12 Mayıs 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Mayıs 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün: 2 nci sahifemizde: Siyasî icmal 5 inci sahifemizde: Gürültü ıle mü cadele V. Birson 6 nci sahifemizde: Spor haberleri, Havalar hâkimesinin kadınlık tarafı umhuriyet jfll SSyi ,' 4dUl TelgrafTCmektub adresi: Cumnurlyet, tstanbol . Posta tarturo: tstanbul, Mo 340 S3İI 12 M3]flS 1936 (Ingiliı karikatürü) ^ \ Bakalım Italyan çizmesine sığacak mı? ^r Telefon: Ba$muharrir ve evl: 22368 Tahrlı heyeti: 24298 Idare ve matbaa tasmlle Matbaacıhk ve Negriyat Şirketl 24299 • 24290 Tayyare işine Verdiğimiz ehemmiyeti Arttırmağa mecburuz e mütemadıyen. Bu hakikatin memleket içinde takdir olunan mahiyeti, meseleyi hassas ve anlayışlı halkımızın tamamen kendine maİedeceği derecede ilerilemiş ve ilerilemekte bulunuyor. Sayın Başbakmımız bir aralık hava tehlıkesini anlıyanlarımıza tayy re miktan itibarile asgarî bir rıad çizerek en aşağı şu kadar tayyaremiz olmalıdır diyordu. Şimdi halkın inanınuı ve azminin bu haddi pek az görecek kadar büyümüş olduğunu şükranla ^örüyoruz. Her rasladığımız vatandaş tize binlerden bahsediyor, ve en evvel kendisince ihtiyar olunacak maddî ve manevî fedakârhkları ön safa koymak şartile. Başbakanın vatansever hulusu hamiyetlı mılletimizin kendisinden isteneni çok geçen mukabelesile mükâfatlanıyor demektir. grev Atina Milletler Cemiyeti Konseyi toplandı, ve Pireye de sirayet etti Italyan delegeleri celseyi terkettiler Yunan Adliye nazırı istifa etti 500 Üniversiteli, grevcilere katıldı, Üniversite kapatıldı, Selâniğe dört muhrib ve bir süvari kıt'aHabeş delegesi milletlere, çok acı lisanla yazılmış bir nota verdi. Meselenin sı gönderildi, örfî idare ilân edilmesi muhtemel # * • * tetkiki 15 hazirana talik edilecek. Negüs hâlâ Cenevreden meded umuyor Cenevrede dün fırtma koptu Selânikteki Yunanistan gene karıştı Baron Aloizi Habeşistan isminde bir devlet olmadığından onun mümessili ile bir masada oturamıyacağını söyledi mümessili ile ayni Cenevre 11 (Humasa etrafında o susî) Cemiyeti turamıyacağını ileri Akvam Konseyi bu sürmüş ve arkadaşRÜn biri hususî, di larile beraber salo ğeri alenî olmak ü nu terketmiştir. I zere iki celse akdettalyan murahhas miştir. Saat 1 7,15 Yapılacak işlerin ana çizgileri kararlannın bu nümayi te hususî celse açılaştırılarak böyle bir programın az zaşinden sonra, kon lır açılmaz, Italyan manda tamlanması için şimdi milletten ne sey Habeş murah başmurahhası Ba isterse alabıleceğini aziz hükumet reisihasının da iştirakile ron Aloizi îtalyanmize tepşir edebiliriz. Millet zaten uhdeGrevcilerin nümayifini bastırmak üzere Selânik limamna müzakeratına de Habeş meselesinin îine düşen vazifelerin kâffesini seve seve giden Yunan torpitolarından biri vam etmiş ve ttal ruznameden çıkayapmaktan geri kalmamaktadır. Fakat Atina 11 (Hususî Muhabirimizden, hâdiseden sonra geçidlere ve yollara yan Habeş ihtilârılmasını istemiştir. ayni millet hep kendisine verilmiş olan fının ruznameye ko Telefonla) Bugün Selânikte ekmek askerler, mitralyözler koydu. Reis M. Eden, bu açık direktifler üzerinde kafa yorarak nulmasına karar ver ve yiyecek pek müşkülâtla bulunmakta Bugün ufaktefek bazı vak'alar oldu. teklifi reddederek tayyare işinde daha ilerilere gitmek ve idi. Köylülerin siyah bayraklarla şehre Polis, grevin mürettiblerini tevkif etmeg» mistir. diğer murahhasla bu işe başka bir ehemmiyet vermek az{Arkası Sa. 5 sütun 4 ti\ nn reylerini sormusSaat 18 de kon inecekleri şayiası vardı. Hükumet, bu mile çeliklenmış bulunuyor. tur. Konsey azalan sey îtalyan murahKendisile hasbıhal ettiğimiz hal ve reisin red cevabına haslarının da iştira •Vakti yerinde bir vatandaş biz tek kelime Italyan murahhası Baron Aloızı itiraz etmediklerin Habeş murahhası Wolde Marıam Ayeleu kile kısa süren ale«öylemeden bahsi kendısi açarak tayyare den M. Eden Habeş murahhasını kon Habeşistan adında bir memleket mevcud nî bir celse yapmış ve Habeş meselesi işinde kendisinin ve temasta bulunduklaHabeşistanda İtalyadan nin tetkikine karar vererek, yann sabah seyde ahzi mevkie davet etmiştir. Bunun olmadığını, rının düşüncelerine şöyle tercüman olüzerine îtalyan başmurahhası Baron A başka bir kuvvet bulunmadığını» söyli tekrar toplanmak üzere içtimaa nihayet du: loizi ayaga kalkarak «Italya haricinde yerek mevcud olmıyan bir memleketin vermiştir. [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] Tayyare işinde memleketin hakikî ihtiyacı neyse millet onu hiç olmazsa yüzde yirmi beş fazlasile temin etmek lüzumuna kanidir. Bütiin verdiğimiz vergılerin ayrıca birkaç mislini bu \\ için vermeğe ve istenilirse hiç gözlerimizi kırpmaksızın daha fazta fedakârlıklar Ankara 11 (Telefonla) Teşyapmağa hazır bulunuyoruz. Çocuklankilâtı Esasiye kanununun Türkiye mızın en cevherlılerini bu mesleğe koyadeki devlet şeklinin Cumhuriyet olcağız. Zaten onlar bunu istiyorlar. Balkan Antantı konseyini takib et duğunu kaydeden maddesi yakmda Bu sözleri söyliyen vatandaş herhangi ek üzere, ve dost ve müttefik Yugos değiştirilecek ve Türkiyede devlet bir mahalle kahvesinin muhaverelerini lav devleti tarafından davet edilerek, şeklinin halkçı, devletçi, lâik, millinakleden biri değildir. Onda siz birçok Belgrada giden Türk gazetecileri dün yetçi ve inkılâbcı bir cumhuriyet olkazalarımızın, hatta birçok vilâyetlerişehrimize avdet etmişlerdir. duğu tasrih olunacaktır. Bu suretle mizin hıssiyatına tercümanlık görünüz. Arkadaşlanmız Belgraddan hareket yalnız cumhuriyetçiliğe değil, bu Tiirkkuşu şubelerinin taaddüd etmesi etmeden evvel Yugoslavya Başvekili ve vasıflara aykın herhangi bir hareket bütün memlekette büyük sevinclerle karHariciye Nazın M. Stoyadınoviç tara te devlete ve Teşkilâtı Esasiyeye şılanmıştır. Tayyare Cemiyetimizin gencından kabul olunmuşlardır. Türk matkarşı hareket mahiyetini alacaktır. liği bu meslekte yetişmeğe çağınşı her buat mümessillerini Topçuderedeki evinEsasen Cumhuriyet Halk Partisi Deyli Heraldm tarafta heyecanlarla karşılanmıştır. Şimde kabul ve izaz etmek iltifatında bulu nin büyük kongresinde kabul edilen son gelen nüshadi her Türk çocuğunda müstakbel bir lan dost memleket hükumet reisi bu venizamname ile Partinin altı vasfı tayyareci yıldızı olmak iştiyakı uyanmış flnda îtalyanın şarkile ile şu beyanatta bulunmuştur: devletin vasfı olarak tesbit edilmişti. bulnnuyor. Mevcud tayyarecilerimizin ta muazzam bir İm« Meslektaşlarım Türkiye, Ro Bu hakikatin kanunlaştmlması Kamesleklerinde gösterdikleri kemal ve paratorluk kurmak manya ve Yunanistan Hariciye Nazırlamutaya teklif olunacaktır. Bu yolda kudret onlan takib edecek Türk gencli için hazırlandığın nnı Belgradda kabul etmekle pek memhazırlıklarda bulunulduğu anlaşılı ginin bu sahada oynıyacaklan harikulâ dan bahisle âtideki nun oldum. Her birimizin vaziyerini tavyor. de rolün büyüklüğünü göstermeğe kâ mühim makale neş dh ve hak ve vazifelerini yazı ile tesbite redilmiştir: fıdk. 'esile olan bu konferanstan Balkan AnM. Musolini proHatta bu hal yalnız erkek çocuklanantı daha kuvvetli çıkmıştır. Bu konfernızda görülen bir fevkalâdelik değildir. esyonel askerlerden ransm hemen akabinde toplanan Küçük Kız yavrularımızda bile ilk tayyareci mürekkeb bir milyon Antant konferansı da birincisini ikmal etTürk kadını Sabıha Gdkçeni takib etmek mevcudlu bir zenci miştir. için masum, nezıh ve fakat çelik kalbli ordu teşkil etmeği Cenevredeki vaziyeti ve Milletler Ce M. Stoyadinoviçin Belgradda Hariciye [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] Vekilimizle bir arada alınmıs bir resmi Türk kadınlığına yakışır emeller peyda tasmim etmiştir. Bu ordu Habeşistanın > ııııiMiıiMiııımiMHiıııııtıııııııııııııııiHirııtıı ııınuıııınınmııınnınnıiHiııiııınm»nıniNiiHMiıııııııııııııiHiıııııiHiıımiMi!iıiNiııııııııiı olmağa başlamıştır. Hulâsa Türk milleti tayyare silâhını kendine maletmek için cesur ve şeci kabile maddî ve manevî fedakârhk hamlelerinin erinden devşirilecek en ilerilerini omuzlıyacak bir anlayışla ve Italyan zabitleri l Londra 11 (A. ayaklanmış bulunuyor. Bizim gördüğü tarafından talim ve terbiye edilecektir. A.) Sır Austen müz gözler kamaştıncı güzel hakikat buayat bir dolup tasma iradesidir. muzun, vazifesine yalnız mesleki bir Bu kuvvet M. MuChamberlain, Bir dur. Yerüzüne bir bakalım, çoğalan otomatizmle değil, dipdiri bir yaratmingham Post gaKendi selâmetine taalluk eden işlerde solininin esas gayesi ve eksilen milletler göreceğiz; harb ma sancısı Ve iştiyakile de bağlı olduzetesine gönder sonu hâdiselerine bir bakalım, çoğa" • ğunu görmektir: Tunçeli vilâyeti Nüçok uyanık olduğu kadar kahramanlığı olan Asya ve Af miş olduğu bir lan milletlerin eksilen milletleri ge fus müdürü M. Nuriden aldığım uzun her zaman ve bütün uzak tarihinde feda rikada büyük bir Imektubda diyor ki: risin geriye itip sürdüklerini görece bir mektubda bu davanın en ince tekârlıkların en büyükleri derecesini geçi talyan İmparatorlu « Halihazırda ğu tesis etmek ve ğiz: Îtalyanın galebesi, toprağtnda ferruattna işliyen sağlam bir gorüşün recek suretlerde ispat eden milletimiz Habeşistanın istiksıkışan bir milletin enerjisini tazyik bütün müşahedeleri vardır. Stk aık lâlini yeni baş için tayyare silâhına atfolunan bu ehem Akdenizi bir îtaleden niifus kesafetinin verdiği fışkır üstüne düşmek istediğim bir mevzua tan temin edecek miyet çok yerindedir. Bu silâh, bugün yan gölü haline geyegâne çare mu Sir Osten Çem ma, kabını çatlatma ve millî hacmini gıda verecek mahiyette bulduğum bütün milletlerin en büyük endişelerini tirmek maksadınırf şişirip yabancı ufuklara taşırma ham bu fikirleri bir yazıda açmak müm berleyn teşkil ediyor. Hakikaten müessir bir si istihsalinde bir â Afrika ve Asyada yeni bir Roma İmparatorluğu kurarak bu harebedır. lesidir. General Badoglio bir orduya kün değildir. Nüfus teşkilâtımız dar Ben, her zaman lâh, hele tek taraflı, yani iki taraftan let olarak kullanıla İmparatorluğun Sezarı olmağa karar vermiş gorünen M. değil, yatağına »ığamıyan, kudurmus için Milletler Cemiyeti taraftarıyım bir nehre kumanda ediyordu. İtalya* bütçeli ve çok geri bir halde olduğu Musolininin Habes dağlarında kayadan yaphmış heykeli birinde olunca mühlik bir silâh. Tayyare caktır. için, kontrolsüzlük yüzünden, koyler' Zira bu Cemiyet, sulhu muhafazaya yagilâhına karşı muhtelif müdafaa vasıtalaBöyle bir plân ve tasavvur ne kadar fetih ve zaptmı icab ettiren sebeb ve sa nyan en iyi vasıtadır. Halihazırda tat nin, Almanyanın, Japonyantn setleri, de beş nüfuslu bir ailenin hâlâ bir vegizlediklerini nndan en müessiri şüphesiz binnefis tay mecnunane görünse de gene M. Muso ikler hakkında Fransayı tatmin etmeğe bik edilmekte olan zecrî tedbirleri ter her yıl artan nüfutlarile beraber yak ya ikisini hükumetten seliyor ve insan tohumlartm israf e anlatan bu mektubda kız kaçırma, yarenin kendisidir. Tayyarenin tcsirleri lini bunu tahakkuk ettirmeğe çalışacak çalışmaktadır. ketmek Milletler Cemiyeti sısteminin den milletleri açıktan açığa tehdid muktedir olduğu halde bekâr kalma, ancak tayyare ile bertaraf edilebilir. tır. Şu kadar var ki bu plânı tatbik eder[Arkası Sa. 6 sütun 5 te\ M. Musolini bu maksadla, Romada ediyor. gücif yettiği halde çocuk sahibi ol Havalanmızı bekliyecek kendi kartalla ken mutlaka evvelâ îngiliz menfaatleri ve ki Fransız sefirile bizzat görüştüğü gibi Bir bakıma giiltür, medeniyet, in maktan kaçma... gibi sarkom haline nmız bize zarar verebilecekleri daha bü ileride Fransız menfaatlerile doğrudan Paristeki îtalyan sefiri Sinyör Cerrutiyi kılâb, harb, zafer, sulh, bütün kuv gelmis büyük nüfus derdlerimize a yük zararlar altında ezmek kudretile da doğruya çarpışacaktır. de Fransa Hariciye Nezaretine gönder vetler ve hersey nüfus meselesidir. melî ve faydalı çareler gösteriliyor. ima mücehhez bulunacaklardır. M. Musolini bugün îngilterenin olan mistir. mevzua Bizim bu sütvmda eaaslı bir Türk da Gününde ve sırasmda bu Inşa ve tamir için çahşan tayyare fab bazı memleketleri, mülâyim sözlerle Bu ziyaretler mutad olmıyan bir evası olarak çocuğa vermek istediği geleceğiz; fakat bütün matbuat ar • rikalanmız vardır. Buna yenilerinin de aksini ne kadar iddia etse de eline gehemmiyetle ilân edildi ve îtalyanm, Hamiz kıymet, tek bir insan tohumu i kadaşlartmızın ba en 'büyük davala çinde gizlenen kudretin tecellilerine rımızdan biri üstünde bizi Ve hüku Hâvesini programımızın baş maddelerin çirmeği tasmim etmiştir. beşlerden bir ordu teşkil etmiyeceği res[Arkası Sa. 3 sutun 4 tt\ hergün, her dünya hâdisesinde sahid metin de Tunçeli Nüfus müdürünü Duçe, bir taraftan da Habeşistanın geçirmiş olmalıyız. Hatta şüphemiz yok ıııııııııiMiif ıııııııııı ıı •lııılıııiııtıllıııııını ıııırı ıııııııııııiMiiMiıiıııı ıııııııııııııııııııııııntııtıııııııtıiMiııııııııtııııııH olmamızdandır. Nüfus meeslesini mil yalnız bırakmıyarak bu mevzuu müştur ki vazifesini pek iyi bilir hükumetilî varlığımızın temel davası halinde terek bir hassasiyetle yakalamamızt, yan önünde biz şundan en kat'î surette miz bu hususu şimdiye kadar bütün boratuarı, yüksek tayyare fen heyeti, Server Bedinin bu heyecanlı pesinden lâyık olduğu enerjiyi salmngörüyoruz. eminiz ki yakın zamanda dünya tayyaehemmiyetile ve çoktan gözönüne almış hulâsa tayyareciliğin endüstrisile ilmi deromanını S inci sahifemizde Sevindiğim birsey var ki bu mevzu tnızı beklerim. mektir. Bu elemanların memlekette ala reciliğine yeni icadlar ilâve edecek Türktır. takib ediniz da yazdığım bir iki yazı, nüfus isle ler çıkacaktır. PEYAMt SAFA Tayyare fabrikası demek, tayyar bildiğine çoğalması hedeftir. rile alâkast olan büyük bir memuruYUNUS NADl İşin simdi almıs olduğu kuvvetli cere{nühendisliği, tayyare ijçiliği, tayyare lâ i M. Stoyadinoviçin mühim beyanatı İngilizlerin haklı endişesi Italya Şarkî Afrikada 1,500,000 kişilik bir ordu teşkil edecek M. Musolini, Afrika ve Asyada bir Şark İmparatorluğu kurmak ve kendisi bu İmparatorluğun Sezarı olmak istiyor Teşkilâtı Esasiye kanunu değiseçek "Sizin kuvvetlenmeniz bizi de kuvvetlendirir!,, Yugoslav Başvekili, Türkiyenin kuvvetile Balkan devîeaerîne örnek olduğunu ve iki Antantın ayrı bir Milletler Cemiyeti teşkil ettiğini söyledi Necaşinin istiklâli için tek çare... Sir Osten Çemberleyn «Harbden başka çare yoktur!» diyor Hâdiseler arasında Varlığımızın temel davas H Yeni romanımız Serseri Bugün başladı

Aynı gün çıkan diğer gazeteler