22 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

22 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURfFET 22 Ağustos 1935 Hava tehlikesini büen üyeler 4 Kolun ucu, erişen, bir şaşkınl'k e 31.20, Müfid Cenril Arkan Tel. Ş. 48.datı. 5 Kumanda, adalarda çok bulunan Marie Kenasaki Tel. Ş. 37.20, J. İ. Sabir çeşid ağac. 6 Kalbur, çok taneli bir dık Tel. Ş. 36, Ekrem Pekelmen Tel .Ş. yemiş. 7 Adanmış şey, çenenin altın 21.60, Mehmed Ali Tel. Ş. 28.32, Suzan daki kıllar. 8 İsim, ancak okuma bilenLevi Tel. Ş. 23 28, Muzaffer Erin Tel. Ş. lerin okuduğu şey. 9 Parasız. 10 r ve 26.40, Fani Salomona 26.40, Bahaeddin de gezdirilen sigara kutusu. Necati Tel. Ş. 20 50. S. Sabri Periçek Yukarıdan aşağı: Tel. Ş. 26.40, Ali Hamid Perker Tel. Ş. 1 Öz türkçe ctecrübe», öz türkçe 60, Mehmed İhsan Tel. Ş. 27.60, Mus «abide». 2 Arzu. tavır. 3 Gezmekten lihiddin Tuncalp Tel. Ş. 25.68, Ömer emir, vaktıle Mezopotamyada kurulmuş Şükrü Tel. Ş. 3.3.60, Sava Klosopolos bir Türk devleti. 4 Bir parçayı başka Tel. Ş. 20 64, Sol Teledo Tel. Ş. 44.40, bir parça ile birleştirmek. bir nota. 5 Dor Taslanides Tel. Ş. 40.80, Moskopu İlkbahar yemişlerinden biri, yakmak lo Tel. Ş. 21.60, Hacı Ali lokantacı Fmd tan emir. 6 Fransızca harfi tariflerden cıklı 20, La Ferriyer Fenerler î. direk biri, erkek, su taşıyan. 7 Yapan, Al törü 40, Delenda müşavir 20, Delanda manyada Hitler taraftarlarma verılen imuhasebeci 20, Serkizof mühendis 30, sim. 8 Rakı, bir göz rengi. 9 Mesken. Ziya Fergar mütercim 20, Ziya Kalafat vücudde hâsıl olan yırtık. 10 j Vucudda 2 nci 20, Kokali müfettiş 20, Atıf Ş. leke bırakan rüzgâr, parlak kumaş. Seyman R. K. şefi 24, tbrahim Naim Evvelki bulmacanın R. K. şefi 20, Abdi Aru veznedar 20, halledilmiş şekli Rifat Balkava müfettiş 20. 1 2 3 5 6 Tutarı Miktarı Rayiç Cinsi Lira Acİed bedeli Ankara (A.A.) Hava tehlikesini 500 90 450 3 kiloluk tamamen çelik kazma • bilenler: a 1000 35 350 1 kiloluk tamamen çelik kürek İsmail Safa C. M. Bankası 22. Mu 1000 45 450 1 kiloluk som çelik çekiç • ammer Fehmi Akın c . M. Bankası 28, 200 110 220 9 parkamlı som çelik yaba • Celâl C. M. B. 22, Fehmı C. M. B. 22, • 1 110 220 200 9 parmaklı som çelik tırmık • • Şeref Hilmi C. M. B. 28, Mustafa sar 1690 Bin altı yüz doksan liradır. • raf Çme 50, Hüseym Mehmed oğlu AnNafja dairesince mubayaasına liizum görülen cinsi, miktarı ve raM m sallı Alanya 20. Ahmed Ertem müskiyiç bedeli yukarıda yazılı malzeme 8 ağustos 935 gününden itibaren m I 26 ağustos 935 gününe rashyan pazartesi günü saat on beşte ihalesi rat bayii 20, Nedim Kâmil İstanbul Te| İB • lefon Ş. 24, Ahmed Nuri ayni şirkette yapılmak üzere on beş giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 24, M. Ali Mustafa Telefon Ş. 21.12, T. İsteklilerin bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu olan 126 lira Soldan sağa: 75 kuruş muvakkat teminatım vı'zneye teslim ettiğine dair makbuz Dıoniyan Tel. Ş. 34, Reşid Halid Tel. 1 Öz türkçe «takdır etmek». 2 Öz Ş. 22.80, Cenab Derviş Tel. Ş. 21.60, türkçe <gayret», öz türkçe <vazife» 3 veya banka mektublarile ihale günü ve saatinde ve mezkur alâtı turEster Dinar Tel. Ş. 20.40, Kadri Cena Burun soğuk alması, bir çağırma edatı. kiyenin şartnamesini ve muamelelerini gürmek istiyenlerin ihale gününden evvel Encümeni Vilâyete gelmeîeri ilân olunur. (4965) ni Tel. Ş. 60, Emire Öztemel Tel. Ş. 1 2 3 4 5 R 7 8 9 10 Güniin bdmacası | Balıkesir Ilbaylığından: • • ı^^^m Nazilli istasyon caddesi üzerinde ••••»ı zamandanberi inşa edilmekte bulunan Hertürlü konforu şamil ve uzun Otelinin 18 ağustos 1935 tarihinden itibaren muhterem müşterilerini kabule amade bulunduğunu arzeder. Gelecek müşterilerimin her türlü istirahatlerini temin edeceğimi beyana müsaraat eylerim. Hacı Mehmed Zade Ali NAZİLLİ PALAS Kumhara sahiblerine her sene dağıttığı ikramiyeleri 10.000 liradan 20.000 liraya çıkaıan Iş Bankasının Ikİşer bin lira mükâfatlı kıır'alarmdan birincisi r ASKFRLIK ISLERI Yoklamaya hiçbir sene gelmiyen subaylar G|ÖİSİT|EİR|İ|B|İ|Ş E|N|BIA|G|A|Ç|a|S|A ZİE|V|CİE|1İE|Y|1|R İ |M1A|II 1|UIL |U| S11 istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Kaiem Cinsi Bedeli A 334 Tıbbî ecza 14500 Iir. B Bu işe aid şartname bedelsiz olarak Evkaf Levazîm Idaresinden verilir. C Eksiltme 5/9/935 tarihinde perşembe günü saat 15 te İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında İdare Encümeninde ihalesi yapılacaktır. D Eksiltme kapalı zarf usuliledir. E İJk teminat 1087 Iira 50 kuruştuı F İsteklilerin Ticaret Odasına kayidli bulunduklarîna dair vesika. Teklif mektubları yukarıda C fıkrasında yazılı saatten bir saat evveline kadar İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasındaki İdare Encü menine verilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet C fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş #>lması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikme Erzakın cinsi Miktarı İlk teminat Tahmin edilen fiat Sade yağı 3500 138,75 2540^ LirŞehriye 800 11,40 , ,152^ » Makarna 1800 45 342 Toz şeker 11000 206,25 2750 Gureba hastanesi mayıs 936 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda nev'i ve miktarı yazılı 4 kalem erzak pazarhkla ahnacaktır. İhalesi 12 eylul 935 perşembe günü saat on beste İdare Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesine göre ellerinde bulunan belgelerile ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik ten alınan vekâletnamelerile eksiltmeye girebilirler. İsteklilerin yevmi mezkura kadar teminatlarını Evkaf Veznesine yatırmaları ve eksiltme şartlarını almak ve görmek üzere Evkaf Levazım veznesine gelmeîeri. . (4968) I Eylul 1935 te Ankarada çekilecektir /eni tertib ikişer bîn lira mükafatlı beş kur'a her senenîn Şubat, Hazîran, Temmuz. Eylul ve Birincikânun aylarının ilk günü çekilecektir. Beykoz Askerlik şubesi reisliğinden: Halil İbrahim bin Orhan yüzbası sahra topçu 330 111 sicıl numaralı ve 309 doğumlu 79/2, Rıdvan bin Asaf birinci mülâzim piyade 197 333 sicil numaralı ve 311 doğumlu 27/1, Sadık bin Mehmed mülâzim piyade 22 928 sicil nurnara'i ve 319 doğumlu 51/1, Morıs bin Nesinı mülâzim A. M. T. 21 122 sicil numarah ve 312 doğumlu 35/4, Namık bin Tevfık mülâzim A. M. T. 181 61 sicil numaralı ve 313 doğumlu 35/5, H. Hüsnü bin A. ermi mülâzim tayyare 332 7 sicil numaralı ve 316 doğumlu 95/1, Naıl bın İsa zabit vekili piyade 79 sicıl numaraılı ve 312 doğumlu 41/1, Armanak bin Kırkor zabit vekili piyade 1551 sicil numaralı ve 309 doğumlu 41/3. Azat bin Kurbalı zabit vekili piyade 927 2 sicil numaralı ve 319 doğumlu 43/4, Nurettin bin Sahh tüfek ustası piyade 247 sicil numaralı ve 313 doğumlu 313/3, İsmail H. bin Ali sivıl eczacı piyade 308 doğumlu 185/1. Yukarıda isimleri yazılı 3'edek subaylar hiçbir sere yoklamaya gelmedikls rinden haklarmda 1076 sayılı kanunun onuncu maddesi tatbık edileceğmden hemen şubemize müracaatleri. Haıiç memleketlerde olanların da mektublı açık adreslermi ve vaziyetlerini bıldır meleri ilân olunur. l|B|A|Y|a|M|A|L G|A|Z|E|L|1|K|A|Y|A 6İN|B|L|A|B|AK|I|N R|A|Y|B|N|E|Y B|N|E ÜİB|A|Ş|B|KİA|L|B|BJ istanbul Borsası kapanış fiatleri 21 8 1935 N U K U D 1 Sterlın 1 Dolar 20 Fransız •20 Liret Fr, 20 Belçıka Fr. 20 Drahnıi 20 Isvıcre Ft. 2ü Levâ i Alış 621. 123 194 81. 23, 25. 80, 94, 22. 16. 40 |65. 816, 1 20 I I 1 M*Vk Flonn Çek kronn Avusturja Şl, Peceto 1 20 20 20 I '0 isviçre krono Zloti Ley Dınar Ruble Yen 22 50 23. Î5. 54, 31. 3U I Turk altıııı I Mecıdıye IBanknot Os. B. £27, •131. 5, bacış 625, 1^5, !68. 198. SA 24. £20, 24. 81. 96. 22. 17. 42 23 50 24,50 16, 56. 32. 31 9i&. 53. 234, üapanış 623, 0,7975 12.04 9,7118 4 7275 83 40 2,44 63,7520 1,17X3 19 195 4.1940 5,8116 1.98 4,21 4.29 101.0425 34,80 ,'.7132 1093 25 3.1094 Kapanış 9.50 25.85 Türk Kava Kurumu Pîyango Direktörîüğünden: 117 bin hava tehlikesini gösterir afiş ve 117 şer bin kurban ve fitre afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 27/8/935 salı saat 14 te münakasası yapılacağından istekli olanlar hergün Piyango Muha sebesinde şartnamesini görebilirler. (4943) ODEON Yeni Çıkan plâklar SAFiYE H AMiY E T Nr. 270054 Yolunda inliyeyim istiyorum saatlerce VEDİA RIZA Nr. 270053 ÇEKLER Acıhj Şubeye çağırış Kadıköj' Askerlik şubesinden. 1 Kadıköy Askerlik şubesi bölge sinde oturan j'erli ve yabancı 331 do ğumluların son yoklamasma 2 eylul 935 tarihinden itibaren başlanacaktır. 2 Bu son yoklama için teşekkül e decek askerlik meclisi Hükumet kona ğmda bulunacaktır. 3 Askerlik meclisi ayın tatil günleri müstesnadır, yalnızçift günleri ıaal bulunacaktır. 4 2 A. 12 sine kadar Osmanağa. Caferağa, Rasimpaşa, Hasanpaşa, Ikbaliye mahallelerine ve 13 14 Mecidıye, ve Osmaniye köylerine. 16 23 Tuğlao, Zühtüpaşa, Merdivenköy, Göztepe mahallelerine, 24 ten sonuna kadar Ioerenköy, Suadiye, Bostancı, Kozyatağı ve Sahrajâcedid mahallelerine tahsis edilmiştir. Mukellef eshabın nüfus cüzdanı ve dörder fotoğrafile askerlik meclisinde hazır bulunacaklardır. 5 Kısa hizmetliler ise okula devam edenler okuduklarma dair okulun ve sikası, mezun bulunanlar ise bunlardan başka şehadetname, ehliyetnamelerile bunların birer suretlerini de berabe r bulunduracakları ilân olunur. Londra Nev York Paııs MıUno Bruksel Atına Cenevre Sofya Amsterdam Pra^ Vivana Madrıd Berlın Varjoya Bukreş Belgrad Vookohama Mtoskova Stokholm Budapeşte 622,50 0.8005 12.06 9.7290 4.73b7 83.66 2,4450 63.4568 1.18 19.2266 4,2010 5,!»ı87 1.9825 4.2170 4.^975 101.21 34.8fcl6 2,7175 1091.25 3.1158 Yanık Ömer Ömrüm neşesiz Nr. 270052 Esmerim kıyma İndim yarin bahçesîne MUZAFFER Nr. 270055 N AZ L l Nr. 270056 Bir giineş daha battı Dediler kız BiGALI AHMED I lnhisartar Umum Müdürliiğünden I 50,000 Kilo 270 m/m Tripleks karton 54,000 » 266 $4,000 » 219 Krome erzans karton 17/9/935 salı günü 60,000 > 266 : saat 14 te 10,000 » 285 2,000 y 297 » » » * „„ „„„ „„„ .... . , . „ . ' 20/y/yJ5 cuma gunü 150,000 » 273 » Selliloz paket kâğıdı ' gaat u te İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümuneleri mucibince yuka rıda isim ve miktarları yazılı malzeme pazarhkla satın ahnacaVtır. Vermek istiyenlerin pazarlığa istirak etmek üzere hizalarında yazılı gün ve saatte teminat paralarile Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonuna müraçaat\?r: (4935) Çingene Kızı tahassür Nr. 270058 Seni ben öyle sevdim ki Sevdalı bakıslardaki ESH AM ş Bankası muessls >. „ hamıline 9.50 „ » name 23.85 Anadoiu D.M %60 Tramvay Somonti Nektar Reji Aslan çimento \lerkez* Bankası Açıliş İstanbul Belediyesi ilânları %ıoo 10,50 58 20 10,50 58.25 936 senesi mayıs sonuna kadar Dumlupınar mektebi için 60 bin, Hakimiyeti Miiliye mektebi için 25 bin kilo ekmek pazarlığa konulmuştur. Bir kilo ekmeğin fiati 10,5 kuruştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 numaralı kanunda yazıh vesika ve 701 buçuk liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 9/9/935 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdırlar. «t.y (4992) Yollardaki lamirat amelesi için lâzım olan 30 aded çadır açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çadırın muhammen bedeli 45 liradır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek için de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 101 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera ber 23/8/935 cuma günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdır. «İ.» (4635) İSTİKRAZLAR 1933 Turk borcu tahvili 1 » > 2 > > a Erğani /„ 7 SıvasEcznnını ıstikrazı Dahıli /o 5 Haziae °/0 2 Hazıne ıt. Degirmencılık Şark Defırmenzılik jjmum Sıjrorta | s tanbDİ Telefon Kapanış 27,875 95 DOKTOR Osman Şerafettin Cağalogıj Nuruosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20893 Muayene zamanı pazardan maada öğfeden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî sari hastahklar mütehassısı AKBA kitab evi ve kâğıdcıhk Ankaranın büyük modern kitab ve kırtasiye müessessidir. Kitab ve kırtasiyenizi en ucuz olarak oradan temin edersiniz. Türkçe ve ecnebi lisanlannda her türlü mecmua, kitab ve ğazeteleri orada bulabilirsiniz. Bilumun mekteb kitablarının umumî bayiidir. Topkapı haricinde Ferhat Paşa Çiftliğfi ve inek ahırı kiralıktır. Tutmak isteyenler Eminönünde Valde Hanında Noter Hüsameddin Haydar Çamer'e müracat etsinler Çiftlik ve Ahır K i R A LI K TAHVILAT GJektrlt Tunel Rıhtım AnadoJu I II » 111 » » Mümtssill 45.75 43.75 46,25 45.75 45,75 46,30 PANORAMA ya pek kında ^am S U N N E T Bahçesinde Kergün bahçe müdüriyetine müracaat. Telefon: 41065 D U G U N U

Bu sayıdan diğer sayfalar: