30 Mart 1939 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

30 Mart 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 30 Mart 1939 Beşiktaş Pera bu j Galatasaray millî hafta karşılaşıyor kümeye girdi Matbuat takımı da Beşiktaş tekaüdlerile maç yapacak Klüb reisi, Ankaradaki temasların neticesini anlatıyor Bursadaki tarihî çınar Edirnekapı cinayetinin ağacı bir kahve heline getirildi muhakemesi bitti Edirnekapı dışarısmda sarhoşlukla çattıklan Mükerremi, Mükerremin bu tecavüz üzerine uzaklaşmasına rağmen arkasısıra giderek kavganın devamı es nasında bıçakla öldürmekten suçlu Hasanla Niyazi hakkında, İstanbul Ağırceza mahkemesi, karannı dün akşam bii dirmiştir. Mahkum olan iki katil Muazzam bir çınar Beyhude ıstırab çekmeyîniz ! NEVROZİN Bütün ağrıların panzehiridir. BİR TEK KAŞE Millî kümeye daFızar günü sabahleyin Şeref stadmda hil dört kulüb anlaşBeşktaş birinci takımile Pera birinci masının üç beş gün takım arasında bir intikam maçı yapıiçin, ortaya çıkardığı lacahır. Bundan bir müddet evvel gekarışık vaziyet üzeriMahkeme, içtikleri rakının tesirile ne Şeref stadında karşılaşan bu iki tane bu anlaşmada yal Mükerreme çatan ve kendisinin peşini bıkım ırasındaki maçta, Beşiktaş mağ lub o'muştu. nız başına kalan Ga rakmıyan Hasanla Niyazinin suçlarmı, Befktaşlılar, bu mağlubiyeti, takımlatasaray kulübü, ikisinden hangisinin müstakil fail olduklarınu o gün eksik olduğuna, Perah kendi noktai nazan lan belli olmıyarak yaralamak şeklinde lar da Beşiktaşı yenecek kadar iyi oynı müdafaa etmek sabit görmüştür. Hastaneye kaldırılan anadıkhrına atfetmektedirler. Bu iddiamaksadile Beden ğır yaralı Mükerremin, ameliyat olmağa lardan hangisinin doğru olduğunu, pa Terbiyesi Umumî zar günkü müsabakanm neticesi tayin Galatasaray fcWübüMüdürlüğü nezdin razı olmamasını da, suçluların cezasını azaltıcı takdirî sebeb olmak üzere kabul etmiş dacaktır. Gerek Pera, gerekse reisi Sedad Ziya d e ^ t e ş e b b ü s a t t a b u etmiştir. Hasanın öldürmekten, Niyazi Beşiktaş takımları bu maç için hazırlanlunmağa karar vermiş ve idare heyeti re nin çalmaktan sabıkalan bulunmasını, mağa başlamışlardır. Pazar günü bu maçtan evvel de Be isi Sedad Ziya Ankaraya gitmişti. Sedad kararda gözönünde tutmuştur. Çınar ağacımn görünüşü Önce, ceza kanununun dört yüz kırk şiktaş tekaüdleri, Matbuat takımile bir Ziya, dün sabah îstanbula gelmiş ve bize maç yapacaktır. Namağlub vasfını taşı şu izahatı vermiştir: sekizinci maddesine göre, her ikısinin Bursa (Hususî) Bursanın taşı, topyan Mattuat takımı, üç dört hafta ev « Millî küme maçları münasebeti de on sekİzer sene ağır hapse konulma rağı, ağacı ve nesi varsa hepsi eski ve vel Pera takımile yaptığı maçta ağır bir le ortaya çıkan hâdiseden sonra Beşiktaş, ları, ikisinden hangisinin açtığı bıçak ya büyük bir tarihin canlı ifadeleridir. Amağlubijete uğramıştı. Bu mağlubiye Vefa ve bilâhare Fenerbahçe Millî küme rasınm tesirile Mükerremin öldüğü ayırd sırların dilini nesillere nakleden bu etin sebeMerini iyice anlıyan gazeteci maçlanna girince Galatasaray kulübü, edilemetnesi dolayısile bu müddetin doku serler o kadar çok ve o kadar muhtelifler, bir daha mağlub olmamak için o zar seneye indirilmesi kararlaştırılmışhr; tir ki; saymak ve anlatmakla bitirmeye gündenberi antrenmanlara devama baş cidden garib bir vaziyette kalmıştı. Beimkân yoktur. Seyyahlan günlerce, hatden Terbiyesi Umumî Müdürlüğüne sonra takdirî tahfif sebebi cihetinden Halamışlardır. sanm cezası altı seneye indirilerek sabı ta haftalarca meşgul edebilecek kadar Beşiktaş tekaüdleri, zamanlarmın en dört kulüb namma yapılan müracaate cemütenevvi olan bu tarih ve tabiat abikasından dolayı da yedi seneye çıkarıl iyi futbolculanndan mürekkebdir. Ka vab gelinceye kadar beklemeğe karar verdeleri içinde o kadar cazib ve enteresan lede Osman veya Sadri duracak, müda miş olduğumuz halde, kulübümüzün va mış, Niyazinin suçu işlerken on sekiz ya olanları da vardır ki, yabancılar onlan faada Refik Osman, Balıkçı Tevfik, mu ziyeti hakkmda her gün birbirini takib e şını bitirerek yirmi bir yaşmı bitirmeme derin bir hayranlık içinde seyretmekten avin hattmda Şehab, Cavid, Bahaeddin, den muhtelif rivayet ve şayialar üzerine sinden yedi sene altı aya indirilen ceza zevk duyarlar. Bilhassa onlan ararlar, muhacim hatiında da Rüştü, Şükrü, E Ankaraya giderek yalnız kaldığımız bir sınm takdirî tahfif sebebile de beş sene bulurlar. Ecnebi gitlerine bile geçmiş dib, Abdi ve Pertev oynıyacaklardır. üç güne indirilmesine karar verilmiştir. olan bu eserler arasında resmini gön davada noktai nazarımızı müdafaa etBeşiktaş Matbuat maçı, her halde gü mek ve ortaya çıkan dedikodulan önle Taraflann içtimaî vaziyetlerine göre be derdiğim şu muazzam çınar da vardır. şer yüz liradan bin lira ölüm tazminah Tıpkı, Tevfik Fikretin Osmanlı İmparanün en eğlenceli müsabakası olacaktır. mek istedik. nın öldürülen Mükerremin varislerine ve torluğunu benzettiği cinsten bir çınar.. Muallimler de Matbuat taBeden Terbiyesi Umumî Müdürü Ge rilmesi, ayrıca karar altına alınmıştır. Yalnız bunun hususiyeti tarihî oluşunkımile maç istiyor neral Cemil Tahir Tanerle uzun boylu dan ziyade içindeki oyuğun pek büyük Lise ve orta okul beden terbiyesi öğ konuşmak imkânlarım buldum. Uzun se İ8viçre Yugoslavya ticarî olmasmdadır. İçine yaz günlerinde bir retmenleri, önümüzdeki pazar günü neler memleket sporuna hizmet etmek kahve ocağı kurularak, masalar konarak münasebatı Taksim stadyomunda yapılacak olan maksadile memlekette tatbik edilen bütün ve bu suretle bir kahvehane yapılan bu Vefa San'at mektebi maçmdan sonra sporlan imkân dahilinde tatbika çahşaa Belgrad 29 (a.a.) İsviçre ile Yugos çınarın adı Nilüfer çmarıdır. Hapisane Matbuat takımile bir maç yapmak ar Galatasaray Kulübünün, ötedenberi oldu lavya arasmdaki tediyat sistemini ko civarmdaki bahçeler içinde bulunan bu zusunu izhar etmişlerdir. Bu münase ğu gibi sırf spor yapmak maksadile çalış laylaştırmak ve inkişaf ettirmek üzere çmann kaidesi on beş metre murabbaı betle, dün beden öğretmenleri tarafın tığını, teşkilâta karşı olan sıkı alâka ve müzakereye girişecek olan bir İsviçre genişlik teşkil eden bir satha maliktir. dan bir toplantı yapılarak Matbuat ta bağhlığmı etrafile izah ettim. heyeti. dün Belgrada gelmiştir. Adeta büyükçe bir minarenin hacmıne kımile oynıyacak takımı seçmişlerdir. muadil olan çınarın oyuğuna 40 50 kişi Danimarkanın Hitlere Arada, hiç istemediğimiz halde bir sui Bu takımda oynıyacak olanlar şunlar ferah ferah sığınabilmektedir. Belediyeitimadı tefehhüm meydana gelmij olduğunu andır: miz bu çmara ve bunun gibi diğer bazı Kopenhag 29 (a.a.) Eskiden Alman çınarlara levhalar astırarak bunların İstanbul lisesinden Nuri, Darüşşafa lattım. yaya aid olan arazide kâin Abenraa'da tarihî çınarlar olduğunu ilân ve onlara kadan Muhsin, İstanbul lisesiaden Vajfcu, Spor iilerimuîn düaden, bugün ve yaVefadan Necati, Ortaköyden Refik, or rın daha iyi bir şekilde inkişafı için elin bir nutuk söyliyen Başvekil Sfâuning*] kimsenin dokunup zarar vermemesini ta okuldan Ziya, İstiklâlden Simi JKa». den geWiği kadar ciddî mesai sarfeden demiştir ki: rica etmiştir. Altı, yedi yüz senelik bir « Almanyanm Avrupada arazîve rayel. Eyübden Sabih, KadıkÖyden Se Beden Terbiyesi Umumî Müdürünün çınar olduğu söylenilen Nilüfer çmarı lim, Kabataştan Hayri ve takım kap millî küme maçlan dolayısile ortaya çı müteallik başka plânı mevcud olmadığı gibi şehrimizin içinde ve dışmda birçok nı sövliyen Hitlere itimadımız vardır.> tanı Fikrettir. çınar daha vardır. Hele bunlardan Or kan ihtilâftan cidden müteessir olduğunu Fakat. Matbuat takımı bu pazar günü gördüm. Sonunda büyük bir hüsnüniyet han camiinin içindeki çınarın böyle ove resmen müracaat ediyoruz. Şeref stadmda Beşiktaş tekaüdlerile vuk olan gövdesi son zamanlara kadar gösteren Beden Terbiyesi Genel DirekBeden Terbiyesi Umumî Müdürlüğü bir ayakkabıcı tarafmdan dükkân olamaç yapacaklarmdan muallimlerin is tedikleri müsabaka başka bir hafta müm törile tetnas ettikten ve anlaştıktan sonra, nün birinci defa tertib etmiş olduğu mil rak kullanılmakta idi ki. Belediyemiz bu futbol takımımızın millî küme maçlanna lî küme maçları meselesinin bu suretle kün olabilecektir. çınar ağacmdan dükkânı bile evvelce iştirakindc hiçbir mahzur kalmamış oldu halledilmiş olmasından dolayı, bütün nümerotaı'e tâbi tutmuş ve onun gövdeMillî küme maçlarî i ğunu söyliyebilirim. Genel Direktör GaGalatasaraylılar gibi ben de memnunum.» sine bir mjmara dahi yapıstırmıştı. îstanbul futbol ajanlığından: latasaraylı sporculara sevgi ve selâmlarıGayrifedere kulübler kendi Bursava. Yeşil Bursa adım verdiren 1/4/939 cumartesi yapılacak maçlar nı yolladılar. Taksim stadı: aralarında maç yapacaklar ağac bolhığuna rağmen sehrimizde ti Millî küme cnaçımızın ilt oyunu dostizlik derecesine varan bir ağac sevgisi Süleymaniye, Şişli Hilâl, Kurtuluş Federe ve federe olmıyan kulüblerin hüküm sürmektedir. Beledive, en kü muhtelitleri saat 15 hakem Hayri Ragıb tumuz Beşiktaşla idi. Beşiktaş kulübü idare heyeti namma bir sabah gazetesin birleşmesi, birçok futbolcuları açıkta bı çük ağaclara kimseyi dokundurmamakCandemir. Yan hakemleri: Saml Açıköney ve A de Galatasarayla maç yapamadığı için rakmak suretile spor yapmaktan mahrum ta, bir taraftan da mütemadiyen yollara, rif Soydan. teessür duyduğunu ve Beşiktaş kulübünün etmesi mahzurlu görüldüğünden, federe boş yerlere ağac diktirmeye ve dikilenAteşspor Vefa saat 16,45 hakem îzzet bu yapılamıyan maçı her zaman oyna olmıyan takımlann eskisi gibi kendi ara leri baktırmaya devam etmektedir. M. Apak. mağa hazır bulunduğunu söyliyen Beşik larında maç yapması muvafık görülmüş Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu ve Amerika 45 bin tonluk iki taş kulübünün kıymetli idarecisi Sadri ile tür. Fikret Kayral. Galatasaray kulübünün de görüştüm. Tıpkı kendi ifadeleri gibi gemi yaptırıyor 2/4/939 pazar jrapılacak maçlar kongresi bu dost kulüble her zaman oynamağa Vaşington 29 (a.a.) Beyaz saraydan Fenerbahçe stadı: Galatasaray kulübü riyasetinden: 1 ni bildirildiğine göre, Reisicumhur Ruz Beylerbeyi Kadıköyspor saat 13 ha hazır olduğumuzu, yalnız millî küme kem Refik Osman Top. maçlanmn başlamış olmasım nazan iti san cumartesi günü kulübümüzün fevka velt, Bahriye Nezaretine iki tane 45 bin tonilâtoluk büyük saffı harb gemisi inYan hakemleri: Ziya Kuyumlu ve bara alarak, Genel Direktörlüğün tespit lâde 'kongresi yapılacaktır. Nizamnamemizin 17 nci maddesl muciFikret Kayral. bince kongreye iştirak edecek azalarımızm şası için emir vermiştir. edeceği tarihte ve yerde bu maçı memnuBeykoz, Kurtuluş Topkapı, Arna niyetle yapacağımızı söyledim. Sadri son sene zarfındaki aidatlarmı ödemiş olAmerika Birleşik Devletleri bahriyemaları icab ettiğinden azamızın kongre sa sinin en büyük gemilerini teşkil edecek vudköy muhtelitleri saat 14,45 hakem yüksek bir sportmenlikle bunu kabul etti. atinden evvel kulüb kâtibine müracaatle Adnan Akın. bu muameleyi takdirde olan bu inşaat için, Bahriye Nazırı, konAteşspor Fenerbahçe saat 16,30 ha Bu hususta icab eden muamelenin yapıl kongreye iştirak yapmaları, aksi tebliğ olu greden, lâzım gelen kredileri pek yakmedemiyeoekleri ması için de İstanbul mıntakasma usulen kem Tarık. da taleb edecektir. nur. Nevrozin Bu muannid baş, ve diş ağrılarını sür'atle izaleye kâfidir. Romatizma evcaı. sinir. mafsal ve adale ıstırablan NEVROZİN' le tedavi edilir. Nezle, grip ve bronşite karşı en müessır ilâç NEVROZiN'dir N E V R O Z İ N ' i tercih ediniz. icacında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklidlerinden sakmımz ve Nevrozin yerine bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. başka Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimleri yazılı iki kalem ayakkabı 14/2/939 tarihinde ihale edilmişti. Görülen lüzum üzerine ihale feshedildiğinden yeniden açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 10/4/939 pazartesi günü saat 11 de Rektörlük binasmda mü. teşekkil Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminat 268 liradır. Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. (1956) Cinsi Miktarı Muhammen fiat Tutan Yekun Erkek talebe 415 çift 8 lira 3320,00 Kız talebe 34 » 7,5 > 255,00 3575,00 Baş, Diş , Nezle, Grip, Romatizma, nevraljî^kırıklık ve bütün ağrılarmızı derhal keser. icabında gllnde 3 kaşe alınabilir. iç ve diş basur memelerinin iltihab larında, kanamalirında, cerahatlenmiş fistüllerde Patı'nın DEVAMLI TATBIKI ŞİFAYI çabuk temln eder, Malatya Pamuk Ü. Ç. Müdürlüğünden: Müessesemizde tesis edilecek olan Çırçır evine normal şekilde pamuk balyası yapan balya makinesi 60 ilâ 70 beygir kuvvetinde tam Dizel motör mubayaa edilecektir. İntihab edilmek üzere hususiyet gösterir katalokların alâkadarlar tarafmdan müessesemize gönderilmesi. « 1091 > ( 2074 ) Nezle Baş Diş Nevralji ve bütün ağrılarına karsı Yann öbür gün, oda böylelikle düşüp gi le baktı. Haydar atıldı: j bu kadar îşin arasında bile görüp söyledecek, böyle böyle lekelenecek!.. îster Işte, dedi, şimdi gene öyle gfzli mekten kendimi alamadığıma bakılırsa, misiniz, buna benzer size daha neler sa gizli gülüyorsunuz... Tıpkı böyle... A demek ki bu sözler, candan, yürekteri geliyor. Bunlar, sizin o salonlannızda söyyayım, hatta yapanların koltuklannı bi man ne güzel, ne ince!... '•'•" 'KEMAL I lemeğe, dinlemeğe alıştığmız basmakahp le kabartan, sırası gelince öğünmelerine Muhtar, durduğu yerde kıvrandı: bile vesile olan gizli suçlar, göze görün Rica ederim, dedi, kasayı mı so sözlere hiç benzemez!. Burada boşuna Bütün bir piyasayı dolandıran ban kendi halinde, tertemiz bir kadmcağız... miyen hırsızlıklar!... yacaksınız, dükkânı mı boşaltacaksınız, geçirilecek bir tek saniye, bürün işimizi alt kerler, birkaç müesseseyi birden soyan Aralarına girip çıkıyorsunuz. însan hali Haydar, bir yandan bunları söylüyor, ne yapacaksanız yapınız. İsterseniz cüz üst edebilir; hepimizin yakalanmasma lar, iflâsa sürükleyenler de var. Bir debu ya, karı koca birbirlerini incittikleri bir yandan da Yervantın kasasmda işe danlarımızı da verelim, bir ayak önce bu elverir. Hanımefendiye karşı duyduğum benim şurada yaptığım işe bakın!.. Bu günler oluyor. Hemen bunu fırsat biliyor yarar ne bulursa hepsini çantalara atarradan kurtulalım. Konferans vermek için, takdir hislerini arzederken kendimizi de saydıklarımdan pek çoğunun yanında ne sunuz. O pek sever gibi göründüğünüz ken arada bir duruyor, eline geçen tek ukalâlıklarınızı dinletmek için bizi bura ne büyük bir tehlikeye attığımı görüyorkadar temiz!.. Küçücük iki çanta, bir iki arkadaşınızı, karısınm yanında küçük dü taşlı bir çift küpeye, pırlantaları pek temiz ya kapatmadmız, sanırım. Elinizdeki ta sunuz. Artık o hislerin samimiyetinden avuç pırlanta!.. Çantada yer kalırsa gü şürmek, sonük bırakmak için, sırası gel bir göğüs iğnesine şöyle bir bakıyor, bir bancalara, bıçaklara güvenip, bir de üs şüphe edilebilir mi?.. müş kupa, altın bilezik gibi birkaç parça dikçe, sözüm ona pek kibar, pek nazik, bakışta da değerini anlayıvermiş gibi onGene*Yervanta döndü: telik karşınızdaki kadma hakaret etmeufak tefek daha, diyelim!. Yann Yer hele pek de cömerd davranıyorsunuz. ları ayırıp ceketinin cebine yerleştiriyor Şu mukavva kutunun içinde ne ğe başlarsanız... vant Efendi, paraları sigorta şirketinden Kendinizi öyle gösteriyorsunuz, öyle sa du. var, onları da çıkar. Hanımefendiye hakaret ettiğımi '^ekip alacak; vitrinlerini daha güzel el tıyorsunuz. Kadıncağızın da bir hafif taBelma artık kendini tutamadı. Bir zannetmiyorum. Şu sözleri, devlethaneniBelmanın kocası, dişlerini sıktı: rafma rasgeliyor: Sizi her erkekten pek maslarla dolduracak.. Sigorta şirketleri Beğendim doğrusu: Siz yalnız pek başka türlü sanıyor; aldanıyor. Günün monoloğ dinliyormuş gibi, yahud da eğ zin süslü salonlarında söyliyecek olsam me birbirine bağlı... Doğrudan doğruya lenceli bir sinema seyrediyormuş gibi gül herkes bana ne ince, ne kibar bir genc der; sür'etkâr bir kasa hırsızı değil, oldukça *anı yanan hiç kimse yok!.. Olsa olsa siz, birinde düşüveriyor. Kendi evinde rahatı < meye başladı. darılmak şöyle dursun, pek çoklannın yüzsüz beş on dakikahk bir çarpmtı geçireceksi kaçıyor, dışarıda herkesin diline düşüyor. Muhtarın yambaşında bekliyen adam belki ihoşuna bile gider. Gene de bilmem niz, hepsi bu kadar... Fakat hepsine de Belki de size büsbütün bağlanmak felâ Haydar, ona da yerişti: ki, hanımefendi, sözlerimden incindiler onu yakasından yakaladı; sarsb, tartaklaketine uğrayor; sizin yüzünüzden evi bar Aman Hanımefendi!.. dedi; ıgülhırsızhk diyorsunuz!. Kanun, belki aralakı yıkılıyor... Yarın da bir başkasmın, mek size ne kadar yaraşıyor!.. Demin mi?... Bu cür'eti, samimiyetime bağış mak istedi: rında ufak tefek farklar görüyor. Kimi Hey, kendine gel!.. daha mektebe gidip gelen bir genc kızm denberi biraz üzüntülü duruyordunuz. lasmlar!. EKişünsenize bir kere, buraya sinin cezası daha ağır, kimisine daha az Haydar, ona seslendi: önüne çıkıyorsunuz. Sinemaya götürü Bunda da bir güzellik var amma güldü gönül hırsızlıgma gelmedik, kasa soymak ceza veriyor. Neyleyim ki, ihepimizin Bırak, dedi, söylesîn bakalım. yorsunuz. Belki ortada, gözle görülecek ğünüz zaman büsbütün güzelleşiyorsu için girdik. Şu dakikada kendimize göre' adı hırsız!. Bir de kanunlann çerçevesinbir iz bırakmıyorsunuz; size bir suç bul r.uz!.. Hele insanla eğlenir gibi, belli be kendi mesleğimize göre daha mühim iş Korkmayınız, beyefendi!.. Bir yanhşlık den dışarıda kalanlara bakalım: Pek sılerimiz var. Hanımefendinin gülüşlerinde oldu. Yoksa bu tabancalar, bıçaklar sizin mak pek kolay olmuyor, kırılan dökülen lirsiz bir gülüşünüz var!... kı, pek candan görüştüğünüz bir arkadayok.... Fakat o zavallı kız alıştı bir kere.., ı Belma, ikocasına doğru, gözünün ucî ki inceliği, bakışlarındaki ifade kudretini, zannettiğiniz gibi, kadınlara, ellerinde sişınız, onun da akça pakça bir karısı yar; Tefrifa No. 9 DÜKYA BOYLEDİR İŞTE... âhı olmıyanlara karşı rahat rahat hakaret etmek için değildir. Bunlan, bir maymuncuk gibi, bir fener gibi, sadece işimizi kolaylaşhrmak için kullanmz. Sıkıya gelmedikçe onlara el atmayız. Biz bu silâhlara güveniyoTUZ, dediniz değil mi?.. Haydi, sizin elinizde bir tabanca yok amma, gene de istediğiniz gibi hakaret edebilirsiniz. Buyurunuz, ne düşünüyorsanız söyleyiniz, sizi dinliyorum beyefendi!... Muhtar, onu hîçe sayan bir bakışla gözlerini tavana dikti: Kendine çok güveniyorsun çocuğum! Mahalle aralan, kovboy, Tarzan filmlerini göre göre duvardan duvara aşan haylaz çocuklarla doldu. Onun gibi sen de anlaşılan, Amerikadaki meslektaşlarına benzemeğe pek özenmişsin!.., Acırım, doğrusu!.. Bu hırsızlıklarm hiçbirisi, en kurnaz adamlarm yaptıklan bile, dünyanın hiçbir yerinde cezasız kalmaz. En ustanız, en sonunda, hiç umulmadık bir zamanda yakayı ele verir. Sinemalarda gördüğün gibi, kimisi de tatlıya bağlanacak sanırsan, çok aldanırsm, yavrum!...Günün birinde, sen de yakalandıgın zaman, belki gene karşı karşıya geleceğiz. {ArHast var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: