30 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

30 Eylül 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve wt ahsiin | Gidene tariz, gelene Ispanya hâdiseleri |; yaranma hastalığı : . . rejiminin gazetecilerine düşen Milletler Cemiyetinde gidenin büyük hizmetlerine teşekkür, gelenin Asamble siyasi komisyonunda Delbos mühim muvaffakiyetlerini temenni etmektir nutuk söyledi, İtalya Nyon anlaşmasına girdi ve ten elini K. ATATÜRK Ekselâns Reisicumhur Atatürk ANKA! Milli matemimiz münasebetile ekselânsınızın ee etmek lütfun- bulundu; ağu patiden devka : teşekkürlerimin arzına e eylerim. « mekteb gemisi geliyor Gidene hücum, gelene yaranma... 30 edilmiş sonra le gemisi satırlar arasında mektubu | Muallim tayinleri bankalardan mektubların esasları kararlaştı rin tayinleri yapıldı 29 — Bu mektublar kaydedilmesi üzümü dirde bu mektublarına bu lik id bir e Meke e ——— 5 iken (enini ve kefalet meli a yağmurlar aştarafı 1 #nci sahifedel sert yapmış Ankara Müzik Öğretmen Okulu ka Direktörlüğünden: PARİS BORSASI bir Danimarka, 7 6 İngiliz, 1 İran, 3 3 Maci 14 n İmari, ariye, * Daş ve 2 5 Sasının isi

Bu sayıdan diğer sayfalar: