11 Mayıs 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

11 Mayıs 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURtYET 11 Mayıs 1938 Habeşistanın ilhakından sonra... Italya Kralı Imparator tacını Aksumda giyecek Krahn yakında Musolini ile beraber Doğu Afrikasına gideceği haber veriliyor \Baş tarafı 1 inci sahifedel Habeş imparatoru Cenevreye mali valileri ve bütün bu topraklann sigidecek vil ve süel memurlan bu gcncl valiye Kudüs 10 (A.A.) N«güs matbubulunacaklardır. ata yaptığı beyanatta, teessürle olmakla İkinci kararname ile Mareşal ve Sa beraber, müsavi olmıyan bir mücadelede batino Marki Pier Badoglio, Kral ve devam etmemeğe ve memleketin menfaatkili unvanı ve geniş salâhiyetlerle Habe lerini Cenverede müdafaa etmeğe karar Tırnak cilâsı şistan Genel Valiliğine tayin edilmek vermiî olduğunu izahtan sonra demiştir tedir. ki: Türkiyede en ziyade muvaffak olan HASAN Tırnak cilâlan ka Dttçeye minnettarlık «Milletler Cemiyeti prensiplerine sadınların ince zevklerine uygundur. Çok parlak ve dayamklıdır. Roma 10 (A.A.) Duçenin nut dık bir surette bağlı olan bir ulus u<ıaheSedef nevileri ve renklileri birer şaheserdir. kundan sonra, parti sekreteri, Venesya deleri bozan bir devletin arzusile haritasarayının balkonunda halka hitab ederek, dan silinemez ve silinmemelidir.» HASAN Tırnak cilâ ı beyar ve renkli 202530 Kr. büyük konseyin İmparatorluğun miiessiHASAN Tırnak cilâsı sedef 4060 Kr. Negüsün beyanatı, zayıf usuların kufsi olan Duçeye memleketin minnettarlı vetlilere karşı himayesi yolunda bir hiğını bildiren bir karar sureti kabul etti tabe ile bitmektedır. .... "PERLODENT,, diş macununu ğini bildirmiştir. Diredaouayı işgal ettiler tercih edeceksiniz, istanbul, Ankara, Beyoğlu Büyük konseyin toplantısmdan sonıa, Roma 10 (A.A.) Italyan kuv zira ağızın bilcümle şeraitl sıhhiyesint Duçe, Londradaki Italyan büyük elçisi vetleri Diredaouayı isgal etmişlerdir. haız olan bu macun dişleri çürümekten Grandiyi kabul ederek kendisile uzun Negüsün Hava Müsteşarı evvelâ korur. diş etlenni kuvvetlepdirır. nefesi müddet görüsmüstür. tevkif edildi, sonra da bırakıldı serinletir ve insanın görünüs efesıni Venedik meydanındaki nutuklar Mart 936 tarihindenberi 14 kuruş 30 para baz fiat üzerinden muVersay 10 (A.A.) Necasinin esartırtr. dan ve tezahürattan sonra Duçe Almanki hava müşaviri olan tayyareci Drouillet amele gören Karfiça tabir edilen demir çiviler ilân tarihinden iti ya ve Brezilya büyük elçilerile Avus gayrikanunî ithalât yüzünden musadere baren 13 kuruş yirmi para olarak tesbit edildiği alâkadarlara bilditurya ve Macaristan orta elcilerini, Ar' (2538) edilmiş olan bir tayyare ile Fransızların rilir. P£#£OP£MT navudluk Kralının yaverini Avusturya ve v* gözleri önünde havalanmağa muvaffak Alman süel heyetlerini, Bakanlar ve Aolmuştur. Şimdi kendi^si Tunusa uğradıkİstanbul Levazım Amirliği M. Turhan Tanın kademi azasını kabul etmiştir. tan sonra Villacoublaya vâsıl olmuştur. Satınalma Komisyonu ilânları Bugün saat 10 da bütün garnizonlareserleri Drouillet, musadere edilmiş eşyayı dan 101 top atılmak suretile Imparatorçaldığından dolayı hakkında tevkif mii1 Cem Sııltan. Tarihî roman. İdareleri tstanbul Levazım Âluğun ilk günü tes'id edilecektir. ?ekkeresi ısdar etmiş olan Versay adli Çok sevilmiş ve çok beğenilmiş nemirliğine bağlı müesseseler için Umamî af ilân edilecek yesine teslim edilmiştir. fis bir eserdir. Fiatı yetmiş beş 83 bin kilo süt, 78 bin kilo yoğurt Roma 10 (Hususi) Habeşistanın Birçok emniyet müfettişleri Drouilletkuruş. 28 mayıs 936 perşembe günü saİtalyaya ilhakı münasebetile bir affı uELEKTRİK EKSİLTMESI nin tayyare meydanına gelmesini bekli 2 Kadın avcısı. tçtimaî ve edemumî ilân edilecektir. Bu aftan faşizme at 15,30 da Tophanede Satınal yorlardı. Tayyarede Drouilletnin avu bî roman. Güldürürken, diişündü • muhalif oldukları için İtalyadan kaçan ma Komisyonunda kapalı zarfla katlarile Romada tayyareciye iltihak et rür, heyecandan heyecana düşürür. veva kovulanlar da istifade edecekler eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin miş olan bir gazeteci de bulunuyordu. Fiatı: Yiiz kuruş. dir. bedeli sütün beher kilosu 11 bu 1 Havran kasabasının elektrik tesisatı Nafıa Vekâletince mu • Tayyare, karaya iner inmez ve tay 3 Timurlenk. Muhteşem bir Adis • Ababada faşist teskilâtı yareci dışarıya çıkar çıkmaz komiser çuk kuruş yoğurdun 15 kuruştur. saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmiye konmuştur. devri zarif bir ııslubla canlandı yapılacak kendisine hakkında bir tevkif müzekke 2 Lokomobil elektrik müvellidi tevzi tablosu, irtibat nakilleri şeBütün ilk teminatı 715 lira 87 rır. Fiatı: Bir lira. Roma 10 (A.A.) M. Musolini, resi mevcud olduğunu söylemek istemiş beke tesisatı ve bunların montajları ve sair bilcümle teferrü • kuruş, yoğurdun 877 lira 50 ku4 Tarihte Türkler için süyleRoma faşist teskilâtı federal sekreteri tir. Bunun üzerine Drouilletnin avukat; at ve malzeme kapalı zarf usuliledir. nen sözler. Büyük emekle derlen ruştur. Şartnamesi Komisyonda M. Vegro Oraziyi Adis Ababada bir tayyareden mmiş ve şıddetle protestoda miş hükümleri ihtiva ediyor. Hem Bedeli muhammen 28500 liradır. görülebilir. Süt ve yoğurt birden sivil faşist teskilâtı vücude getirmeğe mebulunmuştur. Tayyareci ise hemen mik zevk. hem bilgi verir. Fiatı yirmi verilebileceği gibi süt ayrı ve yomur etmıstır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A • Eksiltme şartnameleri. B • Murofona kosmuştur. Mumaileyh, iki jan beş kııruş. M. Alessandrini, vali M. Bottai na darma refakatinde Versay Adlıye da ğurt ayrı taliblere verilebilir. İskavele projeleri. C Fennî şartnameler. D Proje ve plânlar. Bu nefis eserleri Cumhuriyet mına Adis Ababadaki ecnebi sefaret iresine gitmeden evvel birkaç kelime sö'yteklilerin kanunî vesikalarile beE Kefişnameler ve teferrüatı. müesseselerinden tedarik edcbilirhanelerini zivaret etmiştir. raber teklif mektublarını ihale lemeğe muvaffak olmuştur. 4 tstekHler bu evrakı Havran Belediyesinde göreceklerî gibl, besinîz. Posla iicreti Raslar dehalet ediyorlar saatinden bir saat evvel KomisVersay 10 (A.A.) Istmtak hâ deli mukabilinde İstanbulda, Taksimde İstiklâl apartımamnda Roma 10 (A.A.) İtalyanlar ta kimi, tayyareci Drouilletyi serbest bırakyona vermeleri. «525» (2522) elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. rafından isgal edilmiş olan mıntakalar mıstır. Prof. K. Kömürciyan'ın Eksiltme 10 nisan 936 tarihinden itibaren 41 gün olup eksiltme da dehaletlerin devam etmekte olduğu Yeni ve kıymetli kitablan Fransız gazeteleri nediyor? 20 mayıs 936 çarşamba günü saat 15 te Havran Belediye bi • haber verılmektedir. 35 Kr. Ademi iktidar Paris 10 (A.A.) Bu sabahki ga Amelî ve tatbikî kambiyo nasında yapılacaktır. Biroutan reisi Decaz Mesfuh DebraYcni muhasebe usulü 122,5 » zeteler, Habeşistanın Italya tarafından Taborda bulunan General Achille Sta6 Eksiltmiye gîrebilmek içîn taliblerin keşif bedellerinin % 7,5 Bel gevşekligi ,Ticarî malumat ve bankacılık 105 » raceye dehalet etmiştir. Adis Ababada ilhak ve îtalya Kralının Habeş İmpara tktısâd ilhii 87,5 > nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 Dermansızhk Necasinin esiri bulunan eski Godjam toru ilân edilmesinin dıplomatik neticele İhtısas muhasebeleri 175 » numarah kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu ge • valisi Ras Hailou, dehalet etmek üzere rinin ne olabileceğinden bahsetmektedir (Şirket, sanayi, zıraat ve vücut ve dımağm tirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu huler. banka) ticarî ve malî hesab İtalyanlara müracaat etmiştir. yorgunluğunda 70 » Pertinax, Echo de Paris gazetesinde 1 inci kısım sustaki fennî kabiliyetlerini gösterir vesika ibraz eylemeleri Romada Habesistan İmparatorluğu Zıhnî hesab kaideleri 20 > yazıyor: tahtına mesru olarak veraset iddiasında ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa, musaddak vekâletnaSEK5ÜLİN «Dün sabah Fransız Nazırlar Meclisi, Lugaritma cetvelleri (yeni bulunan iki kisinin îtalyanın tefevvukunu me ve mukayyed bulundukları Ticaret Odası veya mahkemerakam) 56 » bu suretle tanımıs oldukları ehemmiyet Habes m'eselesile meşgul olmuş ve M. Baslıca satış yeri: İKBAL KÜTÜB sinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. pek müessir ve emin bir ilâçtır le kaydedilmektedir. Bu iki kisiden biri Flandinin teklifi üzerine Habeşistanın il HANESİ, muellıfın (K. Kömürciyan, 7 Teklif mektubları beşinci maddede yazılı saatten bir saat evKutusu 2OO Kurus Tigre kolunun müddeisi olan Kral Ye hakı takdirinde zecrî tedbirlerin kaldı Büyükada) adresme de yazılabilir. vel Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderile • annın sülâlesine, diğeri de Godjam ko rılmasına imkân olmadığı mütaleasında BEŞİR KEMAL MAHMUO GEVAD lunun müddeisi bulunan Necaşi Teclai bulunmuştur. ECZANESİ SlRKECt cek mektubların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve diş Manot sülâlesine mensubdur. Cenevrede bütün devletlerin Ingiltere zarfın mühür mumile kapatılmış olması şarttır. Eski Alman Veliahdi, Musoliniyi hükumetinin hattı hareketini takib etme 8 Teklif mektublarının 2490 numarah kanunun tarifatına ve Hocasız ve çok kolaylıkla ILAN tebrik etti leri muhtemeldir. Yarının Başvekili adevinizde kendi kendinize kadın hükümleri uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (2006) Ortaköyde Divanyolunda, Kay Roma 10 (A.A.) Eski Alman dedilmiş olan M. Leon Blumun da ,nüelbiselerinin nasıl biçileceğini öğveliahdi Frederic Guillaume, Habeş mu taleasını almıs bulunan M. Paul Bonmakcı sok. No. 14 de oturan renmek isterseniz Beşiktaş Dikiş Her sabah aç karnına harebesınin muzaffenyetıle sona ermesı courun elindeki talimat bu sekildedir. Yurdu direktörü Şükrü Canalın bir kahve kaşığı alınız münasebetile M. Musoliniye bir tebrik Fakat Ingiltere hükumetinden ne gibi Biçki Dersleri ve Yüksek Biçki telgrafı göndermıstır. bir hattı hareket beklenilebilir? Simdiye Kaideleri adlarındaki metod kitab İki ordu birlesiyor kadar bu suale cevab vermek imkânsız akızitörleıinden. Aİımed Ilamdi'nin larını alınız. Çok sade ve anlayışlı defeder ?irketle hiçbir nlâkası kalmamıştır. Roma 10 (A.A.) Habeşistandan değilse de müskül olmuştur/ bir tarzda yazılan bu kitabların gelen son haberlerde Badoglio ve GraBaldvin kabinesi, her zaman olduğu birinci cildi 2 ikinci cildi 2,5 liraziani kuvvetlerinin pek yakında birleşe gibi, muhtelif cereyanlar arasında çırpınROMANYA SEYRİSEFAİN İDARES1 dır. Yalnız Beşiktaş Dikiş YurHAREKET EDECEK VAPURLAR: cekleri bildirilmektedir. maktadır. Maamafih zecrî tedbirleri tatMideekşilikve dunda satılır. Bedeli göndertldiROMANYA vapuru 13 mayıs çarşam İtalyanlar, şimdi Adis Ababa ile bik eden devletlerin dünkü hâdiseden ğinde taşraya derhal gönderilir. yanmalarını ba saat 14 te (Köstence) ye. Fransız Somalisi arasındaki demiryolu kendi davaları lehine istifadeye kıvam eAdres : Beşiktaş Dikis Yurdu : ALBA JULİA vapuru 13 mayıs çar giderir nu bastanbasa kontrolları altında bulun decekleri şüphesizdir. Fakat halihazırda Akaretler No. 64. telefon 43687 şamba saat 12 de (Köstence, Sulina ve Ağızdaki tatsızlığı durmaktadırlar. bu tedbirler, prensiplerin intikamını alaKalas) a. ve kokuyu izale Italyan kıtaatı, Fransız Somalisi ya bilir mi? Habesistan mağlub olduğundan Berlin, Breslau, Dresden, Swaw ve kınında bulunan Dawanle gümrük mev mesele, onun bu mağlubiyetinin umumî eder Selimiye Askerî Satınalma Warszawa için tenzilâth fiatlarla müttekiini işgal etmisleYdir. siyaset üzerinde hasıl edeceği akisler hehit biletler verilir. Bütün Romanya, PoH ORO S Komisyonu İlânları Cibuti 10 (A.A.) Italyan kuvvet şaba katılmak suretile halledilmek icab lonya ve Tuna limanlan için ve Türkiye, markalı ambalâRomanya hükumetleri arasındaki itilâf leri Diredaouaya vâsıl olmuslar ve Ci eder.» 1 Tüm Selimiye fırınının jına dikkat buti Adis Ababa demiryolunun başlıHumanite gazetesi, «Faşizmin mey 1/6/936 dan 31/5/937 spnuna mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâth fiatlarla eşyayi ticariye sevk Deposu: ca noktalarını isgal etmişlerdir. dan okuması» unvanı altında Musolini kadar ihtiyacı olan 280,000 kilo ve nakledilir. Fazla tafsilât için Galata