10 Mayıs 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün: 2 nci sahifede: Siyasî icmal 3 üncü sahifede: Kültür: Peyami Sa* fa 5 inci sahifede: Balkan Antantına dair neler düşünülüyor? 6 ncı sahifede: Sinema haberleri, spor umhuriyet . 4305 * TelgrafvemeWubadresl:Cumhurlyet,îstanbal.PostakTitusu:lstanbul, Ho J48 P3Z3r 10 M8]flS 1936 Telefon: Baçmuuarrlr ve evl: 22368 Tahrtı heyeü: 24298 tdar« ve matbaa fcısmıle Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketl 24299 • 24290 ^. J Avrupalı müşavirlerim neredeler ? Musolini dün Habeşistanı resmen Italyaya ilhak etti Italya Kralı Emanuel bundan sonra Habeş Imparatoru unvanım taşıyacak Bütün bu işler olurken Haile Selâsie Milletler Cemiyetine sarsılmaz ümidler beslediğini söylüyor ve dua ediyor Fransada siyasî vaziyet Halkçılar cephesinin bütün gayreti millî faaliyeti uyandırmak olacak Devlet Hava yollarınm tayyareleri dün geldiler Bugün öğleden evvel hükumet merkezimizde olacaklar Dün söylediği bir nutukla Habeşistamn Italyaya ilhak edildiği karartm bildiren Musolini ve Habeş Imparatoru ilân ettiği Emanuel Habeş meselesi, Milletler Cemiyetî Ve Avrupa işleri abeşistan işi malum olan neticelerine vardıktan sonra hâlâ eski vahametini muhafazada devam ediyor. Bundan dolayı Milletler Cemiyetinin fena bir vaziyette bulunduğunu görmiyen yoktur. Milletler Cemiyetinin şeref ve haysiyetini korumağa ıtına etmıyen hal suretlerinden hiçbirinin meseleyi kat'iyetle bitirmiş olmıyacağına hükmetmekte hata yoktur. Onun içindir ki Le Tepms gazetesi bir taraftan ilhak karan gibi hareketlere gitmemesini Italyaya ve filî vaziyetin nazan dikkate almmasını da Cemiyetle İngiltereye tavsiye etmektedir. Parisli gazetenin açık fikrine göre Habeşistan işi ancak Milletler Cemiyetile anlaşılarak hallolunabilir. Musolini yiiz binlerce halk miivacehesinde Faşisl Meclisinin karamıı bildirdi Roma 9 (Hususî) Faşist büyük meclisinin ve Italyan kabinesinin fevka lâde toplantılan münasebetile Roma halkı bu akşam saat 8 den itibaren Venizia sarayı önünde toplanmıya başlamışhr. Venizia meydanı ile civar caddeler ta "mamile dolmuş, bütün binalar bayrak larla süslenmiştir. Musolininin nutkunun halk tarafmdan dinlenebilmesi için bu meydan ve caddelere hoparlörler konulmuştur. Ders ıtalya Habeşislam kendisine il hak ederek Italyan Kralım Habe şistan Imparatoru ilân elmiştir. Eğer ortada Milletler Cemiyeti olma saudı bu, eski emperyalizm ariane lerinin sadece devamı bir hâdise sauılabilidi. Fakat bu harekeile ev velâ Millellçr Cemiyetinin şahsında bütün insanlığm suraü oriasına bir şamar uediğine şüphe yoktur. Sonra gene bu hareketle eski Roma Jmparatorluğunun kendisine yeni devirler Roması denilen İngiliz Imparatorluğu zaranna olarak tek rar meudana çıkmak gayreünde bulunduğunu bütün beşeriyetle beraber elbel bütün Ingillere de tak dir ediuor. Paris 9 (A.A.) Gazeteler, Sarru ile Blum arasında temas vukuunu büyük bir alâka ile kayid ve tefsir etmektedirler. Blum, Populaire gazetesinde yazıyor: Halkçılar cephesi hükumetinin bütün, gayreti, yeniden faaliyet ve refahı uyartdırmağa ve millî faaliyetin bütün kaynaklannı canlandırmağa matuf olacaktır. Cebir ve şiddete müracaat edecek, bir takım kargaşahklar ve gürültüler çıkara cak olursak kendi gayemizin hilâfma ha reket etmiş oluruz, Dün gelen tayyarelerimiz Yeşilköy meydanında Thorez ile Duchos, komünist fırkasıHükumetimizin, Havayollan için müddet yere inmişler ve Belgrad elçinın ittihaz etmiş olduğu hattı harekeli Londrada De Haviland fabrikasına ıs miz Haydarla elçilik erkânı tarafmdan değiştirmiyeceğini Bluma söylemisjerdir. marladığı Dragon Ropıde tıpindeki uç karşılanmışlardır. Bu hattı hareket, şudur: Londrada bulunmakta olan pilotlarıtayyare dün akşam geç vakit Yeşilköy Müzaheret, evet, mesaî birliği, hayır. tayyare meydanına vâsıl olmuş ve Ye mız Osman, Tahir, Mustafa Ekrem, maMatin gazetesinden: şilköy hava müfrezesi kumandanhğı kinist Kemal, Nezihi. Necıb ve Sami de Halkçılar cephesi, bizzat kendi pro mensubları tarafmdan karşılanmışlar yeni tayyarelerle İstanbula gelmiş lerdir. gramını tahakkuk ettirmek için frangın dır. Tayyareler Belgraddan geçerken bir [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] müdafaası lehinde karar vermek ve sermayedarlara emniyet telkin etmek mecburiyetindedirler. Halkçılar cephesi zimamdarlan, iktidar mevkiine yaklaştıkça bu mevkiin bazı zaruretlerini hesaba katmak mecburiyetinde kalıyorlar. Humanite gazetesi, frangı kazaya uğratanlara karşı şiddetli tedbirler alınmasmı istemektedir. Milletler Cemiyeti etrafında Kabine toplantısı ingiliz muhalifleri Fransaya adam gönderdüer Şimal devletleri yann tekrar toplanarak kat'î kararlarını verecekler Birbirini müteakıp faşist büyük mec Paris 9 (Hususî) Kabine bugun lisinin ve kabinenin içtimalarından sonra, öğleden sonra üç saat süren bir toplantı Başvekil Musolini Venizia sarayının balyapmıştır. Hariciye Nazın M. Flanden konuna çıkarak verilen kararları halkın umumî siyasî vaziyetle Cemiyeti Ak Cenevre 9 (Hususî) Şimal devlet nin Parisi ziyaretinin başlıca gayesi Le şiddetli alkışları arasında bildirmiştir. vamda müzakere edılecek olan meseleler leri murahhaslan bu sabah toplanarak on Blüme muhalif İngiliz amele fırkası Musolini kısa süren nutkunda ezcümle Uçüncü merhale de gene bu ha hakkında mufassal izahat vermiştir. Habeynelmılel vaziyet hakkında müdavelei nın zecrî tedbirler meselesindeki hattı haşunlan söylemiştir: reketle bütün dünyanm ve hele bü riciye Nazırı hasta olduğundan, Cemiyeti Akvam konseyinde Fransız murahhas efkârda bulunmuşlardır. Öğleden sonra reketini izah etmektir. Musolini Venezia sarayının balkonu tün Avrupanm ueni bir mesele karAmele mehafili halkçılar cephesi hü heyetine M. Pol Bonkur riyaset ede îspanya ve îsviçre murahhaslarının da Bu münasebetle Habeşistan devlet na çıkarak söylediği nutukta ezcümle de şısmda bulunduğu cok acıktır. iştirakile ikinci bir toplantı yapılmıştır. kumetinin yalnız zecrî tedbirleri tatbikte cektir. lmdi, bütün insanlığm Habeşistan merkezinin dahi sukut etmiş ve Impara miştir ki: Salâhiyettar mehafilde temin edildiği devam etmek yolunda bir hattı hareket meselesinden daha ehemmiyetli ueni « Zabitler, askerler, faşistler, îtaltorun memleketınden çıkıp gitmiş olması ne göre küçük devletler Cemiyeti Akvam takib etmekle kalmıyacağı ve mezkur meselerle karşılaşmağa başladığım Italyaya dilediği veçhile harekete bir sayan kadın ve erkekleri dinleyiniz: nezdinde müşterek bir teşebbüste bulun cephenin daha şimdiden halihazırdaki kabul etmek lâzımdır. Birkaç saniye sonra haberdar olacağılâhiyet vermemiş olacağını da kaydetmek mıya karar vermişlerdir. Cemiyeti Ak hükumetten statükonun, yeni kabinenin [Arkası Sa. 7 sütun 4 fc] lâzımdır. Habeşistan Kralınm yann bizParis 9 (Hususî) Geçenlerde Ne vam küçük devletlerin emniyetini temin teşekkülüne kadar muhafaza edilmesini zat Milletler Cemiyetine müracaat ede IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMII,,,,, IHIIIIIimillltllllHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIiH,,,,,,,,,,,,,,,,, ,„ „,„ ımıllllll caşinin tayyaresini tecrübe etmek baha edecek tedbirler almadığı takdirde kü istiyecek derecede nüfuz kazanmış oldurek davasına canlı bir sembol teşkil etmenesile kaçıran Habeş Imparatorunun Ha çük devletler Cemiyeti Akvamdan çekil ğu mütaleasında bulunmaktadır. si bilâkis vaziyeti daha feci göstermeğe Londra 9 (A.A.) Binbaşı Atleevacılık Müşaviri yüzbaşı Drouillet bu leceklerdir. kuvvetli bir amil olacağını hesaba katmak Bugünkü toplantıya iştirak edenler nin Paris seyahati etrafında parlamento gün Fransaya dönmüştür. Tayyare lâzımdır. Herhalde bu meselede Cemimeydanında bulunan 200 kişi yüzbaşı yann tekrar toplanarak Musolininin bu mehafilinde ileri sürülmekte olan müta yeti tatmin eden bir hal şekli bulunmaDrouilleti şiddetle alkışladığı sırada, gece söylemiş olacağı nutku tetkik ede lealara bakılırsa Parisle Londra arasm dıkça Cemiyetin dağılması zaruri olur, jandarmalar tayyareciyi tevkif ederek cekler ve hattı hareketlerini kat'î surette da büyük bir noktai nazar mutabakab fakat bununla da mesele gene rslledilmiş tesbit edeceklerdir. vardır. Bilhassa Fransa ile îngilterenin polise teslim etmişlerdir. olmaz. Çünkü Cemiyetin dağılması bu lArkası Sa. 7 sütun 1 de] Londra 9 (A.A.) Binbaşı AtleeSigorta şirketlerinin hesablarım konyüzden insanlığm vicdanında açılmış oIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIINIIInMMIinninininilltlllllllllııııııııllllllllllllllllllllllllllllllllinillllltllllUIIIIIIIMIIIIIIIIIIItllinilllllllllllllMllllllllllllll trole başlıyan İktısad Vekâleti müfetYeni romammız lan yarayı kapıyamaz. tişleri, bu işlerine devam etmektedir Milletlerarası bir ahlâk var mıdır yok ler. İktısad Vekâleti, son vaziyet üze tnudur meselesinde müspet cevab vermek rine, bütün sigorta şirketletinin en umecburiyeti sarihtir. Ferdler arasında ol fak bir şüphe bile bırakmıyacak şekily> duğu gibi elbette milletler arasında da de açık bilânçolar tertib etmelerini, bilüçüklüğümdenberi gazeteler büyük facia ihtimallerini düşündür • bir ahlâk vardır. Aksi takdirde yalnız hassa şirketin sermaye noksanı varsa, de «Gaib aranıyor» serlevhası al düğü içindir: Karısınm, saçını başım <Yakut Yüzük* tefrikamız bir muahedeler ve saire gibi milletleri biri bunun ve ana sermayedar şirket ve tında ilânlar görürüm. Zayi vesika, yolarak, anasımn deli divane olarak kaç güne kadar bitiyor. Yerine birlerine bağlıyan bağları değil, binnefis grupla olan malî münasebetlerinin bu cüzdan, sened gibi yankericiye çarp aradıkları, bulamayınca ismini gazehesablarda gösterilmesini bir tamimle Server Bediin yeni bir romanını medeniyeti dahi inkâr etmek zarurî olur. tırılan, yahud şurada burada unutu • teler de ilân etmeğe mecbur oldukları bildirmiştir. okuyacaksıntz: Net ve keskin çizVe insanca yaşayışla banşın insanlık lan ufak hacimli eşyayt hatırlatacak bu adamcağız nerede, hangi dağın Föniksin İstanbul acentalığının ha gilerile canlanan gene ve çok zeki için yüksek bir ülkü olduğu unutulma yat kısmının tasfiyeye başlanması bir Malî vaziyetınde bir Türkıye Müli ve tarzda ortadan kaybolan koskoca a ardında, hangi uçurumun kenarında, bir serseri tipinin saf bir gene kız damları görenlerin «insaniyet namt hangi taflanların arasında, hangi kumak lâzımdır. olma. Foniks Sigorta Şir. gün meselesidir. Fakat, şirketin harik gayritabiihk ruhile oynarken içine düştüğü büdığt anlaşüan Boz ketlerıni teftıs eden na» filân adrese haber vermelerini is yunun dibinde, hangi iğnelifıçının i Görülüyor ki Habeşistamn istilâsile kısmı bilânçoları îsviçre sermayesile kurd Sigorta Şırketi yük aşk, bu romanın sürekli heyemufettis Nahid tiyen bu ilânları her okuyuşumda, çinde, hangi cinin elindedir? Sağ mımesele milletlerarası manasmda halledil teşekkül etmiş olan Federal sigorta şir Muduru Abdi Vehbi can âlemi içine sizi de alacaktır. Tahsin hayrete ve dehşete benzer iki heye dır? öldürülmüş tnüdür? Kendini mi mekten hâlâ çok uzak bulunuyor. Bun ketile hasıl olan bir anlaşma üzerine Server Bedi bu eserinde tam bir can arastna sıkıştrım. Hayret, bana vurmuştur? Sağsa bu ilânı görecek de Vekâlet müfettişi Nahid Tahsin tetserseri tipini yaşattığı kadar, bir dan çıkabilecek fenalığın en vahimî ise bu şirkete devredilmeğe başlanmıştır. bu koskoca adamlarm birer kâğıd midir? Görürse evine gelecek midir? Föniksin harik kısmında 30,000 lira kikata devam etmektedir. askın iki zıd ahlâkı değiştirmekte bu yüzden Avrupa ahvalinin karışmağa parçası gibi kaybolmalarından, hat • Fakat bu tGaib aranıyor» ilânları; lık muamele vardır. Federal kumpan Milli Sigorta şirketi ki kudretini de göstermiştir. Bazan gösterdiği istidaddadır. Avrupada bir ihta o zayi vasika, cüzdan, sened ilân arkası kesilen meraklı bir romanın ya Föniksten harik poliçelerini vade Mülî sigorta işrketının vaziyeti he en enş'eli ve bazan da en hazin tetilâtın önüne geçmek için Habeş işinde si geldikçe devir almaktadır. Bu suretlarile ayni sütunda ve hâdise tekerrü ilk tefrikası gibi sonu meçhul kalır nüz kat'iyet kesbetmemiştir. Maama cellilerine şahid olacağınız bu te yumu§ak davrananlar bilâkis bu hareket le Föniksin harik kısmı tamamen kur fıh, ısrarla söylendiğine göre bu şirkerü yüzünden klişelesmis ayni ibareler lar. Küçüklüğümdenberi kaybolduk zad, sizi roman kahramanlarının le aranmalarından gelir; dehşet te larını gazetelerin ilân tarafında okuYUNUS NAD1 tulmuş olmaktadır. Gerek bu şirkette tin hayat ve harik poliçeleri Anadolu yanıbaştnda yaşatacaktır. bu küçücük ilânlarm gizledikleri ILutfen sahifeyi çevtrinizl İArkast Sa, 3 sütun 3 te] gerekse Türkiye Millî sigorta işrketinlArkası Sa. 6 sütun 5 te\ Negüsün tayyarecisi Pariste tevkif edildi Sigorta meseleleri Millî sigortanm açığı' 320,000, Föniksin 90,000 liradır Sers erı Hâdiseler karşısında Gaib Aranıyor Yazan: Server Bedi K

Aynı gün çıkan diğer gazeteler