25 Eylül 1936 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 11

25 Eylül 1936 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Evlul 1936 CUMHURIYET II ŞİŞLİ YENİ TÜRKİYE MEKTEBI DirektörO : 8ENİHA HİZAL / Küçük sınıflardan yabaneı dil derslerine baş'amr, konuşmak için ayrıca mürebbiyeler vardır. llk sınıflar ve yuvası en modern şekildedir. Adres: Bomonti Tramvay istasyonu Ebekızı sokak. Tel: 43480 KUVVETLİ DAYANIRLAR FAZLA DAHA İSTİKLÂL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: LİSESİ 1 llk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 3 Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 4 İstiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatleri tavsiye olunur. Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 Kars Valiliğinden: 1 Kars şehrine 16 kilometre tnesafede bulunan Borluk membaı sularınm Nafıa ve Sıhhat Vekâletlerinden musaddak 123062.92 lirahk projesi üzerinden isale inşaatı 27/8/936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 12/10/936 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Kars Hükumet Konağmda toplanan Daimî Encümence yapı lacaktır. 3 Hususî, umumî ve fennî şartnameler, keşif evrakı ve re simler 6,15 lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 4 Muvakkat teminat 9229.71 Iiradır. 5 Projelerin musaddak suretleri, Ankara, Istanbul, Izmir Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinde mevcud olduğundan buradan tet • kik edilebilir. 6 îsteklilerin kanuna uygun şekilde teklif mektublarını ve Nafıa Vekâletince bu işlerde ihtısası olduğuna dair ehliyetnamesini ve malî iktidarını mübeyyin vesaikle birlikte 12/10/936 pazartesi günü saat 13 e kadar Kars Vilâyeti Encümeni Daimî Reisliğine vermeleri lâzımdır. (1046) Nişantaşında I Ş I K eski « Feyziye » Sarachanebaşı Horhor caddesi L İ S E S İ Gündüz Yaü Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 Memlelcetimizin en eski hususî lisesidir. I \ ANA İLK ORTA LlSE TAM DEVRE HAYRİYE LİSESİ Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil tedrisaünı yeni bir teşkiJâtla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairedir. Mektebin hususî otobuslerile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. istiyenlere tarifname gönderilir. Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmeüdir. Telefon: 20530 Çorum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş o Ian Çorumun Park caddesi üzerinde yapılacak orta okul binası 15/ 9/1936 gününden itibaren 15 gün daha temdid edilmiftir. Temel, bodrum, zemin kat kârgir ve beton işidir. Bu işin kesif bedeli «24,283» lira «25» kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Bayındırlık genel şartnamesi. D Fennî ve hususî şartname. E Keşif ve silsilei fiat, metraj cetvelleri. F Proje. Istiyenler bu evrakı Ankara Nafıa Vekâleti Yapı Işleri Umum Müdürlüğü Binalar Fen Heyetinde,Çorum Nafıa dairesinde gö • rebilirler. 3 Eksiltme 1936 yıh eylulünün otuzuncu çarşamba günü saat on beşte Çorum Vilâyet makamında toplanacak Komîsyon tarafından yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin «1821» lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermeti lâzımdır:. . . Ticaret Odasmda kayidlt olduğuna dair vesika ve bu işleri ya pabileceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıh saat ten bir saat evveline kadar Vilâyet makamında toplanacak Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos ta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Kırklareli Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yolun ismi Kilometre Mevkii Metresi Kesif bedeli Lira K. ilk teminab Lira K. 176 17 ihaleri 30 eylul 936 çarşamba saat 16 da. Pınarhisar Burgaz 24+45029+383 800 1918 96 143 92 30 eylul 936 çarşamba saat 16 yı 15 geçe. 1 Kırklareli Vilâyeti dahilinde yukarıda yazıh yollarda yapılacak şose esas tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 2 lsteklilerin 1 haziran 1936 tarihinden sonra Nafıa Vekâletinden veya Nafıa Müdürlüklerinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasını hâmil bulunmalan. 3 lsteklilerin bu işlere aid keşif ve şartnameleri görmek ve eksiltmeye girmek üzere ilk teminat makbuz veya mektubları ve mezkur vesika ile birlikte belli gün ve saatte Kırklareli Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur . (1449) KırklareliBabaeski 20+22526+340 900 2348 18 ELEKTRIK PİLLERI VE öksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM BATARYALARI HER YERDE SATILIR AMERİKAN MAMULÂTIDIR Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes| No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon : 22683 •Operatör1 KUMBARA TÂRLAHR (1479) OSMANLI BANKASI Istanbul 7 nci lcra Memurluğundan: Samimenin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek, Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Hacımehmedağa, Yo ğurtçubaşı sokağında eski 3, yeni 1 kapı ve 8 harita numaralı, sağ tarafi Salâhaddin ve Vahidenin 3 harita numaralı müfrez müşterek hane, bahçesi, sol tarafı Çiftehavuzlar yolu, arkası 7 harita numa ralı Eminin müfrez arsası, önü tarihihâs ile mahdud bulunan ve tamamına 2427 lira kıymet takdir edilen evsafı aşağıda yazıh bahçeli bir evin satılmasına karar verilmiştir. Zemin katında: YağhboyaIı çerçeve ve camekânlı kırmızı çini bir antre vardır. Camekânh kı sımdan ahşab kapı ile zemini kırmızı çini bir taşlık üzerine bir oda ve Oiş hekimi zemini kırmızı çini alafranga ocakh bir mutfak ve bir merdivenaltı, bir halâ vardır. Birinci katında: Iki oda, bir sofa, bir halâ. İkinci katında: Burası tavanarası olup bir sofa, iki odadan ibarettir. BahçeTunel istiklâl cad, Rüştü paşa sinde muhtelif cinsten meyvah ve meyvasız ağac ve tulumbah, moTel. 43413 törlü bir kuyu olup sokak kapısı ahşab parmaklıklıdır. Bahçede ayrıc? üzeri saç kısmen kiremitle örtülü ahır vardır. Elektrik, su tesisatı vardır. Umum mesahası 2714 metro murabbaı olup bunun 51 metro murabbaı bina zemini, kalanı bahçe olan zemin katı kârgir, diğer katları ahşab bahçeli bir evin tamamı açık arttırmıya vazedil miştir. ROMATlZMA Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıy LUMBAGO meti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir SiYATiK bankanm teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim ağnları T E S K i N vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Arttır ma şartnamesi 23/10/936 tarihine musadif cuma günü dairede mave izale eder. halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 16/11/936 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bâki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 1/12/936 tarihine musadif salı günü saa tl4 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı msddesine tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit olmıyan ipo tekli alacakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte aairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicil Ierile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırIar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bele Her eczanede arayımz diye riisumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 Sahib ve Başmuharnri: Yunus Nadı senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla maUmurru neşriyatı idare eden Yazı Işlerı lumat almak İstiyenlerin 34/7210 numaralı dosyada mevcud evrak Müdürü: Hikmet Münif ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raponınu görüp anlıyacaklan n»n ohnror. (1607) tLÂN Osmanlı Bankası gişeleri birinciteş rinin 1 inci perşembe gününden itiba ren yeni bir iş'ara kadar, aşağıda ya zılı saatlerde açık bulunacaktır: 1 GALATA MERKEZİ İLE YE NİCAMİ ŞUBESİ: Adi günlerdef Saat 10 dan 16 ya kadar Cumartesi günleti: » 10 dan 12 ye » 2 BEYOĞLU ŞUBESİ: Adi günlerde: Saat 10 dan 12]2 a kadar »14 ten 16 ya » Cumartesi günleri: » 10 dan 12 ye » FERiT RAMi Kırklareli Vilâyeti Daimî Encümeninden: Yolun ismi Kuleli Babaeski KırklareliHasköy Çilİngir Alpullu Burgaz İstasyon Kilometre mevkii 45 +' 6 2 0 46 '+ 200 27 ' + 260 3 + 335 0,260 30 eylul 936 çarşamba Saat on beşte 30 eylul 936 çarşamba 28 ' + 520 2069 35 155 25 Saat on beşi on beş geçe 30 eylul 936 çarşamba 1885 52 141 45 8 + 165 Saat on beş buçukta 2956 52 221 77 30 eylul 936 çarşamba . 3 + 410 Saat on beşi kırk beş geçe yukarıda yazıh yollarda yapılacak şose tamirleri ayrı ayrı eksilt Keşif bedeli Lira K. 2829 52 İlk teminat Lira K. 212 25 Ihalesi CumhuTtyet maibaası 1 Kırklareli Vilâyeti dahilinde miye konmuştur. 2 Istekliler 1 haziran 936 tarihinden sonra Nafıa Vekâletinden veya Nafıa Müdürlüklerinden verilmiş müteahhidlik ehliyet vesikasını hâmil bulunmalan. 3 İsteklilerin bu işlere aid keşif ve şartnameleri görmek ve eksiltmiye girmek üzere mezkur vesika ve teminat makbuz veya mektublarile birlikte belli gün ve saatte Kırklareli Daimî Encümeni • le müracaatleri ilân olunur. (1260)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler