14 Mayıs 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

14 Mayıs 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mn CUMHURtYET MİDENİZ Bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsanız mutlaka MAZON MEYVA TUZU'nu İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 25 aded eski tütün sepeti 6 > » dökme soba 1 > »saç 30 » » saç varil 40 > » t e l tefrik kafesi 7 » » mozayik tekne 10 » » büyük cam çerçeve 80 » » ufak cam şişe 6 » » muhtelif marka yazı makinesi 6 » » baskül 10 » » halâ taşı 5 » » kapı 60 kilo » kayış 50 > > muşamba parçaları 150 » » hortum 1170 » » tönbeki derisi 300 » » tönbeki bezi 400 » » tönbeki tiftiği 17 > » demir saç yağ bidonu • Cins ve miktarı yukarıda yazılı eşya pazarlıkla satılacaktır . Pazarlık, 18/V/1938 tarihine rastlıyan çarşamba günu saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. Satılacak mallar Cibali fabrikasında hergün görülebilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisvona müramntleri ilân olunur. * (2589) tecrübe ediniz, Mide ve barsakları yormaz ve alıştırmaz. îçilmesi lâtif, tesiri kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz ve müşabih isimli ve taklidleri reddediniz. Horos markasına dikkat. ç.kt..ım K E S K İ N KAŞELERi OşDtme, grip, nezleye ve ajrılara bire binfir. £ £ . SALiH NECATi lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: Işletmelerimizin Rıhtım, Balat atölyelerile, Haydarhan, Sarayburnu, Eminönii mağaza ve depo yerlerinde mevcud her cins hurda madenlerle her çeşid müstamel eşya pazarlıkla 18/5/1938 çarşamba günü saat 16 da bankamız Materyel reisliğinde satılacaktır. Sartname ve her türlü izahat için reislik Alım ve Satım Müdürlügüne müracaat edilmesi. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H I DENİZBANK J EFES BANK Ltd. TÜRK SOSYETESİ Sermayesi 500,000 T. Lirası Merkezi : ZONGULDAK Her türlü Banka muameleieri Mevduat, carî hesablar, teminat mektublan Teknik Okulu Müdürlüğünden: Ankara Valiliğinden: Ankara Merkez kazası 938 malî yıh ta.ş, kum, sair avanii turabiyeden almacak resmin cibayeti kapalı zarfla arttırmıya çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 21235 liradır. İhale 23 mavıs 938 pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Dahnî Encümeninde yapılacaktır. Taliblerin 1592 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat. mektub veya makbuzlarile teklif mektublarının 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale günü saat 14 e kadar Vilâyet Daimî Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lâzımdır. Teklif mektublannı posta ile göndermek istiyen talibler işbu mektublarını ihale günü saat 14 e kadar Vilâyet Makamında bulunabilecek bir şekilde taahhüdlü olarak postaya vermeleri lâzımdır. Saat 14 ten sonra gelecek mektublar kabul edilmez. Talibler teklif mektublarile birlikte itibarî malî vesikalannı da göndermek mecburiyetindedirler. Rüsumun miktar ve sureti cibayeti şartnamede münderiçtir. Şartnameyi görmek ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Hususî Muhasebe Müdürlügüne müracaatleri ilân olunur. « 1361 » ( 2667 ) Teknik okulu mühendislik kursu kflbul imtihanları 24 mayıs 938 sah ve 25 mayıs 938 çarşamba günleri Yüksek Mühendis mektebinde yazılı olarak yapılacaktır. 3074 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ahkâmına istinaden Yüksek Vekâlet makammca adları, 26/2/938 tarih ve 1518/2726 sayılı tamime ek liste ile, mensub olduklan dairelere bildirilmiş olan (Nafıa Fen mektebi) mezunu fen memurlarınm bu husustaki talimatnameyi okuyup bilgi edinmek ve imtihan günlerinde ibraz edecekleri hüviyet vesikalarını almak üzere merbut bulundukları daire reislerine müracaatleri ilân olunur. ( 2505 ) I II III IV L Devlet Demiryolları Işletme Umum Midürlüğünden H. Paşa Adapazar tenezzüh trenleri Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar Vesaire mobilyalar FABRtKA FtATllSA SAT1L1YOR Asrî Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi " İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 I Sartname ve nümuneleri mucibince 38 X 70 eb'adında 60.000 tabaka beyaz tırtıklı aleminyum kâğıdı pazarlıkla satın ahnacaktır. II Pazarlık 23/5/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat (14) te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Sartname ve nümuneler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2471) I İdaremizin Çamaltı tuzlasmdan şartnamesi mucibince eksiltilip arttırümak üzere: A Karadeniz ambarlan için 23.000 ton B Akdeniz ve Adalardenizi ambarları için 16.000 » C Marmaradenizi ve lstanbul ambarları için 15.000 > 54.000 ki cem'an 54.000 ton tuzun nakli pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Pazarlık 16/V/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün Inhisarlar U. M. Levazım ve Mubayaat şubesile Izmir, Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2439) I Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğüne bağlı Malazgird kazası dahilinde Sarayak tuzlasında 7211 lira 98 kuruş keşif bedelli bir idarehane, 3325 llra 22 kuruş keşif bedelli bir çatı altında ikişer odalı iki aile evi ve 5801 lira 77 kuruş keşif bedelli 600 tonluk bir tuz ambarı inşaatı 25/IV/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile toptan eksiltmiye konmuştur. II • İhale 18/V/938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Erzurum Inhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. III Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1225.42 lira muvakkat teminat parası vermeleri lâzımdır. IV Keşif sartname ve projeler 82 kuruş bedel mukabilinde Istanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesjle Erzurum ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. V Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasım ve on bin liralık buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklannı isbat edecek vesikalan ibraz etmeleri şarttır. Ve isteklilerin münakasa ve ihale kanununda gösterilen şeraiti ve evsafı tamamen haiz olmaları lâzımdır. VI Teklif mektublan mumla mühürlü olduğu halde yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvel Erzurum înhisarlar Başmüdürlüğü eksiltme Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann da bu saatte Komisyonda bulunmaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2437) 3450 kilo Litopon 15525 » Alçı 15525 » Reçine I Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme şartnameleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 1/6/938 tarihine rashyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2791) 9000 kilo 15/45 Çivi 40.000 » 15/50 12000 » 16/60 7000 » 17/70 I Yukanda eb'adı gösterilen 68,000 kilo çivi pazarlıkla satm alı nacaktır. II Pazarlık 1/6/938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayâât şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gel meleri ilân olunur. (2792 ) 1500 kilo Etil Eter 1960 » Metil Alkol 100 » Kinin I Yukanda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme şartnameleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 3/VI/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Ka bataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. I Şartnamelerine ekli listede cins ve miktarı yazılı 3395 kilo muhtelif renk Lito, Tipo ve Otomatik mürekkebi pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 2/VI/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yeda buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen JKomisyona gelmeleri ilân olunur. (2850) Ankara Defter darlığmdan: Ada No. 331 331 331 331 331 326 326 326 326 323 323 323 325 325 325 1696 \ 327 327 327 327 321 321 321 321 322 322 322 322 Parsel No. Muhammen keşif bedeli Muvakkat teminatı Lira K. Lira K. 13 1430 107 25 10, 11, 12 2300 172 50 4, 5 1480 110 7, 8, 9 1690 122 25 1, 14, 15 2660 199 50 19, 20, 21, 22, 23, 24 2110 158 25 12, 13, 14, 15, 28, 18 2280 171 8, 9, 10, 11 2260 167 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 2345 175 88 8, 9, 10, 11, 12. 13 1650 123 75 6,19,18, 22,23,17,16,24, 25,14 2330 173 75 1, 2, 21, 3, 4, 20, 5 2570 . . 1 9 2 75 8, 23, 10, 11, 31 2200 165 27, 29, 15, 16, 17, 18 2310 173 50 1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 2630 197 25 Ada üzerinde ve lise hududu haricindeki bilumum hane ve dükkân saire. 2900 217 50 17, 18, 19, 20, 21 1710 128 25 10, 11, 12, 32, 34 1580 118 50 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 2020 151 50 144 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1920 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1860 139 50 179 75 11,12,21,22,23,24,18,19,20 2330 118 50 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 1580 202 50 13, 14, 15, 16, 17 2700 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 2545 190 50 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 1760 132 16, 17, 18 1290 96 75 19, 20, 21, 22 2650 198 75 15/5/938 tarihinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa Adapazar arasında iki ve Izmit Adapazar arasmda bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. Haydarpaşadan saat «6,55» ve Adapazardan saat «18,56» da hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpa şadan saat «7,30», Adapazardan «18,00» de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, Izmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara vanş ve kalkış saatlerini gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805). Birinci tren İkinci tren İstasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkış Haydarpaşa saat 6,55 7,30 Izmit » 9,24 9,30 Durmaz Sapanca > 10,12 10,20 10,46 10,54 Adapazar » 10,53 11,26 Avdet Adapazar saat 18, 18,56 Sapanca 18,36 18,50 19,28 19,38 İzmit Durmaz 20,21 20,26 Haydarpaşa 22,20 23,10 İzmit 8,05 saat Sapanca 8,48 8,53 Adapazar 9,25 Adapazar saat 19,35 Sapanca 20,12 20,22 İzmit 21,03 Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları | Esas No. 669 Y E R î , No. sı Nev'i Büyükada, Nizam ve Köşk Bakkalnizameddin sokağı 1,3 700, 670 Büyükada, Nizam, Nizam caddesi ve Bakkal sokağı 21,21/1 800, 671 Büyükada, Nizam, Nizam caddesi 19,19/1 1400, 672 Büyükada, Nizanı, Bakkal sokak. 19/2,19/3 » 500, Adresleri yukarıda yazılı köşkler açık arttırma usulile ve peşin para Ile satılacaktır. İhale 16/5/938 pazartesi günü saat on birdedir. îsteklilerin hizalarmda gösterilen pey akçesi, nüfus tezkeresi ve bir vesika fotoğrafile birlikte yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaatleri. «733» (2529)\i Depozitosu T.L. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı 1 Tıb Fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekâletince istimlâk edilen Nümune Hastanesi civarında kâin ve yukarıda gösterildiği üzere adalara aid parsellerde mevcud bilumum mebaninin yıktırılması ve enkazınm Belediyece gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inşaata müsaid bir şekilde tesviyesi. 2 Yukarıda gösterildiği üzere her ada hizasmdaki muhtelif parseller birden ve kapalı zarf usulile ihale edileceklerdir. 3 Yıkma ve enkazının nakli işine aid keşif bedelleri ve muvakkat teminatları hizalarmda gösterilmiştir. 4 Kapalı zarfla arttırma 16/5/938 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 5 Kapalı zarfla arttırmıya girebilmek için isteklilerin hizalarmda yazılı muvakkat teminatlarile birlikte Nafıa Müdürlüğünden alacakları fennî ehlivet vesiksı getirmeleri. 6 Taliblerin teklif mektublannı sözü geçen saatjten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermiş olmaları. 7 İsteklilerin fennî sartname ve keşif raporlannı görmek üzere Millî Emlâk Müdürlügüne müracaatleri. ( 2539 ) Beton Arme Köprü İnşaatı Nafıa Vekflleti Samsun Su Işleri sekizlncl şubemilhendlsliğlnden:' 1. Eksiltmiye konulan i ş : Samsun Çarşamba şosesinin 17 inci kilometresinde, Hamzalı batakhkları ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme şose köp» rüsünün inşaatıdır. Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu iş 1/5/ 938 tarihinden itibaren (21) gün müddetle eksiltmiye çıka rılmıştır. 2. Eksiltme 23/5/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliği binasmda Eksiltme Komisyonu odasında vahidi fiat üzerinden kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3. Istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırlık işleri genel şartnamesi, fennî sartname ve projeleri (78) kuruş mukabi* linde Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliğinden alabilirler. 4. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (1156.79) liralık muvakkat teminat vermesi ve on bin liralık köprü işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduguna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı sa atten bir saat evveline kadar Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdar. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 5. îşi üzerine alan müteahhid Yüksek Vekâletçe ihalenin tasdik olundugu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren « 15» gün içinde muvakkat teminatı kat'î teminata iblâğı ve ayni zamanda mukaveleyi noterlikten tescile mecburdur. (2414 )' Tarsus Belediyesinden: Belediyemizce kapalı zarf usulile bir amplifikatör tesisatı yaptırıla caktır. Tesisatın muhammen bedeli «1200» lira olup muvakkat teminat akçesi «90» liradır. İhalesi 23/5/938 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacağından isteklilerin şartnamesini Belediyemizden aramaları ilân olunur. (2535) Izmir Belediyesinden: Havagazı fabrikasının 938 malî yıh ihtiyacı olan 4750 ton zerodiz «0,10» lâve Zonguldak maden kömürü 12/5/938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Bedeli muhammeni beher tonu on lira altmış kuruştan elli bin üç yüz elli liradır. İhalesi 27/ 5/938 cuma günü saat 16 Aa olup muvakkat teminat miktarı üç bin yedi yüz altmış yedi lira elli kuruştur. Şartnamesi 252 kuruş bedel mukabilinde Havagazi Müdürlüğünden tedarik edilir. Taşradan istiyenler sartname ücretile birlikte posta ücretini de göndermelidirler. îstirak etmek istiyenler 2490 savılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklif mektublannı ihale günü olan 27/5/938 cuma günü saat on beşe kadar Encümen Reisliğine vermelidirler. (2843) Mudanya Şarbaylığmdan: Miktan Muhammen Fi Lira K 1074 No.h makine yağı 150 teneke 2 20 Açık indirme ile Tüvenan Maden Kömürü 250 ton 12 00 Kapalı zarf ile Mudanya Belediyesi Elektrik Santrah için satm alınacak yukanda yazılı iki kalem levazım 26/5/938 perşembe günü saat on beşte Belediye Encümeninde ihale edileceğinden şartnameyi görmek istiyenlerin Muhasebeve müracaatleri ve levazımı vermek istiyenlerin teminatlarile birlikte Encümende bulunmaları ilân olunur. ( 2621) lstanbul Sular Idaresinden: Açık Arttırma Ile Ot Satışı Ilânı İdaremizin Bakırköyünde Çörekçiçavırı namile maruf olan arazisi dahilinde mevcud biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacaktır. 1 Satış şartnamesi Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 2 ^ Teminat akçesi elli liradır. 3 Açık arttırma 19 mavıs perşembe günü saat onda Bakırkö yünde arazi dahilinde yapılacaktır. (2812 ) İktisad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden:! 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çahşmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden Di Eksport Stimşip Korporeyşin (The Export Steamship Corporation) şirketinin Türkiye umumî vekili bu defa müracaatle şirketin merkezince verilen karar üzerine Türkiyedeki faaliyetine nihayet verildiğini bildirmiş ve lâzım gelen vesikalan vermiştir. Bu Şirketle alâkası olanlarm mezkur şirketin Türkiye umumî vekili bulunan İstanbulda Galatada Tahir hanında HAYRİ ARABOĞLU VE ŞERÎKÎNE ve icabında İktisad Vekâletine müracaat etmeleri ilân olunur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler