2 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 10

2 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURIYET 2 fcylul 1937 l ™ " ™ ^ ™ " ^ ™ ^ ^ " K EKK Z RE I Y U C A U L K Ü LiSELERi (Eski: İNKILAB) G E C E L G U N S E L " ^ " " ^ " USE Kuranı, Direktörü: NEBiOliLU HAMDi ÜLKÜMEN Resmî Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. Istiyenlere mufassal tarifname sronderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 Yat.ı. BOGAZİÇİ LİSELERİ Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde : Ana • İlk Orta Lise sımflan Eski FEYZiATi Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifname gönderilir. Arnavudköy tramvay caddesi: Çifte saraylar. Telefon 36.210 ilk kısımdan itibaren yabancı diller ESKi FEYZiYE Kız ve Erkek IŞIK JSfANBUL NIŞANTAŞI LiSESi Geceli Gündüzlü 1TE/RİN NİSAN Memleketimizin en eski hususî lisesidir. Ana, tlk, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat kollan vardır. îstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kayid için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tstiyenlere mekteb tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu TAM SINIFLI LİSE derslere 8 eylulde başlanacaktır. Yeni kayid muamelesi cumartesi ve pazardan maada hergün ya pılmaktadır. Beraberinde getirilecek evrak: 1 Nüfus tezkeresinin noterden musaddak bir suretL 2 Sıhhat ve aşı raporlan. 3 3 aded fotoğraf. 4 Evvelce bulunduklan mek teb şahadetnamesL Musevi Lisesi Beyoğlu Tünelbaşı Yeniyol KIZ v A I M A M e EKK A L M A N RE Tam I I C E C I ve Ticaret LI3C3I mektebi devreli Lise • Ticaret mektebi • Almanca oğrenmek için ihzarî sıoıf DERSLERE 9 EYLUL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR Kayıd tnuamelesi 1 eylulden itibaren ber gün saat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mekteb tasdikoame veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaet veya 49486 ya telefon edilmesi. Satılık Arsa Nuruosmaniye Şeref sokağında köşebaşı 9X17 eb'adında bir arsa ehven fiatla satılacaktır. Çemberlitaşta nalbur Bay ömere müracaat TOM İTALYAN LiSESi VE TiCAKET MEKTEBİ TOM SOKAK Kayıt muamelesine Eylulün birinci gününden itibaren saat 10 12 de yapıimaktadır. BEYOüLU Devlet Basımevi Direktörlüğünden: n n n ı HER AVIN BİRİNDE Gi/EMİZDEN PARANIN FAiZiNiAL TCRK TiCARIT BANKA/1 Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: Kadıköy kazasının kadastrosu yapılacaktır. 2613 numarah kadastro ve tapu tahrir kanununun 8 inci maddesi muci ~ bince keyfiyet gayrimenkul sahiblerince de malum olmak üzere ilân olunur. «3089» (5775) ROMANYA SEYRÎSEFAİN tDARESl Hareket edecek vapurlan LÛCEAVA vapuru fl eylul pâza^esi* saat 11 de (Pire, Malta ve Marsilva) ya.. ALBA JULtA vapuru 7 eylul salı saat 17 de (Kösterice, Sulina ve Kalas) a. Brüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzüâtlı fiatlarla müttehid bilet • ler verilir. Bütün Romanya, Polonya ve Tuna limanlan için ve Türkiye Romanya hükumetleri arasındald itilâi mucibince merkez! ve şarkî Avrupa için tenzilâth fiatlarla eşyayi ticariye sevk ve nakledilir. Fazla tafsilât için I. Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Cibali fabrikasmın mamul tütün ambarları duvarlarına şartna mesi mucıbince pazarhkla ahşab lâmbri yaptırılacaktır. II Pazarhk 13/IX/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacattır. III Keşif bedeli 1072,50 lira, muvakkat teminat 80.44 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. V Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5644) Muhammen bedeli Teminat akçesi Baskı sayısı Kitabm adı muvakkat Lise: 416 66 1250 lira Hendese 15,000 I kemesindent 250 00 10,000 750 » Biyoloji Davacı Ayşe Fıtnatın Beyazıdda Mer Cebir 433 33 10.000 1300 250 00 10,000 canağa mahallesinde Fuadpaşa cadde Hendese 750 566 66 15,000 1700 sinde 29 numarada mukim Yusuf, Os Cebir Yukarıda adı, miktar ve tahminî bedellerile teminatlan yazılı (5) nev'i man, Tahir ve tstanbul Vakıflar Baş kitabın baskı işleri her biri a y n bir iş olarak açık eksiltmiye konulmuştur. müdürlüğü aleyhine açtığı izalei şüyu İhale 16/9/1937 perşembe günü saat 15 te Devlet Basımevi İdare Komisyo davası müddeaaleyhlerden Yusuf, Os nunda yapılacaktır. İsteklilerin bu kitablar nev'inden bir okul kitabım muvaffakiyetle neş man ve Tahirin ikametgâhlarmm meçretmiş olduklarını bildiren belgeleri ve işleri göstermeleri ve 2259 sayılı ka , kwl olsnası hasebile gıyablannda icra nttnun ikincı maddesi mucibince lâzım gelen teknik ehliyetini haiz bulunduk >' kılman duruşmaları neticesinde: Beya lannı mahallî Ticaret Odasından alınmış bir mektubla isbat etmeleri lâzımdır. Şartname ve diğer tafsilât Devlet Basımevi Direktörlüğünden alına adda Mercanağa mahallesinde Fuadpa bilir. (576iy şa sokak ve caddesinde 29 numaralı bir kıt'a arsanm şüyuunun izalesine 6/7/ 937 tarihinde karar verilmiş olduğun dan ilân tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyizi dava etmedikleri tak dirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği hüküm hulâsası tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (34930) Sultanahmed birinci sulh hukuk mah GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM Ankara Mektebleri Cinri Mıktan NEOKALMİNA Satınalma Komisvonundan: Mfinakasa Tarihi 20/9/937 15 pazartesi 20/9/937 15,30 pazartesi Muhammen Muhammen YSzde 7,5 bedeli Teminati Fiatı Lira Kr. Lira Kr. Kuruş I Şartnameleri mucibince satın alınacak 3 aded sigara makinesi ka palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. II Muhammen bedeli 30,000 lira, muvakkat teminat 2,250 liradır. III Eksiltme 12/X/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Inhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. IV Şartname 150 kuruş mukabilinde hergün yukarıda adı geçen Komisyondan ahnabilir. V Münakasaya girebilecek makineler «Molens», «Standard», «Müller» fabrikalan makineleridir. VI Mühürlü teklif mktubu, kanunî vesaik ve vüzde yedi buçuk te minat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Komisyon Baskanlığuıa makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5534) I Şartnameleri mucibince iki aded sigara paket makinesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. II Muhammen bedeli 18,000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. III Eksiltme 12/X/937 tarihine raslıvan salı günü saat 11 de Kabataşta tnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler parasız olarak yukanda ada geçen Komisyondan alınabilir. V İdarece «Yagenberg» makine ahnması mütesavver olup münaka • saya girecek makine «Yagenberg» dir. Münakasava iştirak etmek istiyen başka firmalar fiatsız fennî tekliflerini münakasadan 15 gün evvel tetkik edilmek üzere înhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifleri nin kabul olunduğuna dair vesika almaiarı lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve eksiltmiye iştirak vesikasile % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Komisvon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 1 Şartnamesi mucibince 250,000 metre düz beyaz kaneviçe pazarhkla satm alınacaktır. 2 Pazarhk 17/IX/937 tarihine raslıvan cuma günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 4 İsteklilerin pazarhk için tavin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Konvsvona gelmeleri ilân olunur. (5790) I Şartnamesine tevfikan 4 ü 62 X 84 ve 4 ü de 63 X 96 eb'adında olmak üzere 8 aded Lito taşı pazarhkla satın alınacaktır. II Pazarhk 17/IX/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubedea ahnabilir. IV Isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5737) Galata Yolcu salonu karşısmda Ta • ilflnları hirbey hanında tstanbul umumî acentahğına müracaat. Telefon: 4944949450 Konyada Sillede yaptırılacak 6 aded bina kapalı zarf usulile eksiltmiye ko nulmuştur. Şartname ve plânları Kon yada Kolordu ve Istanbul, Ankara Le vazım âmirlikleri Satınahna komisyo nundadır. Her altı binanın toptan ke şif bedeli 16693 lira 56 kuruştur. İlk teminatı 1252 liradır. Kapalı zarfla ek siltmesi 14/9/937 salı günü saat 16 da Konyada Kolordu Satınalma komisyo nunda yapılacaktır. İstekliler 14/9/937 salı günü saat 15 e kadar teklif mektublarını Konyada Kolordu Satınalma komisyonu riyasetine gönderecekler ve yahut verecelkerdir. Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilemiyecektir Talibler tutarı 16694 lirahk iş, yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden veya Nafıa müdürlüklerinden vesika göstermeğe mecburdurlar. <318> <5634> Haricf Askerî Kıtaatı 1 KAŞE Yerli kok kömürü 2457 ton Kriple kömürü 290 ton 2800 2200 68796 00 6380 00 5159 50 478 50 1 Komisyonumuza bağlı yatıh okulların ihtiyacı olan miktar, muhammen bedel ve ilk teminati karşılarında yazılı kok ve kriple kömürleri ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/9/937 pa zartesi günü saat 15 ve 15,30 da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapı İctır GRİPlft sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır. En şiddetli baş, diş, adale ağrılannı, üşütmekten mütevellid bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. İZMİRDE Memleket hastanesi mütehassısı dahiliye 2 Eksiltmiye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Komisyona gelmeleri. , . 3 îsteklilerin teklif mektublarmı 2490 sayılı kanun hükümlen daıresinde ihale saatinden bir saat evvel Komisyona makbuz mukabilinde ver meleri ve sartnamesinî görmek istiyenlerin Mektebler Muhasebeciliğinde Ko(5781) «307b mis\on Kâtibine müracaatleri ilân olunur. Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 937 938 ders den «22» eylul 937 Kaydolmak ve mak üzere hergün senesi için almacak talebenin kayıd muamelesi «1» eylulakşamma kadar vapılacaktır. daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil şünleri harıc olsaat 9 12 ve 13 16 ya kadar mektebe müracaatleri. (5504) Dr. CELAL YARKIN Pazardan maada hergün 3 ten sonra muayenehane: tzmir, Ikinci Beyler sokak No. 65. Tel. 3956. Evi: Goztepe 1018 Yalı Tel. 2545 Zayi İstanbul İthalât gümrüğünde 4085 No ve 14/11/36 tarihli beyanname ile muamelesi yapılan S. marka 4118/22 No. 5 sandık için alman 666 lira 48 kuruşluk depo makbuzu zayi olmuştur. Yenisi almacağından diğerinin hükmü yoktur. Ayvansaray Kumaş fabrikası Mihael Çikvaşvili | İstanbul Vakıflar 1 • 61 121 • Direktörlüğü İlânları Perşembe Cuma Cumartesi Hayrat Hademesî \ Icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 60 120 ve daha yukarı 2 eylul 937 3 » 4 » > İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Tophane P. T. T. Merkez binasınm keşifnamesi dahilinde tamiri açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 10/9/1937 cuma günü saat 14 te Büyükpostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlügünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1842 lira 51 kuruş, muvakkat teminat 139 liradır. Taliblerin mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumî, hususî ve fennî şartnameleri, proje keşif hulâsasile buna ilişik diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde idarî kalemine ve eksiltme gün ve saatinden bir hafta evvel istanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaatle en az bin liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair alacaklan fennî ehliyet ve Ticaret Odası vesikasile birlikte Komisyona müracaatleri, (5550) Pazartesi 6 eylul 937 1 50 Eytam ve Eramil 8 » Çarşamba • 100 51 1 0 »» Cuma 101 • 250 1 50 7 eylul 937 Salı 51 daha 9 » > Perşembe Mütekaidın yukarı Hayrat hademesinin eylul 937 maaşlarile Vakıflar Idaresi veznesmden maaş alan eytam ve eramil ile mütekaidinin üç a.ylık maaşları yukarıdakı tarihlerde hizalarmdaki numaralarına göre verilecektir. (5770) Askerî Liseler Müfettişliğinden: İnegöl Belediye Riyasetinden: înegöl içme suyunda ilâveten yapılacak k>sma lüzumu olan 20 santim kutrunda 300 metre pik borunun Mudanya iskelosine teslim edilmek şartile 23/8/ 1937 tarihinden 13/9/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 ya kadar 20 gün müda«*îe eksiltmiye konulmuş olduğundan talib olanların Inegol Be5 7b ledave Riyasetine müracaat eylemeleri ilân olunur, ? > Sivil liselerde ikmali olup ta ikmalde muvaffak olacak okurlardan bir miktar talebe imtihanla askerî liselere alınacaktır. Yüksek sınıfta olanlar tercih edilirler. Talib olanların şimdiden müracaat ederek evraklarım tamamlamalan lâzımdır. «327» (5558)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler