6 Temmuz 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

6 Temmuz 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 6 T e m m u z 1937 Cumhurıyet ın uı H a Oli* 12 senedir verilmiyen mazuliyet maaşı Kutahyada mukim Eskışehrln esbak müs" tantıklerınden Osman Nurı ımzasıle aldığımız mektubda denıhyor kı: «1336 1339 senelerı arasmdaki mazuliyet maaşımın verılmesi içın 12 senedenberı uğraştığım halde emsalimin usul ve kanun daıresın de nail olduğu adaletten mahrum bırakı lıyorum. Son defa Alaşehır Malmudurlu ğu vasıtasıle gonderdığım evrakımın da dığerlen gıbi Malıye Vekâletı tasfıye ko mısyonunda kaybolduğu anlaşılıyor, çunku yedı ay evvel muamelemin başmdan geçenleri roman gıbi anlattım, fakat ses sada çıkmadı. Malıye Vekâletlnin, iş lerin 1 ay zarfmda intac edılmesi hakkındaki kararı hangi seneden itıbaren tatbik ed^lecek? Bunu alâkadar makamlardaH sormanızı dılerim.> GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 ( 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 • • • • 1 • • • • • •• • • Diş macunu piyango bileti degildir Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Bu yıl îstanbul Leylî Ebe Talebe Yurduna girmek istiyenlerin kabul şartları şunlardır: 1 Yaşı^20 den aşağı 30 dan vukan olmıyacak; orta mektebden pekivi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ileride mecburî hizmetini vapmağa engel bir hastalığı ve arızası bulunmıyacaktır. 2 isteklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesikalarile birlikte 15 eylul 1937 tarıhine kadar Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâletine göndermeleri lâzımdır. 3 Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: A) Nüfuâ hüvivet cüzdanı ash, B) Mezun bulunduğu mekteb sehadetnamesi ash, C) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemiş olduğunu gösteren mahallî hüku • metçe tasdik edilmiş ilmühaber, / D) 4,5 X 6 boyunda ü ç tane fotoğraf, E) Mütehassıslan t a m bir hastane hevetinden, basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı b u l u n a n bir sıhhat raporu, (Bu rapor hastane baştabiblikleri tarafından zarflanarak ü s t ü mühürlenecektir.) Muavene vaoılacak hastaneler : Ankara, Sıvas, Erzurum. Diyarbekir, Havdarpaşa N ü m u n e hastaneleri; İstanbul Cocuk hastnesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun Memleket hastaneleridir. İsteklilerin hastanenin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve îçtimaî Mua yenet Müdürlüklerine bizzat m ü r a c a a t etmeleri lâzımdır. F) Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edilmiş bir t a a h h ü d senedi. (3599) TAAHHÜD SENEDt Ö R N E Ğ t Leylî Ebe Talebe Yurduna kabul edilerek İstanbul Ebe mektebinde oku yup mektebden çıktıktan sonra Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâletinin göstereceği yerde üç vıl müddetle hizmet edeceğimi ve b u hizmeti t a m a m e n y a p madığım veya tahsil sırasında sıhhî sebebler dısında Yurddan cıkarıldıŞım, yahud Yurdu terkeyledığim takdirde kendım için h ü k u m e t c e yapılan masrafları ödemeği ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenilecek paralar için ödemek mecburivetinde olduğum t a r i h t e n itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve taahhüd eylerim. Sarih ikametgâh adresi Yukarıda adres ve hüviveti vazılı olan in b u t a a h h ü d n a m e mucibince faızile birlikte ödemek mecburiyetinde b u l u n d u ğ u h e r ders yılı için iki yüz lira olmak üzere b ü t ü n tahsil m ü d d e t i için ceman 400 lirava kadar parayı borclu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek m ü t e selsil borclu sıfatile ödiyeceğim. Kefilin adresi S u v• > • • İst Borsası 5/7/937 P A B A L A R Alış Sterlhı Dolar Frank Liret Belcika F r . Drahmi İsvicre F r . Leva ZC Satış LtOl "OC n *£Z £Z TC 7S Florin T8 '££ Krnn Cek 89 £9 Şilin Avusturya £2 az Mark S1S oıs Zloti ZZ 0S8X Peneo •08 Lev £11 'OTT Dinar TOI £ 6 Kron tsvec 0£8ZI 'LZl Altın Z29 LZ9 Banknot Ç E R L E R Acıhs Kapanıs Londra 623. 625. •' vYork 0.7913 0.7890 ris~*~ 20.5575 20.5450 4 Milâno 1504 15.0480 Briiksel . 4.70 4.70 Atina 87.44 87.44 Cenevre 3.4650 3.4675 Sofva 64. 64. Amsterd. 14390 1.4382 Prag 23.2768 23.2768 Vîvana 4.2095 4.2093 Madrid 14. 14. Berlin 1.9720 1.9732 Varsova 4.1680 4.1680 Rııdaoeste 4. 4. Riikres 107.36 107.36 Relerad 34.56 34.56 Vokohama 2.7486 2.7486 Moskova 24.04 24.04 Stokholm 3.1032 3.1032 E S HAM Acılıs Kananıs Aslan Cimento 13.25 13.25 İ S T t K R A Z L A R Acılıs Kapanıs Türk borcu I Pesin I Vadeii 16.20 16.075 » • II Vadeli 15.25 15.15 95. 95. ez \z oz %z \z OS ZI Soldan sağa: 1 Bır cins gül. 2 Yunanistanda bir yer, güneşin doğma zamanı. 3 Ustad Halid Zıyanın bır eseri, benzeri. 4 Kıme edersen ondan kendıni sakm, yabancı bır devletın parası. 5 Vucudumuzun bır parçası, bizim paramız. 6 Duvar ilânı, bir sayı. 7 Vahşetten kurtulmuş, Emıl Zo la'nın meshur bir eserinın yarısı. 8 Bir ışı çevirme, yokluk. 9 Pratık, bır şey soyleyıp başka birşey kasdetmeklık. 10 Riyaziyede kullanılan bir harf, sofra levazımatından. Yukarıdan aşağıya: 1 İstanbulun dinî abidelerinden blrl. 2 Oldukça, olumu goze alnuş. 3 Bir cins bez, yok etmeklık. 4 Buyuyerek. 5Bulbulun çektıği onun belâsıdır, Fransada meshur bır kule. 6 Bir hayvan, İngilız alfabesinde bir harf, bir hayvan daha. 7 Nota, bir edatın kısaltılmışı. 8 Kabada yılık, derinlığin sonu. 9 Tabeden, buyu meklik. 10 Bir şeyi para mukabill mu vakkaten almak. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 talihe güvenilerek rasgele seçilemez. RADYOLİN RADYOLİN RADYOLİN RADYOLİN Güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile kullanabilirler. Mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir zaman içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. Ağızdaki h e r çeşit m i k r o b l a n yüzde yüz öldiirür. Ağız kokusunu izale eder, nefesi tatlılaştırır. Diş etlerini önünü alır. kuvvetlendirerek birçok tehlikeli hastalıklann MİE ş E BlÜİKİEİNf» EİR İİT EİRİEİKİBİK 3 DİEİNİt « E İ D AİLİI 4 N A • AİTİİ LİE R E b N • N A Z t • • İY A 6 İ R A D • L E RB T 1 Y AİY ABİEİLİ.B B • 8 E § • M İİNİAR E • TİE K • B • İMİA L A t • L İ İMİO NİBİF A o ş 1 2 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Bürün bu evsafı, bir araya topladığı için hiç tereddüd etmeden seçilen en nıükemmel diş m a c u n u d u r . I İdaremizin Mecidiyeköyünde Likör fabrikasında şartnamesi mu cibince yaptınlacak 710 metre murabbaı parke, 1450 metre murabbaı adi kaldırım inşaatı açık eksiltmive konulmuştur. II Eksiltme 9/VII/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Ka bataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Keşif bedeli «4019,25» muvakkat teminat «301,44» liradır. IV Şartname vesair münakasa evrakı 11 kuruş mukabilinde her^iin İnhisarlar İnşaat Şubesi Müdürlüğünden almabilir. (3F09) Pazarlık Usulile Eksiltme İlânı Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksjltmiye konulan iş: 4 üncü Umumî Mufettişlik bölgesinde T u n celi Vilâyeti içinde Sınmemeki Nazimiyede yapılacak askerî kışlalar ve m ü ş temilâtı inşaatıdır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 600 bin liradır. 2 Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Bayındırljk işleri genel şartnamesi, D Tesviyei turabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, E Hususî şartname, F Sılsilei fıat, kesif, metraj cetveli, ,„„ .„ G Proıe, •. , R , \c H Devlet Demiryolları fennî şartnamesi. Istiyenler b u şartnameleri v^e revrakı^lŞ lira, bedel mukabilinde Tunceli Nafıa dairesınden alabilirler. '" 1 3 Eksıltme 7/7/937 tarihinde çarşamba günü saat 16 y a kadar Elâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksıltme pazarlık usulile yapılacaktır. 5 Eksıitmive kirebilmek için isteklilerin 27750 lira m u v a k k a t teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır: Nafıa Vekâletinden alınmış muteahhidlık ehliyet vesikası. 5 Teklıfler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa dairesindeki Eksiltme Komısyonu Reislığıne verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 uncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve diş zarfın m u h ü r mumıle iyice kapatılmış olrgıası lâzımdır. Postada olacak £ecikmeler kabul edilmez. Nasır ilâcını kullandıktan sonra o kadar rahatım ki! DERMİN istanbul Defterdarlığından: Eminönü Çelebioğlualâeddin mahallesinin Çiçekpazarı Sakaçesmesi ve Yenicami sokağında kâin eski 1, 3, 5, 5 m ü k e r r e r 7, 9, 11, 1, 3, 5 m u k e r r e r 5 m ü k e r r e r 39, 43 yeni 50, 52, 56, 58, 3, 5, 6, 7, 9, 33 ilâ 11 savılı altında on iki mağazası olan kârgir F ı n d ı k h y a n h a n m ı n 9755 dokuz b m yedi yuz elli beş lira muhammen kıvmetli 4200 de 350 pavı 3/8/937 salı günü saat 14 te kadar pazarhkla satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahilî ve fr 5 faizU h a zine tahvjller de kabul olunur. Taliblerin <£ 7,5 pev akçelerini y a t ı r a r a k " btfTmiddet zsrf^ıda haftanm salı ve cuma günleri saat 14 t e Millî Emlâk Müdürlüğünde nıüteşekkil Satış Komisvonuna m ü r a c a a t eylemeleri. «M.» (3924) I Devlet Demiryolları İşlelme Umnm Müdürlüğünden Muhammen bedeli «3091» lira «25» k u r u s olan 10 kalem tırfon ve yangın musluğu anahtarı, varvoz, keser, tıroan, tırmık, kilid gibi malzeme ve eşya 22/7/937 perşembe ^ ü n ü saat 10 da H a y d a r p a ş a d a gar binasındaki Komisyon tarafından açık eksıltme ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 231 lir 85 k u r u ş l u k m u v a k k a t teminat ve kan u n u n tavin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3930) I TAHVtLAT Acılı? Anadolu I P*»sm » MümessU Pcşin 38.80 Kapanıs 38.80 Dr. Hafi7 Cemal Lohman Hekim Dahîliye miltehassısi Pazardan baska günlerde öğleder sonra saat ( 2 % tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) n u m a r a l hususf kabinesinde h a s t a l a n n ı kabul e der. Sah, cumartesi günleri sabah «9 Vz • 12» saatferi hakikl fıkarava m a h sustur. Muavenehane ve ev telefonu 22398, 38 48. ISTANBUL BAROSU BAŞKANUĞINDAN: Baromuzun 51 k ü t ü k sayısında adı yazılı ve İstanbul Bahçekapı Birinci Vakıf han, 32 33 n u m a r a l a r d a bulunan avukat Şekib Adut bir sene m ü d detle m u v a k k a t e n avukatlıktan menedilmiş ve keyfiyet İstanbul C. M ü d deiumumilıği tarafından 2 temmuz 1937 tarihinde mahkemelerle Adliye ve İcra dairelerine tamimen tebliğ olunmuştnr. MARMARA MINTAKASI ÖLÇÜLER ve AYAR BAŞMÜFETTİŞUGİNDEN: İnhisarlar İdaresince şarab şişesi olarak kullanımasına, İktısad Vekâleti tara fından. müsaade edilmiş olan 340 santilitrelik galonların memba suyu ticareti yapan bazı müesselerce toplattîrılıp kullanıldığı anlaşılmaktadır. 14.826 sayılı ölçüler nizamnamesinin 74 üncü maddesi hükümlerine aykırı olan bu boy şişelerin kullanılması ancak, 85 inci maddeye göre izin almakla mümkündür. Haricî Askerî Garnizonu Kılo Kıt'atı İlânları Askerî fabrikalar ilânları 100,000 m e t r o torbahk bez Tahmin edılen bedeli 28,000 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askerî Fabrikalar U m u m müdürlüğü S a t m a l m a komisyonunda 23 temmuz 937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Ş a r t n a m e bir I,ira 40 kuruş mukabilinde komisyondan ' t t i l i r . Taliblerin m u v a k k a t teminat oan 2100 lirayı havi teklif m e k t u b l a n m mezkur günde saat 14,30 a kadar ko misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 n u m a r a l ı k a n u n u n 2 v e 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri «3799» Zayi 2979 n u m a r a l ı a r a b a m m plâkasını d ü ş ü r d ü m . Yenisini çıkaracağımdan h ü k m ü yoktur. Unkapanı 2 No. lı k u m deposu Hüseyin Öztürk Muhammen t u t a n İlk t e m i n a t ı Lira Kr. Lira K r . Bursa 75000 18750 1462.50 Mudanya 50000 12500 937.50 Bandırma 50000 12500 937.50 175000 437500 3337.50 Bursa, Mudanya, B a n d ı r m a garnizonları için yukarıda yazılı miktardaki sığır eti 23 temmuz 937 cuma günü saat 17 de kapalı zarfla eksiltmiye konacaktır. M u h a m m e n tutarlarile ilk teminatları yukarıda yazılıdır. Şartnamesi İstanbul, A n k a r a Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonlarile Bursa Askerî Satınalma Komisvonundadır. Şartnameleri görmek istiyenler tatilden maada h e r g ü n ve eksiltmiye girecekler k a n u n u n 2 ve 3 ü n c ü maddelerile istenilen vesaiklerile teminat ve teklif m e k t u b l a r ı n m ayni g ü n saat 16 y a kadar Bursa Askerî S a t m a l m a Komisyonuna vermiş olacaklardır. Üç garnizonun eti bir veya ayrı ayrı taliblere ihale edilebilir. «108» (3946) A n k a r a Garnizonu hayvanatı için bir m ü y o n altmış altı bin kilo arpa 19/7/ 937 pazartesi günü saat 15 t e k a p a h zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın t u t a n 38376 lira olup m u v a k k a t t e m i natı 2878 lira 20 kuruştur. Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin k a n u n u n 2 v e 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif m e k t u b l a n m y a zılı gün ve saatten bir saat evveline kadar A n k a r a Levazım âmirliği satmalma komisyonuna vermeleri. «101» «3853» * * * 3 k o r hastanesi ihtiyacı için 12,000 kilo yoğurd açık eksiltme s u r e t ü e alınacaktır. Eksiltmesi 20/7/937 salı günü saat 16 da Çorluda K o r k a r a r g â h ı n d a yapıla caktır. İlk pey parası 126 lira olup şartn a m e v e evsafım görmek istiyenler İstanbul Levazım âmirliği S a t m a l m a komisyonu ve Çorluda K o r S a t m a l m a komisyonunda görebılirler. Taliblerin kan u n u n ikinci ve üçüncü maddelerin deki belgelerile birlikte mezkur gün ve saatte Çorluda K o r S a t m a l m a komis yonuna m ü r a c a a t eylemeleri. «114, «3947» A n k a r a Garnizonu birlikleri hayvanatı için 961,800 kilo k u r u ot 19/7/937 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksütmesi yapılacaktır. Otun t u t a n 31739 lira 40 kuruş olup m u v a k k a t t e minatı 2380 lira 46 kuruştur. Şartnamesi 159 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin k a n u n u n 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika v e t e m i n a t makbuzlarmı havi teklif m e k t u b l a n m y a zılı gün ve saatten bir saat evveline kadar A n k a r a Levazım âmirliği satmalma komisyonuna vermeleri. «99>, «3851». * * * A n k a r a Garnizonu birlikleri için 2640 ton lâvemarin k ö m ü r ü 20/7/937 s a h günü saat 15 t e kapalı zarfla eksütmesi yapılacaktır. K ö m ü r ü n ü n t u t a n 50688 lira olup m u v a k k a t teminatı 3784 lira 40 k u r u ş t u r . Şartnamesi 254 k u r u ş m u kabilinde komisyondan verilir. îsteklilerin k a n u n u n 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve t e m i n a t makbuzlarını havi teklif m e k t u b l a r m ı yazılı g ü n v e saatten en az bir saat evveline kadar An kara Levazım âmirliği satınalma komisyonuna vermeleri. «100», «3852» ve şifa! Ayaklarınızı sıcak suda banyo ettikten sonra nasırlara "Dermin, suruDuz, kısa zamanda bu ıstırab membalanndan kurtulursunuz! Istanbul Defterdarlığından: Lira Eski Çadırcıahmedçelebi yeni Bayramçavuş mahallesinin Yeni sokağmda kâin eski 5 8 yeni 8 1 0 sayüı ahşab iki evin 32 de 4 payı. 75 Ka&ıköyünde î Rasimpaşa mahallesinin Aziziye sokağında kâin eski ve yeni 21 sayılı evin t a m a m ı . 2050 Galatada : Kulekapısında Müeyyidzade mahallesinin Hocaali caddesinde kâin eski 22, 24, 26 yeni 28, 30, 32 sayılı üç evin 36 da 3 payı. 315 Yukarıda yazılı mallar 13/7/937 salı günü saat 14 t e satılacaklardjr. Satış bedeline ıstikrazı dahilî ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliblerin % 7,5 pey akçelerini vaktı m n a y y e n i n d e n evvel y a t ı r a r a k yevmi mez •kurda Defterdarlık Millî Emlâk M ü d ü r l ü ğ ü n d e müteşekkil Satış Komisyo n u n a müracaatleri. «M.» (3923) 340. d. LİK ŞİŞELERİN İÇİN İKTISAD VEKÂLETİNDEN YALNIZ İNHİSARLAR İDARESİNE MEZUNİYET VERİLMİŞ OLDUĞUNDAN bu galonların İnhisar Şarabından başka şeyler için kullanıldığı gorülürse failleri hakkmda 1782 sayılı Ölçüler kanunu mucibince takibat yapılacağı ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: