıulusal alışverişlerin Rum ahalinin durumu büsbütün fenalaşhesabını her memleketin dış tecım bı'ân mıştır. Bu gazeteler diyorlar ki: «İtalyanların Oniki Adalarda aldıkçoları göstenr. Şımdıkı halde mem'eketları ıdarî tedbırler Rum ahaliyi tazyik ten memlekete ahşverışi gözöniinde tutan dıkkatler, isleri daha ziyade sıknr.ş bu icindir. Bir Rumun buralarda ıs bu'malunmaktadır. Şu kadar \ar ki bu is son sı imkânsız denecek derecede zorlastığı suz bir yolda böyle gidemez. Nihayet halde hükumet hergün yeni yenı vergi işin kontrolunu bilânçolara bırakan za lerle bu ışsızlerden para koparmak ;çin çok şedıd vasıtalar kullanmaktadır. Vermanlar gelecektir. gileri veremiyenler üste bir de ceza zam Şimdıki kanşık ve azçok zor dırum edilerek takib edilmekte, yerliler sürgünda dahi gene genel kuralın (kaidenin) le tehdid edilmektedirler. Bu haller Onikî adalardan Rodosta sağlam ve fayda verici yollarında yürü(Arkası 6 ncı sahifede) kalenin methali mek en doğrudur. Satalım, fakat alnuyaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirlllllllllltllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllll lım diye bir düşüncenin yeri yoktur. Zaten ne olsa almak zorundayız. Alabiîmek için satalım demeliyiz. Ekonomik bilânçolarında alacakh olan memleketler en bahtlı memleketler sayılamazlar. En bedbahtlı memleketler bu bilânçoîarında dıizgünlük elde edebilen memleketlerdır. Hangi memleket ki nekadar satnrşsa o kadar da almıştır, işte bu memleket işleri normal olan bir memlekettir. Dış memleketlerle alışverişte alacakh durumda görünen memleketlerin hali ya fevkalâde, ya şüpheli sayılmahdır. Satabilmiş olmak şartile dışandan satm almaktan korkuya yer yoktur. Tam tersine olarak bu dış alış verişin çokluğu en kesin ifadeli bir medes niyet belgesidır bıle denılebilir. İhtiyac çokluğu medeniyetın en göze çarpan aJâmetidir. Herhangi bir memleket daha yüksek bir medeniyet düzeyine yiikselmiş olmak için ihtiyaclarının çokluğu içinde kendi kendine yetmiyecek kadar ileri gitmis olmahdır. Ancak bu memleket dışandan tedarik edeceği ihtivaclannı, dışanya satacağı kendi istihsallerile karsıhyabilmelidir. Isin esası ilk insanların yaptıkları aynî trampanın zamanla çok incelmiş ve alabildiğine çeşidlenmiş şekillerinden îbarettir. On iki adalarda italyan tazyikı artıyormuş Macaristanda da bir Nasyonal Sosyalizm Partisi kuruldu! M. Gömböş Kralcılık şeflerile görüşüyor Rodos ve Lerosta halk angarya suretile istihkâmlarda çalıştırılmaktadır. Bu ada kâmilen boşaltılarak hastane haline getirilmiştir Türkiye yüzme yarışını Istanbui takımı kazandı Dünkü müsabakalarda yeni rökorlar yapıldı ve derece alan sporculara madalyalar verildi Budapeşte 18 (A A.) Resmiq ol mıyan € Pester Lloyd » gazetesi, nasyonal sosya list fikirlerini Ma car rasistliği esast üzerinden tatbık edecek olan Macaf nasyonal sosyalist partismin teşekkülünü haber ver mektedır. Yeni par ti üyelerinin ecdad Macar Başvekili ları içinde temiz M. GönbSs Mülâyim, Amerikan ırktan en aşağı iki Macar bulunması Amerikanın muhtelıf şehirlerınde ıkı şarttır. >ene kadar serbest güreş müsabakaları Ana tarafından, bu ecdadın çoruk!an, yaptıktan sonra bundan bir müddet evvel Macar olmıyan Ari Alman, Slav, Ya jehrimize gelen Dinarlı Mehmed peVıli hudi, Lâtm ırklarmdan olabılirler. Fa van dün ilk defa olarak Mülâyim pehlikat asla Yahudi olamazlar. Bu harekevanla karşılaştı. Türk Hava Kurumu te başkanlık eden M. Anpasztıdır. Ye nı fırkamn üyeleri ancak halıs Ari te menfaatine yapılan bu müsabaka Tak cimenlerden ve san'at sahiblerınd^n a iim stadyomunda açık havada oynandı. lışveriş edeceklerine and içeceklerdır. Budapeşte 18 (A A.) Başbakan M. usulü ayak kıvırıyor Amenkadan geldığı gündenberi, kuvveti, kudreti, serbest güreşteki marifeti . ve Amerikada yaptığı yüz seksenden faz* la güreşin hemen hepsini kazandığı hakkında sütunlar dolusu methiyeler yazı'an Dinarlının yapacağı bu güreş, burada büyük bir alâka uyandırmıştı. Stadda, (Arkası 8 inci sahifede) (Arkast 3 üncü sahifede) M. Kondilisin bir yazısı ((Cumhuriyetin grerçekleştiremediğini Kral Jor* başaracaktır)) M. Pesmazoğlu da Kralla görüşmeğe gidiyor Macaristandaki dünkü maç Galatasaray çetin bir oyundan sonra gene berabere kaldı Bekesesala 18 (Özel) Galatasaray takımı bugün ikinci rnaçını burada yaptı. Bu müsabaka da 1 1 beraberlıkle bitti. Takımımız şöyle idi: Avni Hüsnü, Osman Ibrahim, Lutfi, Faruk, Necdet, Münevver, Gündüz, Şeref, Fazıl. İkinci devre Lutfinin yerine FahİT, Gündüzün yerine de Helvacı gırdıler. Oyun çok sıkı oldu. Başlangıçta bizim takım işi gevşek tutmuştu. Fakat gol yer yemez aklını başına aldı. Bizim golü Münevver yaptı. Macarlar çok sert oynadılar. Yann sabah Peşteye hareket ediyoruz. O halde satın almaktan hiç korkmaksızm imkân elverebildiği kadar cok satmak çarelerine bakalım. Bu yol i'erileTürkiye yüzme şampiyona olan Istanbui takımı dikçe şu hakikatin daha zivade sa^lamTürkiye yüzme şampiyonasının ikincı dı. Denızcılık federasyonunun büyük bh YUNUS NADt Galatasarayın Segette yaptığı birinci ve son günü dün Moda yüzme havuzun intizam içinde yaptığı müsabakalar su (Arkast 7 nci sahifede) I da büyük bir kalabalık önünde yapıl • maçın tafsilâtı 8 inci sahifemizdedir. (Arkast 3 üncü sahifede) Atina 18 (Özel) Genera1 kırı olamıyacağını ilâve et mistir. Kondilis gazetecilere guys ' Başbakan kaplıcalardan ge M. Pesmazoğlu da Krallir gelmez hava kuvvetlerı la görüşmeğe gidiyor Atma 18 (Özel) Lonrirakumandanı General Reppas § ya gitmek uzere yola çıkan ve fırka kumandanı General î Finans Bakanı M. Pesmazoğlu Demestıhasla deniz erkânıhar dün akşam Selânikten geçerbiye başkanı Amiral İkonomu ken gazetecilere Londrada estaraflarmdan kralcı olduğunu ki Kral Yorgi ile konuşacaılân etmesi için tazyık edi ğını söylemiştir. leceğıni haber veren kralcı Her şey Kraldan bekleniyor ayrışık (muhtelif) gazetele Atina 18 (A.A.) Helle rm bu haberlerini yalanlıya rak bunların uydurulmuş şey General Kondilis nısmos admdaki gündelik veler olduğunu söyledikten ni gazete General Kondilisin sonra Başbakanın memleketin rejim bir yazısını yazmaktadır. Kondilis bu yazısında «Cumhuriyetin gerçekleştirç şekli hakkındakı fıkri ne olursa olsun medığıni Kral Jorj başaracaktır> de Cumhur Başkanı aleyhinde sayılamıya mektedır. Bu yazıda Kral Jor]un iyılik, cağını ve kendısınm krallıktan yana adalet ve doğruluk duygularile dolu olbulunması Cumhur Başkanınm makam duğu ve butun Helenlerın Kralı olacağı ve şahsına karşı beslediği saygıya ay söylenmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: