3 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6

3 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET Genclerbii'lîği Fenere dün 21 mağlub oldu İzmirde oynıyan Ankaragücü de Doğansporu 3 2 mağlub etti Güreş müsabakamız dün bitti Dün yapılan çetin karşılaşmadan sonra dereceler anlaşıldı [Baştaraft 1 inct sahifede] 3 Mavıs 1937 kinde bir rağbet görmüş ve o nisbette de semereli neticeler vermiş, kendi muhitlerinde sessiz sadasız ve mütevazı bir şekilde çalışmakta olan kıymtli pehlivanlan maydana çıkarmıştır. Bilhassa şimdiye kadar hakikî kıymetıni anlamağa imkân bulamadığımız Kasımpaşa kulübünün yetiştirdıği cesur ve atılgan güreşçilerini bıze göstermiştir. Kasımpaşa kulübünün Ahmed Yılmazın riyasetindeki idare heyeti, bu müsabakalara adeta bir güreşçi ordusile iştirak et miş ve muvaffakiyetli dereceler almıştır. Halic ve Kumkapı kuiüblerinin Güneş kulübüne iltıhakından sonra buraya ge Fenerbahçe Genclerbirliği maçından tir enstantane çen kıymetli güreşçıler de büyük muvafOyunun son dakikalan yaklaşırken fakiyetler elde etmişlerdir. MüsabakalaGenclerbirliği takımı dün ikinci maçını Kadıköy stadyomunda Fenerbahçeye sarı lâciverd kalesinin önünde maçın ne ra iştirak eden diğer kulüblerimiz de dekarşı oynadı ve 2 1 yenildi. Yedı bın ticesini değiştirebilecek bir hal vukua gel rece derec muvaffak olmuşlardır. kadar seyircinin önünde ve İzmirlı ha di. Genclerden soliç Niyazi Yaşarın kaGüreş Federasyonumuz da bu müsabakem Mustafanın idaresinde cereyan eden fasını sıyınp geçen topu kaptı ve hiç ace kaları büyük bir dıkkat \e hassasiyetle ve maça Genclerbirliği bir gün evvelki lakı le etmeden, bir gün evvel Hakkının ken yorulmak bılmez bir gayretle idare et mında sağ muavin Kadriyi sağ müdafıli dilerine yaptığı gibi ve hatta ondan da miştir. Gerek Federasyon erkânına, ge ğe, sağ muavin yerine de keşffri ıkame ha iyi vaziyette Hüsameddinin iki metro reş güreş salonlarını bu müsabakalara ederek çıktılar. Fenerbahçeliler ise Hü kadar yanına yaklaştı fakat.... topu dışa tahsis eden Galatasaray, Kasımpaşa ve sameddin Yaşar, Lebib Cevad, An n attı. Güneş kuHiblerine bilhassa te^Hiir edeGencler Birliği oyuncuları kaçırdıklagelidis, Mehmed Reşad Niyazi, Esad, rız. Ali Rıza, Naci, Fikret şeklindeki takım n bu yüzde yüz gole yanıp durdular, Fe*** nerbahçeliler de derin denn inşirah ne • larile oynuyorlardı. Evvelki ve geçen haftaki turlarda eleRüzgâra karşı oynıyan Genclerbirliği fesleri alırlarken maç 2 1 Fenerbahçe ne ele*ıe nihayet kalburüstü kalan en iyi hücum hattı oyuncuları topu hemen hasım lilerin galibiyetlerile neticelendi. elemasların birbirlerile karşılaşmaları ve larına kaptırdılar. Oyun bir çeyrek müd A n k a r a g ü c ü İ z m i r d e 3 2 alınacak netice dün merakla bekleniyordetle Fenerbahçelilerin cidden güzel, radu. Bir yandan da bu son müsabakada galib kiblerine göz açtırtmadan, kendilerini topIzmir 2 (Hususî muhabirimizden te birinci ve ikinci geleceklerin millî takı lamağa vakit ve imkân bırakmıyan kat'i lefonla) Ankara Gücü takımı bugün mımızın tanmmış güreşçilerıle mindere hâkimiyetleri altında geçti. Fikret vasıtaDoğansporla karşılaştı ve güzel bir oyun çıkmaları takarrür etmiş olması, bu son sile inkişaf ettirilen bu hücumlar üç orta tura ayrı bir ehemmiyet bahşediyordu. dan sonra 3 2 galib geldi. oyuncunun canlı hareketleri, Niyazinin Bu sebeble dün minderin etrafmı kapSaıd Salâhaddınin idaresinde cereyan dalışlarile müessir bir şekil alıyorlardı. eden oyuna takımlar şu tertiblerle iştirak lıyan büyük seyirci kalabalığı her zamanGenclerbirliği kalecisinin acemi bir harekinden daha sabırsız, daha meraklı gö ettiler. ketleri de işe katışmca vaziyet Ankara tarünüyor ve güreşler başlamadan evvel Ankara Gücü: Ateş Enver, Ali Rıkımı aleyhine büsbütün vehamet kesbedigüreşecek sporcular hakkında tahminler za Bılâl, Semıh, Abdül Hamdi, Is yordu. yürütülüyor, hatta birçokları bahse girimail, Yaşar, Şükrü, Abdi. yorlardı. Fenerbahçenin golü Doğanspor: Mahmud Fethi, Ad Saat tam on ikide 56 kilonun dördünSekizinci dakıkada soldan ortalanan nan Irfan, Nurullah, Ismaıl Reşad, cü devresile müsabakaya başlandı. topa Niyazi yetişti. Çektiği plâse şiit topu Mehmed, Hakkı, Fuad, Sabri. 56 kiloda direğe çarptırarak geri gönderdi. Ali RıMaçın ilk on dakıkası Doğansporun Hasan Tahsın (Güneş), Ahmed Yeza buna yetişerek Fenerbahçenin ilk gohakimiyeti altında geçti. Bu mjiddet zarnere (Kasımpaşa) 15 dakikada ekseri lünü yaptı. Bu golden iki dakika sonra fında Ankara Gücü kalesi üç süyük gol yetle galib geldi. Bu iki güreşçi arasında Esad, Gencler aleyhine verilen frikik cetehlıkesi atlattı. Bundan sonra oyunda zasından takıma ikinci golü de kazandı bir tevazün hasıl oldu. Ankaralıların sol bir tefrık yapabilmek doğru olamaz. Erıyordu. Top gene kale direğine çarparak dan, İzmirlilerin de sağdan işlediklen sasen hükümlerde 21 diler. Büyük Akkan (Kasımpaşa), Cercisi geri geldi, fakat bu defa Ankaralı bir o görülüyordu. Ankaralılar daha güzel oyyuncunun uzun bir degajmanile tehlike nuyorlar, daha enerjık davranıyorla'dı (Güneş) 2 dakika 33 saniyede yendi. Teknık bir güreşçi olan Cercisin karşısınsavuşturuldu. fakat Izmırliler de rakıblerinden aşağı da Akkan gayet kuvvetli, fevkalâde bir Biraz sonra Genclerin gayrete geldık kalmamağa gayret ediyorlardı. hasımdı. leri, rakiblerinin hücum teşebbüslerine ko27 nci dakikada Izmir solaçığı Sabri 61 kiloda lay kolay imkân vermemeğe başladıkları bir ortalayış yaptı. Buna sağaçık yetişti Hüseyin Abdullah (Güneş) Hüseyin görüldü. Vakit biraz daha ilerleyince o ve çektiği şüt topu direğe çarptırarak geyun temposunu tutturabılen merkez mua ri gönderdi. Hakkı buna yetişerek İzmi Şabana (Kasımpaşa) sayı hesabile galib vin Hasan Fenerbahçeli üç orta muhaci rin birinci golünü yaptı. Ankaralılaı geldi. İlk müsabaka ile bu son müsabaka me göz açtırmaz oldu. Buna mukabıl Fe mağlub vaziyete düşer düşmez derhal da arasında bariz bir fark göstermesine ve ner müdafaası da iki açığmı ihmal etmek ha canlı oynamağa koyuldular. Izmir ka çok kuvvetli olmasma rağmen Şaban ı hatasına düştü. lesi iki muhakkak gol tehlikesi savuştur çin bugünkü halinde güreşi iyi bilıyor Gencler hücum hattının en kıymetli o mağa muvaffak oldu. Fakat 33 üncü da denemez. Haydar Şım (Güneş ) Kâmıl Yal yuncusu Rasim fena oynıyan Niyazi ve kikada sağiç Yaşar takımına beraberhğ mana (Güneş) sayı hesabile ititfakla gaSalâhaddının yardımlarını göremedığm kazandırdı. Bir dakika sonra da sohç den Ankaralıların bütün hücum teşebbüs Ankara hesabına ikinci golü yaparak ta lib geldi. Kâmıle nazaran tekniği haylı leri de semeresiz veya tesirsiz kahyor kımını galib vaziyete çıkardı. Galibiyet zayıf olan Haydar bu galıbiyeh kuvvetine golünden sonra Ankaralılar daha iyi oy borcludur. lardı. namağa başlamışlarken araya devre sonu 66 kiloda Devre mütevazin bir şekilde devam eKuloğlu (Kasımpaşa) Hıkmetı (Kadip nihayetlenirken Ankaralılar da ka girdi. zandıkları bir frikik cezasından rakib kaİkinci devreye çıkarlarken DoğansDor sımpaşa) 9 dakika 31 saniyede yendi. leye bir tehlike atlattılar. Bunda top Fe lular takımlarında tadilât yapmış bulu Kuloğlu bugün zevkle takıb edilen çakı rter kalesinin üst direğine çarparak avuta nuyorlardı. Bununla beraber müdafaada gibi bir güreşçi idi. gitti ve devre 1 0 Genclerbirliğinin aley iki yan mua'vin Ankara açıklannı bir turYahya (Güneş) Feridun Akgüner hine neticelendi. lü durduramadılar. Oyuna tekrar başL (Güneş) sayı hesabile galib geldi. Feriİkinci devre ve Fenerin ikinci golü yalı üç dakika olmuştu. Hakkı İzmirli dunun tekniği karşısında \ ahyanın siniri Oyuna tekrar başlıyalı 1 dakika olma sağaçığın ortalayışını gole çevirerek ta olmasaydı bu güreş belki daha kat'î bir neticeye varabilirdi. mıştı. Fikret birinci devrede rakib kale kımını 2 2 berabere vaziyete getirdi. Bundan sonra Izmirliler bir müddet Rasim Atsan (Kasımpaşa) Hasan cinin acemi hareketlerini görmüş olduğunhâkim oynayıp birkaç fırsat yakaladılar Tunckolu (Beykoz) sayı hesabile mağ dan 30 metrodan daha uzakta ve yanlama bir mevkıde bulunmasına rağmen bir sa da istifade edemediler. Nihayet An lub etti. Atsan hasmına hayli faikti, fakat şüt çekti, onu bir daha denemek istedi. kara merkez muhacimi bir korner atışın kat'î netice almağa çahşacağına hasmını Ve bu deneme teşebbüsünde takımı he dan takımına üçüncü golü kazandırdı ve mütemadiyen ezmeği tercih etti. Müsabasabına iyi bir şey yapmış oldu. Çünkü top oyun Ankaralıların daha iyi oyunları a ka ikısinin de elimıne olmasıle netıcelen kalecinin kucağına çarparak ağlara ta rasında 3 2 Doğansporun aleyhine ra di. ticelendi. kıldı. 72 kiloda Fenerbahçe hücum hattında Esad, A Millî küme haricindeki kuMehmed Ali (Güneş) Ahmed Kan li Rıza ve Naci gibi üç şütör bulunmasına demire (Kasımpaşa) 8 dakika 20 saniyelüblerin maçı rağmen Fikretin yaptığını bir kere oîsun de galebe çaldı. Eski ve tecrübeli bir güMillî küme haricinde kalan sekiz kuyapmadılar. Buna mukabil Genclerbir lübün tertib ettikleri turnuva maçlarına liği oyuncuları sanki bir gün evvel Beşikdün Şeref stadyomunda devam edilmiş taş gibi sıkı bir takıma karşı oynayıp yorve neticede Beykoz 2 0 Hilâle, Anadogun düşmemişler gibi dakikalar ilerle lu 2 I İstanbulspora, Süleymaniye 1 0 dikçe enerjilerini artırarak oyuna devam Vefaya, Topkapı da 6 3 Eyübe galib ettiler. Fakat hücum hattında Rasimden gelmişlerdir. başka bütün oyuncuların hiç muvaffak Futbol federasyonu reisi olamamalan netice almalarına mâni oldu, durdu. İzmirde Güreşlerden heyecanlı bir enstantane reşçi olan Mehmed Alinin karşısında Kandemirin bu sporda yeni ve bittabi acemi olduğu görülüyordu. Mehmed Ali Taş (Güneş) İsmail Vehabı (Güneş) sayı hesabile yendi. İtiraf etmek lâzımdır ki, bunların ikisi de kör güreştiler. S. Beyat (Kasımpaşa) Mehmed Halılı (Güneş) 2 dakikada yendi. 79 kiloda Faik Emin (Galatasaray) Hasib Aliyi (Güneş) sayı hesabile mağlub etti. Faık bir kilo aşağının adını almakla beraber çok iyi idi. Bbylece gayretinin semeresini de aldı. Ancak evvelki rakıblerinden Rızıka karşı aldığı neticelerdeki şansının kendisine çok yardım ettiğini unutmamak rasyonu erkânı olmak üzere, bu sporla agerektir. lâkadar herkes memnundur. Öteki sıkletler finale kaldığı için 56 kiEğer bu müsabakalar yapılmasaydı bulonun beşinci de\re5İne başlandı. gün meydana çıkan bu çok değerli ele56 kiloda manların inkişafı kimbilir daha ne kadar Hasan Tahsın (Güneş) Cemali (Gü gecikecekti ve muhakkak kı güreşimiz neş) 7 dakika 45 saniyede yendi. Hasan bundan çok mutazarrır olacaktı. Tahsin için söylenecek söz, onun, müsaBu itibarla bu hayırlı ve faydalı teşebbakaların basındanberi hep ve daima ol büse vasıta oluşumuzun verdiği sevinc çok duğu gibi gene bir as kaldığını itiraf et büyüktür. mektir. Neticeler Büyük Affan (Kasımpaşa) Ahmed Dün nıhayete eren büyük güre; TiisaBekire (Kasımpaşa) sayı hesabile galib bakamızın neticeleri sunlardır: geldi. Ayni kulübden oldukları için birbir56 kilo lerinin marifetlerini bilenlerin bu güre Birinci Hasan Tahsin (Güneş), ikinşinde de, gene Büyük Akkanın kabir kuvveti kendini gösterdi. Bu sıklette üçüncülüğe namzed olan Dayanıklı dün müsabakaya gelmediği iS. Beyat (Kasımpaşa) Ahmed Kan çin nizamname mucibince derece alamademire (Kasımpaşa) 1 dakika 20 sani mıştır. yede galib geldi. S. Beyat kafasile güAğır sıklette reşiyordu. Alta düşüyor, üste çıkıyor. Fa1 inci Salıh (Güneş), 2 nci Zühtü kat hasımlarına karşı kuvvet esasına de (Güneş). ğil, zekâsına güvenerek ve fırsat kollıya Tevzii mükâfat ve millî tarak işliyordu. Dün ona birincilık kazandiran bu teknik beynelmilel güreşlerde çok kımla yapıîacak müsabakalar Bu müsabakalarda derece alan müsatehlıkelidir. bıklara gazetemiz tarafından verilecek Bu suretle neticelenen güreşler; bc. müsabakaları tertib etmekle, güreşimizin hedıyeler, bu müsabakaların birinci ve ınkısafı bakımından ne kadar ısabet ettı ıkıncılerinın millî takım güreşçilerile yağimizi bir kere daha göstermiş oldu. Çün pacakları müsabaka günü tevzi edilecekkü alınan neticelerden başta Güreş Fede tir. dakika 5 saniyede yendi. Son 72 kiloda Bu müsabakalar 16 mayıs pazar günü yapıîacak, hedıyeler de o gün verilecektİT. Güreş Federasyonumuz, müsabıkların üc hafta arka arkaya devam eden çetin güreşler neticesinde çok yorulduklarını \e millî takım güreşcıleri gibi çetin rakiblerle karşılaşacaklarını nazarı dıkkate almış ve güreşçilerin hiç olmazsa iki hafta dınlenmelennı mmafık bulmuştur. Bu itibarla bu müsabakalar 16 mayısa taiik edılmıştır. Millî takım güreşçilerile yapıîacak müsabakaların nerede olacağını bilâhare ılân edeceğiz. 61 kiloda Basri (Kasonpaşa) Hüseyin Abdul lahı (Güneş) 2 dakika 48 saniyede yendi. Kuvveti çok, tekniği orta, tecrübesı az olan Basrinin sinirli güreşmekten vazgeçmesi, bugünkü neticenin aksilen'p karşılaşması daima mümkündür. 72 kiloda •S. Beyat (Kasımpaşa) Mehmed Aliye (Güneş) sayı hesabile galib geldi. Nihayet finale kalanlar meydar.^ Cık tılar. 56 kiloda Hasan Tahsin (Güneş) Büyük Ak kanı (Kasımpaşa) 8 dakika 32 saniyede yendi. İkisi de mükemmeldı, Vıatta fev Final musabakasında kalâde idi. Bu güreşte Hasan Tahsinin ci Büyük Akkan (Kasımpaşa), üçüncü tekniği Akkanın kuvvetine galebe çalmiş Ahmed Yener (Kasımpaşa), 4 üncü Cetır, denebihr. mal Kâmil (Güneş), 5 inci Cercis (Gü61 kiloda neş). Basri (Kasımpaşa) Haydarı (Güneş) 61 kilo 6 dakika 42 saniyede yendi. İkisi de hem 1 inci Basri Kâmil (Kasımpaşa), 2 nci işlek, hem kuvvetli güreşçi olduklannı Haydar Şim (Güneş), 3 üncü Hüseyin gösterdiler. Abdullah (Güneş), 4 üncü Kâmil Yalman (Güneş), 5 inci Hüseyin Şaban Mehmed Ali Taş (Günev) Beyatı (Kasımpaşa). (Kasımpaşa) sayı hesabile yendi. 66 kilo 1 inci Yahya Omer (Güneş), 2 nci Ağır sıklet Salıh (GüneO Zühtüyü (Güneş) 2 Ahmed Kuloğlu (Kasımpaşa), 3 üncü Rasim Atsan (Kasımpaşa), 4 üncü Tunckol (Beykoz), 5 inciler: Feridun Akgüner (Güneş) ve Hikmet (Kasım paşa). çetin bir mücadele Bursada güreş müsabakaları Bursa 2 (Telefonla) Bugün Bursa hararetli bir güreş günü yaşadı. Halk güreşlerin yapıldığı Atatürk stadını erken den doldurmuştu. Güreş programı amatör ve profesyonel güreşçiler için olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Amatör güreşlerde hepsi Acarsporlu olmak üzere 56 kiloda Kadri, 61 de Ahmed, 66 da Cevad, 72 de Mustafa galib geldıler. Profesyonel serbest güreş müsabakalarında Kelsenli Mustafa 23 dakikada İz mirlı Hüseyni yendi. Adapazarlı Cemal kolundan sakatlandığından Karadağlı Yorgıye karşı yaptığı güreşi yarıda bıraktı. Dinarlı Mehmed de 43 dakikada Estonyalı olduğu ilân edilen bir güreşçiyi yendi. 72 kiloda 72 kilo Gencler Birliğinin golü Bir aralık Rasimin soliç mevkiine ka çarak ortaladığı topa Salâhaddin cidden güzel bir kafa vurarak takımına ilk ve son golü kazandırdı. Bundan sonra oyun birkaç kişi arasında ve mevziî kalmak şartile sertleşir gibi oldu. Hakem her iki tarafian birkaç oyuncuya ihtarda bulunmak mecburiyetinde kaldı. İzmir 2 (Hususî muhabirimizden) Saha hasılâtı meselesinde mıntakamızla Federasyon arasında ihtilâf çıkması üzerine Federasyon Reisi Sedad Rıza buraya gelmiş ve bizzat maçların organizasyon meselelerile uğraşmıştır. Federasyon Reisinin bu hareketi Izmir mmtaka heyeti üzerinde itimadsızlık gibi bir aksi te sir uyandırmış olduğu söylenmektedir. 1 inci S. Beyat (Kasımpaşa), 2 nci Ahmed Kandemir (Kasımpaşa), 3 üncü Mehmed Ali Taş (Güneş), 4 üncü Mehmed Ali Karaca (Güneş), 5 inci Nmail Vahab (Güneş). Türkiye Başpehlivanlık müsabakası Türkiye başpehlıvan müsabakası bu sene 21, 22, 23 mayıs tarihlerinde Ankara stadyomunda yapılacaktır. Başpehlivana (500) lira mükâfatla bir madalya, diğer pehlivanlara da (700) lira mükâfat verilecektir. Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer kezinde pehlivanların kaydına başlanmıştır. 79 kiloda 1 inci Faik (Galatasaray), 2 nci Rı zık (Kasımpaşa), 3 üncü Hasib (Gü neş), 4 üncü Öztek (Beykoz), 5 inci Apostol (Kasımpaşa). 87 kilo Güreş müsabakalannda ender görülen bir vaziyet 1 inci Faruk Konya (Ankaragücü), 2 nci Ismail îslâm (Kasımpaşa)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler