29 Nisan 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11

29 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Nisan 1937 OUMHURÎYET U giderir. Hiçbir zararlı ve müshi] maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabiîirler. MÎDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. îçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Yenipostane arkasında No. 47 İNKIBAZI, HAZİMSIZLIUl, MlDE EKŞIL1K VE YANMALARINI Erzincan Vilâyet Merkezinde yapılacak Halkevi binası eksiltme ilânı A ZO N EYVA TUZU 1 Erzincan şehnnde yapılacak Halkevi binası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaatın muhammen bedeli 68 bin liradır. 3 Istekliler bu inşaata aid proje ve plânlan 200 kuruş mukabilinde Parti yönkurulu heyeti muhasibliğinden alabilirler. 4 Eksiltme 14 mayıs 937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Erzincan Parti binasında toplanacak Parti İlyönkurulu heyetince yapılacaktır. 5 Eksiltmeve girebümek için istekliler aşağıda yazıh teminat ve vesaiki avni çün saat 12 ye kadar Heyet Başkanlığına teslim etmiş olmalan lâzımdır. A îsteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri mucibince 5100 liralık muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni bulunmadığına dair imzah bir mektub. D Ehlivet vesikaları Erzincan Nafıa Müdürlüğünden tetkik ve tasdik edilecektir. 6 Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar makbur mukabilinde Ko misvon başkanlığına verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarjnm iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyen lerin Erzincan Halk Partisi Ilyönkurul heyetine müracaat etmeleri. (2093) Eczacı ve Tabib alınacak Erzincan Vilâyeti Cumhuriyet H. P. Askerî Fabrikalar Umum Ilyönkurul Baskanl'âmdan: Müdürlüğünden: Ankara civarında Kayaş. Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere bir operatör ile iki tabıb ve bir eczacı almacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatleri. (2305) Vatandaş!.. Beynelmilel Kömür Sergisi 23 nisan cuma günü Ankarada açıldı Sergiyi görmek hem senin hem yurdun için faidelidir. 2263 İran Transit Yolu İnsaat Müdürlüğünden: 30/4/937 cuma günü ihale edileceği yalnız Ulus gazetesinde ilân olunan Trabzon îran Transit yolunun Ağrı Vilâyeti dahilinde Saçtepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve kısmen haricden gelecek taş ile yeniden inşa edilecek olan 17 kilometrelik şose ile tesviye ve imalâtı smaiye ve tamiratı mütemadiye ve ekip binalarmm noksanlarının 99889 doksan dokuz bin sekiz yüz seksen dokuz lira 84 seksen dört kuruş bedeli keşfi üzerinden ik mali inşaatı görülen lüzum üzerine yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. Eksiltme 17/5/937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Hükumet binası içinde Nafıa Müdürlük odasmda Transit Yolu İnsaat Komisyo nunda yapılacaktır. Evrakı keşfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferrik bütün evrak Erzurum ve Ağrı Vilâyetleri Nafıa Müdiriyetinde görüleceği gibi beş yüz kurus mukabilinde Erzurum îran Transit Yolu İnsaat Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminatı 6245 liradır. İstekliler Resmî gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 savılı nüshasmda çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekâletinden alınmış vesikaları ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını 17/5/937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transit Yolu înşaat Komisyonuna vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2359) Preventorium Direktörlüğünden: 30 nisan 937 tarihine musadif cuma günü saat on beşte Yüksek Mektebler Muhasibliğindeki Eksiltme Komisyonu odasmda «1500» lira keşfi bulu. nan Haydarpaşa Valdebağında Preventorium binasında yapılacak kanali • zasyon çukurunun tamir ve tadilâtı pazarlıkla eksiltmiye çıkarılmıştır. Mukavele, eksiltme ve Bayındırlık işleri genel ve özel ve fennî şartna • meleri, proje ve keşif hulâsasile buna müteferri evrak Nafıa Müdürlüğünde görülecektir. Muvakkat teminat yüz on iki buçuk liradır. îsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığma dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticarefr Odası vesikalarile gelmeleri ilân olunur. (2374> I Devlet Demiryolları İşletme Umum Miidürlüğünden | Devlet Demiryollarının Haydarpaşa limanı dahilinde eski rıhtım binasında 4 numaralı yazıhane aylığı 1000 kuruşla ve 4 numarah ambardan müfrez iki yazıhaneden biri 2615 kuruş diğeri 800 kuruşla açık arttırma ile ve liman binasında 23 numaralı oda 1355 ve 25 numaralı oda 1600, 25 26 numaralı odalar 8200 kuruş ve üç bölmeden mürekkeb 11 numaralı daire 2650 kuruş aylık muhammen bedelîe pazarlık suretile bir sene müddetle kiraya veri leceklerdir. Arttırmaları ve pazarlık 6/5/937 de saat 15 te Haydarpaşa îş letme Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin yevmi mezkur ve saatte muhammen kira bedelinin % 7,5 nisbetindeki muvakkat teminat' akçesi ve gereken kanunî vesaikle beraber mezkur gün ve saatte müracaatleri ilân olunur. (2252) İŞÇİ KIZ ARANIYOR Kaşe makinalarında çahşmak üzere kflçGk yaşda ijçi kız istiyoruı, Acele Yeni postahane arkasında Basiret hamndaki CELAL ERGUN kaşe fabrikasına müracaat Kars Valiliğinden: Kağızman kasabasma 4 kilometre mesafedeki pınardan font borularla isa» le ve tevzi edilecek içme suyu inşaatı «21685.97» lira bedeli keşifle kapalı zarj usulile «45» gün müddetle münakasaya konulmuştur. 1 İhale 12/5/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Kars Vt» lâyeti Encümenince yapılacaktır. 2 İnsaat bir kül halinde münakasaya konulduğu gibi insaat yerind» boru ve malzeme teslimi ve boru keşif imalât icrası işleri de ayrıca mevkâ münakasadadır. Her üç şıkka yapılacak teklif kabul edilecek yalnız bu şık • ların intıhabı hususunda Encümen muhtar kalacaktır. 3 İnşaatın heyeti umumiyesinin keşfi €21685.9?» lira ohıp teminat» «1626.44» liradır. Boru ve malzeme teslimi işi keşfi «8913.96» lira olup teminatı 668.54» liradır. 4 Boru keşfi ve ünalâtın icrası işinin keşfi «12772.01» lira olup ttaıi • ^atı 957.90 liradır. İnşaatın istinat ettiği keşif, tahlili fiat, plânlar, münakasa ve fennî şart • lame, Bayındırlık işleri genel şartnamesi «100» kuruş mukabilinde Kars Na« •'ıa Müdürlüğünden verilecektir. 5 İstekli olanlar teklif mektublarile teminat makbuzlarım ehliyet ve. sikalannı ve Ticaret Odası kayid varakalannı mühürlü bir zarfa koyarak yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbuz ı m f kabilinde vermeleri ve teklif mektublarında bütün insaat evrakını okuyup kabul ettiklerini yazmaları lâzımdır. (2043) Erzurumda Yapılacak Atatürk Anıtı Müsabaka Şartları P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 İdare ihtiyacı için (1150) aded pelerin kapalı zarfla almacaktır. 2 Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) lira olup, eksiltme 14/5/1937 cuma günü saat (15) te Ankara P. T. T. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları makbuz veya muteber banka mektubu, kanunî vesaik ve müteahhidlik ehliyet vesi kasile teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfı yevmi mezkurda saat (14) e kadar Komisyon Riyasetine tevdi edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, îstanbulda Ay niyat Şubesi Müdürlüğünden parasız verilecektir. «1052» (2386) Uçüncü Umumî Müfettişlikten: 1 Erzurumda bir Atatürk anıtı yaptınlacaktır. 2 Anıt projesi ikincikânun 1937 tarihinden mayu 1937 sonuna kadar müsabakaya konmuştur. 3 Talibler bu hususta mufassal malumat ve vesikaları Kül tür Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Direktörlüğü ile lstanbul Güzel San'atlar Akademisinden alabilirler. lstanbul Başmüdürlüğünden: teşkilâtında Urfa, Mardin ve Kiliste istihdam edilmek ç j ^ ayda 6Q»^ra. Uçretl^ üqgj^ytar sıhhiyp memuru almacaktır. Isteklilerin dilekçelerini, bu işe aid resmî belgelerile birlikte bulunduklan yerlerdeki açık adreslerini yazarak doğrudan doğruya Ankarada Gümrük Muhazafa Genel Komutanlığma göndermeleri. (2381) Ş A R T N A M E 1 Erzurumda yaptırılacak Atatürk anıtı Erzurumun millî »avaştaki durumunu ifade eder mah ; yette olmalıdır. 2 Bu itibarla yapılacak anıt yalnız bir portre heykeli değil, bir abide olacaktır. 3 Bu anıt için 100,000 yüz bin lira sarfedilecektir. 4 Müsabakaya iştirak için en az lstanbul Güzel San'atlar Akademisini bitirmiş olmak lâzımdır. 5 31 mayıs pazartesi gün:i akşamma kadar maket ve projeler Kültür Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Direktörlüğüne teslim edilmis bulunmahdır. 6 Maketler en az 1/50 büvüklüsünde olacaktır. 7 Projeler anıtın nihaî şekli hakkında tam bir fikir verecek vuzuhta olmalıdır. 8 Anıtın Erzurumda çıkan granit nevi taslardan yapılması esas itibarile şayanı arzu ise de bu cihet heykeltrasların yüksek takdirine bırakılmıştır. 9 Proje ve maketler Güzel San'atlar Akademisinde Türk ve yabancı san'atkârlardan teşkil olunacak jüri heyetince tetkik edi lerek birinciye 1000 bin, ikinciye 500 beş yüz lira verilecektir. 10 Anıtın dikileceği mahillin niverman haritasile o mahal de yapılacak binaların fotoğrafları ve Erzurum taşının cinsleri Kültür Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Direktörlüğünde görülebilir. «2007» (197) KARDOL ile şîfayab olur. Yarım baş ağrılarile baygınlıklar, çarpıntı ve bunalma hisleri öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM BİLİT Neşir ve ilânı Safra Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 20/4/1937 tarih ve 32 sayılı talebname ile istenilen ve üstünde görülen imzalarm sahiblerine aidi olduğu Bakırköy Kalitarya ihtiyar heyeti tarafından ayrıca tasdik edilmiş bulunan sirküler altmda memuriyetime hitaben mevcud beyan, aşağıya olduğu gibi geçirildi ve yayım için Cumhuri yetle Son Posta gazetelerine yollandı. lstanbul Alüncı Noter Galib Bingöl lstanbul Altmcı Noterliğine Kars Cmuhuriyet Halk Partisi Başkanlığmdan: 1 2 3 4 5 Kooperatifimiz namına imza atmağa yetkeli zevatın imza örnekleri yukarıya dercedilmiştir. Statünün 26 ncı maddesi mucibince başkanla, direktör veya bir üye ile direktör ve yahud başkanîa bir üye tarafından müştereken imzalanacak Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 61 kuruş bedeli keşifli Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile 1/4/937 gününden itibaren 20 gün müddetle evrakın kabulünü ve bu şekilde müesseeksiltmiye konulmuştur. Tayin olunan müddet içinde talib çıkmadı senize karşı vukubulacak taahhüd ve iş'ağından ihale 4/5/937 salı günü saat 15 te yapılmak üzere on gün uza ratın teşekkülümüzü ilzam edeccğini bütılmıştır. dirir, saygılanmızı sunanz. İhale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak ilyönkurulca icra edi Resmî mühür ve başkan imzası leoektir. Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruştur. M. Resneli Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve fennî şartname Üye Üye Üye Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığmdan parasız verilecektir. İmza: İmza: İmza: İstekli olanlar teklif mektublarını 2490 sayılı kanuna uygun şekilde haT. Dündar S. Petek zırlıyarak teminat mektubları ve ehlivet vesikalarını havi bir zarf içinKooperatif Direktörü îmza: de muayyen saate kadar makbuz mukabilinde Parti Başkanlığına verReşad Onur meleri ilân olunur. (2352) İHTİYARLIK Peşinizden Geliyor^ ONA KARŞI Hazırlıklı Davranınızİ NEOKALMİNA Grip,Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm Oul

Bu sayıdan diğer sayfalar: