16 Mayıs 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

16 Mayıs 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 16 Mayıs 1938 GÜNÜN BULMACASI t 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 6 1 8 9 • 1 1 m • •1 m I m |a • • • • • • GRiPiN in Tercih edilmesindeki sebeb Nasıl EKMEK NERVİN de hiç bir evden eksik olmazsa ACİ SUYU TATLI YAPAN Portatif cihazlar ve sabit tesisat Umum satış deposu: Galata, Voyvoda caddesi No. 4042 Tel. 44507 Posta kutusu 1094 Şubesi : Ankara Bankalar caddesi No^. 22 Tel. 2681 P. K. 45 VEBOLİD Biiyük şehirlerde satış yerlerimiz vardır. HİÇ BİR EVDEN eksik olmaraah. Cünkü; 10 11 m m •1 •I • Soldan sağa: 1 Şimendifer (İki kelime). 2 Metod. lâtifeyi seven. 3 Aklın tersi, bağışlama, Iran dilindeki <gün» ün tersi. 4 Belediye, başa kakmaklık. 5 Afrikada bir çöl. muzaffer olan. 6 Mideye akıtan. 7 Keskinleştirmek, blr emir. 8 Karşı gelmeklik, herşeyi satm alan. 9 Parçanm tersi, bir hayvan, cem edatı. 10 Nezir, bir şeyi anlatma. 11 Bir musiki âleti en küçük vapur. Yukandan aşağıya: 1 Her noksanı gören (iki kelime). 2 Eski bir millete mensub, mürekkeb bir edat. 3 Vücuddeki şişin tersi, külhanbeyi. senenin parçalarından. 4 Lâtife, su yemiş demir. 5 Mukaddes şey üzerine söz veriş. 6 Yemek, bir maden. 7 Katırın iistüne vurulan, berabere kalış. 8 Alfabeden iki harf yan yana, abdal, nota. 9 «Balaş» ın tersi, yağma etmeklik. 10 Az para verilen, denizde değil. 11 Uzak, dort köşe. Evvelki bnlmacanın halledilmiş şekli l 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1 1 GRİPİN Bütün ağrılara, hastalık başlangıç'arına karşı tesiri yüzde yüz olan ve hiç zararsız en kuvvetli mUsekkindir. SİNİR AĞRILARI ASABÎ ÖKSÜRÜKLER BAŞ DÖNMESİ BAYGINLK ÇARPINTI UYKUSUZLUK ve Kapalı Trabzon İran m Zarfla Eksiltme İlânı • Transit Yolu ikinci Bölge Başmüdürlüğünden: GRiPiN Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlannda, baş, diş, mafsal, romatizma, âsab ve adale ağrılarında icabında günde 3 kaşe alınabilır. SİNİRDEN ileri gelen bütün Rahatsızlıkları ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve G3iPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. İYİEDER Dr. Hafız Cetnal Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı Pazardan baska günlerde öğleden sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalanru kabul e der. Salı, cumartesi eünleri sabar «9 % . 12> saatleri hakikî ftkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefonu 22398. 2104. İktısad Fakültesi Dekanlığından: ÇİOİRİAİB IİDlEİL İİK 1 AİT İİNİAİB A ZİA KİB RİU VİBİLİEİM A N BİG E RİAİZİt L B L a NİE S • İYİAİN A RİA K • V İ L EİMİAİB E Rİİ M E Y AİTİB B A V B M E Z OİT B|Ç OİB AİN B D E |K A Zll YİA N B Çlı L •!• UİR A L • M AİN I YİA MİAİNİ1İŞ B T E K SAMSUNDA Halfe Kitabevi Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, mecmua ve gazetelerin tevzi yeridir. En son model daktilo ve fo toğraf makinelerini de burada bulursunuz. Samsun Gazi caddesl îktısad Fakültesine üç buçuk ay müddetle 50 şer lira ücretli iki memur ahnacaktır. Memurların hesab işlerinden anlamaları lâzım ve hesab makinelerini kullanmağı bilmeleri arzuya şayandır. Alâkadarların pazartesi ve salı günleri saat 10 13 arasında Üniversite İktisad Fakültesinde 30 numaralı odaya müracaatleri. (2880 ) r 25 mayıs 1938 çarşamba günü saat 15 te Erzurumun Mumcu mahallesinde İran Transit Yolu İkinci Bölge Başmüdürlüğü binasmda teşekkül eden Eksiltme Komisyonunda ( 66,686) lira ( 80 ) kuruş keşif bedelli Trabzon İran transit yolu üzerinde ve Erzurum Vilâyeti dahilinde Kopdağı mıntakasında 10 J 474 kilometrelik tesviyei turabiye ıslahatı ve şose esash tamiratı ile sekiz aded büz inşası ve iki aded menfezin beton arme tabliveye tahvili işinin kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı (4585) liradır. Evrakı keşfiye ve mukavelename projesile eksiltme şartnamesi ve buna aid diğer evrak Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğinde, İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde ve Erzurumda Transit Yolu îkinci Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. İstekliler bu işe benzer en az (30,000) liralık iş gördüklerine veyahud (67.000 ) liralık taahhüde girebileceklerine dair 1938 senesine mahsus Nafıa Vekâletinden alacakları ehliyet vesikalarını havi kapalı zarflarmı ihale günü saat 14 e kadar Komisyon Riyasetine Makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (2463) KURU ., SÎSTEM Yeni KontrPlâk Lîd. Şirketi eraklı Bir Anket JOLI FAM? ^üzelliği kadar şıklığila da maruf r bir bayan yazıyor: "Güzelliğimi cildimin tazelığine borçluyum. cildimin tazelığı ıse JOLİ FAM krem (erine. Hakikaten birçok kremler kullandım, fakat hiç birisınde JOLİ FAM kremlerınin guzelleştirıcı. gençleştırıcı hassaları bulamadım. "Gecelerı yatarken JOLİ FAM'ın hafifce yağlı cınsını ve gunduz tuvaletımde yağsız cinsinı kullandım. Birıncı haftada cildımde hayrete şayan b r de ' S'Ş | k l l l < gordum Ikinci ve uçuncu haftaların sonunda hakıkaten taze ve cazıbeli bir cilde ve parlak bir guaellığe kavusmusdum Bu sebeple JOLİ FAM kremleri tualet masamdan "eksık etmem ve onları bütün Bayan hemşirelerlme % tavsiye ederim.» B a y a n Liî,sii y KURU SiSTEMLE Çarpılma, çatlama, kabarma ve saire gibi hiçbir arıza göstermez. Kontrplâklar bu gibi arızalara karşı garanti ile satılır. Fabrikasında ] Haydar Rifatın eserlerinden Karagömleklileı thtilâli Etrüsk Vazosu Iliçin ölümü Efendi tle Uşak Vikontun ölümü îklimler Ölüler Evi Felsefe Küçük Hikâyeler Mevud Toprak Stalin "Lerrin Mezhebi Tarih Felsefesi ""Anarşîzm Farmasonluk 100 Kr 20 50 40 30 100 125 35 100 125 150 75 125 60 100 KONTR PLAKLAR P n KELEBEK KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇdan mamul Kontrplâklar stok olarak her zaman mevcuddur. Satış yerleri: Dr. Ihsan Sami Türk Kuşu Genel Direktörlüğünden: 1 Pilânör inşaatmda kullanılmak üzere muhtelif boya, ve tutkal, çelik saç ve boru, muhtelif tel cıvata ve somun rondelâ, tandör kontrplâk kalası, radanza kaplama bezi, lâstik kablo ve saire satın ahnacaktır. 2 Muhammen bedeli GÜMRÜKLÜ ve KURUM TESLİM 48,370,30 lira, ilk teminatı 3,627,77 liradır. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile 26 mayıs 938 çarşamba günü saat 15 te Türk Hava Kurumu Genel merkezi binasmda toplanacak Türkkuşu Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 4 Alınacak malzemenin tam listesi, fennî evsafı, eksiltme şartnamesi ve mukavele müsveddesi Ankarada Türkkuşu ikmal bürosundan İstanbulda Piyango Direktörlüğünden parasız verilir. 5 Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun kapalı zarf usulüne temas eden maddesi hükümlerine uygun bir şekilde kapatılmış olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar Türkkuşu ikmal bürosuna verilmiş olmalıdır. 6 İsteklilerin belli gün ve saatte vesikalarile beraber müracaatleri. (2881) Dr. Hüseyin Usman Lâleli Lutüf apartımanı 47 ye kadar Telefon: 22459 Dahfliye mütehassısı Oksürük Şurubu öksürük ve nefes darlığı, boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâcdır. Her eczanede ive ecza depolarında bulunur. • İstanbulda : RÜŞTÜ MURAT OĞLU, Mahmudpaşa Kürkçü Han No. 28 1SAK P1LÂF1D1S, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. Ankara'da.; VEHJBİ KOÇ Ticarethanesi. .. Izmirde : KARL HORNFELD 1HSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. YUSUF ve KADRİ 1ŞMAN. ŞABAN MAHMUD KÖKNER. Samsunda : GÖÇMEN OĞLU KARDEŞLER. Umumî satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 YENİ KONTRPLÂK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 Devlef Oemiryolları Işietme Umom Müdürlüğünden H. Paşa Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa Adapazar arasında iki ve İzmit Adapazar arasmda bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. Haydarpaşadan saat «6,55» ve Adapazardan saat «18,56» da hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpa şadan saat «7,30», Adapazardan «18,00» de hareket edecek olan trenler de bırinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) Birinci tren İkinci tren Varış Kalkış Varış Kalkış saat 6,55 7,30 9,30 9,24 Durmaz 10,20 10,12 10,46 10,54 10,53 11,26 Avdet Adapazar saat 18, 18,56 Sapanca 18,36 18,50 19,28 19,38 İzmit Durmaz 20,21 20,26 Haydarpaşa 23,10 22,20 İzmit saat 8.05 Sapanca 8,48 8,53 Adapazar 9,25 Adapazar 19,35 saat Sapanca 20,12 20,22 İzmit 21,03 Bu trenîere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katann hareket günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. İstasyonlar Havdarpaşa İzmit Sapanca Adapazar Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 3 grub tezgâhlar ayrı a y n ihale edilmek şartile 30/6/1938 perşembe günü saat 15 ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satm ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenler aşağıda gösterilen miktarda muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesiklarını ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl maktadır. (2873 ) Muhammen Muvakkat Tezgâhm cinsi Miktarı bedel teminat Sıra Aded Lira Lira No. 43 55000 4000 1 Sutunlu matkaplar ve masa matkapları 1 28000 2100 2 Ufkî delme ve freze tezgâhı 3 30000 2250 3 Dik tornalar Makara Satıcılarının NAZARI DİKKATİNE Rus makarası satanlar İstanbulda Asmaaltında 12 numarada Temel Sunar mağazası Makara Satış Deposundan fiatların öğrenilmesi rica olunur. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: İSTANBUL DEPO FİATİLE Taşra Müşterilerimize Çay Muhterem müşterilerimiz kutu ve paket çaylarımızı bazı şehir ve kasabalarımızda muntazaman bulamadaklarından şikâyet etmektedirler. Ticarethanemiz asgarî bir kilo almak şartile çaylarımızı mağazalarımızdaki satış fiyatları üzerinden müşterilerimize posta ile göndermeğe karar vermiştir. Posta ve ambalâj masrafı bize aiddir. Posta veya banka havalesile adresimize ( 1 ) numaralı fevkalâde tertib için 5 lira ( 2 ) numaralı nefis harman icin 4 lira göndermek kâfidir. pazarhkla satm ahnacaktır. II Pazarhk 6/VI/1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. IV Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini münakasa gününden evvel Alım Komisyonuna vermeleri lâzımdır. V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2295) I İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak kârgir ve betonarme istinad duvarlarüe filitre dairesi inşaatı İ9/V/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. II Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır. III Eksiltme 30/V/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Le vazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaikle İnşaat Şubesinden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 muvakkat güvenme parası veya mektu bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanhğına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. (2714) I Şartnamesi mucibince 1000 1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 31/V/938 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Âhm Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. ( 2712 ) j ALBAYRAK MUSTAFA IMEZİH İstanbul, Tahmisönü Kurukahveci hanı altında No. 74 Bahçekapı 4 üncü Vakıf han karşısında No. 71. Telgraf adresi: ABAYRAK İstanbul. VE MAHDUMU ÇAY TİCARETHANELERİ Sarıköy Belediyesinden: Belediyenin itfaiyesi için 15 beygir kuvvetinde bir motopomp ahnacaktır. Muhammen bedeli 1700 liradır. Teminat 127,50 liradır. İhale 20/5/ 938 tarihine musadif cuma günü saat 14 tedir. Şartnamesi Belediyeden istenebilir. (2415 ) Cağaloğlu, Nuruosmaniye No. 22, Mavi yapı Doğum ve kadm hastalıkları mütehassısı RIZA UNVER caddes Operatör Telefon : 22683 Kan çıbanları ve parmaklarımn arasındaki kaşıntılar için Dolama, meme iltihabı ve çatlaklıklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaralan, ergenlikler, ve koltuk altı çıbanları için En çabuk ve en emin bir surette TEDAV1 EDER VİROZA VİROZA kullanınız kullanınız ı II III IV PATI ' Nümune ve şartnamesi mucibince 250 kilo 36 X 60 eb'admda aleminyum kâğıd pazarhkla satın ahnacaktır. Pazarlık 23/V/1938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (25803 wım

Aynı gün çıkan diğer gazeteler