30 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

30 Eylül 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkkuşu filosu Elâzizde Sahibinin Sesi artistlerinden Meşhur FİKRİYE Her maş en ye ve arkıları NOVOTNIDE Dünya cenneti akşam, bütün sporlarındaki Türkiye © ve İstanbul birinciliklerini kutluladılar biri, ge - Akçal ape urun bir a altı kilometre mesafeden getirilecek içme suyuna aid ke- ile ea Sapma İİT gününden itibaren aradaki tail günleri sayılmamak özee müddetle eksiltmiye k alıma ea veri Ge nimel Giz e pazı vi dair olan falimatnamenin 6 nci maddesinin bütün fıkralar Göre a, ve ikmal elekt —Gene bu talimatname mucibince yapılması icab eden diğer hu « sura Gb bm lanai 4 — Bu işi yapmak istiyenler tekliflerini birinciteşrin aymın altıncı çaramıba günü sat 18 xa kadar Arabkir Bel e esine hldirecklerdir. teklif Komisyonca muvafık takdirde istekliye MR verecek ve icab eden teminat andan sonra kat'i ihalesi ya « pılacakır. Bu işi yapacakların eliet kâğıdı ibraz etmeleri mecburidir Yapalı Mİ me e pak Saat 16 da hareket etti. Filo md. İl Bl b dani anak ni istiyenlerin Belediyemize etmeleri ilân olunur. Başvekilinin bekle- bir nutku nen GEVŞEKLiGiNE EN MUESSİR FORTESTiN' ve dinclik verir. Böle Manisa —...— İtalya, Nyon anlaşmasına resmen girdi 461 kuruş mukabilinde Manisa günü saat on birde Ma- mizahı Lik maçları 12 kulüb de iştirak edecek Alacahöyükte tetkikat Baş ve diş ağrısı ıstırabların en müthişidir de bugün elime geçti Güzel ve ümidile yazı; en çok başi şilan id üne arzudur. bir futbol maçi En vi in ağrılarını indirir. GRİPİN Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser ki kulübünün Her SEHER VAKTi Birkaç vecize ind “eğ alınabilir. için / dikkat. Taklidlerinden elde mevcud ile çaldı; kendisi Pennwitz'in çalışma odasına kalkmıştı. Sai ii bir ve gidiyorsunuz? diye sordu. sına. Sybil'i yanıbaşına, Me üzerine oturttu ve — e kalmamış; sigara alacax yavrucuğum, dedi, miralayın, yazi odasına va . orada biraz. — Bu kadar bahtiyarlığa inanmağa

Bu sayıdan diğer sayfalar: