27 Ekim 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

27 Ekim 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî icmal, Turizm işlerinde tetkikler Kandemir 5 i n d sahifede: Erzurum Sıvas hattı gündengüne ilerliyor, Pasaport kontrol işi ıslah edilmelidir V. Birson 6 ncı sahifede: Anadoluda Rumeli köy düğünü Cahid Uçuk, Spor haberleri J Onbirinci yıl sayı: 4475 umhuri ÎSTANBUL CAĞALOĞLU , „, «,,„.«„, Tejgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul, No 246 uull L\ öiriIlUllcŞllfl Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 . 24290 Yugoslavla Basvekili bu sabah geliyor Muhterem misafirimiz büyük merasimle karşılanacak Dost ve müttefik memleketin kıymetli basvekili şehri mizde bir gün kalacak ve akşama Ankaraya gidecek Dost Yugoslavya Başvekilinin Memleketimizi ziyareti ost Yugoslavyanm değerli ve sevimli Başvekil ve Hariciye Vekili M. Milân Stoyadinoviç bugün şehrimizden geçerek Ankaraya gidecek ve Cumhuriyet bayramımızda devlet merkezimizde memleketimizin misafiri olarak hükumetimiz erkânile göriişecektir. Yugoslavya hakkında beslediğimiz büyük itimad ve muhabbet hasebile o dost memleketin en salâhiyetli büyük mümessilini aramızda görmekten bütün milletçe pek ziyade memnun olduğumuzu herşeyden evvel açık söylemek isteriz. Dost Başvekil memleketimize hoş gelmiş ve safalar getirmiştir. Dünya sulhu için her tarafta endişeli anlar geçirilen bir zamanda Balkanlarda rejiyonal emniyetln en kuvvetli mütekâfillerinden birinin diğer bir Antant devleti nezdindeki müsafereti Yakınşarkta huzur ve sükunun hem bir timsali, hem bir müeyyidesi gibi görünse yeridir. Yeni hiç birşey kombıne etmiyecek olan bu seyahatte dost Başvekille Türkiye devlet adamlan yalnız kendı mıntakalarmda tesis etmiş oldukları kuvvetli sulh çerçevesinin huzur ve anniyeti içinde dostluklarının yeni tezahürlerinden memnuniyet ve saadet duyguları almakla vakit geçireceklerdir. Bu şeklıle hâdisenin müstesna bir büyüklük ve asalet kazanmakta olduğu meydandadır. Fılhakika Yugoslavya Başvekil ve Hariciye Vekili sayın M. Milân Stoyadinoviçin Ankara seyahatinde hallolunmamış herhangi bir meselenin bazı safhaları konuşulmak gıbi müzakere mevzuu olacak esaslı hiçbir iş yok gibidır. Iki devletin yalnız ikısini alâkadar edebilccek ufaktefek işler zaten hallolunmuş bulunuyor, ve zaten o türlü teferruat iki memleketin kuvvetli dostlukları yanında mesele teşkıl etmek mahiyetini bile haiz sayılmazlar. Iki devletin milletlerarası vaziyeti itibarile deruhde etmiş olduklan vazifelere gelince en büyük ifadesini Balkan Antantında bulan bu çok samimî tesanüdün sağlam temelleri Yugoslavyanm büyük ve kahraman Krah müteveffa Aleksandrla onun hakikaten yürekten dostu Büyük Şefimiz Atatürk arasında, hatta Balkan Antantından mukaddem, atılmıştı. Fıtraten büyük olan adamların anlaşmaları için uzun müzakerelere ihtiyac olmayıp yalnız bir defa görüşmenin bile kifayet edebileceğinin en bariz misali müteveffa Kral Aleksandnn Atatürkümüzle üç yıl evvelki bir günlük telâkilerinde görülmüştür diyebıliriz. Iki büyük adam yüzyüze ve gözgöze gelince herşeyden önce derhal biribirlerini anlamışlar ve vaziyetlerin kısa ve kesin mütaleasında ise gene derhal ve tamamile ittifak etmişlerdir. Bu anlama ve anlaşmanm teyid kuvveti olarak iki büyük muhatabm yüksek şahsiyetlerinden daha sağlam hangi garanti bulunabilirdi? Bu tesir altındadır ki bir müddet sonra Balkan Antantı o kadar kolay, o kadar pürüzsüz ve o kadar samimî ve kavi olarak kurulmuştur. Biz bugün sayın M. Milân Stoyadinoviçin şahsında Balkan Antantı erkânından bir devletin ve fakat ayni zamanda dostluğu kahraman Kraldan bize yadigâr kalmış bir memleketin yüksek mümessilini selâmlıyoruz. Umumî Harbde talilerin ve vaziyetlerin icabı olarak biz Türklerle şimdiki idostlarımız Yugoslavlar yekdiğerimize karşı saflarda idik. Bununla beraber başında kahraman Aleksandnn bulunduğu Sırb ordusunun geçirdıği dasıtanî macerayı hayranlıkla takib etmişizdir. Fıtrattan cesur ve cengâver olan iki milletin hususile sulhu hal ve mevkie hâkim kılmak gibi çok asil bir gayede birleşmeleri yeni tarihin parmakla gösterilecek örnek hâdiselerinden birini teskil eylemiştir. Dost ve müttefik Yugoslavya Basvekili M. Milân Stoyadinoviç bugün Belgraddan şehri m i z e gelecektır Muhterem misafi rimizi getiren hu susî tren sabahleyın saat 9 da Sirkecı garına muvasalat edecektir. Sirkeci istasyonu Türk ve Yugoslav bayrak larile süslenmiştir Muhterem misafi rimizi hududda kar şılamak üzere Hariciye Vekâleti Kalemi mahsus müdırile Protokol umum müdürü dün Edirneye hareket etmişlerdir. Diinkii tatbikatta bulunan ecnebi atasemiliterleri kendilerine verilen izahatı dinliyorlar Topçularımız dün çok güzel i atış tatbikatı yaptılar Tatbikatta Sovyet Generali Eydeman ile bütün ecnebi atasemiliterleri de hazır bulundular M. Stoyadinoviç Topçu Atış mektebinin 16 ncı kursunu Sirkeci garında Vabitiren sübaylarımız Metris Çiftliği civali Muhiddin Üstün nnda dün sabah bir atış tatbikatı yapdağ, Istanbul Ku mışlardır. mandanı, Merke? Bu tatbikatta başta misafirimiz SovKumandanı ve diyetlerin Osaviahim Cemiyeti Reisi Geğer bırçok zevat taneral Eydeman olduğu halde bütün ecrafından karşıla nacak ve bir askerî Bugün şehrimize gelecek olan muhterem misafirimiz nebi ataşemiliterleri bulunmuşlar ve atışları buyük bir alâka ile takib etmişlerdir. müfreze muhterem Yugoslavya Basvekili M. Stoyadinoviç Atışlar esnasında harekât kumandanı almisafirimizi selâmlıyacak "ve mızıka bay Muzaffer tarafından evvelce hazırYugoslav ve Türk marşlanm çalacâktır. lanmış olan manevra sahasına aid harita Muhterem misafirimiz Sirkeci istas üzerinde izahat verilmiştir. Bu izahat bir yonundan doğruca Perapalas oteline Türk erkânıharb zabiti tarafından ecnebi giderek, kendılerine tahsis edilen daire ataşemiliterler için fransızcaya tercüme lerde istirahat ettikten sonra, resmî ziyaolunmuştur. retlerde bulunacaktır. Öğleyin, îstanbul Aziz misafirimiz Dün gece Edirnede hararetle karşılandı Edirneye gönderdiğimiz arkadaşımıza kıymetli beyanatta bulundu Valisı Perapalas otelinde yüksek misafirimiz şerefine bir b'ğle ziyafeti verecektir. M. Stoyadinoviç Cumhuriyet bayra mı şenliklerinde bulunmak üzere akşam ekspresine raptedilecek hususî vagonla Ankaraya hareket edecek ve merasimle teşyi edilecektir. Aziz misafirimizi Istanbulda karşıla mak üzere Belgrad Polis Müdürü M. Kosta Tasiç ile, Yugoslavya matbuat müdürlüğü memurlarından M. Lukaçeviç dün sabah Istanbula gelmişlerdir. Ayni trenle, Yugoslavyanm tanınmış gazetecilerinden M. Svetozar Gırdyan da şehrimize gelmiştir. Yugoslavya Baş\ekili teşrinisaninin bırinde Ankaradan Istanbula dönecek, [Arkası Sa. 8 siıtun 1 de] Edirne 26 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaşımızdan) Dost ve müttefik memleketin kıymetli Basvekili ve memleketimizin muhterem misafiri M. Stoyadinoviçi hâmil olan tren bu gece saat 12,15 te Edirneye geldi. Muhterem misafirimiz ve refakatinde bulunan güzide zevat Karaağac istasyonunda Hariciye Vekâletinden Refik Âmir, Şemsettin, Edirne Valisi Osman Şahinbaş, askerî kumandan vekili, Yugoslavyanm Dünkü manevrada kurs mezunu su baylanmıza hiç tanımadıklan ve başka Sovyet Generali Eydeman tatbikat hakkında kendisine subaylar tarafından talim ve terbiye edilmiş kıt'alar verilmiştir. Buna rağmen, verilen izahatı dinliyor atışlar çok büyük bir intizam ve mükem deflere doğru çok güzel ilerleyiş ve geri Atış mektebinde bir ö'ğle yemeği ziyafeti meliyet içinde cereyan etmiştir. verilmiştir. leyiş hareketleri yapmışlardır. Dün piyade kıt'alarımız topçu ateşi Dünkü tatbikatta topçu atışı altında altında hedefe 400 metroya kadar yak Atış tatbikatına aid diğer resimler piyade ilerleyiş harekâtı yapılmıştır. Cesur piyade kıt'alarımız şanlı topçu kuv laşmışlardır. 7 nci sahifemizde vetlerimizin himayesi altında mefruz heTatbikattan sonra, misafirlere Topçu Misafirlerimiz dün Ankaraya gitti Sovyet heyeti merasimle uğurlandı İki gündenberi şehrımizde bulunan Sovyet hava teşküâtı reisi General Eydeman dün sabah Metris çiftliği ci varında yapılan Topçu Atış mektebi tatbikatmda hazır bulunduktan sonra öğleüzeri Edirnekapı haricindeki Şe hidliğin önünden geçerken otomobilini durdurmuş ve aziz ölülerimiz için bir dakika selâm vaziyetinde kalmıştır. [Arkası Sa. 6 sütun 4 tel Ihtilâlci kuvvetler bir şehri daha işgal ettiler .J FArkası Sa. 8 sutuv 4 tel Berlin müzakerelerinden sonra... Portekize göre Ispanyadaki ihtilâli Ruslar hazırlamış, harekâtı da onlar idare ediyormuş M. Musolini Kont Ciano ile iki saat görüştü Avusturya, Macaristan, Portekizde Habeşistandaki İtalyan hâkimiyetini tanıyacaklarmış! YUNUS NAD1 {Arkası Sa. 5 sutun 4 te] Roma 26 (Hususî) Başvekil M. Musolini şimalî İtalyada yaptığı teftişleri bitirerek bugün Romaya dönmüş tür. M. Musolini öğleden sonra Kont Cianoyu kabul ederek, iki saat süren bir mülâkatta bulunmuştur. Kont Ciano, Ankara 26 (Telefonla) Zabıta Berlinde Alman ricalile yaptığı temaslar memurlan arasmda mühim terfiler, na hakkında uzun izahat vermiştir. killer ve tayinler yapılmış ve bunlann Hukumet kuvvetleri müliyetperverlere karşı kendüerini müdafaa edıyorlar îtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano listesi hazırlanmıştır. Salamanaque 26 (A.A.) Nasyo edilmektedir. Bilmukabele nasyonalist bugün gazetecilere beyanatta bulunarak [Arkası Sa. 6 sütun 4 te] nalistlerin şiddetli bir muharebeden sonra lerin kuvvetleri, Asturie maden amelesişunları söylemiştir: Madridın şımali şarkisinde kâin Albora nin Oviedo ile Gijon arasındaki müna « Avrupa medeniyetini müdafaa ikasabasile Picaron dağını işgal etmiş kale yollarını kesmişlerdir. f çin Almanya ile İtalya bütün kuvvetleriolduklan haber verilmektedır. Curjhuri Toledo cephesinde General Frankole teşriki mesaiye karar vermişlerdir. Bu yetçilerden on dört kişi telef olmuştur. nun kuvvetleri Oranjueze hâkim olan teşriki mesai iktısadî sahada da tecelli edeceğinden iki memleket borsa işlerini Madridin cenubunda Naval del mühim sevkulceyş noktalarını işgal etkontrol altına almağa karar vermişler Marques mıntakasında mühim bir muha mışlerdir. dir. rebe olmuştur. Cumhuriyetçiler bu muMadrid nasıl zaptolunacak Brüksel 26 (Hususî) Hükumetin îspanya hadiselerine gelince: General harebe meydanında 265 maktul bırak Talavera de la Rayria 26 a (A.A.) Kont Ciano, M. Goring ve refikası yasağına rağmen nümayiş yaptıkları Frankonun hukumetinı henüz tanıma Franko ile beraber olduğunu isbat et için dün tevkif edilen Reks fırkası li mışlar, ayrıca 23 esir vermişler ve mü Havas muhabirinden: • tyfJ> dık, fakat ilk fırsatta tanıyacağız, zira mıştır. Nasyonalistlerin umumî Ttatargâhm • » deri Leon Degrel ile siyasî dostları bu himmat terketmişlerdir. Oviedonun ye İspanyol halhnın ekserıyeti General [Arkası Sa, 8 sütun S tel * [Arkası Sa. 3 sütun 5 tel niden ihata edılmiş olduğu haberi tekzib {Arkası Sa. 3 sütun 4 tel Terfi eden polislerimiz Terfi ve tayin listesini neşrediyoruz Belçikada vaziyet Sosyalistlerle faşitsler arasında ihtilâf çıktı

Bu sayıdan diğer sayfalar: