2 Haziran 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

2 Haziran 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EA Mideniz HAZIM ur A yiyenler, bil Z içki içenler akleleini tahriş ed EK$ŞiLi CUMHURİYET Gazlı ve ve bie . HAZIMSIZLIK, Kii baş dönmeleri hissederler, MAZON MEYVA TUZU HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK va RINI giderir, İNKIBAZI DEFEDER. şişe MAZON al kabul etmez. MAZON 5 Deposu MAZON ve Bn ecza a İstanbul Yari tane arkasında, No. 2 Haziran 1937. GÜNÜN BULMACASI a rültü Mitoloji, nehirdeki yi mn 5 ia Ea e bi .kelimesile birlikte söyleni © kırmızı bir mayi, fransızca Ee Bir m e & — Mabud, kilçüktür bulandırır, 7 — Bir hayvan. 1. 9 — Kanadlı bir hay- . 10 — Mukaddes bir ay. aşak 1 — Fazla tatlı, 2 — Keira bir e 3 re ie meşhur bir Si © başına kakma, 4 il s ani li büyüklerine verilen arazi, kaba ir tabir. 6 — Gü- şehir, büyük iğne. ,l sa 18 2175 515. 23. La Km 22— 23— 24— M4. e 1 255.— Kapanış) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 6/6/937 tarihinden LOST. tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar ve İzmit - Adapazar arasında pazar günleri için gezinti trenleri sefere konul - FEMİL nedir? FEMİL kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıhhi bir tuvalet «serviyeti» dir. Hususi bir bağla kullanılır. En ince ve en e oni ire EMİL EMİL rule sı halan Mei e madığı gibi, ulakık.ta a vE eriyi tahriş e VE e KORUR. FEMİL Çünkü günün e seyahate, spora mâni olmaz. Taşıması e işe giden siyedir. El çantalarında ihtiyat bulundurapilinir. Çamaşır zahmet - pe iel ortadan kaldırır. ve e bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bütün karlar ya neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tecrübe iniz. İZ. Her Eczanede, e sıhhi ve fenni bir şekilde çi > pamukla zladır. Kanı derhal ei Asla ku- Z. Gayet hafif ve eki. Cilde KADIN HASTALIKLARINDAN BAYANLAR ÇOK üZüCü BiR DERTTEN KURTULDUNUZ! SERVİETTE HYGİENİOUE FEMiL EZ me İSME a8 ODUN. hr 0 den trenler yalnız ze arabalardan keza Haydarı a n beli 85. ie Adapazaidan da ant «11885 de hareket eden grenler-birinel, fkincl mevki arabalardan teşkil Tüilcektir. Gezinti trenlerinin bazı istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya dercedilmiştir. Muhterem halka ilân olunur. (3125) İstasyonlar 1 inci tren 2 nci tr Varış Kalkış Varış Kalkış Haydarpaşa 710 — 835 İzmit 1002 10,08 Durmaz Sapanca 1 Di 11,06 1148 11,58 Adapazar — 12,35 “Adapazar — 15,38 — 17,00 va 16,12 16,18 1735 1743 İzmi Durmaz 18,36 18,40 Haydarsı 19,40 — 21,35 — 834 Sapanca 924 926 Adapazar 10,00 — "Adapazar — 1750 Sapanca 18,27 18,37 19,26 çi İzmit NAZARI DİKKATE: 'aydarpaşadan saat «8,35» ve Adapazarından saat «1530» da hareket ge 1056 ve 1057 numaralı e | mevki arabaları hâmil trenimiz. g e dönüşte İzmitte tevakkuf (8125) Tire Orta Okul amm emiyeti Başkanlığından: n yaptırılacak olan ve tahmini “keşif bedeli umum ye- vi Teson) kim bulunan. ora Okul) binasının (temel, taş ve tuğla duvarları, betonarme ve çatı) inşaatına sid (2413) liralık kısmı ka” e zarfla eksiltmiye e İs e ısım n eksiltmesi 14 haziran 1937 pazartesi günü saat Parti Hiasmdnki Cemiyet merkezinde Mi a kileri Cl lira G0) ku ruğluk muvakkat tem bank kaba rtname; ir şekilde tanzim ei e if e Tetederek KE ai irana ker Mol bilinde C. miş olmaları şarttır. 4— e e e A m maki İstanbuldaz Bahçekapı Anadolu han (24) mumarada mimai Âbidin Mortaş ile İ: i m İşleri Mühendisi mi leri ve istiyen - lere gi m bedeli mukabilinde bu dosyalardan bir mi lie ilân (3128) e. Birli Umum Müdürlüğünden: 500 ton Çavdar Sapı isteniyor sl: Çaylar sapı satın almscaktr I — Sapların teşrinievvel len Pak e azami dört ay zarfında fabrikaya teslimi meyra M— Tal inat akçesile beraber ve 7 hazi- üdürlüğü nde Müskirat Muame- (3131) leb Geieda ongre /5/1937 pazar günkü ntıda ekseriyet hâsıl olamadı- Handan iii kanuna e ni 646/937 pazar günü saat 15 e talik olunduğu ilân ve sayı lerin teşrifleri tekrar rica olunur. (3123) AZAT YALA RE — İdaremizin Paşabahçe İspirto fabrikası için şartnamesi mucibince 200. lira muhammen bedelli 9 aded su kontörü açık eksiltme suretile satın tar. 4/V1/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Ka- e Mubayaat göbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. iyika t teminat 187.50 liradu Ir. eler pa m gübeden alabilir. 3.1132 Kapanış m een 18.85 18.85 1855 1 » Hi Vadeli 1505 © İkErgani 95.— el TAHVİLÂR m IPeşin 1 Vadeli e burada bu- sini lerini at Fabrikalar Şubesine sadan azami bir gün ir mezkür şul £ eklilerin kanı ılan vesaik ile

yazılı vesikalar ve 9? 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2340) aran /V1/837 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıla” elemi 'Çamaltı tuzlaşında yapılacak elektrik santralı tesisi miştir. a AÇ VAYASI 7 şarşamba günü saat 15 te Kabataşta kâin Le- e yapılacaktır. ia dahil olduğu halde muhammen bedeli Şartnameler 400 ii TUŞ MR İnhisarlar Levazım ve Mu et gebzeden. ime ve İzmir e alınabilir, ni şartnamede takat Eleni ie yapmış aklarina in yemi vesikalarını ihzar olunmuş fenni teklif projelerini İetkik eöllmek ize ekil den e 5 gün evvel Tuz Fen Şubesi Müd ni vermeleri ve münakasaya girebilmek için münakasadan azami iki gün evve- vi Gi m muvafık bulunduğuna dair mezkür şubeden vesika İmaları lâzımdır. Si kadar İnhisarlar — Müh kanuni vesikalarile muvak- kat teminat iken ia ik ar kapal zarfların en geç ihale güni tam saat 14 e kadar yu en Komisyon Başkanlığına makbuz mu- kabilinde verilmiş ak (2988) Muhammen CİNSİ Miktarı bedeli İlk temini İhale günü Kilo Kuru: Lira ağ Sadeyağ. 3500, 5 Kli çarşamba Hastane için sat 5 te Sadeyağ 700 82 8 50 İmaret için Vejetalin yağı 200 56 8 40 > ne için 937.senesi için Gureba hastanesile Lâleli Fıkara imaretine lüzumu olan me cins ve miktarı yazılı yiyecek ayrı ayrı açık eksiltmiye konul - aleni yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında Samsun — Gazi caddesi Satılığa kel Kazası Köyü Nev'i nedinin No.sı Corlu o Karasınıt çiftliği o Tarla o 275 700 Şubat 325 485 > > , > 132 850 » 46 > > , > 55 140 > 405 > > > > 110 280 > 404 > > > 551 400 > 407 > > > 165 420 > 408 > > > > 32 70 > 409 > > > > 41 355 >» 302 410 > > > > 25 700 »r 386 > > > » 20 560 > 388 > > , > 41 855 > 403 > > > 215 100 > 389 > > > B 785 > 385 > > » > i:18 > 785 » e 384 - > > » 4 031 ; 383 > > > > 369 438 > 382 > > > > 75 > 381 » > > > 2 785 > 380 > > > > a 21 > 39 > : > , 9 190 , 378 > > > 330 . 840 > 326 > » > 827 100 > 325 > * ? , 330 840 K.Evvel 339 o 32/9 > , > > 220 560 31/8 , , > » 551 400 > 31/3 > > > > 413 150 > 31/4 > » > 137 850 , 31/2 > » > 41 355 > 31/5 > > , » m 50 31/6 > > > > 128 660 Şubat 325 390 > > > : 606 o 540 24 > > > , 330 840 > 387 > > > > 3 785 > 413 > > > , 68 925 > 412 > > > 248 130 411 > > » 1516 350 »241 © > > > > 1516 350 > 46 » > » Bahçe 21-570 K.Evvel 339 - 31/7 , > > (Mera ve 4365 250 > 10 otlakiye dud ve azılı tarlaları RE er a m arak siraya “istirak eden likler arttı ibi telli e günü olan 15/7/937 p: toplanan yeli yapılacaktır. Sartnameleri hergün Levazım Kal a de görülebili <2077) ii Arttırmıya iştirak ei e kasına müracaat eylemeleri Çorlu Ziraat Bankasının 2814 numaralı kanun mucibince taksitlendirilmis borcunu vadesinde e pk Sn mahallesinden e Şerif Bey kerimeleri Faika Hacer Hanımlar erinin yukarıda hu” 45 gün ırmıya kon öl Zen Bankasından e Şarkan demiryolu, garban Tavşande « Tesi, şimalen Karasınıt yolu, cenuben Gl ere. lu Açmatarla ve Çatak ve ta» Si Si ri mer'ası, Tarlaya Grbatisi sahibi eye mayan İki tarafı Tekirdağ yolu ve bazen se- hibi sened tarlaları Şaik genpl meri ası ve Tekirdağ yolu kapakta çatak ve sahibi sened mer'ast Katııyolu ve Çatak ve tarafeyn çifi- Gtak ned mi Değirmen isin Sevindikliye giden yol m ve tarafları sahibi se- kiye giden yolu b tarlaları ve Ergene. den yol ve .Ağıl ve Hü - ik ana SİNİN, oklu tarlası ve ea - sil karlı ye Aşağiserindiliye Aşağinye giden yol ve Tekir « Çi irmen yolu ve giden yol ve çiftlik i Cim Cim oğlu tarlası. yolu ve Ça « e diğer tarafı sahibi sened tarlası. Açağendkiye giden yol ve sahibi e gidi 1 ve Çatal Mn. Dört çatak ve tarafı selâsesi sahibi ned, Eyüb Ağa Ergene nehri ve sahibi ikakyel; Ayazma suyu akıntısı Ergene nehri Koşa Mehmed tarlası ve sahibi sened tarlası, Tekirdağ yolu ve Çatak ve sahibi se - ned mer'nsı ve tarafeyn kavak tarlası A il ve zehir Ergene ve men Biz Sevindikliye cilek arpalığı . erci Barn Sarılardan gelen değirmen yo- Şarkan Ye min Sevindikliye y olu a brahim Verenler gark ire Hürkan Vakfa giden pataka ve çiftlik Me ran ma mezarlığı, ce- sue Gö vinil Şarkan ve cenuben Mei İası, garban Ergene nehri, şimalen vinil tarik. Şarkan ayazma, garban Çatak, şima « len, cenuben sahibi sened mer'ası. e e al m sened tarla sahibi ve şima- sened. çiftlik t tariki, cenuben Şarkan demiryolu, garban Marmaracık deresi, şimalen Çorlu suyu ve cenuben Karasmıt yolu. Ke sahibi Paz a e E e Aa bahçesi n har » ab, deği e çiftliği tarikile Ali Çelebi ye Al çelebi yakına ve Karası Tunda hitam' vermediğinden mü EE mi ulmuştur. nisbetinde t akçesi vermeğe ii dai vi Yi GR kar ter aid ir, rşembe günü saat (10) da Çorlu Ziraat Ban- (3132)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler