1 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTANBUL BOGAZİÇİ İhtifalci Ziya merhamun en son eseri basılmaktadır. Forma forma çıkacaktır. umhuriyet ! 4656 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta lratusu: Istanbul, No 245 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 V. *YLWMODAMECMUASI Forması 10 kuruş. Idaresi : Basiret Hanı 31 Numara Bugün bütün bayanlar tarafından kapışılacaktır. Müvezziinizden isteyiniz. GUIHHriBSİ 1 MdyiS 1937 Bugün çıktı. Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeü: Atatürkün dünkü tetkikleri Aziz misafir şehrimizde Türkkuşunun yeni getirttiği tayyare filosu Dr. Naci Asil'in tstanbulda istikbali intıbalart Büyük Şef Hatay meselemiz filoların uçuşunu ne halde ? tetkik etti Bizce Hatay meselesi, insanlığın vicdanı önünde en maAnkara 30 (Telefonla) kul ve en muslihane hal Cumhur Reisi Atatürk bu saşeklini bulmuştur bah saat sekizde Ankara HaJJ skenderun Antakya ve havalisi me va meydanını şereflendirerek II selemiz bugün için iki safha içinde Türkkuşunun Almanyadan yuzüyor: Sancak üzerinde yapılan tazyıkler ve Cenevrede yapılan müzake yenî getirttiği 10 tayyarelik reler. Bu ıki safhadan bırincısi ıkıncisinin filo ile bazı tayyarelerimizin hem çabuk, hem makul surette bıtinlmesini kolaylaştıracak, hatta zarurî kılacak uçuşlarını tetkik buyurduk mahıyettedır. Turkıye ıle beraber bütün tan sonra köşklerine avdet Milletler Cemıyetı alâkadar olduğu halbuyurmuştur. Hava meydade Hatay Türkleri gene zulmün, işken cenin, hertürlü fena muamelenin en şid nında Nafıa Vekili Ali Çedethlerıne uğramakta devam edıyorlar. tinkaya ve diğer alâkadarlar Ya bu zavallılar bütün bütün kendi hallerine kalsalar vaziyet ne olacakmış? da bulunmuştur. Başka hiçbir sebeb olmasa aylar ve ay Büyük Şefin bu ziyareti, lardır devam eden bu fena muameleler beşerin vıcdanında ve bız Türklerin en sa havacılığa karşı göstermiş olmımî duygularımızda Hataylıların bir se duğu büyük alâkanın yeni bir lâmet sahılme çıkarılmalarını gene zarurî tezahürüdür. O, esasen senekılardı. Bugün hakıkat şeklinde görülen bu ıhtimaller daha evvelden derpış edil lerce evvel havacılığın büyük miş olduğu içindir ki biz vaktıle Fransız kıymetini takdir etmiş ve göslarla akdettığımiz muahedelerde Hatay lıların istıkballerini temıne ehemmiyet termiş olduğu direktif dairevermi|tık. Şımdı Cenevrede dahilî idare sinde inkişaf eden Türk haEİnce tam istıklâle mazhar edılmesi kararvacılığı bugünkü şerefli ve laşan Hatayın anayasasım tanzim için kudretli mevkiini ihraz et uğraşılıyor. Meselenin Milletler Cemiyetince bir miştir. esas karara bağlanmasmdan evvel Fransa vazıyeti kavramakta şüpheli ve tereddüdlü bazı safhalar içinde bocaladı ve bu hal oldukça şiddetli münakaşalara meydan verdı. Fakat Milletler Cemiyeti Konseyince ittihaz olunmuş olan ve .Türkiyede memnuniyetle karşılanan karar elbette Fransanın hertürlü şüphe ve tereddüdlerini ortadan kaldınnış olmalıdır. Açık konuşmak için Fransanın korktugu ve korkutulduğu nokta Hatay davaBinda Türkiyenin bir ılhak gayesi bulunmak ihtımaliydi. Fransa bu düşüncesini daha göze çarpar bir surette canlandır mak için bütün cenub hududumuzda başka memleketleri de alâkadar eden ehemmiyetli tashihler derpiş ettığimizi tebarüz ettirerek diğer komşulan kuşkulandırmak istedi. Bizde hiç öyle bir düşünce olmadığı gibi doğru surette müesses vaziyetlerin ıhlâli yalmz bizim teşebbüsümüzle olacak iş olmadığım da bilmez değildik. Türkiye Cumhuriyeti devleti muahedelere sadık kalmağı ve iyi komşuluğa ehemmiyet vermeği kendisine şiar edinmiş bir devlettir. İşte komşu İranla münasebetlerimiz, işte komşu Irakla münasebetlerimiz. Bu devletlerle hakikî kardeşlik derecesine vardırılan dost luklarımız meydandadır. Ve nihayet Konseyin Hataya aid olarak verdiği karan memnuniyetle karşılamaklığımız Suriyenin dahi dost komşulanmız arasına girmesine atfettiğimiz ehemmiyeti olanca an'anesile meydana çıkarmıştır. Milletler Cemiyeti Konseyinin Hatay Türk milletinden dost Yugoslav milletine seiâm ve sevgi! Dün M. Meclisinde müttefik memleket için yapılan samimî tezahürattan sonra Belgrada bir teşekkür telgrafı çekildi Irak Nazırı mühim beyanatta bulundu ((Atatürk gibi bir başa malik olan Türklere gıpta ediyoruz)) Istikbal ufukları Türkiye ile Irakın müşterek mesaisi için çok büyük fırsatlar saklamaktadır Suriyelilerin Türkiyeye karsı hissiyatı Başvekitimız, dost Yugoslav Başvekil yeni Skupçina'mn Ankara 30 (Telefonla) Başvekil îsmet înönü ve Haricıye Vekilınin Yugoslavyayı ziyaretleri esnasında gösterilen geniş sempati münasebetile bugünkü Mec Romada kararlaştırılan ittifak esasİarı Italya ve Almanya şimdilik hiçbir beynelmilel Konferansa iştirak etmiyecekler, tam bir hareket birliği teyid olundu Üç gündenberi Ankarada hükumetimizin misafiri bulunan dost ve komşu Irakın kıymetli Hariciye Nazırı ekselâns Naci Asil dün sabah, eksprese bağlanan hususî vagonla şehrimize gelmiştir. Bir askerî ihtiram kıt'ası, bando mızıka, dün sabahki ekspresle gelen İstanbul Vahsi Muhiddin Üstündağ, askerî kumandanlar, Parti ve Belediye erkâm, Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlan, Irak konso losluğu erkânı ve birçok diğer zevat Haydarpaşa istasyonunda yüksek misafirimizi karşılamağa gelmişlerdi. Aziz misafırimiz ekspresten indikten sonra askerî bandonun çaldığı Irak ve Türk millî marşlannı dinlemiş ve refakatinde Irak elçisi Naci Şevketle İstanbul Valisi Üstündağ olduğu halde askeri tefve Meclis Reisile beraber, Belgradda riyaset kursüsünde tiş etmiş, müteakıben Ankara motörüne Misafirımız Taksim abıdesine lis toplantısmda Yugoslav milletine karşı binerek Tophane nhtımına çıkmış, oradan çelenk koyarken '' da kendılerine tahsis edilen otomobılle sevgi tezahürleri yapıldı. Hasan Saka (Trabzon) ve Cemal Perapalas oteline gitmiştir. ki Ankara ve İstanbula malik olan millArkası Sa. 6 sutun 4 fe] Nazırın beyanatı let hakikaten bahtiyardır. Bunlann hepDost devletin muhterem Hariciye Na sinden evvel Büyük Atatürk gibi bir zın Perapalas otelinde bir müddet istira başa malik olmak gibi bahtiyarlığa nail hat ettikten sonra, bir arkadaşımızı kabul olan Türk kardeşlerimize cidden gıpta ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuş ediyoruz. tur: Türkiye Irak münasebatt « Henüz Ankaranın büyük tesiri alTürklerle Iraklılar arasındaki samimî tmda bulunduğum cihetle, çok söz söyli münasebattan bahsetmeği fazla göriiyoyemiyeceğim. Herhalde şunu diyebilirim \Arkast Sa. 5 sütun 4 te] Hatay yasası Cenevredeki komite dün Türk ve Fransız projelerini tetkik etti II lllllt III IIIMtllllllllMIIIIIIMIII 11 • 11 • I • 11 • 1111111111II11111111111111111IIM111M11 • • 11 • 111111111111 • 111 MIIIMII lllltllllMTTIIIIMII Morning Post gazetesi 28 tarihile Roma muhabırinin şu telgrafını yazıyor: «Dün General Goering ve Sinyor Mussolini ve Kont Ciano aralanndaki görüşmelere devam olunmuştur. İtalyan Alman diplomasisi son günlerde bılhassa filî bir devreye girmi|tir. Tuna mesailini hal, Küçük Antanta dahil memleketlerle hususî münasebetlerin inkişafı, Arnavudlukla dostluğu takviye gibi meseleler mülâkatm teferruatmı teş kil etmekteydi. Esas mesele İtalya ile Almanya arasmda tam bir ittifak akdi işidir. Müzakerelerde her iki memleket askerî kuvvetlerinin tevhidıle, Avrupa siyase General Goring ve M. Mussolini bir arada tinde tevazzuh hasıl oluncıya kadar umumî bir teşriki mesai programına ve yahud tai nazar birliği; vesait birliği tekid edilcRoma 30 (Telefonla) Bugün muda beynelmilel konferanslara iştirak edil cektir. azzam bir halk kütlesi önünde binicilık [Arkast Sa. 6 sütun 5 te~\ memesinin konuşulduğu anlaşıhyor. Nokekip müsabakası yapıldı. Neticede alman „„„„„„„, nııınııııııı ıııiıııııııııııııııııiHnıtııııııııııılııılllınıııılııiMiııllııllllıılllıılıııiHiılllMiıııılllılll ııııııınıııııınııııııııııııııı puvanlara göre îtalya birinci, Almanya üzerinde memnuniyetle karşıladığımız olarak Hatay üzerinde Türk Fransız ikinci, îsveç üçüncü, Fransa dördüncü ve askerî müşterek tedbirlerine karar veril Türkiye beşinci oldular. Müsabakaya i§karan iki safhayı ihtiva etmektedir: mesi en uzak şüpheleri de izale eden ileri tirak eden diğer milletler tasnifte yer 1 : Dahilî idaresince Hatayın tam istiklâli, ki bu, hususî idarenin Hataylılara teminat teşkil ediyordu. îyiden iyiye alamadılar. selâmet temb eden haklı ve insaflı bir tavazzuh eden bu vaziyetlerin bir büBugün, dünyanm en usta binicilerinin yük faydası da Türk Fransız dostlutefsirinden ibarettir. en kıymetli atlarla iştirak ettikleri müsa2 : Devlet sistemi noktasmdan Hata ğunun dedikodulu ve müz'iç pürüz bakalarda Türk ekipi cidden talihsizdi. «Türkiye bir talih eseri o yın Suriyeye bağlı kalması. lerden kurtularak mukadder ve cid3 üncüde: Çetin rakibleri haricinde kötü bir talihle larak esatirî bir kahraman îkinci nokta için hiçbir şey söylemedik. den Fransa kadar bizce de matlub o de mücadele etmek mecburiyetinde kalyaratmıştır.» Çünkü bunda hakkımız yoktu, ve lan inkişafı imkânlannm elde edilmiş dılar. Aksi halde tasnifte daha iyi bir Dr. Svetislav Petroviç olmasıdır. İşte meselenin bütün taÇ incide: Nihayet hatırlanan bir san' Konseyin bu karan yalmz Hatay rihçesi ve bütün safhalan. Onda artık mevki almalan haklanydı. meselesirri halletmekle kalmıyarak atkâr. Kandemir Bununla beraber, Almanya, Italya, bütün Suriye hududunu sarih temiYUNUS NAD1 Fransa ve îsveç gibi dünya biniciliğinin 1 ncide: Çocuk sahifesi lArkası Sa. 6 sütun 5 te\ nat altına almı§ bulunuyordu. Fazla lArkast Sa. 5 sütun 3 te] Cenevre 30 (A.A.) Anadolu ajansınin hususî muhabiri bildiriyor: Eksperler komitesi dünkü içtimaında Suriye ile Sancak arasında mütekabılen rabıtayı temin edecek ajanlar meselesini, Milletler Cemi yetinin Sancaktaki kontrolu meselesini ve Sancağın sılâhtan tecridi meselesini, Fransız ve Türk projeleri üzerinden, tetkik ve müzakere et miştir. Tevkifhaneden kaçan katiller Adanada yakalandı Katiller Tevkifhanenin penceresinden kaçtıklarını itiraf ettiler. Uzerlerinde tabanca, kurşun ve sahte hüviyet varakaları bulundu lurk bınıcılerının muvaffakiyetleri Ekip müsabakasnda beşinciliği kazandık Katil Abdulîahla Tevfığm bırlikte alınmış bir resimleri İÇ SAHİFELERDE Adana 30 (Hususî muhabirimiz den) Bundan on gün kadar evvel büyük bir cür'et ve meharetle İstanbu! Tevkifhanesinden kaçmağa muvaffak olmuş olan katil Abdulîahla Tevfik bugün burada yakalanmışlardır. Abdullah, îstanbulda Galata Postanesi veznedarı Hüsnüyü öldürmüş ve 24 sene ağır hapse mahkum edilmişti. Tevfik te Hatayda bir cinayet işledikten sonra Türkiyeye iltica etmişti. Abdulîahla Tevfık, Tevkif haneden kaçtıktan sonra ertesi günü marşandizle Haydarpaşadan Eskişehire gitmişler, oradan kamyonla Pozantıya ve Pozantıdan da dün akşamki posta ile Adanaya gelmişler, doğruca Ceyhan oteline in • mişlerdir. Fakat otelci Şevket oteline inen iki azılı katili gördüğü resimlerinden derhal teşhis etmiştir. Bununla beraber hiçbir [Arkası Sa. 6 sütun 6 da}

Bu sayıdan diğer sayfalar: