12 Nisan 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OnOçOncO .„„ ÎSTANBUL CAĞALOĞLU t S3]fl ' WH Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbul. No 246 Telefon: Başmuharrîr ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuriyet Pazartesi 12 Nisan 1937 AtatiirkGünii Açılacoktıi) Başvekilimiz Belgradda Hararetle Kârşılandı Suriyede şekavet tertibatile Ismet Inönüne yollarda çete oyunları oynıyanlar mııazzam tezahürat yapıldı Yalnız bize rahatsızlık vermekle kalmıyorlar, Hükumet reisimizi Belgradda bütün Nazırlar ve kesif bir müstakbel Suriye istiklâline ve hatta Suriye halk kütlesi karşıladı. Başvekil hususî bir villâya indi varlığma suikasd ediyorlar Biz bekliyor ve bilhassa beklemesini çok iyi biliyoruz Kendi ellerile Suriyenin birliğini baltalıyan Suriyeli politikacılardan Türk hududları için rahmet beklemeğe mahal yoktur Suriye heyeti Halebde çok soğuk kârşılandı Uçurulan gülünc balonlar! Başvekilimizin dün muvasalat ettigi güzel Belgraddan üç manzara Belgrad 11 (Sureti mahsusada giden goslavyanm Ankara elçisi Lazareviç olYazı îşleri Müdürümüzden, telefonla) dugu halde bu akşam saat 21,40 ta BelBaşvekil Ismet înb'nü refakatinde Hari grada vardı. ciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, kendiTrenin muvasalahndan çok evvel birsini Niş'te karşılamış olan Türkiyenin Bel çok şahsiyetler Türkiyenin hükumet şefigrad elçisi Ali Haydar Aktay ve Yu ni karşılamak için garda hazır bulunuyorlardı.Bunlar arasında ezcümle hükumet azası, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Çekoslovakya elçileri, bütün Türkiye elçüiği memurlan ve Dış Bakanlığı direktörleri vardı. lArkası Sa. 7 sütun 4 tei Heyet, Ankaradan geçerken Türkiyenin davetini kabul etmiyerek reddetmiş! 17 nisanda toplanacak olan Suriye Meclisînde çok hararetli müzakereler cereyan edecek uriyenin hakikî istiklâline kavuşmasını hıç pürüzsüz bir samımıyetle istiyebilecek ilk millet ve memleketın Türkıye olduğunda şüphe yoktur. Bunu dünkü kardeşlerimiz olan Suriye halkının da böyle bildığinden biz eminiz. Suriye halkı dedığimiz zaman oradaki geniş ve saf halk tabakalarını kasdedıyoruz. Şuna buna dayanarak entrika yapan ve entrıkalara alet olan politikacılar giiruhunu değıl. Politikacılar ne yaparlarsa yapsınlar bizim Suriye hakkınParis 11 (Hususî) Romadan hadaki görüşlerimiz, duygularımız ve inanıber verildiğine göre Türkiye Büyük Elçimız değişmez. Biz Suriyeyi ve Suriyeli? si Râfrb BayduT yarm sabah ttalya Haleri cidden severiz ve o ülkenin hakikî bir riciye Vekili Kont Ciano'yu resmen Anistıklâlle mes'ud olmasını isteriz. karayı ziyarete davet edecektir. Cenub hududlanmızın emniyet ve Kont Ciano'nun, Türkiyenin devlet ? ' \ •• asayişini ihlâl eden çetelere rağmen merkezini sonbaharda ziyaret etmesi kami? diyeceksiniz. Evet, onlara rağrarlaşmış gibidir. men ve herşeye rağmen. Çünkü bu çete teşkilâtile Türkiyenin huzur ve Fransız Suriye anlaşmasım yap mak uzere Parıse giden ilk Suriye heyeti hare ket ederken rahatım bozmağa tasaddi edenler yabancı ve yerli politikacılardır. Suriye Haleb 10 (Hususî muhabirimiz ye muahedesinin tasdik edilmesinî de tehalk tabakalannın bu fena hareketlerde den) Bir buçuk ay evvel Hatay damin ettik» gibi müphem cevablar vermiştir. biiyük bir mes'ulıyet hisseleri olmadığına vasını iğlâk gayesile Fransaya ve Ce Halk bu sözlerin tam manasile bir mu kanaatimiz vardır. Millî Hatay dava nevreye giden Suriye Başvekili Cemil vaffakiyetsizlik ifade ettiğini anlamıştır. mıza karşı irtikâb olunmakta olan ci Mardamla Sadullah Cabiriden müteşekDiğer taraftan heyet, seyahatleri es nayetlere rağmen mi? diyeceksiniz. kil heyet Suriyeye avdet etmiştir. Heyet nasında tren Ankaradan geçerken Tür Evet bunlara rağmen dahi. Çünkü Haleb istasyonunda çok soğuk bir §e kiye Başvekili tarafından istasyona gönöbür çetecilikkr gibi millî Hatay da kilde karşılanmıştır. rildiğini hikâye ettikleri bir zatın dave vamıza karşı irtikâb olunan cinayetHeyet sorulan suallere: tini de: ler dahi yabancı ve yerli müfsid ve « İskenderun meselesinde muvaffak « Türkiye hükumeti bizi davet etti. menfaatperest bir takım insanlann olduk. Affı umumî için söz aldık. Suri[Arkast Sa. 5 sütun 4 te] marifetlerinden ibarettir. Bugün ma IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIinilllllllllillllllillUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllinillllllll tatteessüf Suriye milletçe istiklâline Montreuz'tan bir manzara ve kapıtulâsyonlar konferansmı bugun değil, insan olarak iradesine bile mabir nutukla açacak olan İsviçre Reisicumhurv, Motta lik değildir. Suriyenin istiklâli?.. O Montreux 11 (A.A.) Kapitülâs söyliyecektir. Bu nuruktan sonra Nahas şimdiki halde sadece bir lâftan başka yonlar konferansı yann İsviçre Reisicum Paşa izahat verecektir. birşey değildir. Hududumuzun öte huru Motta'nın fahrî riyaseti altmda topMurahhas heyetlerin ekserisi ezcümle yanındaki Suriye alabildiğine kaynı[ Arkast Sa. 6 sütun 4 ie] lanacak ve Reisicumhur açılış nutkunu yacak bir kazan haline konulmuştur, lllliriilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllltlllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB o kadar. Dost Mısırın Montreux Bugün resmen Ankaraya konfer ansı bugün açılıy or davet edilecek Kont Ciano Teferruata aid bazı ihtilâflı notkalara rağmen kardeş milletin nihayet kapitülâsyon belâsından kurtulacağı anlaşılıyor Belçika intihabatı dün nihayetlendi Van Zeeland Degrelle'i büyük rey farkile mağlub etti Madrid yeniden şiddetle bombardıman edildi Payitaht önünde iki taraf arasında çok kanlı harbler cereyan ediyor. Fransa Valencia hükumetine geniş nisbette yardım ediyor Cebelidüruz dahilî idaresince kendi dizginlerini ele almak ihtiyacile harekete geldi. Lâzkiye böyle istiyor ve yann •Kürddağı da başka türlü düşünmiyecek. Sebebi? Sebebi Fransız müstemleke memurlarına dayanan politikacılar dün bir, bugün iki denilecek kadar kısa bir zaman Brukselde bir binaya asiian ve halkı reyzarfmda Suriye birliğini teşkil edecek lerini Van Zeeland'a vermeğe teşvik bütün bu camialan kendilerinden soğuteden bir afiş "tular, nefret ettirdiler. Kendi ellerile Brüksel 11 (A.A.) Rey verme Suriyenin birliğini baltalıyan bu aişleri, hiçbir hâdise çıkmadan, saat 13 te damlardan Türk hududları için rahsona ermiştir. Mühürlenmiş olan rey sanmet beklemeğe mahal yoktur. dıklarile tutulmuş olan zabıt varakalan, Biz Hatay davamızm hallini kolayreylerin tasnifi bürolarma müteveccihen Madrid 11 (A.A.) Jaştıracak formüllerden biri olarak Suriye yola çıkanlmıştır. Ağır topçu, bu sabah saat konfederasyonunu teklif etmiştik. Olmaz Müntehiblerin tehacümü, sabahm son 10,45 te payitahtı bombardıyen kat'î bir itiraz sadasile karşılaştık. saatlerinde mühim miktarda artmıştır. dıman etmeğe başlamıştır. YUNUS NADt Belçikada rey itası mecburî olup müstenBataryalar şehrin en yüksek [Arkast Sa. 5 süiun 3 te] binalarından birinin civa kifler de boş pusula vermektedirler. Van Zeeland, saat 8,15 te Baits nnda kâin evlerin üzerine Ford'da reyini vermiş ve çok alkışlan on beş kadar obüs atmiştır. mıştır. Civardaki sokaklarda kimseler yoktur. 3 ünciide: Son hatıralar Katlardaki insanlar, zemin katlanna ve Van Zeeland kazamyor Halid Ziya Uşaklıgll mahzenlere iltica etmektedirler. İhtilâlci Jaime kruvazörü Malaga limanın Paris 11 (A.A.) Van Zeeland 4 üncüde: Tavvare pîvango numaralârı da ve ihtilâlci bahrtye sılâhendazları Madrid 11 (A.A.) Öğle vakti kazamyor. Bugün Brüksel'de Van Zee5, incide: Terbiye balusleri payitahtm bombardımanı sona ermiş gi ,versin ki içirtde kimse bulunmuyordu. land'la Leon Degrelle arasında yapılan Selim Sırrt Tarcan bidir. Bir çeyrekten beri infilâklar ifitil büyük intihab maçmda Fransız matbuatı İki yolcu ağır surette yaralanmıştır. memektedir. müttefikan Belçika Başvekilinin tarafmı 6 ncıda: Yakacıktan mektublar Payitaht önünde harbler Dunkü maçta Beşiktaşhlann bir akını En ziyade la Gran Via'ya isabet vaki Mahmud Yesari Madrid 11 (A.A.) Havas Ajan tutmaktadır. Şehrimizde bulunan Ankara Gücü yirci kütlesi önüjıde Güneşi mağlub eden olmuştur. Bu binanın balkonu yıkılmıştır. sının muhabiri bildiriyor: Gazeteler intihabata tahsis ettikleri 7 ncide: Sinema Cephenin duvan, kalınlığına rağmen, desütunlarda bu maçm meraklı noktasının takımı dün ikinci maçını Şeref stadyo Ankaralı çocuklann Beşiktaşa karşı ne 8 incide: Dirilen bir yurd parcası Asiler dün Madrid cephesinde bilhas likdeşik içinde kalmıştır. Kemal Sünnetçioğlu sa öğleden sonra Casa del Campo'da faşizmle demokrasinin kazanacaklan rey munda Beşiktaşla oynadı. Bir gün ev gibi bir oyun çıkaracaklannı merak e lArkası Sa, 6 sütun 1 de] Bir otomobil harab olmuştur, bereket [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] vel yabancı bir sahada yabancı bir se lArkası Sa. 3 sütun 1 de] Ankaragücü, Beşiktaşa dün 31 mağlub oldu Ankaralı futbolcular dün güzel oynamalarına rağmen mağlub oldular. Genclerbirliği de Izmirde 2 1 galib geldi İÇ SAHÎFELERDE

Bu sayıdan diğer sayfalar: