25 Ağustos 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Yol yazdan İsmail Müştak Mayakon 4 üncüde : Hikâye: Kadında da olurmuş F. Varal 5 încide t Manisada Üzüm bayramı çok parlak ve neş'eli oldu O. R. G. 7 ncide I Manevra întıbalan Abidin Daver Ondörduncö yıl sayı: 4771 umhuriyet igraf ve meKub adre>u cumhuriyet, istanbui Posta kutosu: îstanbui, Ko 248 Te Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22360. Tahrlr heyeti; Bütün rjeİiitüerini Foto Süreyyada Bulursunuz. Çarşamba 25 AQusfos 1937 24298. İdare ve matbaa tasmı 24299 • 24290 Akdenizde tecavüz hâdiseleri bütün Avrupayı işgal ediyor )ahilî değil, haricî Ispanyol harbi •iğer milletler karışmasalar ahilî îspanyol meselesi bir Dkak kavgasından daha ile. mahiyette bir şey olamazı. Hakikatte dahilî Ispanyol idali perdesi arkasmda Avrupa ihtirasları kaynaşıyor erede ise büyük küçük bütün Avrupa devletleri avcıyı görmemek için kafasını kuma sokan vekuşunu geçecekler. Bir dahilî îspan1 cidali ve kanşmazlık siyaseti teraneÜr gidiyor. İspanyada başka devletlere •nsub fırka fırka askerlerin bulunması H değilmiş gibi Akdenizin her tarafınbütün münakab yol ve vasıtalarma dınlmağa başlandı. Hâlâ mı dahilî *wyöl Jwrbir4«UUı»J»ttîrîazhk »iyai iddiaları? Doğrusu bu kadan hakitle a!ay eden bir komedi dram haddide gölgede bırakmaktadır. Bizim askerî muharririn de dediği gibi, rıcî müdahalenin en açık tatbik sahası ın İspanya ayni zamanda büyük bir »rupa veya dünya harbinin prova meynı haline de getirilmiştir. Modern harb îhlarının tesirleri derecesi orada tecrüediliyor, ve bunu yalnız tecrübe edendeğıl, bütiin dünya da beraber öğre'or. Anladık tayyare kara ve denizde yli tesirli bir silâhtır. Fakat iş gene döp dolaşıp piyadeye ve klâsik silâh ve jllere dayanıyor. Harb bir devdir, ona tulacak canh mahluklar lâzımdır. ırb demek, ölen ve öldüren, ölecek ve lürecek insanların gırtlaklaştıkları kanlı oyun demektir. Fakat ne yazık ki öliüz ihtirasların kudurmuş saldırışları rbde asalet namına ne varsa hepsini Idırıp atmıştır. Harbde artık mukaddes dava takib edilmiyor. Harb, insanhk yatının bir haysiyet işi bildiği düelloya nzeyişini bile kaybetmiştir. İspanyada sadece Ispanyollar biribirıle uğraşmıyorlar. Orada Avrupa devlerinin sıyasetleri çarpışıyor, ve büyük Avrupa harbinin manevraları yapılır. Ispanyol dahilî cidali, Akdenize ve lantiğe taşan iddialar ve taarruzlar dnde çoktan gülünc bir oyuncak olıştur. Ingiltere, manevrayı en sonunda tazzam silâhlanma plânıle karşıladı ve *di vaziyeti bu teşebbüsün manevî tazj!e düzeltmek istiyor. İtalya bu yıl Siyada yaptığı askerî manevralarile Akaiz hakimiyetinin Romaya aid olduğuispata çahşıyor. Fransa şimalî Afrika rabıtasmm tehdid veya şüphe altında Imasına müsaade edemiyeceğini açıknaktadır. Almanya Avrupa ehramının >esine çıkarmak arzusunda olduğu he•nonyasının bu kanşıklıklardan çok kanacağı kanaat ve sevincile ellerini uğuşuyor. Eğer haller böyle giderse musame sakınılamaz bir zarurettir. Onun ıunda hiç kimsenin birşey kazanmıya|ı muhakkaktır. Eğer kat'iyyen mudderse milletler bu yeni deliliğin kan Iatıcı acı neticelerine de katlanmak cburiyetinde kalacaklardır. Krallıklara bile tahammül etmiyen mıpada yeniden yeniye imparatorlukkurulabileceğini düşünmek beyhude malihulya ve yaman bir gaflettir. ılletler ve milliyetler öyle inkişaf etmişki onlardan bir tekini hartadan silmek bir tekine gelişigüzel tahakküm etmek kânı yoktur. İngiliz İmparatorluğu v'i şahsma münhasır bir istisnadır, ki Dün gelen asker ve sivil hava' kartallanmız: Sağda muazzam bomba tayyaremiz, ortada Başvekil İnönü, Hava Müsteşarile beraber tayyareyi tetkik ediyor, solda Havayollarının yeni getirttiği dört motörlü tayyarelerden birisi, Dün büyük bir yolcu tayyaremiz geldi Yeni çelik kartallar Bir Ingiliz gazetesi Boğazlar muahe Başvekilimiz bu tayyareyi ve yeni ve bir bombardıman tayyaredesini imzalıyan devletleri içtimaa muazzam mizi Yeşilköyde tetkik etti çağırmamız ihtimalinden bahsediyor Vekiller Heyeti dün fevkalâde bir içtima yaptı Müstacel meseleler müzakere edildi Vekiller Heyeti, dün, saat üçte ÎDolmâbahçe sarayında Başvekili miz înönünün riyaşetinde fevk* **lS3e lîir toplantı yapmı^tf. Bo t&p~ lantıya Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak da iştirak etmiştir. Akşam geç vakte kadar Sevam eden bu topiantıda Millî Müdafaa Vekili Kâzım Özalp, Hariciye Vekili Tevfık Rüştü Aras, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Adliye Vekili Saracoğlu, Maarif Vekili Saffet Arıkan, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana hazır bulunmuşlardır. İçtimada bazı mühim ve müstacel işlerin, haricî meselelerin, bu arada kara sularımızda son günlerde vukua gelen hâdiselerin mev zuu bahsedildiği tahmin olunmaktadır. İçtimadan sonra Başvekil tsmet înönü üe Vekillerimizden bir kısmı Floryaya gitmişler ve orada Reisicumhur Atatürk tarafmdan kabul edilmişlerdir. Devlet Havayollarının bu sene yedi yolcu tayyaresi si pariş ettiğini yaz mıştık. Bu tayyare lerden biri dün öğ leden sonra fabri kanm pilotu tarafmdan Yeşilköye ge tirilmiştir. On yolcu istiab edecek olan bu tayyare dört motörlüdür; ve bir pilot, bir makinisit, bir de telsiz memuru ile tam hamuleli sıkleti b e | buçuk ton Başvekilimiz bomba tayyaresinin ön tarafından dışanyı seyrediyor Santanter cephesinde ilerliyen ihtilâlci askerler Atfr A z a a î 4Ücati «aatte iki yüz otuz bcş dünyamn en son sistem tayyarelerînden kilometroyu bulmaktadır. Yeni tayyare biridir. miz beş saat havada kalabilmektedir ve [Arkası Sa. 5 sütun 4 te] ingiltere, son bombalama hâdisesini Franco hükümeti nezdinde protesto etti Dün üç kasabayı yakan ihtilâlciler Santandere doğru ilerKyorlsır Son posta ile gelen Deyli Herald §u haberi veriyor: «Valencia hükumetî hesabına Kös tenceden petrol hamulesi alan ve Lon dra limanma kayidli olan Myriam pet rol gemisi mürettebatı grev yapmıştır. Adalar denizinde denizalb gemilerinin hücumuna uğramak tehlikesini buna sebeb gösteren mürettebat vapurun Köstence limanından çıkmasına mümanaat etmiş tir. Diğer vapurlar mürettebatının ayni suretle grev yapacakları bekleniyor. Gene Deyli Herald gazetesi Centraî Nevvs ajansına atfen şu malumatı dahi yazmıştır: [Arkası Sa. 1 sütun 5 te\ Şayanı dikkat bir ihbar Bir Ermeni, firarilere aid emval ve emlâki gizlice idare mi ediyormuş? Beyoglu sulh hâkîmîiğî mühim bir tahkikat için tesbiti delâil yapmaktadır. Mesele şudur: Bundan bir müddet evvel Galatada kâin bir konserve fabrikasınm sahibi fi rarî olduğu halde malın burada bulunan bir Ermeni tarafından muvazaa ile idare edilmekte olduğu alâkadar makamata ihbar edilmiştir. Bunun üzerine İstanbui vilâyeti millî emlâk müdiriyeti faaliyete geçmiş mal sahibinin firarî olup olma dığını polisten sormuş ve fabrikaya el koymuştur. Diger taraftan bu fabrikayı idare eden zat da millî emlâk idaresi aleyhine Devlet Şurasına dava açmış • tır. Polis yaphğı tahkikatta konserve fabrikası sahibinin firarî olduğunu tesbit etmiş ve millî emlâk müdürlüğüne bu yolda cevab vermiştir. Bu işe aid dosya Devlet Şurasında tetkik edilmekte iken mezkur fabrikayı idare eden Andon Ni« şanyan ismindeki zengin bir Ermeni hakkında alâkadar makamata ikinci ve çok mühim bir ihbar yapılarak bu zatm böyle birçok firarilere aid emval ve emlâki idare ettiği bildirilmiştir. [Arkası Sa. 6 sütun 4 tej Mısır Kralınm yeğeni Istanbulda Prens Nebil «Türk • Mısır münasebatı kardeş mahiyetini haiz müstesna bir vaziyettedir» diyor Mısır Kralı Faruğun yegeni Prens Nebil lbrahim dün maiyeti erkânile beraber şehrimize gelmiştir. Prens, dün Perapalas otelinde kendilerile görüşen bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: « Son defa on sene evvel şehirinize gelmiştim. Bu müddet zarfında dünyanm en güzel şehri olduğu şüphesiz bulunan İstanbui çok değişmiş, büyük adımlarla ilerlemiştir. Istanbulda birkaç gün kal dıktan sonra Avrupaya gideceğim.» [Arkast Sa. 7 sütun 4 te] Misafir heyetler Dün Büyükadaya gittiler, bugün de Boğaziçini gezecekler Yugoslav matbuatı, Türk ordusunun manevralarda gösterdigi yüksek kudret ve liyakati hararetle alkışhyorlar Japonlar şimalde geniş bir çevirme hareketi yapıyorlar Çinliler de TienÇin'e doğru ilerlediklerini söylüyorlar ve Şanghay^da Japon taarruzuna şiddetle mukabele ediyorlar Yakında tefrikasma Baslıyacağımız Seher vakti Aziz misafirlerimiz, BUyükadada Anadolu kulübündeki ziyafette... Misafirler saat 16 da Adadan hareketle Floryaya uğramışlar ve oradan sahili takiben Köprüye dönerek Perapalas oteline gitmişlerdir. [Arkası Sa. 7 sütun 4 te\ Trakya manevralarında bulunan yabancı askerî heyetleri dün sabah saat 9 da vapurla Büyükadaya gitmişler ve öğle yemeğini Yat kulübünde yedikten YUNUS NAD1 lArkası Sa. 3 sutun 6 da] , sonra Adada bir gezinti yapmışlardır. Eserleri bütün lisanlara ter cüme olunan meşhur rotnancı Maurice Dekobra [ Moris Dökobra] nın henüz kitab halinde çıkmamtş en son ve en güzel eseridir. Şaughay'da beynelmilel mıntaka telörgülerle muhafaza altma alınmıştır (Yuısı son haberler sütunumuzcia)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler