22 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

22 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURlYET 22 Agustos 1935 ( Şehir ve Memleket HaberlerS j Leblebi içinde para Lîman işçilerinin kaçırıyorlarmış! alacağı ücretler Konvansiyoneîde iki Bulgar vakalandı Bakanlık genel bir karar verecek Siyasî icmal Akdenîz meselesi Yeni nhtımların projesı iki Bakanlık müşterek bir lâyiha bazırlıyacak üyük Harbin başlıca ;ebebîe • < rinden biri de Şimal denizi meBiiyük halk romanı: 7 4 selesi oîmuştu. Almanya Imparatoru ile bunun deniz işlerinde akıl hp îyi ama, Lutficiğim buralı, Kum dan rahatsızmıs. (Gelsinler; hem bir cası olan Amiral Tirpiçin şimal denizinkahvemi içip suklatımı ( ! ) ve öksükapılı. Semtte dostu postu da var. Onide Alman doanmasının alabildigine bükilerden olduğunu herkes biiir. Gcçtim rük şekerimi yesinler, hem de hastayümesine ve kuvvetlenmesine çaİışmaları tanıyıverip kuşkulanırlarsa; kaş yap mı muavene edip reçetemi yazayım) Liman sosvetesı deniz amelesi ken İstanbul limanmdaki nhtımların ıs Ingilterenin yalnız Avrupadaki mevcuBundan iki gün evvel Edirneden Buldemiş. Paşa eniştem nııh dedi, peymak isterken göz çıkarırsak. gar hududuna geçmek üzere bulunan dilerine verilen ücretlerin azlığından lahı ve genişletilmesi icin yantırılan e diyetini değil, bülün imparatoriuğnu tehgamber demedi. Ben kefere mahai Arab haykırdı: konvansiyonel yolcuları, arasında şüp şikâyetle ilgili makamlara müracaatte tüdlerin sonu ahnmak üzeredir. :Eknno likeye sokmuştu. Şimal denizine egemen Meramını anladık uzatma. lsmail lelerine karımı, baldızımı yollamam bulunmuslardı. mi Bakarl'ğınca vapılan projen n Ba (hâkim) olan devlet tabiatile Baîtık deda yollamam... Bunca senelik nikâ heli görülen Bulgar tebaasından DelaAğa ben oldum gitti. Deniz işçilerinin bu şikâyeti üzerine yandırlık Bakanlığınca incelenmesi bit nizine ve Atlantiğe dahi sahib olacaktı. hma ne şartlar, ne şurtlar... Abla dimiş ve Pardonun eşyaları, polis ve mu Karakulağa emri geçti: Liman müdürü tarafmdan İstanbul li mistir. Simdı her iki Bakanhk yeni rıh Bu denizler ise Ingiltere için hayat yoî c Sen uzaklara pek acılma, alesta cığıma: (Billâhi dizginini koyuve hafaza tarafmdan yapılan araştırmada tımlar icin mü tereken bir lâviha ha ları idi. ririm; radetini eline veririm!) diye bir aynanm mukavvasile camı arasında manındaki iş durum ile işçi kazancı ve Jur. Seslenir seslenmez bana koş.. Ayızırlıyacaklardır. Bu lâviha pro'esi^in iş randımam üzerinde etüdlerde bulubalığının bacak kadar dostıınu değil, bü ne veminler, ne kasemler... Amiral Tirpiçin Büyük Harbde de önümüzdeki aylar içinde yapılacak Ba2000, kese kâğıdı içindeki leblebi şekeDudu, dikkatli dikkatli dinîerken nulmuş ve bu incelemelerin sonucu bir kanlar kurulu toDİantılarında görüşüîe niz üstünde değilse de deniz altında aldıtün Kumkapının, Samatyanın ahbariarı rile karışık 1350 ve bir bavulun bölmehamfendıyi topîansa evvelâllah hepsini bir el salla karşısmdaki vardakosta raporla Bakanlığa verilmistir. ceŞi sövlenmektedir. ğı tertibat İngiliz donanmasmı sığmacak yışla yere devırirsem de ne o!ur ne ol baştanaşağı nezzareye alıyor, biraz leri arasında 2500 olmak üzere ceman Diğer taraftan deniz işçilerinin bu di İstanbul limanının ıslahı icin ilk adım bir yer bulmaktan mahrum etmiş, mütemülâyimleşmiş, 5850 leva bulunmuştur. maz; çünkü evdekı pazar çaışıya uy evvelki aksi suratı lek ve şikâyetleri üzerinde Liman ve olan bu lâyiha ile hükumette yeni rıh madıyen ıstım üzerinde durmasma meckamvı açtıkça açıyordu. Para kaçakçılığı yapmakta olan bu maz. Rıhtım sosyetesinin de fikırleri sorul tım inşaatı için önümüzdeki yıl bütce bur bırakmıştı. Denizaltı gemüerile yapHürmüzde, gene kupanın pence suçluların birer not defteri elde edilmiş. Hürmüz kupaya bındı. Abdullah ta sinden bir buçuk milvon lirahk bir taharabacınm yanına çıktı. Arab kırbacı ya resinden, daha ne diller de ne diller: bundaki kayde nazaran da şimdıye ka muştur. sisat istenmektedir. Bu para ile Galata tırdığı abloka bütün İngiltere halkını açBu iş, Bakanlar. Ankaraya döndük^en dan Fındıklıya kadar olan rıhtımlar ya lıktan ölmek ve tesüm olmak derecesine kalayıp varkuvvetile indi. Beygirier şah Elmasım, Aznif dudu sensin dar muhtelif yollar ve muhtelif hilelerle landı ve atıldı. değil mi? «Evet makamına kafasının 50,000 leva kaçırmış oldukları anlaşıl sonra genel surette incelenerek bir kapılacak. bu sahada antrepolar vücude getirmisti. Almanya bu işlerde bir hamle Şakırşukur, mavi badanah evin önüne iğildiğini görür görmez:» Oh, yarabrara bağlanacaktır. Ekonomi Bakanlığı getirilecektir. daha atabılseydi bugün dünyanm do'rlte mıştır. Suçlular hakkında kanunî ince ge'"''ler. Durdular. Bundan başka şileplerin yanaşacaâı bi şükür muredım oldu. Elimle koyDeniz Müsteşarlığınca muhtelif limanbırine sahıb olan büyük Ingıliz Inıparalemelere başlanmıştır. Hürmüz, belli etmeden pencerelere muş gibi buldum, yüreğim rahat etlarımızda liman şirketlerinin faaliyeti sahaya modern yükleme. boşaltma ve torluğu çoktan tarihe karışmış olacaktı. tasıma vasıtaları konacaktır. bir göz attı. Ne bakan var, ne eden. ti. ve tarifeleri için umumî hükümleri ihSanki ev bomboş. Istorlar, perdeler olMALVi'EDE tiva eden yeni bir talimatname hazır Tophaneden Karaköye kadar olan kıs Şimal denizi meselesi Versay muaîıeArabadan indi. Üç basamağın il ma yalnız büyük posta vapurları yana desile halledilmiştir. Hitler Almaryasi masa kiralık hane diyip çıkıver. kini çıktı. Ne dersiniz, dudu hâlâ yeYenı pdidmıııı caklidi yapıla lanmaktadır. Bu talimatnamede her lişacaktır. Bu kısımdaki rıhtımda büyük bu muahedeyi parçalamışsa da eski AlKapıyı çalmak lâzım, fakat kim çala rinde direk. (Buyurun!) deme yok. manın özel durumları da gözönünde bu vapurlardan yolcuların rahatça çıknıamamasına çalışılıyor caV? Benlinin çenesi şimdi de kapı önünmanyanın uğradîğı aksbetten ders aldı lsmail Ağa hiç oralarda değiidi. Fe de işliyordu: Kalp paralar yapılmasına imkân ver lundurulmak suretile deniz işçilerimizin ları için müteharrik büyük merdiven is ğından yeni Alman donanmasının her sini yıkmış, ayashnı ayağınm üstüne at Duducuğum söylesem inan memek içın Darbhane önemli tedbirler çalışma tarz ve zamanlarile ücretleri de keleler bulunacaktır. Diğer taraftan bu yıl Galata tarafın zaman İngiliz donanmasınm üçte bıri mış, sigarayı çekip çekip dumanını sa mıyacaksın. Bu kadın mutlaka va almaktadır. Gümüş liralarda olduğu gıbı tesbit edilecektir. daki rıhtımın şimdilik duvarları yıkı derecesinde kalacağını bildirmiş, bir andvuruyor. lan atıyor diyeceksin ama vallahi şe yeni basılacak 5 10 25 ve 50 kuruşlacak, bunlann yerine tel parmaklıklar laşma ile şimal denizi meselesinın tekrar Hüseyin Ağa, hu!. kerim doğruyu diyorum, hem de kil lukların da kenarlannda bulunan tırtılkonulacaktır. meydana çıkmasma mâni olmuş, bu suHerifin adı Hüseyin değil ki dönüp kadar şaşmıyarak... Tuhaf değil mi, lar arasında yazı bulundurulacaktır ki baksm. Benli, camı vurdu. Yavaş sesle: ben senin ne ismini bilirdim. ne cisretle Ingilterenin dostluğunu temin et bunun taklidi mümkün olamıyacağı bir V/LÂVETTE miştir. Kuzum efendi kardeşim. dedi, ne mini; ne yüzünü görmüştüm, ne çok önemli çalışmalar ve denemeçler so5 kadar zahmetsc şu kanıyı calar m"=ın gölgeni.. O halde nasıl mı geldinı?.. nunda anlaşılmıştır. Yapılması pek müşŞımdi îngiltereyi ciddî surette işgal Yeni Yalova kaymakmıı Arabacı lâhavle okuyormuş gibi Bak anlatayım da dinle kardeş. Kaeden mesele Akdeniz meselesıdir. İngildudaklarını oynatarak sandalyasın ba bir söz temsilidir ama ne de doğ kül olan bu yazılar ufak paralarda da Yalova kaymakamı Şefığın Bursa İl:atbik edilecektir. Dün Emniyet direktörlüğünden şu baylığına ve onun yerine de hukuk me tere son defa Pariste toplanan liçler kondan atladı. rudur. Hayvan koklaşa koklaşa, in Darbhaıje gümüş 25 ve 50 kuruşluk mektubu aldık: Kapının halkası, malkası yoktu. san konuşa konuşa derler... Nereden zunlarından Hüsnünün tayini hakkında feransında da görüldüğü vevhile Fransa Gazetenizın 18/8/935 gün ve 4044 sa ki emir dün İlbaylığa tebliğ edümi^ir. Parmağile vuracağı esnada yandaki nereye atlıyorum?.. Evet, evvelki İann pek yakında basmasına baslıyacak ile hâlâ sıkıfıkı dosttur. Fakat buna rağve yeniden basılması kararlaştırılan 5 yılı nüshasının ikinci sütununun alt taçıngırağın kulağı gözüne ilişti. Çe hafta düğündeydik... men yarmı da düşünmekten \e Fransanın Beyaz'dda, Nüfus sayımı hazırhkları rafında: «Para koparmak için Florya virdi. Bakırcılar içindeki gümüşi boyalı ko Î0 kuruşlukların hazırhklarına da de Nüfus sayım merkez bürosu dün de Akdenizdeki vaziyetinden kuşkulanmakvolunda doktor Osman Şerefettinin ovam olunmaktadır. Çıngırdanıadan eser yok, kulak nağı bilirsiniz. edilip camlarını kı çalışmaya devam etmiştir. Dün de Ba tan da geri durmuyor. Bu denizin batı boş dönüyor. îçerideki zilin tası ya MÜTEFERRih tomobiline tecavüzbaşlığ: altındaki yazı kırköy kazasmın nüfus cetvelleri dol (garb) havzasmm kuzey (şimal) indeki Dudu, eşikten dışarı çıkıp kolunu ranlar yakalandı» çıkarılmış, }'a düşmüş olacak. kapıya dayamış, hâlâ tereddüdde, ve resimden hâdiseye bir soygunculuk durulmuştur. sahilleri, Tolon harb limanı, Korsıka Arab, yerincien bashrıvordu: Sofya elçimiz geldi kaş kaldırdı. Hürmüz gene gırı tutvak'ası mahiyeti verıldıği görulmekte Emniyet işleri ikinci şube adası Fransaya önemli bir me\ki temın Yumruklasana b e ! Sotya elçımız Şevkı Dış Islerı Baka dir. turdu: Arabacı avucile bir iki vurdu. Ses müdürü etmiştir. Bu havzanın güney (cenub) i Olur a duducuğum, belki de o nile görüşmek ve iki memleketin politik Binaenaleyh, halkm zıhninde hasıl çıktı: münasebatı hakkında izahat vermek üGeçenlerde işten el çektirildği ya Fas Sultanlığıle Tunus Beylıği, Cezayır konağı tanımazsın... İşte bu dedi olan Florya yolundakı emniyetsizlik Ka kimdir kapımın enksesin zere sehrimize gelmiştir. Şevkı Dış İş ğim gümüşi boyalı büyük konakta, kanaatini silmek için vak'anın olduğu zılan emniyet işleri ikinci şube direktörü SÖmürgesı ve bunların hınterlaııdı nlın deki odunyan? Kahve dövoorsun, leri Bakanile uzun müddet görüşmüştür. yani Eskisaraydaki ( 2 ) lıangi pa gibi hakikatini bildirmek ve yanlışlığı Cemal Ankaradan gelmış ve tekrar işe yerler Fransanın himayesi yahud ıdaresi yoksam davul çaloorsun agnaya baslamıstır. altında bulunduğundan baştanbaşa Fıanşaydı?.. Dur bulacağım, doktor pa izale etmek isterim. Bir sarsıntı hm 1 .. Emniyet teşkilâtında ş sızların elmdedır. şasıdır, başı halı bir isim... Halil Paİşin iç\ üzü budur: Arabacı biraz bekledi; ge^n [îid^n istanbul Rasathanesi 20 ağustos salı Dün sabah İlbaylıkta İç İşler Ba İngiltere şimdiye kadar İtalya ve lsşa değil; Halid Paşa da değil... Bul1516/8/935 gecesi saat 23 te Çooanarama. Elini gene vurdu. Ses daha günü saat onu 55 dakika 19 saniye geçe dum, Halim Paşa... tşte bu Halim çeşmeden şehre gelmek iç'n vesaıt bu kanı Şükrü Kayanın yanında İstanbul panya ile dost olduğu için Fraıısanın bayakından geldi: merkez üstü Istanbuldan 540 kilo^'tro Paşanın büyük kızının cemiyetine lamıyan kumusyoncu Adil, Zekeriyya îlbayı MuhiHin ve İstanbul Emni\et Ge tı Akdemzine ve bilhassa harb zaman Kimi istoorsun? uzakta bir deprem kaydetmiştir. davetli idik. ve Meliha isimlerinde iki erkrkle bir nel Direktörü Salıh toplanarak İjtanbul larında egemen olmasına imkân yoktu. Kapı aralandı. Boyalı ve yağlı sacArabacı sandalyasmdaki Arab AbAcıklı bir ölüm kadın yaya olarak asfalt yoldan gelir Emniyet direktörlüğü işleri vesairesı Fakat geçen kânunusanıde Fransa ile Iları sımsıkı taranıp inek yalamış hali hakkında görüsmüşlerdir. Emniyet di talya arasında yapılan anlaşmadan sonra dullah, sürüp giden, bir türlü niha almış, limon kurusu kadar topuzlu. Uzun seneler askerlık adlıyesinde ça lerken Floryadan dönmekte olan ve irektörlüğü teşkilâtında genel mikyasta vazıyet değışm.jtır. Artık İngiîiz donanyetlenemiyen bu lâflardan bihaber, yanağı fmdık büyüklüğünde et benlışan ve son olarak askerî temyiz mah çinde yalnız asistanları buluran doktor iş neden uzuyor diye buhranlar geOsman Şerefettine aid otomobila bos değişiklıkler yapılacağı söylenmektedir. masınm ve ordusunun Fransızlara karşı li, benin üç dört uzun kılı girift ol kemesi adlî üyesi olan ordunun çok deçiriyor, gene ayak ayak üstünde, boSAĞLIK İŞLERİ İtalyanm Sardunya ve Sicilya adalarınmuş, kik burunile çıkık çenesi he ğerli hâkimlerinden Emin Kanat tutul taksi olduğu zannıle binip Istanbula yuna sigaradan sigara yakıyordu. gelmek için otomobilin önüne geçerek dan, Akdenizin ortasma sokularak bu demen hemen birbirine değecek, kara duğu üremi hastalığından kurtulamıyarak Bu pis şandıklar durdurmuşlardır. İçinde yolcu olduğuGözü dudunun yüzündeydi. H a 19/8 935 te bakılmakta olduğu Hay nizi ikiye ayıran İtalya yanmadasrnın kuru, altmışlık bir Ermeni kansınm kaldırılmalıdır! zırdı. Atlatıldıklarına dair bir alâmet darpaşa askerî hastanesinde b'lmüş ve nu gorünce bırakmışlardır. Bu sırada sahillerinde, harb limanlarından ve üslekafası göründü. istanbul gümrüğü direktörlük kapısı rinden istıfade etmesine imkân kalmamışşoförle bunlar arasında ağız kavgası görür görmez aşağı hoplıyacak; ka ertesı günü ıhtıfalle kaldırılmıştır. Burnunun önündeki arabayı, i başlamış ve bunlarm içinden Zekeriy nın tam karşısında kapakları kırık iki ta tır. nnın göğsüne bir dirsek, doğru içeHenüz gene denecek yaşta olan ça çindekini sanki hâlâ görmüyor; göya otomobilin camına bir vumruk vu ne çöp sandığı bu yolun havasını berbad ride soluğu alacaktı. Bilâkis herhangi bir harb ' vukuunda lışkan ve yorulmak bilmiyen, doğru özlü zü ta nerelerde? Fakat daha böyle bir alâmet gö \e sözlü bu arkadaşm aramızdan sonsuz rarak camı kırmıştır. Bu hareketinden etmektedir. Akdenizin batısındaki İngiliz İmparatorHürmüz, kupanın penceresinden Gümrükte işleri olması hasebile yol luğu deniz ve hava yolları, Cebelüttarık remiyordu. Kapı önündekiler, güler ayrılışı askerlik adlıyesinde büyük boş dolayı polisçe yakalanarak hakkında jjbaşını uzattı: kanunî muameleye başlanmı?tır. Bıl cusu cok kalabahk olan bu caddede mi ve Maîta üssübahrileri, İngiliz deniz ve yüzle, ağız ağza, kırk yıllık ahbab luk \e acı bırakmıştır. Modistra Aznif dudunun evi mış gibi konuşuyorlardı. Hürmüz desi bulanmadan geçen bir tek kişi yok hava kuvvetleri Fransız ve îtalyan Tanndan saym arkadaşa rahmet diler diririm.» aurası mı gözüm? ötüyordu: tur. deniz ve hava kuvvetîerinin müttehid haEmnivet Direktörü ve arkadaslarına ve ailesine beyanı ta Ak saçlı karı, boş bulunmuş gibi Kapakları olmıyan bu sandıkların için rekâtı karşısında ciddî tehlıkelere maruz Aman Aznif duducuğum, de ziyet eyleriz. SALİH KÎL1Ç jirden silkindi; yüzünü Benlive dönde kavun, karpuz kabukları ve bunların kalabilecektir. Fransız ve İtalyan büyük diğim düğünde bir fistan gördüm, dü: ECNEBİ MEHAFİLDE üzerinde de milyonlarca sinek vardır. vallahi ben de, ablam da küçük di erkânıharbiye reislerinin birçok defalar Buraya Kumkapı deorlarsa koŞehrimizde tifo ve mümasılı hastalık buluşmaları, Fransa hava nazınnın Rolimizi yuttuk. Ne makas. ne dikiş. ca memlekettir, tstanbulun varısı İtalyan denizcileri şerefine ların artmasma sebeb olan bu pıslıklerı mayı ziyareti ve bu münasebetle yapılan ne biçim... Böylesini billâhi Anas dır ne!.. Bunda modistra da çok, ziyafet mutlaka temizlemek lâzımdır. taşın gelini ( 3 ) bile dikemez. Bir de süel anlaşmalarla deniz mukavelesi inİzmir (Özel) . Aznif te çok. Sival ettiğin hangisi bakalım ki o fevkalâde elbiseli taze İtalyan elçisi Sinyor Karlo Galü ile Hava Ihtısas Mahkemelermde giltere devlet adamlarınm dikkat gözüntehlikesine dir aceb? tanıdık değil mi? En candan ahbab karısı Donna Bianka Galli İstanbulda karşı bütün yurd den kaçmamıstır. Benli fırsat buldu ya, tasarladığı Rauf Hayri hapisten çıktı lanmızdan birinin görümcesi... bulunan İtalyan mekteb gemileri kuman da baslıvan özve Fransa ile İtalya müşterek hududla > veçhile hemen ötmeğe başladı: Odesa başkonsolosumuz ıken kaçak rındaki süel kuvvetlerini boşaltmışlardır. Arab Abdullahın artık canına tak danı Amiral Palladini ile erkânıharbi renlik İzmirde de Aman yanlış kapı çalmış ol çıhk yapmaktan ötürü bir yıl hapse ve Fransa artık İtalyaya karşı deniz kuvdemişti. Kuvvetli kuvvetli, boğazını yesi şerefine dün gece elçilikte bir ziya güzel örnekler ver mıyayım, zira ben raya mahallelerin 2,700 lira para cezasma mahkum olan vetleri bulundurmuyor. Bunlan istediği yırtarcasına öksürdü. Hürmüz cam tet vermişlerdir. Ziyafetten sonra bir de mektedır. Bu ara den pek korkarım. Kaçları şöçleri Rauf Hayri dün müddetini bitirerek gibi başka yerlerde tutuyor. Bu kuvvetdan baktı. Arabın morarmış yüzünü resmi kabul yapılmıştır. Dün akşamki da, tütun tecimenyoktur. Rabbim esirgesin, karşıma hapisten çıkmıştır. Rauf Hayri hakkında lerin bir gün İngilterenin en can alacak ve fırıl fırıl dönen gözlerini görünce zıyafete hükumet büyükleri, yabancı el lerinden Kavalalı zıp diye bir erkek çıkıverirse yüreğibir deha devlet hizmetinde kullanılma noktalan^.a karşı kullanılması ihtımali ollâfı uzattığının farkma vardı. Kısa çi ve konsoloslarla basın mümessilleri de Seyıd Yusuf 5 bın me iner. Haydi oralarını da geçtim, f mak kararı da vardır. kesmeğe başladı: dave edilmiştir. lira teberru etmiş, dusunu İngiliz mütehassıslan şımdıden paşa eniştem duyarsa kıyametleri Hemen tazenin yanına sokul Gümrükten muaf tutulan eşya söylüyorlar. İşte bütün bunlar Büyük Amiral Palladini bugün saat 16,30 yıllık üye olarak koparır. Dün gümrüklere bir kısım endüstrımi Harbe sebeb olan Mans denizi meselesi Dudu duralamıştı. Hâlâ ne evet, dum. (Bu elbiseyi kime diktirdin ci dan on dokuza kadar Amerigo Vespuçi ta 120 lira verece cim, terziniz kimdir?) diye sordum. mekteb gemisindt İstanbuldaki İtalyan ğini bildirmiştir. mizin genişlemesi ve yükselmesi için çok kadar vahim olan Akdeniz meselesini ne hayır diyor, aranılan evin orası Bu hamiyetli tecimenimizi biz de teb önemli (ehemmiyetli) bir bildirik (ta doaurmaktadır. İngilterenin Habe? meolduğunu söylemiyordu. Hürmüz, Kumkapı modistralarından Madam kolonisini kabul edecektir. Aznif derler dedi ve eksik olmasm, Yarın İtalyan elçihainde İtalyan de rik eder, İzmirli vatadaşlara imtisal nü mim) gelmiştir. Bu bildirikte yerü ürün se'esinde tuttugu yolda bunun da amil gene gıra boğuyordu: burasını sağlık verdi. Hemsirezadem nizcileri serehne ikinci bir resmi kabul munesi olmasını can ve yürekten dıle lerden çıkan nebati yağ, çıkarılacak çi olduğu m"ha^kaktır. Aile tabibimiz, hemşiremin de, iki canlı olduğu için, hem de doku vapılacaktır. rız. Bu vesile ile Kavalalı Seyid Yusu kolatalar, şişe ve cam fabrikalan için M'JHARREM FEYZl TOGAY benim de cahilliğimizdenberi heki zuncu ayınm içinde, elim değip gelüzumlu olan ham maddelerin ?ümruk fun bir fotoğrafını neşrediyoruz. ADLİYEDE mimiz Zambako Paşa olduğu halde lemedim. (Arkası var) resminden muaf tutulduğu kaydedilmekbu yaşa geldik, çoluk çocuğa karış Kıptileri dövenlerin tedir. tık, inan ki onun evine bile ayak at(1) O zamanlar. İstanbul kadmlaıı CEMÎYETLERDE muhakemesi mamışızdır... A m a neden? Beyoğ çikolâtaya suklat derlerdi. Doktor Zamİstanbulda tifo vak'aları lundaki raya mahalleleri arasında ol bako, denince dinnensin, evine muayene Bakkalköy civarında çadır kuran kıpDün Sıhhat Müdürlüğünden şu mekİki toplantı duğundan... Geçenlerde ablacığım olmağa giden samimî ahbabîarma, bü tilerden binnin çadırına girerek kendi Nüshası S Kuruştur Dün Çocuk Esırgeme Kurumu ile an tubu aldık: desturun imtila olmuştu. Teftih, tef hassa akça bakça ve tazelere, çikolâta •rSayın gazetenizin bugünkü nüsha lerini döğmek; para ve mallarını almak neler Bırliğinin yönetım kurulları (ida Ab0n8 J Türkiye Hariç tih; her teftihte burnuna çürük yu ve zamklı öksürük sekeri ikram ederdi. sında haber verilen tifo vak'aları tahl îç la suçlu Cavid, Osman, Ferruh ve Ce re heyetleri) toplanmışür. Anneler Birmurta kokusu. Biçare: (Amanm ço(2) O zamanlar Serasker kapısmm liği Park otelde yapacağı çayın sonbaha kik edilerek. Gureba hastanesine bir malin muhakemelerine dün de ikinci cecuklar gasyan da edemiyorum ki a avamca adı. Senelik 1400 Kr. Î700 Kr. ra tehir edilmesini ve çocuk takımı almak aydanberi 10 ve Hasekiye 2 hastanm yaza mahkemesinde devam edilerek bazı çılayım. Midemde sanki bir kedi yav(3) Anastasın dükkânı Kalpakçılar Altı zylıU üzere müracaat eden fakirlerın bundan tırıldığı tesbit edildi. Söylendigi şekılde 750 1450 rusu var. îçimi ürperte 'jrperte tır başmdaydı. Kendısi İstanbul kibarları şahidler dinlenmiştir. Fakat dinlenmesi Üç aylık sonra ilk müracaatlerinin doğrudan doğ tifo tehacümü yoktur ve Hasekide ayrı malıvor!) diyor, bir daha demivor... nın en yüksek ferace dikicisi, gehnı de lâzım olan bir kısım şahidler daha bu 400 600 Bir aylık ruya merkeze yapılmasını, tâbı olduk bir tifo koğuşu açılacak değildir. Anide Zambakoya arabamızı koş en usta fistan terzisiydi. lunduğu için dava başka güne bırakıl ları kazalara müracaat ettıkten sonra Keyfiyetin bu suretle tavzih edilmesi150 yoktur turduk. Me^erse o zavallıcık ta k>m nli rmrom ı mrn dof ifrıof ifoifı rnıin mıştır. ni gerçek saygılarımla dilerim.» merkeze geimelerıni kararlaştırmıştır. * • . Florya yolunda... Otomobil hâdisesinin zabıtaya göre izahı Tayyareye 5000 lira veren vatandaş Cumhuriyet ' v° *° şaraiti»

Bu sayıdan diğer sayfalar: