30 Ağustos 1937 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 11

30 Ağustos 1937 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 vAsustos 1937 CUMHURİYET 11 giderir. Hiçbir zararlı ve roüshil maddesi yoktur. Şeker hastahğı olanlaı bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI A L I Ş T I R M A Z . Içilmesi lâtif, tesiri kolay ve tnülâyimdir. Yerini hiçbiı tnümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O R O Z markasına dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. tstanbul Yenipostane arkasında No. 47 Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Buaaoia bes* lenen yavrular tombul, kuvvetli ve neşeli oior. [NKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKSİLİK VE YANMALARINI A ZO N E Y V A T U ZU den ahnız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. İLAGLARINIZI ERKEK k apida Bahçe SALİH NECATi FOSFATİN NEGATi SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE Erkekler kismi: M ü n i r p a ş a k o n a ğ ı n d a KlZİar klSIHI İle İlk kismi: Y e n i y a p ı l a n b i n a d a KZ ı i A \ / n : \ / r I • Z^^M rmw%z Y T A I HAYRİYE LİSELERİ GÜNDÜZ r Ana ilk orta lise kısımlannı havidir. Fen ve edebi yat kollan vardır. tlk sınıflardan itibaren ecnebi lisam mecburidir. Açılan şubeler dolayısile Münirpaşa konağı ancak erkekler kısmma kâfi geldiginden bu sene kızlar kısmile ilk kısma, Münirpaşa konağı karşısında leylî bir Üseye lâzım olan bütün müstemilâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmmda ted risat ayn bir talim heyeti tarafından vapılacaktır. Münirpaşa konağının kâfi gelmemesi yüzünden geçen sene Çar sambadaki şubeye naklolunan ilk kısım veni binamıza almmıstır. Carşambada da ayrıca ilk kısım vardır. Neh arî talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsile naklolunurlar. Kayid muamelesine başlanmıştır. Hergü n sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530 11 inci ve 8 inci sınıflann bütünleme ve engel sınavla rı 1 eylulde başlıyacak ve 8 evlulde bitecektir. Diğer sınıflann smavlan 8 evlulden 17 evlule kadar sürecektir. Kumbârâi biri ÇİZİR İStİklâl ÜSeSİ direktörlüğünden: îlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. Eski talebe ylulün onuncu gününe kadar gerek mektubla gerek mektebe başvurarak kaydını yeniletmelidir. Eski talebenin eylulün onundan sonra müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 Sekizinci ve on birinci sınıflann bütünleme ve engel sınavlan eylulün birinde, diğer sınıflann eylulün yedisinde başlıyacaktır. 6 îstiyenlere mektebin kayıd şartlarını kildiren tarifname parasız gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 1 2 3 4 i Z Mi R OZEL Gündüzlü ve yatılı Birinci devre ikinci devre Resmî liselere muadlldlr. îzmirin en değerli öğretmenleri tarafından idare edilen ve lisana mühim bir mevki verilen ciddî bir tahsil ve terbiye kaynağıdır. Yatılı yülık ücret 3 taksitte 200 liradjr. Memur ve mütekaid çocuklanndan % 10 kardeş çoH ^ ^ H H ^ ^ ^ H M cuklarından % 15 tenzilât yapılır. ^ H i Kayıda d e v a m e d i l i y o r . • • ^ ^ • • • • m ^ ^ • G E C E L G U N S E L K EKK Y U C A Ü L K Ü L İ S E L E R İ OT USE Z RE I RA Kuranı, Direktörü: NEBiOGLU HAMDİ ÜLKÜMEN Resmî Okullara rouadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. îstiyenlere mufassal tarifname eonderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Teleton : 20019 ESKİ FEYZİYE (Eski: İNKILAB) Kız ve Erkek IŞIK iSfANBUL NIŞANTAŞI LİSESİ Geceli Gündüzlü Memleketimizin en eski hususî lisesidir. Ana, îlk, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat kollan vardır. İstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kavid için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. îstivenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 ZIBAAOANKftSI Silifke J. Okulu Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından: 1 EksUtmive konulan iş: (175000) kilo ekmektir. Tahmin bedeli (38375) Jirt olup muvakkat teminat miktan (1378) liradır. 2 Eksiltme kapalı zarf usulile 1 eylul 1937 çününe raslıyan çarşamba günü saat onda Silifke Jandarma Okulu binasında toplanan Komisyona t t rafmdan yapıiacaktır. 3 Ekmek için konulacak unun ve ekmegin evsaf ve şeraiti okul salo» nunda asılıdır. İstivenlere bedelsiz verilir. 4 Eksı'tmive gireceklerden kanunî ikametgâh ve ticaret odalannda kayidli olduklanna dair vesikaîar aranacaktır. 5 Eksütmive gireceklerin muvakkat teminatı için sandık makbuzu veya banka mektublarile teklif mektublarım kanunun tarifatı dahilinde ve kapalı zarf ıçmde ihale saatinden bir saat önce Komisyona vermeleri lâzıra • dır. Bu saatten sonra verilecek mektubların kıymeti olmadıgı ilân olunur. (5208V TÜRKİYE CUMHURIYE1İ Denizyolları İşletme Direktörlüğünden: Üsküdar Bölge Tahsil Direktörlüğünden: Hazinei Maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere îstanbul meb'usu Ali Rızanm eşi Medihaya 10760 lira bedel mukabilinde ihale edilen Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Şifa sokağında kâin 13 sayılı bina 6423,24 lira müterakim borc için tahsili emval kanununa tevfikan müzayedeye va zedilmiştir. İhalei evveliyesi 20/9/937 pazartesi günü saat 14 te Kadıköy kazası îdare Heyetinde icra kılınacağından talib olanlarm % 7,5 pey akçelerile birlikte mezkur kaza kaymakamlığma müracaatleri. (5687) zmîr Fuarı münasebetile Ankara Vapuru Eylulün ikisinden itibaren Fuarın açık bulunduğu müddetçe otel olarak zmirde kalacaktır. 3ir gecelfk yatak ücreti: Birinci mevkide «Lüks kamara haric» 125 150 kuruş İkinci mevkide 90 > Üçüncü mevkide 70 > Yemek ve içkiler nefis ve ucuzdur. Gemide yatmıyanlar da lokanta ve kazinodan istifade edebilirler. Bu müstesna fırsatı kaçırmaymız. (5649) l Devlet Demirvofları İslel^e Ummn Müdorlaginden Beyoğlu Tünelbaşı Yeniyol ALMAN LİSESİ • •• ** w% * w »#• devreli Lise Ticaret mektebi Almanca o£renroek için ihzarî sıoıf DERSLERE 9 EYLUL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR Kayıd muamelesi 1 evlulden itibaren her gün saat 8 den 12 ve kadar lüfus teıkeresi, aşı kâfcıdı, sıhhat raporu, 4 fotograf v e m e k t e b tasdikjame veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaet veya 49486 ya telefon edilmesi. Devlet Demiryolları birinci isletme mmtakasında aşasıda mevkileri, tarları ve muhammen bedıelleri vazılı Balast her taş ocağı için ayrı ayn kapalı zarf usulile münakasava cıkarılmıstır. Eksiltme 10/9/937 tarihinde cuma günü saat 16 da Haydarpaşa garı binasmda Birinci Isietme Eksiltme Komisvonunca vapılacaktır. İsteklilerin eksilt me sartnamesinde vazılı muvakkat teminat mektubu, evrak ve vesaikle teklif mektublarını eksiltme günü nihayet saat 15 e kadar Komisyon Reisliğıne vermis olmaları lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarında asağıda vazılı muhammen bedellerden vapacakları tenzilâtı avrı avrı kavdetmeleri icab eder. Sartname ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol Bas(5511) müfettisliğinden alınabilir. Taş ocağının mevkii BEYNELMiLEL DAiMî İLK SERGi Her 1 1 2 1 eylul 1937 türlü malumat ve izahat için Galata, Frenkyan hanında BEOGRAD thale Metre M* tahmil edilecek mikâbı Gcreh'le bhlikte miktar ihzan vagonda teslim B. Kr. M. Mk. nri1 Kr. Muhammen bedeli Mu»akkat teminat D A B K O V i Ç ve Şki Lira Kr. Lira Kr. Jıvas İskân Müdürlüğünden: Gemerek nahiyesinde ve bu nahiye civannda yapılacak t Şarkışlanın îman 910 goçmen evlerinin kısım, kısım, köy, köy, gruplara ayrılarak iha;sı hakkmdakı Sıhhat Vekâletinin emirlerine dayanarak aşağıda gösteri•n koy ve grupların kapalı zarf usulile 16/8/937 den itibaren 31/8/937 salı anu saat dorde kadar 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. « İ i 7 " , . L İ S a n l l 1 k ö v ü n d e 5 0 t e k 50 Çift kârgir evlerin muhammen bedeli • JÖ51) hra 50 kuruş. Muvakkat teminat miktan (4942) lira 8 kuruştur v , ^ n £ a " k Ö 1 k ö y ü n d e 3 0 t e k v e 3 5 çift kârgir evlerin muhammen be3lı (49095) iıra 65 kuruş, teminat miktarı (3683) lira 73 kuruştur. » o L T ^ 0 0 1 ? , 1 k ö v ü n d e 1 8 t e k 2 5 ? i f t k â r £ i r evlerin muhammen bedeli icJZöb) lira 19 kuruş ve muvakkat teminat miktan (2496) lira 39 kuruştur. «/ilrı* ı k 8 v f i n d e 2 4 t e k < 2 4 ç i f t k â r f i i r e v l e r i n muhammen bedeli İ5448) hra 72 kuruş, teminat miktarı 2658 lira 65 kuruştur. 5 Tekmen köyünde tek kerpiç 20 evin muhammen bedeli (10559) ra 80 kuruş, teminat miktar 791 lira 99 kuruştur. n a h i v e ı6v~7OcGerneTek merkezinde 166 tek kârgir evlerin muhammen îdelı (86333) lira 28 kuruş, teminat miktan (5556) lira 66 kuruştur. 7 , • Ye,J&™ G e m e r e k nahiye merkezinde 83 çift kârgir evin muhamen bedel; (79426) lıra 85 kuruştur. Teminat miktan (5121) lira 36 kuruştur. 8 Ve gene Gemerek nahiyesi merkezinde 84 çift kârgir evin mu ımmen bedeli (80383) lira 80 kuruş, teminat miktan 5269 lira 19 kuruştur. 9 Talibler plân, fennî ve idarî şartnameleri görmek için tatil günrınden maada hergün Sıvas, îstanbul, Anakar, Kayseri ve Samsun İskân udurluklerine müracaat edebilirler. 10 2490 savılı kanunun hükümlerine göre eksiltmiye iştirak edecekrın vukarıda vazılı günün muayyen saatinden bir saat evveline kadar zarfrını Sıvas Vilâyetindeki Komisyona vermeleri lâzımdır. (5506) 1 Klm 184 Havdarpaşa Es ki sehir. 2 Klm. 186 194 Havdarpaşa Eskisehir. 3 Klm 217 226 Haydarpaşa E<=kisehir. 4 40, 000 Eskişehir Afyon 5 Klm. 479 Eskişehir Ankara vapur acentasına müracaat edilmesi. Telefon: 44708. 10000 15000 150 15P 162 162 147 138 157 16200.00 24300 00 22050.00 24840.00 7850.00 1215 00 1822.50 1653.75 1863 00 588 75 Naf la Teknik Okulu Müdürlüğünden: 1 Kapalı zarf usulile eksütmive konulan iş: îstanbul Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik Okulu tedrisat binasında şarntamesine göre yapılacak hedmıyat, çatı inşası, betonarme döşemeler, su ve elektrik tesisat ve teferruatıdır. 2 Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki saat evveline kadar mektebimizden alınacak irsalive ile Yüksek Mühendis mektebi Muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 82 kuruştur. 3 Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Yüksek Mühendis Mektebi Muha sebesine yatırılacak ola*n 237 kuruş bedel mukabilinde almacak makbuzun ibrazı şartile mektebimizce verilir. 4 Eksiltme 20/9/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Gümüş suyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğinde toplanacak olan Eksiltme Komisvonunda vapılacaktır. 5 İsteklilerin teklif mektublarım eksiltme saatinden bir saat evvel Yük sek Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmee. 6 Eksiltmiye girebilmek için Nafıa Vekâletinden alınmış ve en az 30.000 lira tutarrnda betonarme bina inşaatı yaptığına dair müteahhidlik ve sikası ve cari sene Ticaret Odası belgeleri bulunmak lâzımdır. (5616) 15000 135 18000 126 5000 145 Devlet Demirvollan birinci işletme mmtakasında Dil iskelesi istasvonu civarında kilometre 54 4 600 ocağından aşağıda miktan ve muhammen bedelleri yazılı Balast ve Blok birden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl mıstır. Eksiltme 10/9/937 tarihinde cuma günü saat 16 da Havdarpaşa garı binasında Birinci tşletme Eksiltme Komisvonunca yapılacaktır. İsteklilerin Eksiltme sartnamesinde vazılı muvakkat teminat mektubu evrak ve vesaikle teklif mektublarım eksiltme günü nihayet saat 15 e kadar Komisyon Reis (5532) liğine vermiş olmalan lâzımdır. ihzaratin CÎDSÎ thale edilecek miktar m3 Metre mik'abın vagonda teslim Muhammen Muhammen bedeli bedel Kuru; Lîra Kr. Muvakkat teminat Lira Kr. r Dr. NIŞANYAN ı I Hastalannı hergün akşama kadar I I Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanın I I da Mekteb sokak 35 No.li muaye I nehanesinde tedavi eder, J Sahtb ve BaşmuharTin. Yunua Nadi Umuml neşrit/att idare eden Yaa Müdürü: Hikmet Munit 1 Birinci sınıf bl nk îkinci » Üçüncü » Moloz taşı Balast 3500 3000 2500 2000 3000. 260 210 160 90 113 24650.00 1848.75 Cumhuriyet matbaatt

Aynı gün çıkan diğer gazeteler