8 Mart 1939 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 12

8 Mart 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 CÜMHURÎYET 8 Mart 1939 HASAN Terkibinde KUVVET ŞURUBU Vücudün zayıf kısımlarına, kansızhğa, vereme istidadı olanlara, sinir zayıflığma, genc kızlara, sıraca, kemik hastalıklarına müptelâ, teverrüme müstaid çocuklara, hastalıkların nekahatlerin de yarar ve şifa verir, kanı artınr, iştiha verir. i Y OD TANEN GLiSERO FOSFAT Vardır. AGARANi SAÇLARA Karacabey Harası Müdürlüğünden: Karacabey harasmın Atçüık Şubesi kâtibliği münhaldir. Kadro ücreti (75) lira olan bu vazife her çeşit el yazısını güzel bir şekilde yazabilir. Yazı makinesi kullanabilir. Resme meraklı ve bilhassa fotoğraf işlerine vakıf lisa mezunu bir genç aranmaktadır. Verilecek nümuneye göre yazı yazabilen ve fotoğraf çekip iyi kopye çıkarabilenlerden bu işe talib olanların bonservisleri ve nüfus cüzdanları suretlerile birer kıt'a fotoğraflarını 15 mart 939 da Hara merkezinde icra edilecek imtihan gününe kadar bir istidaya iliştirerek Karacabey Harası Müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. (1289 ) Vaktinizi tamamen bilmek isterseniz Temin ath HİSLON Saatlerinden Kat'iyyen şaşmayınız Çanakkale Orman Çevirge Müdürlüğünden: Çanakkale Vilâyetinin Ayvacık kazasının Küçükkuyu nahiyesi dahilinde Kapukaya nam Deyj£t ormaoından 12,376 kental çıra 24/2/939 gününden bilitıbar yirmi gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. Arttırma 17/3/939 tarihine raslıyan cuma günü saat on beşte Çanakkale Orman Çevirge Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. Beher kentalmm muhammen bedeli 30 kuruştur. Muvakkat teminatı 278 lira 46 kuruştur. Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenlerin bu müddet içinde Çanakkale Orman Çevirge Müdürlüğüne veya Ayvacık Orman Bölge Şefliğine müracaat edebilirler. ( 1457 ) KUMRA'L ve SİY AH renkte sıhhî saç boyalandır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Hem gripe, nezleye tutulmaktan korur, hem de 1 Tahmin edilen bedeli 70.000 lira olan 1000 ton mart 1939 tarigripi, nezleyi ve bütün ağrıları en lcısa bir za hine rasthyan motorin, 9 günü saat 14 te perşembe manda geçirir. Bır deffa ( N E O KÜRiN) I kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 2 Muvakkat teminatı 4750 lira olup komisyondan alanlar ondan ayrılamazlar Lİar. I şartnamesi her günalınabilir. 350 kuruş mukabilinde 3 îsteklilerin 2490 sayılı kanunun Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kaVllcfiiV İ^^B^Bİ^HH^ Denız Levazım Satın Alma Komisyonu ilânlan APİKOGLU SUCUKLARINI tercih ediniz. Halis koyun ve sığır etonden mamuldür. Bütün bakkallarda satılnr. Taklidlerinden sakınınız. Telefon: 2434C D1KKAT: UYKUSUZLUK Bir kaşık Tatlı bi^uyku temin eder. palı teklif mektublannı en geç belli gün Maslakta M.M.V. Prevantoryom Baştababetinden: ve saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığma vermeler <1061» Maslaktaki M. M. V. Preventoryomu için bir başhemşire. iki hastabakıcı **# ve bir ahçıbaşı almacaktır. Başhemşirenin ücreti ayda 80. hastabakıcıların Mamrara üssü bahrî K. satınalma ko40 ar, ahçıbaşmın 60 liradır. misyonundan: Başhemşirenin Kızılay Hastabakıcı veyahud Ebe okulu mezunu, hasta1 Komutanlık kuruluşu için 300 kinelerde uzun müddet hemşirelik yapmış ve bonservisi olması gerektir. İs lo ağırlığında bir yükü kaldırıp isteni teklilerin Maslaktaki M. M. V. Preventoryom Baştabibliğine müracaatleri. len noktada bir vasıtaya koyucu dona Hukuk Fakültesi Oeza Hukuku doçentliği açıktır. (1368) nım tertibatı, arzanî ve tulânî hareket Talimatnamesi mucibince 5 mayıs 939 cuma günü imtihanlar başlıyaettirici zmcir donanımile teferrüatı caktır. îsteklilerin nisan sonuna kadar Fakülte Dekanlığına başvurmaları. malzeme, işçiKk ve yerlerine takılması (1477 )' işçiliği dahil olmak üzere (iki aded) cerreskal açık eksiltme usulile yapılacaktır. 2 Eksiltmesi 9 mart 939 perşembe günü saat 14 te İzmitte Tersane kapısmdaki komisyon binasmda yapılacaktır. 3 Beher cerreskalm tahminî bedeli 1200 lira olup ilk teminatı 180 liradır. Bu işe aid şartname ve resmi her gün komisyonda görülebilir. Tabletleri. He eczanede arayınız. 4 Eksiltmeye iştirak edecek istek(Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata, istanbul lilerin yukarıda yazıh teminatlarile 2490 sayılı kanunun istediğı vesikalarını alarak muayyen gün ve saatte kamisyona müracaatleri. (1205) : jDünyamn II?eLJî/iıı t«tii sesiyle Jinleyin TÜRKİYC VEKİtİ: rS.ERSE İST.fiALATAZÜLfARÜS S. 5E5LI HAN Üniversite Rektörlüğünden: Bir çok adamların derdidir. Bir kaşık HORMOBİN ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARSI ADEMİ İKTiDAR Tesviyeci ve tornacı almacaktır N P r ^ % % # • fcl Smir ağnları Çarpmtı WW l f I | M Baş dönmesi • Baygınlık m m •% W • •^ Asabî öksürükler ve sinırden ileri gelen bütün hastalıkları iyi eder. Meşhur Alman Güzellik Sahfb ve Ba^muharrtri: Ytmtu Nadi ümumi neşTiyatt tdare eden Yazt t$len Müdürü: Hikmet Munit ülgen Cumhvnyet matbaam Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Kırıkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı almacaktır. İsteklilerden Ankarada bulunanların Silâh fabrikasma, tstanbuldakilerin Zeytinburnu fabrikasına, İzmirdekilerin de İzmirdeki Silâh fabrikasma bu yerler haricinde olanların da istida ile Umum Müdürlüğe müracaatleri. (1423) mütehassısı Profesör Doktor E. W I N T E R Formülü yapılan TARAFINDAN terkib, tesir ve cıld güzelhğı bakımmdan dünyada mevcud kremlerin ıruhakkak ki en iyisidir. Mubalâgah reklâmlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayese kâfidir. Deposu : Nureddin Evliyazade müessesesj istanbul . V E N U ^ VENÜS l\ K K R tEİYİ , I

Bu sayıdan diğer sayfalar: