30 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

30 Eylül 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İtalyan Başveki- cebhesinde yeni devri Zongultağa neler temin etli) “san Ser ad Bir hastalık ve sefalet e 1m sans ET ki tayyareleri bir! ehri bombardıman etti, mıntakası olan bu yerler - ll ba K bugün cennet : olmuştur m Komintern aleyhindeki misaka Italya girecek mi? ” Bugün memleketimizin sayıl ilhak & yarllarından şefin sulh biri olan Zonguldak Amele hası Bolşevizme vişü, yukarıda Hiikmesin eğen dabibler de ayrıca lu Yöne e wn ğıda hasta koğuş” z yi vi ii Adel ik binilir t. ; Bahar dir İÜ lira tazminat — Hükümet, sefirine 5000 parlamentodan Berliner ve bitab hatıralarına hâlâ Kalafatçılar, gibi adlarla kapıyan buhar bu vilâyetin Çünkü makineye sonfa yani (kömür) de 7 harb gemisi batırıldı artıran kıymet müracaati Bursa San'at mektebinde i Bir harbin felâketli sahneleri kömür havzasını içinde eline almıştı. ses talebeleri mektebin o he Bursa Manevralarda neşrolunan

Bu sayıdan diğer sayfalar: