22 Aralık 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

22 Aralık 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Avnıpayı işgal eden dava Muharrem Feyzi 4 üncüde: Hikâye: Bandevu Cahid Sıtkı 5 incide: Ludendorffun hayatı Abidin Daver Ondördüncu yı! sayı: 4888 umhuri Te Her eve lâzîm iofan çok faydalı bir eserdir. ıgrai Teleıon: Başmubarrtı ve evl: 22364. TahrU heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 • 24290 246 Çarşamba 22 Blrincîkâfiuıi 1937 mahsusu imzaladı ve Başvekilimizle Meclis Reisini zîyaret etti Suri eBa5vekili Cemıl Mürdüm ün Ankara lemasları Suriye Başvekili Ankarada Japon donanması Kanton açıklarında • merasimle istikbal edildi Amerikan muhriblerile hava Cemil Mürdüm Çankayada defteri filoları harekete hazır Rumen intihabatı Hükumet partisi gene ekseriyet kazanıyor ' . MisaHziizaz Ankara temaslarında Suriye Başvekili Cemil Mürdümün Suriyeye karşı Türk samimt hissiyattm öğrenmekle Türk dostluğunun Suriye için ne kıymetli bir emniyet unsuru olduğuna bir kat daha kanaat getireceğini kuvvetle umud ediyoruz. Hariciye Vekili Dr. Aras dün akşam Suriye Başvekili şerefine Ankarapalasta bir ziyafet verdi Emre hazır bulundurulan Amerikan tayyareleri bir nümayiş esnasında Japon fabrikaları halâ yanıyor Rumen Başvekili M. Tataresco Bükreş 21 (A.A.) 72 eyaletten 40 ında yapılan intihabatm neticeleri ş,unlardır: Liberal partisî (iktidar mevkiinde) yüzde 4 ' , millî köylü partisi (muhalif) yuzde 22, «herşey vatan için» partisi Dr. Rüştü Aras (Hitler taraftan) yüzde 14, millî hırisrefakatinde refikası Ferhan Mür tiyan partisi (rasist) yüzde 8, muhalif ' a. "n\*l./^6İ ve ma.vetinde > , m f & n iıberaller yüzde 6.. İArkası Sa. 7 sütun 3 tel hıuuü; fealem müdürü uriye Başvekili Cemil Mürdüm dündenberi Ankarada bulumr yor. Kendisini İstanbulda olduğu gibi Ankarada dahi gayet sıcak ve dost bir kabul kucağı beklediğini pek iyi biliyoruz. Suriye Başvekili Istanbuldan Ankaraya giderken gazetecilere beyanaCemil Mürdüm tında devlet merkezimizde devlet adamAnkara 21 (TVlefonla) Suriye mün lanmızla yapacağı temas ve müzakereler Başvekili Cemıl Mürdüm bu s>al ;h \ıı dum. neticesinde iki memleket arasmda daha karava geldi. îstasvenda H y i lelerin kâffesini halletmek azmile mücehhez bulunduğunu söylemiş, Hataya gelince onun gayet kolay hallolunur küçük bir mesele olduğunu tasrih eylemiştir. Suriye Başvekili Cemil Mürdümü bu pek anlavışlı olduğu kadar azimli ve açık sözlerinden dolayı tebrik etmek isteriz. Daha düne kadar süren asırlarca müştc rek bir hayat yaşamış iki komşu millet ve memleketin bundan sonraki münasebetlerine en uygun gelecek muamele şekli ancak ve ancak ikisi arasmda teessüs edecek kuvvetli bir dostluktan ibaret olabilirdi de onun için. Hususile Suriye hesabına ki şartları peyderpey tamlanacak bir istiklâl hayatınm henüz eşiğine ayak basmak üzere bulunuyor. Biz dünya milletleri arasma müstakil bir devlet hal ve şanile yeni karışacak bu millî varlığın yeni girmekte bulunduğu yolda arızasız, kendi meşru ve muhik emellerine tamamile uygun olarak mümkün olan süratle tekâmül ve inkişafını çok hayırhah gözlerle takib ve elden gelebilecek yardımlarımızın azamisiIe takviye etmeğe hazır ve azimliyiz. Suriye muvacehesinde dostumuz Fransanın meçhulü olmamak lâzım gelen bu Türk hissiyatına Cemil Mürdüm bu defaki Ankara ziyaretinde hiç şüphesiz yakından vâkıf olacaktır. ingiliz Başvekili dün mühim bir nutuk söyledi M. Chamberlain, Japonyanın Uzakşark ihtilâfını sulhan değil cebirle halletmek istediğini bildirdi, Japonlar beynelmilel hâdise çıkarmaktan çekiniyor n £/Ktor *tevtiK^a^^^ let Müsteşan, Vali ve Belediye reisi, Pro palasa misafir edilmiştir. tokol şefi, Hariciye Erkânı, Merkez kuÇankayada mandanı, Polis Müdürü, Fransız sefiri Ankara 21 (A.A.) Bu sabah şehtarafından karşılandı. îstasyonda bir ihti rimize gelmiş olan Suriye Başvekili ekseram kıt'ası ve bando mızıka bulundu. Mı lâns Cemil Mürdüm saat 11 de Riyaseti(Arkast Sa. 7 sütun 4 te) zıka millî marşlan çaldı. Cemil Mürdü Yolsuzluk iddialarına Vali cevab veriyor Dün Vali ve Belediye Reisi Muhid din Üstündağdan, neşri ricasile şu mektubu aldık, avnen koyuyoruz: 21/12/937 tarihli Tan gazetesinde biı takım resmî işler hakkında gene açık veya kapah bir takım lâflar ve imalarla aslî mahiyetleri tahrif ve efkârı umumi yeye hakikate asla uygun olmıyan şekilde aksettirilmek istenilen bazı haberler çıkmıştır. Bunların doğrusu şudur: 1 Sürpagob mezarhğı meselesi: Belediye kanunu, metruk ve sahıbsiz Son neşriyatta ismi sık sık mevzuu bahsedilen Sabur Sami bir dava daha açtı Filhakika Suriye denildiği zaman bizim en az iki elemanı gözönünde bulundurmamız lâzım geldiğini açık söyleriz: Bunun biri Suriye, diğeri Milletler Cemiyetinden bu havalinin mandaterliğini kendi üzerine almış olan Fransadır. SuTİye toprağa, millete ve hakikate taalluk eden bir ifadedir. Mandater devlete gelince bu da o vesayetin zahirî hak ve vazife şekillerinden baska siyasî maksad ve manaları itibarile de daha ziyade arızî sayılmak lâzım gelen baska bir safha arzeder. Suriye bir realitedir, manda bir kombinezondur. Bununla beraber vaziyetlerin bu suretle tasrihi karşımızdaki iki e'emanın her ikisile makul hadler dahılmde dostane münasebetler tesis ve idaBudapeşte 21 (A.A.) Macar a me etmekliğimize mâni değildir. Elverir jansı bildiriyor: ki bu elemanlar hareketlerinde ve gayeMacaristan Kral Naibi Amiral Horye vusul için kabul ettikleri usullerde ve thy, büyük kardeşi General Etienne esaslarda makul olmağa ve makul yürüHorthy'nin bir fotoğrafınm talikı meramese itina etsinler. simi dolayısile, Szolnok şehri belediye Bu vaziyeti izah etmek için Fransanın meclisinde söylediği bir nutukta ezcümle bizimle olduğu gibi ve bizimle olduğu kadar Suriye ile de samimî olmasını temenni demiştir ki: « Bugün, her zamandan fazla olaile söze başlamak icab eder. Mandanın rak, Macarlar arasmda bir anlaşmazlığa maksadında manda altına alınan ülkenin varabilecek hertürlü şeylerden tevakki etbosulması ve parçalanması değil, bunun tam tersine onun serbestlendirilmesi, yani memiz lâzımdır. Zira, memleketin bu maruf tabirile hürriyet ve istiklâl yolunda günkü kat'î ehemmiyetli saatlerinde, ta inkişafının temini vardır, ve bu cihet mamile müttehid bir efkârı umumiyeye ihtiyac vardır. Amiral Horthy «Ben ne diktatör, ne de Kral olacak deMlim» dedi Macar . lejimi davası ^» Kral Naibi, vazifesinin Krallık müessesesini muhafaza olduğunu ve bunun parti mücadelelerine karıştınlmamasmı söyledi SanDiego 21 (A.A.) • * üçm.M7. «vme ~ Dıpîoma^ mehafıır, Japonyanın ^c 4 rikan torpito muhribi, geceleyin birden nebi ticaret ve harb gemilerinın emni bire SanDiego'dan filonun umumi ka yeti hakkında evvelce vermiş olduğu terargâhı olan San Pedro'y a hareket et minatı tekrW've bu suretle İngiliz no tasında mevzuubahs noktalardan birini miştir. Dokuz tayyare filosuna SanDiego tatmin edeceğini beyan etmektedir. hava üssülharekesine gitmek ve orada îngilterede meçhul bir istikamete hareket etmek üzere hazır bulunmak emri verilmiştir. Avam kamarasında Nota ne vakit gönderilecek? Londra 21 (Hususî) Avam Kama Londra 21 (A.A.) Japonyanın îngi rasının bugünkü celsesinde haricî siyaAnkara 21 (Telefonla) Buhran liz notasma vereceği cevabın pek ya set hakkında mühim münakaşalar cere[Arkası Sa. 7 sutun 5 te\ ve muvazene vergilerinin yakın bir za kında buraya gelmesi beklenilmektedir. manda tahfif edileceğine dair neşriyat ve tahminler münasebetile alâkadar resmî bir kaynaktan aldığım izahatı aynen bildiriyorumr « Büyük Şefm nutuklanndaki yüksek direktif dahilinde hizmet erbabınm mezarlıklann Beledîyeye aidiyetinî temin ödemekte olduklan buhran ve muvazene [Arkasi Sa. 6 sütun 3 te\ dince bu mezarlık hakkında tasarruf iddiasile ortaya mahkeme cephesinde evvelâ Patrikhane, sonra da b r mütevelli heyeti çıktığı gibi, ayrıca Ermenl ekalliyetine mensub baska bir teşekkül hak iddiasma kalkmıştır. Bunlar yıllarla süren dava ve Kahire 19 (Hususî muhabirimizden) lar. Kralm, Nahas Paşanın istifasım kamuhakemelerden sonra sırasile ve ayn ayGeçenlerde Kral Farukla Başvekil Na bule karar vermiş olduğuna inanılmak* n bertaraf ediliyor, biri bitince öteki yeni has Paşa arasında çıkan iljtilâf, resmî tadır. baştan işe başlıyor ve bütün muamelât yeSöylendiğine göre, Nahas Paşanın issaray mehafili tarafından ehemmiyetsiz niden bir kere daha tekrarlanıyordu. tifası üzerine Kral Faruk, Başvekâleti, ve geçici olarak gösterilmek isteniyorMoskova 20 (A. {Arkast Sa 7 sütun ] de] saray Başmabeyincisi Ahmed Mahir Padu. Fakat bu ihtilâfın şiddetli bir şekil A.) Tass a jansı şanın kardeşi ve meb'usan meclisi reısî almış olduğu bugün pek bariz bir su bildiriyor: Ali Mahir Paşaya tevdi edecektir. rette görülmeğe başlamıştır. Sovyetler Birliği Kralın, memleketi yeni bir intihab' Salâhiyettar siyasî mahfıller artık satemyiz mahkeme gürültüsüne sevketmek istemediği tah< rayla Başvekilin arasında bir itilâf elde :inin askerî koleji min olunuyor. \Arkast Sa. 6 sütun 3 tel edilebileceği ümidini taşımamaktadır 16 ilkkânun 1937 de akdettiği gizli cel :ede ihanet, tethiş faaliyeti ve yabancı bir devlet hesa ^^a» bına muttarid bir surette casusluk işiKarahan ni tetkik etmiştir. Bütün suçlular ken dilerine isnad edilen suçları tamamen itiraf etmisler ve mahkeme, Enukidze, Karahan (eski Haritive Komiser muavini ve eski Ankara büvük elçisi), Orahelaşvili, Şeboldaef, Larin, Metelef. Tzukerman ve Steiger'i ölüm cezasma mahkum etmiştir. Hüküm infaz edilmiştir. * SSyîîSıt An^Aia Tahfif edilecek vergiler Tenzilât nisbeti, tetkikler bitince belli olacak Mısırda hâdiseler İhtilâflar halledaemedi, Nahas Paşa istifa mecburiyetinde kahyor Rusyada temizlik Kurşuna dizilenler arasmda eski Ankara sefiri Karahan da var Dün Kahirede Kral lehine büyük tezahürat yapıldı, Başvekâlete Ali Mahir Paşa getirilecek Almanya matemde General Ludendorf millî merasimle kaldırılacak, fakat Tanenberg abidesinde Hindenburg'un yanına gömülmiyecek İngiliz altınının kıymeti tesbit edildi Ankara 21 (Telefonla)Güm İ rük ve İnhisarlar Vekâleti borsada kote olan ve olmıyan dövizlerle, İngiliz altınının vasatî fiatmı alâkadarlara bildirdi. Kânunusaninin başından sonuncu günü akşamma kadar itibara alınacak olan yeni fiat cetveline göre, ingiliz altını vasatî olarak 624 kuruş 16 paradır. YUNUS NADt lArkası Sa. 5 sütun ı de} (.Arkast Sa, 5 sütun 4 te\ Macar Kral Naıbı Amiral Horthy Romanya Başvekili M. Tataresco Tannenberg'de Hindenburg'un medfun bulunduğu abide 'Yazısı 6 ncı sahifemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: