30 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

30 Eylül 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/ 30 Eylül 1937 CASI sersem Lİ GÜNÜN BULMA Kiralık Apartıman 1 3 mi çer sm sıcak su, par- s m m) havi, 4 - odadan mürekkeb 4 m Üi ve sabi apartımanlar kira- LİLİ B u lıktır. Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi, 5. m 7 ml Diyarbekir icra memurluğund. : 7 ulda Jeodoryaya bor: a Hagi «ag m İ Niyazi Te Nusrat ve Mustafa- nın ae lunan Diyarbekirde kâ 1 — m un ve çeltik fabrikası yeri Boldan sağa: 1 — Parlı — (mürekkeb mi e — vasıtasının içindeki alât ve devatı açık arttı m inn İ İstanbul Belediyesi” İlânları eyoğlu, Beşiktaş, Eminönü ve Fatih Belediye şubeleri muntakala nl 1 Tirmliin 1037 tarihinden itibaren sırtta, başta ve omuzda her nevi” eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak giğinden an ya- zalı semtlerde umumi satış mahalleri kurulması münasib gi Buralarda satışlar hergün saat 8 de başlıyacak, ön Yil devam Ge seyyar satıcılar kat'i olarak 10,5 ta dağılacaklar: Her ke biri buralarda satılamaz. er) Bayanlara Ü »k yakın e ilesi nezdinde her türlü konforu havi I Üniversiteli kiraya vers Sıhhatini, ra - hatımı istiyenli vsiye e İZ hava, temiz gıda, bol güneş, ge - niş bahçe, Bakma lp deposu arkasında Muhtar Paşa konar Bu. Telefon: 22496, İstanbul Telefon Direktörlüğünden: i b İken ile 37 ton yerli uhammen İdare ihtiyı me kok kömü kapalı zarf Halle eksiltm. edel 5990 ve muvak- ya diğer vasıtalar temin etmiş olan seyyar satıcıların, eter satış yerle- Fine gelmeleri kendi ihtiyarlarına Hzalalmıştr Bunlarda yukarıda kaydedi- peşin para ile satılığa çıkarılmıştır. BL Deniz nakliy Sn ei feryadı, 3 — Dir vliyeki. miz, bir millet. let, 4 — Yokuş değil, Avustur- yada güzel dağlık bir yer. 5 — Bir renk, al. ve A i rf ik 6 — Araben e gede a şirin Di bartin mu 3— an ” Hstesi, ar bü değil, dan iü — üye a bildirmeklik, emz zn gömlek hem bakim ne ir edat, n dak hızlı çü — mana - gün. — İbedeli'mı alığı, 9 — Çok değ ayan klan bul beşe kadar, iŞ any ii muhamı miş besini ii 18/11/937 iritide an pe Diyar - iresinde yapılacaktır. İkin- ene yüzde yetmiş beşini 2200 numaralı kanun nazara 1 — Şartname 12/10/937 tarihinden itibaren herkese açıktır. — Bu gayrimenkul üzerinde bir hak| iddia edenler ve ipotek sahibi alacaklı. “ İiçinde icra dairesine müracaatleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit si - İrini Paylaş ma bedelinden haric tulacı 3— fazla malümat almak isti - m sifizi numaralı dosya ile da- iremize müracaatleri. , 4 — Ferağ, tellâliye müşteriye ve di- e aid olduğu ilân olunur. (313) Kıymetli bir Kürk Sandal Bedesteninde 1-10-937 cuma günü müced- ded ve gayet kıymetli bir Kürk manto müzayede ile satılacaktır, Beyoğlu Beşinci ob Vekâleten Tavşanlıda Hamidabad, Dı İlrindiki krom adörlerinle me si, satılması ve teferrüatı hakkınd. maden kömürü taciri Konstantin Aba - eidise Tavşanlı a e gm vekâletname vermiştim. ül Tüzum üzerin: Kondantln 4 Abaridii ve. kâletten azil ve keyfiyeti azli de Noter vasıtasile kendisine bildirdiğini | besttirler, a, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan ve yahud seyyar mt ehe inler rl takdirde bunlar hakkında umuru Belediyeye mü allik al wu dairesinde takibat yapılacaktır. A A malümu olmak üzere ilân olana. (Seyyar satıcıların toplanma yerleri) GALATA NAHİYESİ .— Arabeami mahallesi Mahkeme sokağı sağlarken İakgeğne EE diklı Yarasa, Beytül. ia Si işaret sokaklarının başındaki arsa 3.— Cihangir Gü nesli sokak Belediyeye aid arsa 4-— Cihangir Kristalpalasın sie Cihangirpalasın kar « şısındaki in 5— Galata Beyazıd sokağı 6— Kuledibi Şimşir sokakla Portakal sokak birleştiği bay» ram yeri denilen arsa 7 Lülecihendek Kocaali sokağı elektrik fabrikası tramvay durak yeri karşısındaki arsa. MERKEZ NAHİYESİ 8— 'Tomtam mahallesi Çukurcuma meydanı 9.— Kalyoncu mahallesi TAKSİM NAHİYESİ 10— Cihangir mahallesi Hamalbaşı Korniş sokak s Güneşli sokakta Cihangir C, arkasındaki meydanlık Belediye Sal, Burası Çocuk bah- çeri yapıldığı takdirde » Güneşli sokak başım. daki Belediye 11.— Gümüşsuyu mahallesi & Ayazpaşa meza ida oürileri meydan Beledi. ve e lane 12— Şehldmultar, Kocate- Valdeçeşme C. (Belediyeye si& yol) Bül önü mahallesi 13— Alemdağ, Çayır ve Cedid sokakları arasında e) 68, 64, 66 eği ii arsalardan hâsıl olma . Karta Juş bel pilinien binası arkasında ve Küçükakarca başındaki meydan henüz sa- 14— Eskişehir, Yenişehir, Hacıahmed mahallesi Madığının üçüncü şahıslarca" bilitimesi için bayii ilân olunur, İstanbul ve > a Kayseri hanında ee Mehmed Muhiddin Kapanış Sterlin 0.7875 — 0.7895 Dolar 23.0325 23135 | Frank 4. 18.0416 Liret 4.6767 470 | Belçika Fr. 87.025 B744 Drahmi 34310 BAU İsviçre Fr. 1.6942 64— | va 14260... 1.4225 Florin 22.5120 2262 | Eron Çek 418 20 Şilin Avusturya | 115425 1160 | Mark 19632 — 19725 Zloti 41735 41936 | Pengo 3.0810 4— Le z ii icra memurluj ai ünyanın Gergeme köyünden Kes - m ir muhacirleinden. Veli oğ- — ii ergeme kö; > ek Hacı tarafından Hacı oğlu E- e Mehmede ciro edilmiş Mas İn 32 nu maralı bir kat'a sen üre Si 10/2/928 taribli bir kıt'a a: ei a i çağımız gibi hıkkınızda cebri icraya de- kuruş murisiniz Veli oğlu Demir ve De- mir oğlu Velinin borcu olup bu miktarı bu gazetenin neşri tarihden itibaren 1 gün içinde masrafile ni Di niz ve bir itirazınız varsa 10 gin için nde bl meniz, irani etm. ari u ödemi ei lira ii ot içinde mal beyanında mal Beyanında bulunı zyik oluna » vu bulunmanız, dığınız takdird nma olunacağı tebliğ olunur. (312) Büvükada Sanatoryomu ağ bir iğ 2 hastabakıcı ve 3 yanlı Si > a5 yale 2150 O 2450 İlbay: deme aranıyor. Sanatoryom | TİKRAZLAR min bonservislerle müracaat - | Acılış o Kapamssl|; | Türk berer pe La le — . . adeli 134 ii » yn 13.725 o 13.725 ASAŞ cüzdanı Veleli 13725 (o 1345 Mededli köyünden İbrahim oğlu yi İstikese "inni 96.50 96.50 va len muhassas 37 kuruşluk maaşıma aid K J zayi et- İstanbul altıncı icra memurluğundan: | tiğimden yenilerini alacağımdan Dairemizin 936/397 bir boredan dolay ge paraya çevrilmesine Kar: > lan hilmi clmadığm ederiz. meli Mededli siri Ali kızı aded Norge bar buz in TAA zi per: Bünyan icra memurluğund o Bünyanın Gergeme köyünden Kes - lu cak memurumuza müracaat - a leri ilân olunur. (306) Dr. Hafız Çemal | 'azardan ve günlerde öğledi eli ol Demir Ger karısı Fatma, ez zı Hamide, oğulları a Ali ve m han tai lr Büny: yünden Şükrü oğlu EN ei li Demi asraf im işbu gazetenin neşrinden (itibaren 10 gün içinde masra r. ödemeniz ve bir lirasını. varsa gene bu 10 gün âli saat (2' n 6 ya) kadar f: bulda DONU la (104) numaral hufusi kabinesinde -hastalarını eN ili eminiz a e bu e Sah, cumartesi nız, aksi takdirde Mele e oluna- günleri 18 a eşleri hak bikac mi sustur. Muayönehi are dmc İNAN hibi maltipa değil, ŞİŞLİ NAHİYESİ 15— Çümhüriyet mahallesi Şişli Şifa Yurdu önündeki, asa Ergenekon 416 Pangaltı C. Tayyarecifehmi sokağı başı, 11— Meşrutiyet caddesi Kinin” Madalyon sokağile e .— Kurtuluş mahallesi Kurtlar ç Sahin sokağı Başı 5— Feriköy Feriköy Evronoszade eski Rum Kilisesi Ön ağı 20— Camiikebir mahallesi O Dörtkuyu karakol arkası 21 — Kahyakethüda, Çatma. “Âşıklar mezarlığı mescid Süruri ma- allesi 22— Küçük ve Büyük Küçük Piyaledeki bakkal Hakkının yanında- Piyale mahallesi 23.— Hacıhüsrev, Telli "hamamı karşısındaki halt arsa E Di Üçüncü İlkmekfeb arkasındaki emlâki Be- Bad: lediyeye aid arsalar, danarkası lale HASKÖY NAHİYESİ 25— Hasköy göaballesi iv C. polis noktası ittisalinde er ai pi Ken C. 122 sayılı arsa Sütl Karakaş C. Akaretler ittisalindeki Belediye arsası FATİH DAİRESİ (6 li satıcıların toplanma yeri) şan AmiyEsi işine ei arsası den il yz karşısındaki meydan, çeşme nihayetindeki arsa Yağlama meydanı d A N Çorrahpaşıda Kasabbaşı sokağile yanındaki arsa Meler meydanı Etyemezde Şeyhülharem sokağı Da e meydanlığı Şulumanastır meydanlığı Kazlıda Cami s 4— semer NAHİYESİ Topkapıda Paşa meydanı Taşmektebde Kalburcu Mehmed sokağı Denizaptal Suterazisi soku mey Taşkasabda Samipaşa Ahmediye caddesi Vetada Kırkçeşme mey: Haydarbey a nihayetindeki meydan kpek ei Ramide Bosna caddesi Defterdar cami Miz öl Babalar esi ÖNÜ DAİRESİ (Seyyar satıcıların toplanma yerleri) ALEMDAR NAHİYESİ Sultanahmed camisinin Çarşamba pazarı karilar duvarı ta rafındaki düzgünlükte. 2— e sokağı Möllateneri sokağının kesildikleri yer ki içtihad apartımanının e yanı 3— Krş camisi ve hamı e kahveler sırası ve kâra- z kol e Nİ e teminat 449.25 liradır. mesi Anar pazartesi günü saat 15 te Mü- ürlüğümüz merkez GE Satım Komisyonunda ii Yaladı artan hergün di yele zle le görü ler muvakkat te - ninat makbuz mektubile beraber 2490 sayılı kanun mucibin ibrazına mecbur bulundukları evrak ve vesaikle resmi gazetenin nf da Tih ve 3845 sayılı nüshasında münteşir talimatname dairesinde ahhidlik vesikası ve de klif mektubunu muhtevi kapalı zarfların © iri “il 14 e kadar mezkür Komisyona tevdi etmelidirler, (6529) Darbhane ve Damga Matbaası Müdür ürlüğünden: 80, düre 60 ton yeli i Kriple maden kömürü olmayıp 60 ton Seli maden kömürü. Ru ilân olunur. g ENEL I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü vi pr Kıymeti L E 9 47 B.5 Üsküdar Ahçıbaşı ii sokak No. 10 arsa 259 60 Mi Rum Mehmedpaşa Şemsipaşa sokak No, ları on gün e kelemie tkllerin ikale gü sürü oan KADI ei, günü sa- at 10 da Kadıköy Vakıflar Müdürlü <6610) Muhammen Muvakkat kıymeti teminatı Mahallesi Tia Ke “ira Ke 67 33 5 Üsküdar kemi Nuhkuyusu caddesi eski 167 yeni 217 at 29 59 O17 97 Üsküdar Bum Mehm edpaşa Sıraserviler ç 18/20 yeni 30 arsa, 545 60 (o40 92 — a - epi Çamlıca caddesi eski 24 maabal Yukarıda mevki ve siner vE vakıf” yerler satılmak üzere arttırma İstel ul perşembe ği Kadikör Vakıflar a ii re müracaatleri, Ankara Yüksek Ziraat 1 Enstitüsü Rektörlüğünden: 1— iyacı olan aşağıda çen Me eşya satın alın“ mak nk e an ayrı ayrı açık eksiltmeye iç 4 2 — İhale 1/10/1837 tarihine raslıyan cum: ii eği grup pa iye. terilen saatlerde Yüksek Enstitü Rektörlük binasında Komisyon odasın, pılacaktır, 3 t & Vİ de. 5 Daire Müdürlüğüne müracaatleri ilân ol 1) grup KE, 1 te Cins Aded O Beherinin fiatı kuruş * O Yekfn tutarı Jira Yatak 200 1100 2200 ğ Yorgan 200 1170 Pamuk kilo 300 165 3535 (2) grup saat 15 te Cins Aded O Beherinin fiatı kuruş Oo Yekün tutarı Jir Battaniye 100 165 1650 (3) grup sant 16 da a Cins Aded © Beherinin fiatı kuruş Oo Yekün tutarı lira Düz yemek tabağı 5 225 i ii e tabağı | 300 185 dağı 500 Sürahi 250 200 Çay bardağile tabak © 400 140 Çay kaşığı Pe m çatal, ) 10: ıçak takımı ) y 291250 —— Taksim Belediye Bahçesi —— BU AKŞAM URK — YUN. Birleşik artistleri tarafından ATINADAN NBUL (MON BEY OYNAMAK IÇIN ) © Revü Operet 9 tabi MUHLİS 2 v5 A HE l “imla “ 5— Küçük a amciya caddesi ve hamam önü ve ilerisi, $ KUMKAPI N. 8— Koska caddesile Türkeli caddesinin birleştiği yer, ü a Mitatpaşa caddesinin Soğanağa camisi önü. * Be Kadirga meydanında Sultançeşmesinin önündeki yol ser MERKEZ N. si .— Yayahatun Saddesile Darusseade sokağının birleştiği karyo Habrikası BEYAZID N. 7 10— Selimpaşa ahırları karşısındaki meydan Şirvanizade meyd 1— Süleymaniye Kimi sokağı 12— Mahrmudpaşa lr sokağı müntehasındaki çeşme ön eski Mengene mey: KÜÇÜKPAZAR NAHİYESİ 13— Vefa da Gaza polis sabit nokta binası yanı € 4. ının yanındaki boşluk, : BEŞİKTAŞ DAİRESİ j (Seyyar satıcıların toplanma yerleri) ğ BEŞİKTAŞ 4 Vee Nişantaş e in Çiner caddesinin tekatü noktası pe Ömer Rüşt radiye bayır tekatü çe Ee Kâkıdhane Pl leeile Müzbetiye o tekatü noktası 4— Spor ee Validaçeym me mı Ş— Yenimahı ği 6— ml yok Mai sokağı tekatü noktası gi Taşbasamak sokağile Cibinlik sokağı ORTAKÖY Ücyıldız sokağile Mandıra sokağı tekatü noktası b dere nihayeti Aydınlık sokağı “ön tarafı tokat. 4 KURUÇEŞME 10.— Kuruçeşme Kır caddesile eski Odalar sokağı birleştiği N. ARNAVUDKÖY ö 8 1— Arnavudköyde metrük Rum mezarlığı yeri ve civarı BEBEK 2— Manolya sokağı nihayeti 13— Küçükbebek eaddesile İbrikdar sokağı birleştiği meydan,

Bu sayıdan diğer sayfalar: