1 Aralık 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

1 Aralık 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Birincikânun 1935 CUMHURÎYET SON TELCFON HABERLEP v* TCLSİZLE Tatlı müsabakamız önümüzdeki salı günü başlıyor Şeker bayramını hakkile bir şeker bayramı yapmağı, daha doğrusu yaptırmağı düşündük ve bir tatlı müsabakası hazırladık. Şeker bolluğunun hakikî bir misalini vermiş olmanın bizi tahrikte amil olduğunu bilhassa tekrarlamak isteriz. Başbakanımız şeker fiatlerinde mühim tenzilât yaptırdıktan sonra, zaten millî mahsullerimiz arasına girmiş bulunan bu gıda maddesini bol bol sarfetmek için sebebler çoğaldı: Bu millî mahsulü korumak ve fazla sarfetmek incir ve üzüm istihlâkinde olduzu gıbı, bir nevi ödev oldu; fiat ucuzluğu şeker istihlâkini adeta üzüm ve incir istihlâki kadar kolaylaştırdı. Müsab^kamızın esası şudur: 1 Salı gününden başjıyarak 10 tane yazı nesredeceğiz. 2 Her yazı bir başka tatlınm pisirilmesini tarif edecektir. 3 Her yazının altına bir de rey puslası konacakhr. 4 Her rey puslasında o tatlınm ismi bulunacak ve reye iştirak eden karilerimiz bu ismin hizasına rey numarasını yazacaktır. nına birinci, ikinci, üçüncü diye yazılacaktır. 6 Müsabakaya iştirak eden karilerimiz ayni zamanda şu suallere cevab vereceklerdir: A Niçin bu üç tatlıyı diğerlerine tercih ettiniz? B Bu tatlı yazılan şekilden baska usulle daha iyi pişirilebilir mi? C Sahsan en beğendiginiz tatlınm tarifini yapınız. 7 Karilerimizin yollıyacaklan rey varakalan, gazetemizde ayrılmış bulunan ve salâhiyetli adamlar da katılan iüri heyeti tarafından tasnif edilecek. bu suretle birinci, ikinci, üçüncü secilen tatlılarla bunlara rey veren kariler aynlacakhr. fl Jüri heyeti bundan sonra, karilerin reylerle beraber gönderdikleri mütalealan tetkik edecektir. 9 Jürinin en ziyade takdir etriği mütalealann sahiblerine gazetemiz tarafından mükâfat olarak mühim miktarda şeker veıilecektir. 10 Müsabakamız 15 gün süreceği için kısa bir zaman içinde hem zevkli bir mevzula meşgul olmuş bulunacak, hem de bol bol şeker kazanarak dörtbaşı mamur bir şeker bayramı yapmış olacaksınız. Ilk yazı 3 birincikânun *salı günü intisar edecektir. Denizyollarmın yeni vapurları Şartnameler yakında tezgâhlara yollanıyor Denizyolları idaresinin hükumetten aldığı on milyon lira tahsisatla muhtelif Avrupa tezgâhlannda on gemi ve bu meyanda Akay için de iki vapur almacağını evvelce yazmıshk. Denizyolları idaresi bu hususta hazırlamakta olduğu şartnameleri tamamlamış hr. Bu şartnameler birkaç güne kadar Avrupanın en meshur vapur tezgâhlanna gönderilecek ve cevab için kendilerine münasib bir mühlet verilecektir. Bu mühletin en fazla iki ay olacaşh zannedilmektedir. En müsaid teklifte bulunan firmaya bu ı?emi!erd?n birkaçı veya hepsi ısmarlanacakhr. Gemilerin inşasmda bilıa^a sürat şçözönünde tutulacaktır. Denizyollan idaresi yeni gemiler geldikten sonra, Suriye sahillerine de sefer yanmak için tetkikatta bulunacaktır. Suriye sahillerine yapılacak vapur seferlerinin, ihracatımız için çok faydalı olacağı umulmaktadır. Lavalin kazandığı muvaffakîyet Fransîz gazeteleri «Kabine mesaisine serbestçe devam edebilir. Parlamentoda salı günü de herşey yolunda gidecektir» diyorlar Hitlerin nutku ve Sovyetler Sovyet gazetelerinin şayani dikkat neşriyatı Parîs 30 (A.A.) Gazeteler, dün | gün sonra devirmeğe kalkışırsa, kendi Moskova 30 (A.A.) Hitlerin son ve evvelki gün aldığı reylerle kuvvetlenen varlığını tehlikeye koymuş olacaktır.» diyevini tahlil eden İzvestiya gazetesi, hükumetin birlikler hakkındaki müzakeBu gazete dünkü neticenin frangın şiddetin bolşevizm prensipi olduğunu redreleri de iyi bir neticeye bağlıyabileceği müdafaası siyasasmı yeniden takviye etdetmekte ve Almanyanın Sovyet Rusya tiğini yazıyor. Eko dö Pariye göre, Cefikrindedirler. aleyhine olarak büyümek hususundakı miyetler meselesi hakkında verilecek kaPetit Parisien gazetesi diyor ki: niyetini bu diyevde sezmektedir. Bu gaze«Frank etrafında cereyan eden büyük rar artık Laval için bir tehlike teşkil et te şunları ilâve etmektedir: mücadele kat'î surette kazanılmıştır. Ka memektedir. « Beslediği sarsılmaz sulh azminden bine, şimdi serbestçe mesaisine devam eJur gazetesi, halk cephesinin hezime kuvvet bulan, Kızılordunun kudretine debilmek imkânına sahibdir. Asıl iç siya tinin bütün tahminlerin üstünde olduğu ve sulh dostlarının sempatılenne dayanan sa meselesi önümüzdeki salı günü müza nu yazmaktadır. Sovyet efkân umumiyesi, Alman faşiz kere edilecektir. Her şeyin yolunda gideSosyalist Popüler gazetesi, Lavalin minin emperyalist hırslannm inkişafını ceği kuvvetle tahmin edilebilir.» muvaffakiyetinden radikal sosyalistlerin büyük birdikkatle takib etmektedir.» Echo de Paris şunları yazıyor: mes'ul olduğunu ve meclisin itimad reyi« Parlamento, ehemmiyetli bir çoğun ne rağmen kabinenin akıbetinin hâlâ emin lukla güvenliğini gösterdiği hükumeti, üç olmadığmı bildiriyor. Deniz konferansı 9 kânunuevvelde toplanıyor Yüksek Sıhhat Surası Şura işlerini bitirdi ve dağıldı Arnavudluğun millî bayramı Atatürkle Kral Zogonun telgrafları Londra 30 (A.A.) Deniz konferansı, evvelce kararlaştınlmış olduğu gibi ilkkânunun altısında değil, dokuzunda toplanacaktır. Tehir, gecikmiş olan Amerikan heyetimn konferansa iştirakini te min maksadile yapılmıştır. Kullanılmış vapur alınmtyacah Norman Davisin sözleri Nevyork 30 (A.A.) M. Norman Davis Londraya hareket ederken şu di5 10 tatlıdan yalnız üçüne rey yevde bulunmuştur: verilecektir. Binaenaleyh yalnız üç Ankara 30 (AA/)~ Sıhhat ve îç« Deniz konferansında beklenilmi Ankara 30 (A.A.) Arnatatlıva aid kuponda tatlı isminin yatimaî Muavenet Vekâletinden: yen hâdiseler olmıyacaktır. Çünkü her vudluk millî bayramı münasebetile 27 sonteşrin çarşamba günü toplanarak devlet, diğerlerinin ne istediklerine vâ Reısıcumhur Atatürkün Arnavudmüzakereye başlıyan Yüksek Sıhhat Şukıftır. Amerika donanması, bugünkü deluk Krah Zogoya çektiği telgrafla rası bu toplantı devresinde kendisine tevniz yapıları programına riayet etmek şarbuna verilen cevab aşağıdadır: di edilen işleri bitirerek dağılmış ve yurtile, Vaşington andlaşmasile tahdld edil Arnavudluk millî bayramı müna(Baş taraft 1 inci tahifede) dun bulaşık ve salgm hastalıklar bakı miş olan dereceye, ancak 1937 yılında ne, bu kararın sureti tatbikı hakkında izasebetile, hararetli tebriklerimin ve mından olan durumunu da inceliyerek bu erişebilecektir.» hat verilmiştir. Ayrıca, verilen kararları şahsî saadetlerile Arnavudluğun redurum normal olduğu ve ihtimamla konNorman Davis, Japonya tarafından tatbik edeceklerine dair her değirmenci fahı için besledığim temennilerin katrol edilmekte ve kâfi tedbirlerle karşı istenilen müsavat hakkında diyevde bu ye, kırmacıya, fınncıya bir de taahhüdnabulünü majestelerinden rica ederim. Ianmakta bulunduğu neticesine varmış lunmaktan imtina etmiştir. me imza ettirilmiştir. K, ATATÜRK tır. Verilen karara göre yarın sabahtan Italya kalabalık bir delege Millî bayram münasebetile beitibaren on iki kuruş on paraya satılacak heyeti gönderiyor yan buyurdukları temennilerden doolan birinci nevi ekmeğin yüzde otuz Roma 30 (A.A.) Italyayı Lon layı ekselânslarına çok hararetle tesert buğdaydan, yüzde altmış nisbetinde şekkür eder ve şahsî saadetleri • ve dra deniz konferansında kalabalık bir deÇanakkale tamire girdi de yumuşak buğdaydan yapılması ve ay rektörü Raufi yaptığı temaslardan sonra lege heyeti temsil edecektir. Delegelere şanlı Türk milletinin refahı için oşehrimize dönmüştür. Raufi Ankarada ^ Berlin 30 (A.A.) Havas muhabini zamanda bu halitada kullanılacak unBozcaada önünde şaftı kınlan Çanaksiyasal meselelerde Londra Büyük Elçisi lan temennilerimle birlikte sarsılmaz rînden: ların da 80 radmanlı, yani yüz kiîo'.uk iken, limanın Ekonomi Bakanlığına rap kale vapuru dün Halice sokulmuştur. Grandi ve teknik hususatta da Amiral dostluk teminatımı tevide müsareat buğdaydan kepek, raznjol ve sairesi çık tından sonra alacağı vaziyet tesbit edil Döyçland Hall binasının açılış töreni Pini baskanlık edecektir. Bu meseleyi tahkik etmek için Ankaeylerim. tıktan sonra alınan 80 kilo undan yapıl miştir. Liman Genel Direktörlüğünün münasebetile M. Hitlerin dün ıkşam irad radan şehrimize gelmiş olan Ekonomi ması icab etmektedir. Halbuki bu rand İzmir Genel Direktörlüğile beteber yıletmiş olduğu söyleve büyük bir önem Bakanlığı fen heyeti azalan dün gemiye manda un, evvelki güne kadar lstanbulda başından itibaren Ekonomi Bakanlığına verilmektedir. j Kral Zogo Fieri isyam giderek muayene etmişler, ?aftın kınlma yoktu. Bunun için Belediye bu randman raptı mukarrerdir. Bu husustaki kanunun Bazı merrafilin hissettiklerine göre, Na ) mahkumlarım affetti ' Ankara 30 (A.A.) Hava tehlikesini da un çıkanlması hakkında değirmenci o vakte kadar Kamutaydan geçirilmesine sebebini araştırmışlardır. zi partisi, haziran 1934 te olduğu gibi Tiran 30 (A.A.) Kral dün bilen üyeler listesi: Diğer taraftan Denizyollan idaresinde lere ve kırmacılara da emir vermiştir. çalışılacaktır. Ekonomi Bakanının Li yeniden dahilî bir buhran geçirmek arifeArnavudluk istiklâlinin yıldönümü 10135 Refael Levi îzmir doktor 20 Bunların, bugün akşama kadar fırıncıla man Genel Direktörlüğünü ziyaretinde hadisenin tahkikine aynca devam edil sindedir. 10136 Ahmed An Avdmlı tecimer 20, ra kâfi miktarda un yetiştirmeleri için, hazırlanan projeye son şekli verilecektir. mektedir. Tahkikat, bir haftaya kadar münasebetile, son Fieri isyanı mahyardım 250, 10137 Sıdıka Aydınlı 25, tatil günü olmasına rağmen dün öğleden Dış îşleri Bakanı geliyor kumlanndan olan 180 kişiyi affetbiririlecektir. Çanakkale vapurunun ta Liman Ekonomi Bakanlığına devredil10138 Hakkı Aiıcıoğlu 1500, vardım, sonra ve bugün akşama kadar çalışma Ankara 30 (Telefonla) Dış tş • mi«tir. miri bir iki ay kadar sürecekrir. Vapur 10139 E. Alvoti Vişnedarzade 20, 10140 dikten sonra limanda umumî bir birleşme lanna müsaade edılmiştir. leri Bakanı Tevfık Rüştü Aras bu ak • için îstanbulda bir şaft bulunmuştur. Burla biraderler 100. 10141 Ahmed Ceyapılacak, şimdi gümrüğün elinde bulunan çamki trenle Istanbula hareket etti. mal kutu fabrikası 20. vardımı 25, 10142 Bütün bu tedabirin tatbikile yarından ambar ve antrepolar da dahil bulunduğu Dış İşleri Bakanı İstanbulada birkaç Joli Rueg Sokoni kompani 20. 10143 itibaren birinci nevi ekmek on iki kuruş halde bütün işler Liman Genel Direktörgün kalacaktır. Mikalef ve şürekâsı tecimer 20, 10144 paraya, ikinci nevi ekmek te on bir on Elyazar Galimidi 20. 10145 İzmir Su kuruş otuz paraya satılacaktır. Francala lüğünün eli altında toplanacaktır. Bu Bükreşte neticelenen mühim ları şirketi 250, 10146 Ahmed Mithat fiatleri eskisi gibi on sekiz kuruşta bıra hususta diğer Bakanlıklarla da anlaşılmış bulunulmaktadır. bir dava eczacı 25 er lira vermişlerdir. kılmıştır. C. H. Partisi Genyön kurulunda Yarın da ikinci nevi ekmeğin fiati tet Ekonomi Bakam Celâl Bayar dün Bükreş 30 (A.A.) Mahkeme, Bel(Bag taraft î inci tahifede) çikalı mensucat endüstricilerinden müAnkara 30 (A.A.) C. H. P. Genyön kik edilecektir. Birinci nevi ekmekle ikin sabah Jş Bankasını ziyaret etmiş ve bura cumun neticesi hakkında endişe izhar erekkeb bir grupu dolandıran döviz kakurulu bu sabah toplanarak Partinin iç da saat 12 ye kadar meşgul olmuştur. den bir tek Mısır devlet adamına rasgelci nevi ekmek arasında yirmi paralık bir çakçılan hakkındaki hükmünü vermişVarşova 30 (A.A.) lelce Voy işleri üstünde çalışmıştır. medim. fark olduğu takdirde Belediye ikinci tir. Suçlular 5 sene ile 6 ay arasında vadasında milliyetperver fırka mensubla Yakalanan kaçakçılar nevi ekmek çıkarmaktan sarfı nazar ede kemakân ve tamamen borsada cereyan Bu emniyet duygusunu husule getiren değişen muhtelif hapis cezalarına çar nndan bazılarmın teşvikile bazı Yahudi Ankara 30 (A.A.) Geçen bir haf cektir. Maamafih yann bu mevzu üze edeceği ve bunun haricinde muameleye pılmışlardır. sebeb, Mısıra doğru ilerliyecek Italyan leyhtan taşkınlıklar vuku bulmuştur. ta içinde gümrük muhafaza örgütü biri rinde incelemelerde bulunulacak, müm müsaade olunmıyarak takibatı kanuniye ordulannın karşılaşacağı ciddî ve birçok Bunlar arasında Bükreşin eski bir Birkaç Yahudi taciri fena muameleye ölü 65 kacakçı, 3602 kilo gümrük kaçamanialann mevcudiyetinden ileri gelmekpolis müfettişi 2 seneye mahkum ol maruz kalmış, mağazalar yağma edil ğı, 201 kilo inhisar kaçağı, 10950 defter kün olduğu takdirde 9 yahud 10 kuruşa de bulunulacağı tavzihan ilân olunur.» satılabilecek, bir ikinci nevi ekmek for muştur. tedir. Buğday tatışları miş ve bazı dükkânların camları kınl sigara kâğıdı, sekiz kilo 840 gram esrar, mülü tesbitine çalışılacaktır. Bu mümkün Nüfuzunu suiistimalle maznun olan mıştır. Opoczenodan vak'a mahalline git 1 tüfek, 15 mermi, 72 kaçakçı hayvanı 300 mil vüs:atindeki mıntakalarda, deBuğday fiatleri Ziraat Bankası elile olmadığı takdirde büsbütün ikinci nevi eski âyan başkan vekili avukat İlicsku mekte olan bir polis müfrezesine halkın ele geçirmiştir. indirildikten sonra borsada buğday satış ve sırtmda faaliyette bulunan silâhlı ve ekmekten sarfı nazar edilecektir. beraet etmiştir. aarruz etmesi üzerine polis ateş etmeğe ları ve Anadolu ve Trakyadan buğday cesur Arablar îtalyan cenahlannı hırpaUn satışlarına dair Japon bütçesi mecbur kalmış ve dört kişi ölmüştür. Bir ve un muvaredatı birdenbire durmuştur. lıyacaklardır. Bunlardan sonra, îngiliz Macar Baş ve Dış Bakanları Belediyenin tebliği Tokyo 30 (A.A.) Kabine büt kaç kişi de yaralı vardır. Dün şehrimize ancak 39 ton un gelmiş mitralyöz kıt'alarile mücehhez bir şebeçayı tasvib etmiştir. Gelir 2 milyar 271 Viyanadan memnuniyetle «îstanbul Belediyesinden: ke onun arkasında da Mısır ve tngiliz kıtTahrikâtçılann elebaşılan yakalanmış milyon yendir. Millî Müdafaa tahsisat: Ziraat Bankasınm buğday satışı fiat tir. Halbuki daha iki gün evvel 500 tondöndüler ve bütün mıntakada sükun iade edilmiş 1 milyar 59 milyondur. Bu miktar büt lerine istinaden ekmeklik una konulan dan 1000 tona kadar buğday geliyordu. alan tarafından işgal ve dikenli tellerle Budapeşte 30 (A.A.) Başbakan tir. çenin yüzde 47 sini teşkil etmektedir. azamî fiat hakkında gazetelerle yapılan Borsaya dün Ziraat Bankası 300 ton tahkim olunmş siperler vardır. Bu mıntaGömböş sevahatinden çok iyi intıba Bu miktar, geçen yıla nazaran kara kıs ilânın bazı yanlış • anlayışlara sebebiyet buğday arzetmesine rağmen ancak üç kalarda bilhassa yol olmadığmı da kaylarla dörjdüğünü gazetecilere söyle Sovyetlerle Japonlar arasında mında *yüzde 1 7 ve deniz kısmında ise r muamele yapılmıştır. Bunlardan birisi sert detmek lâzımdır.» verdiği haber alınmıştır. bir mesele ıniştir. ttalya Kahiredeki elçirini yüzde 21 fazlalık göstermegtedir. Una nark konulması mevzuu bahsol diğer ikisi yumuşak buğdaylar üzerindeMoskova 30 (A.A.) Tokyodaki SovDış Bakanı Kanya da demiştir ki: geri çağırmadı mı? Breslavda çarpışan trerler mayıp yalnız seksen randmanlı şehrin dir. Sert buğday satışı 6,22,5 ten, yu « Viyana konuşmalarmdan gerek yet büvük elçisi, 1858 andlaşmasile 1934 ekmeklik ununa şimdilik azamî bir fiat muşak buğday satışı Ziraat Bankasınm Londra 30 (A.A.) Röyterdenr Breslav 30 (A.A.) Breslav siyaset ve gerek ekonomi bakımmdan anlaşması hilâfına olarak Japon ban merkez garına girmekte olan bir yolcu konulmuştur. Bu nevi unların bundan a 7,25 ten, tacir malı 7,7 ten yapılmıştır. Kahirede, İtalyanın Mısırdaki orta elçidıralı bir geminin 29 ilkteşrin tarihin memnunum. Avusturya Macaristan de Sungariden Amur nehri boyunca treni başka bir trene şiddetle çarpmış ve şağı satılması caiz olduğu gibi diğer bi Dün un fiatlerinin biraz daha düştüğü sinin geri çağınlması ihtimalinden bah « dostluğu sayesinde bütün meselelerde hareket etmiş olmasını bu ayın 28 inde bu trenin beş vagonunu yoldan çıkarmış lumum unların da piyasaya göre satış sediliyor. Bunun sebebi, Mısırın, bilhasgörülmüştür. Dün borsada yumuşak untam bir anlaşma hâsıl olmuştur.> sa Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı halJapon hükumeti nezdinde protesto et tır. Ağır yaralanan dört kişi derhal hasta ları tamamen serbesttir. Gerek azamî filar 850 900, birinci sertler 750 800, miştir. Büyük elçi bu halin tekerrür neye kaldırılmıştır. Takriben kırk kişi ate tâbi olan ve gerek tamamen serbest de zecrî tedbirlere iştirak ermesidir. Çinde bir facia bulunan un alışverişlerine aid muamelâtın ikinciler ise 510 kuruştan satılmıştır. etmiş olduğunu bildirerek tahkikat va hafif yaralıdır. Roma 30 (A.A.) İtalyanın KaŞanghay 30 (A.A.) Kiangsok vi pılmasını Japon Dış Bakanı Hirotadan hiredeki elçisini geri çekeceği haberleri lâyetinin şimalinde, Choutien mevkiinde rica etmiştir. Bakan, hâdiselerden ha kat'î olarak tekzib edilmektedir. berdar olmadığmı bildirmiş ve tahki Zecri tedbirler ve Mısır îki ferribot batmış, 60 kişi boğulmuştur. kat yapmayı vadetmistir. Kahire 30 (A.A.) Kabinenin huMoskovada bir tayyare düştü Nobel sulh mükâfatı ve Almanzurunda okuduğu bir muhtırada Basba'' Moskova 30 (A.A.) Dün Moskova kan Nesim Pasa, Mısınn, Milletler Ceyada çıkan bir mesele üzerinde bir tecrübe uçuşu esnasmda miyeti üyelerinden olmamakla beraber, Berlin 30 (A.A.) Nazi mehafili, Kello? andîaşmasını imza etmiş bulun • 6İvil bir tayyare düşmiis ye beş kişi öl bugün bir temerküz kampında mah mak itibarile zecrî tedbirlere iştirak eylepus bulunan Alman muharriri Ossieçmüştür. kinin Nobel sulh mükâfatına namzed diğini söylemiîtir. 50 kırat ağırhğında bir elmas gösterilmesi teşebbüsünü şiddetle probulundu testo etmektedir. Misırda durum Döyçer Dinst gazetesi diyor ki: Rîo de Janeiro 30 (A.A.) 30 yıldan. Kahire 30 (A.A.) Talebenin sokak«Bu teklifi ileri sürmekle güdülen ta tekrardan bir gösteride bulunmalanEeri Brezilyada bulunan en mükemmel gave, yalnız Ossieçkiyi yurda ihanetle nın önüne geçmek maksadile Üniversielmas küçük bir çocuk tarafından, Boa mahkum etmiş olan eski Almanyanın te rektörü fakültelerde talebe kulüb yiska madeninde keşfedilmiştir. Bu elşerefini kırmak değil. fakat ayni zamanlerinin gelecek ayın altısına kadar ka masın ağırlığı 50 kırat olup değeri 7000 da, bu adamı hain tanıyan yeni Al Dalı durmalanna karar vermi?tir. manyaya da leke sürmektir.t Ekmek yarın sabah 12 Başbakanın tetkikleri kuruş 10 paraya satılacak Almanyada Nazi Partisi buhran mı geçîriyor? Denizyollan idaresinin bir gazete tarafından yazıldığı gibi yeni gemileri gelinciye kadar bir iki vapur alacağı doğru değildir. Hükumetten de böyle bir emir verilmemiştir, Idare, Gülnihal vapurunun aybaşın • dan itibaren kadrodan çıkanlması üze « rine boş kalacak Bandırma postasma bir armatordan kira ile tutruğu vapuru koyacaktır. Mersin hattma da şimdiye kadar Bartın hattına çalışmakta olan Mersin vapuaraft 1 inci tahifede) ru konulmuştur. Mersin ve Erzurum vaEkonomi Bakammn meşguliyeti purlan Mersin postalannı idare edebileŞehrimizde bulunan Ekonomi Bakanı ceklerdir. Göçmen geçirmek üzere bir leCelâl Bayar bu defa bilhassa îstanbul ferlik Kösetnceye gitmiş olan Cumhuriyet limanı işlerile meşgul olacaktır. Bunun vapuru bu haftadan sonra gene Kara için Bakanın pazartesi günü Liman Ge deniz seferlerini yapacaktır. Idarenin tanel Direktörlüğünde meşgul olacagı ve mirde bulunan Konya vapuru yakında burada yapılacak bir toplanbda limana havuzdan çıkacaktır. Idarenin Gülnihalyeni düzeninin verileceği anlaşılmaktadır. den sonra Bandırma ve Antalya vapurAnkarada bulunan Liman Genel Di lan da işlemeden çekilecektir. I zoco Hava tehlikesini bilen üyeler Lehistanda Yahudi aleyhtarlığı Polis halka ateş açtı, dört kişi öldü İtalya Avusturya hududundaki kuvvetleri Mısır hududuna gönderiyor! îngüiz lirasıdift

Aynı gün çıkan diğer gazeteler