MAZON ve BOTTON Son günlerde çıkmış olan arbedeler kararnamelerini neşretmekle iktifa ediodun 12/5/936 salı günü Se rıhtımında Merkez Rıhtım hanında kâin esnasında demiryolunun selâmetini temin vor. Ecza deposu limiye Satınalma Komisyonu ta İstanbul umumî acentalığma müracaat etmek üzere geçenlerde Diredaouya gönYenipostane arkası Yunan konsoloshanesi de Telefon: 44827/8 rafından açık eksiltme suretile derilmis olan Fransız müfrezesi, Cibutiye AşireK sok. No. 47 yağma edilmiş ahnacaktır. dönmek üzer hazırlıklarda bulunmakta A RIK SU Atina 10 (Hususî) AdisAbabadır. 2 Bu odunun bedeli muhamKaynatılarak inbikten ve fennî daki Yunan konsolosundan Hariciye NeHabeşistanda rejim meni 2800 lira olup teminat ak süzgeclerden geçirilen safî su ol zaretine gelen resmî malumata göre oraRoma 10 (A.A.) Roma siyasî çesi 210 liradır. duğundan böbrek, karaciğer, da mehalili, Habeşistanda dünkü kararna daki Yunan konsolatosu da yağma edil3 Muvakkat teminat akçesi mar, mesane, taş ve kum hastalık100 kuruş Ziraat Muhtırası (Eski harflerle) Cildsiz melerle tesis edilmiş olan şimdiki rejimin miştir. İsyanda Yunan tebaasından bir larının en müessir devasıdır. Tifo kişi öldürülmüş, bir kaç kişi de yaralan eksiltme saatinden bir saat evvel muvakkat olduğunu beyan etmektedir. 100 » Tütün Ziraat ve Ticareti .(Eski harflerle) Cildsiz gibi salgınlarda emniyetle içilecek Tüm Muhasebeciliği veznesine Bu rejim meselesi nihaî surette halledil mıstır. 150 » Asrî Tavukçuluk «Birinci cild» Mü c e H e d yegâne sudur. En marııf doktorlar yatırılması lâzımdır. diği zaman, merkezde Amhara mıntakaŞehrimizde yapılan merasim 150 » Asrî Tavukçuluk «İkinci cild» tarafından tavsiye edilmektedir. 4 Bu eksiltmiye iştirak edesmda kâin bulunan eyaletlerle, hudud Habeşistanın İtalyaya ilhakı münase200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) Her eczane ve depolarda bulunur. mıntakalarındaki eyaletler artısındaki betile, şehrimizdeki Italyan kulübünde cek taliblerin bu işle meşgul ol İstenilen yere damacana ve şişe Yukarıda isimleri yazılan ziraat kitablan hizalarındaki fiatbaşkalığın hesaba katılması muhtemeldir. de merasim yapılmıştır. Bu merasımde duklarına dair resmî vesaiki beile gönderilir. Arık su ve Şeref ilarla İkbal Kitaphanesinde satılmaktadır. Muharriri adresine Ayni roehafil, îtalyanın Habeşistana Italyan sefareti erkânı da bulunmuştur. raberinde getirmek ve ibraz et simleriııe ve Leylak markasma ısmarlanırsa posta ücreti alınmaz. karşı ileri sürmüş olduğu metalibin her Bu münasebetle Italyan müesseseleri meleri meşruttur. dikkat ediniz. Fabrikası: UnkapaAdres: İstanbul Kadıköy Salih Zeki Ekimci zaman bu başkalık esasına istinad etti ve limanda bulunan Italyan vapurları 5 Şartname hergün Komîsnı Fabrika so^kak nııınara 79 rilımş olduğunu beyan eylemektedir. donanmışlardır. yonda görülebilir. (2398) Telefon: 22773 HASAN HASAN DEPOSU İktısad Vekâletinden: PERLODENT Havran Urayından: ( Biçki Dersleri SATİE ŞİRKETİ Kabızlığı Hazımsızlığı Salih Zekinin ziraat kitablan

Aynı gün çıkan diğer gazeteler