7 Nisan 1939 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

7 Nisan 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHUBIYET T Nisan 1939 Ç istanbulun marında düşünüşler ) Bütün tarihî eserleri muhaf aza etmek lâzımdır Hükumet mahallesini İstanbulun bir ucunda tesise kalkışmak hatadır. Bu hatanın acısmı Atatürk bulvarı açıldıktan sonra çekeceğiz Mimar Prost'tan evvel diğer bir mü tehassısın projesi, Dahılıye Vekâleüncı reddedildikten sonrak: gunlerdeydı. Muh telif gazetelerde İstanbulun imarı hak kında dört makale neşretmişüm, bunlar dan ikisi Cumhuriyet'teydi. Aradan bu kadar zaman geçmiş olduğu halde fikirlerimde değişmiş birşey olmadığı gib şimdi ilâve edeceğim şeyler de pek azdır Son günlerde, imar mevzuu üzerinde Cumhuriyet'in açtığı ankete vatandaşlann verdikleri cevablar arasında çok kıymetlileri vardır. Çünkü hepsi ayrı ayn, can dan duyulan ihtiyacların mahsulü fikirlerdir, fakat bir de işi umumî bir görüı sahasına almak ve şehrin hem bugünkü hem asırlar sonraki çahşma ve yaşama şe raitini gözönünde bulundurarak, yeni İstanbulu ona göre bünyeleştirmek keyfiye ti vardır. Bir mirasyedi zihniyetile eldeki imkânlardan günü gün edip yanm dü şünmemek doğru olatnaz. İstanbulun imarında başlıca istinad edebileceğimiz bazı ana şartlar vardır: 1 Şehrin tarihî servetlerinin muhafazası, ilim bakımmdan olduğu gibi turizm bakımmdan da bunlara çok kıytnet verilmesi. 2 Şehrin coğrafî ve topoğrafî va ziyetine göre sıhhî bir hale getirilmesL 3 Karadan ve denizden bir transit merkezi olmak itibarile tkarî ve iktısadî bakımdan otomatik bir hale getirilmesi. 4 Tatbikatta işin en ucuza mal olacak ve millî servetin israfına sebeb olmıvacak şeraitin gözden kaçırılmaması. İste İstanbulun imarında muvaffakı yetimizi istinad ettirebileceğimiz dört ana sart bunlardır. Bundan sonradır ki, »ehrin mevziî hayat ve faaliyetini en pratik yoldan tanzim ve ikmal edecek yo!'arı, siteleri, meydanları, toprak altı ve î~nrak üstü tesisatı ve sair bütün hususa*• bu esaslar dahilinde düşünmeğe sıra geuT. ' " Şehir ve Memleket Haberlerl ) Adaların suyu Uyıışturucu madde Buğday fiatları düşmeğe başladı Beher ton için yirmi iptilâsile mücadele kurus alınacak Ayrı bir teşkilât kurulFiatı sabit tutan ofisin buğdayı satılmıyor Denizbankla Belediye mutabık kaldı ması düsünülüyor Siyasî icmal Irak Kralı İstanbul piyasasında buğday fiatlarınm yükselmeğe başlaması ve bu vaziyet karşısında ekmek fiatlarının da yükseltilYazan: Sedad Çetintaş mesi zarureti hasıl olunca Toprak mah Denizbank ile Belediye arasında bu sene Büyükadaya su verilmesi mevzuu üzeinsafsızca hırpaladığı görülür. Bunun için sulleri ofisi, devlet namına îstanbul piya rinde tam bir mutabakat hasıl olmuştur. zayıf bünyelere doktorlar daima İstan sasına düşük fiatla buğday çıkarmıştı. Denizbankın beheri 300 ton su alan iki bulun Marmaraya bakan sırtlarını tavsiBuğday tacirleri, ellerinde buğday bu tankı bu işe tahsis edilecek ve Madende ye ederler. Zira bu sırtlarda etnsalsiz kış lunmamasmı bu vaziyete sebeb olarak tesis edilecek depolara her gün su verilelak hususiyeti vardır. göstermişlerdir. cektir. Madenden adanın muhtelif mınSilivrikapı taraflarından başlayıp CerToprak mahsulleri ofisi Borsaya üç gün takalanna su tevziatı borularla temin edirahpaşada en yüksek noktasını bulduktan düşük fiatla buğday arzedince buğday ta lecektir. sonra Aksaraya doğru tekrar alçalan ve cirleri fiatları birdenbire düşürmeğe başDenizbank Adalara suyun tonunu 20 buradan tekrar yükselip Beyazıddan lamışlar ve nihayet yumuşak buğdayları kuruştan verecektir. Yevmiye 600 ton suSultanahmede kadar tekrar hafif meyille ofisin fiatlanndan beş para daha aşağıda yun şimdilik Adalara kâfi geleceği ümıd inen ve Topkapı sarayında nihayet bulan tespit etmişlerdir. Toprak mahsulleri ofi edilmektedir. Yalnız bu işte bazı mahondüle hattın, Marmaraya arzetmekte si bu suretle piyasayı tanzimdeki rolünü zurlar kendini göstermektedir. Suverme olduğu sırtlar ve etekler, hem dünyanın ikmal etmiş, fiatı sabit tutmuş ve ofisin tesisatınm kifayetsizliği yüzünden bir tank en güzel manzarasına hâkim, hem de en buğdayları pek tabiî olarak satılmamağa 3 saatte dolmaktadır. Üç saatte de boşala bol güneşlı sahalardır. Buralarda yer başlanmıştır. Vaziyet iki gündenberi bu cağı hesab edilerek bir tankm adaya su yer kışlık parklar vücude getirmek lâ vermesi için on saate ihtiyac vardır. şekildedir. znndır. Sahil boyunca vücude getirilecek Adaya Terkos veya Üsküdarın ElmaSon müdahale ile İstanbulun ekmek caddeyi bulmak üzere poyraz istikamelı suyunun verilip verilmiyeceği meselesi tinde sırtlardan kayan müstakım yollarla fiatlannı yükseltmek için yapılan hareket de henüz takarrür etmemiştir. Belediye bu havalinin hava cereyanlan yaz mev önlenmiştir. şimdi bu cihetleri tetkik etmektedir. simlerinde temin edilebilir. Müstakbel limanm Yenikapıda olacağma göre, trenin oraya kadar gelmesi zaruridir. Fakat Anadoluya geçirilmek istenilen feribot için münasib bir yerden kinci bir hat ayırmak büyük iş de olsa çok cazib birşeydir. Bu mesele üstünde ciddî bir etüd yapılsa yeridir. Eğer imkân hasıl olursa İstanbul sahilleri boğazına dolanmış olan şu yağlı ve isli urgandan kurtulup denize kavuşacak ve nefes lacaktır. Floryadan başlıyarak Sarayburnu parİmar müdürlüğünün işi kına kavuşan bütün sahil boyunu bir kül olarak mütalea etmeliyiz. Yaz ve kış tuBelediye İmar müdürlüğünün vaziferistlerini dünyanın eğlence düşkünlerini leri tespit edilmiştir. bu sahillerde yapılacak modern tesisatla İmar müdürlüğünün imar saha tatmin etmek mümkündür. lannın plânlannı yapacak, umumî imar İstanbul sakinlerine deniz ve sahil de hakkmda direktif verecek, şehircilik dikleri şey haram edilmiştir. Halkı bu mütehassısile temas ederek inşaatm munimetten müstefid edebilmek için de tren vafık bir şekilde yapılıp yapılmadığını hattını buradan söküp atmalıdır. Bu me kontrol edecektir. sele pek mühimdir. Floryaya dikilecek ağaclar Floryanın teşçir faaliyeti devam et mektedir. Evvelce dikilen ağaclara bu sene yenileri de ilâve edilecektir. Çam, sedir ve selvi ağacları bu sene dikilecek ağaclar arasındadır. ŞEHÎR tSLERl Fabrikayı soyup soğana çevîrecekti! Fakat nihayet dün zabıta tarafından yakalandı Bir aydanberi devam eden esrarengiz bir hırsızlık vak'asının faili, ele geçirilmiftir. Hâdise şudur: Yedikuledeki Santral Limited Şirketine aid mensucat fabrikasmdan bundan bir ay evvel top top kumaşlar çalmmağa baş lamış, hırsızm kim Hırsız elektnkçi olduğu anîaşılamamıştır. Bu hususta bir ipucu eldc edildikten sonra zabıtaya. aber vermek ciheti iltizam edilmiş ise de gün geçtikçe çalınan malların çoğalmakta obduğd gBfülm'üşfur. Bu vaziyet •karşisın' da vak'adan Emniyet Müdürlüğü haberdar edilmiştir. Derhal işe girişen emniyet üçüncü kısim memurları bu iz üzerinde yürürlerken nihayet dün köprü üstünde bir adamın koltuğunda bir top kumasla gitmekte olduğunu görmüşler ve hasıl olan şüpheye binaen bu adamı yakalayarak Emniyet müdürlüğüne getirmişlerdir. Daha ilk tahkikat sırasında bu adamın Yedikuledeki fabrikada elektnkçi ustası Yorgi olduğu anlaşılmışt'r. Bunun üzerine ahkikat derinleştirilmiş, şimdiye kadar fabrikadan çalınan yirmi top kadar ipekli kumaşla kırka yakm pantalon ve daha bir çok eşyayı bu adamın çalarak Kapalıçarşı da muhtelif yerlere sattığı meydana çıkanlmıştır. Derhal eşyaların satıldığı yerlcr espit olunarak buralara gidilmiş ve mühim bir kısmı elde edilerek geri almmı$tır. ürkiyenin hem komşusu, hem de dahil bulunduğu dört taraflı şark misakı siyasî zümresinin Arab azası Irakm genc Kralı Gazi Elevvelin feci bir kazaya kurban olması Türk, İran, Efgan, Arab ve bütün müstakil şark milletlerini son derecede müteessir Hükumet ınemleketimizde etmiştir. maddeler kaçakçılığmı tamamen kaldırmak ve genişleyen uyuşturucu madde ip§ark milletlerinde Umumî Harbin ve tilâsile sıkı bir mücadele yapmak üzerin doğurduğu netayicin verdiği ibret derde esaslı şekilde meşgul olmaktadır. Bu sinin uyandırdığı millî ruh ve medenî inhususta Emniyet ve Gümrük muhafaza kılâbların timsali; yeni neslin mümessili teşkilâtmdan tamamen ayrı geniş salâhi genc hükümdarlar olduğundan gerek Irayetli bir teşkilât kuruîması noktas;nda du km üful eden genc Kralı, gerek Mısırm ruluyor. Bu îeşkilâta polis ve muhafaza genc hükümranı hem kendi halkları, hem teşkilâtınm yardımı da temin edildiği tak de bütün şark âlemi tarafından derin bir dirde uyuşturucu madde iptilâsı ve kaçak muhabbet ve takdirle sevilmektedir. İs çılığile çok âmansız bir mücadele kabil o tikbal hep genclerde olduğundan Kahire lacaktır. ve Londra Arab konferanslarında muh Öğrendiğimize göre, kaçakçıların ya telif müstakil Arab devletlerini genc venıbaşında bu zehir müptelâlarile de mü liahdlerın ve prenslerin temsil etmiş ol cadele için kanuna yeniden sıkı birtakım maları ati hakkmda büyük ümidler uyanmüeyyidelerin konulması zarurî görülmek dırmıştır. Efganistanm tahtını da genc ve tedir. faal bir hükümdar işgal etmektedir. Sark milletlerinin kumandasmda buluADÜYEDE nanlardan biri olup kendisinden gerek Belediyenin tahlil raporuna Irakın, gerek münevver Arab âleminin ve bütün şarkın büyük hizmetler bekle inanmak istemiyor! Balıkpazannda tereyağcı Mihal, Sul diği Gazi Elevvelin şark âlemi ve urnum tanahmed birinci sulh ceza mahkeme dünya politikasının geçirdiği büyük buhsinde muhakeme edilmektedir. Beledi ran ve inkılâbın arifesinde hayata veda yece dükkânmdan sekiz nümune alm eylemesi büyük bir ziya ve siyasî bir hâmış, tahlil ettirilmiş, sekiz nümuneden disedir. yedisinin saf, diğerinin mahlut çıktığına Vefahndan daha bir gün evvel; Frandair rapor verilmiştir. sanm vadini yerine getirmemesinden buMıhal, mahkemede «Belediye kimyahanesinin tahlili yanlış yapılmıştır. Ken nalmış olan Suriyenin gencliği müstakil di elimle yaptığım tereyağların hepsi de Suriyenın tahtını Gazi Elevvele teklif elsaftır. Bir nümunenin mahlut çıktığı. mişti. Herhangi bir milletin felâketi yadoğru değildir. Eğer o nümuneyi Adlî şadığı ülkenin parçalanmasından doğan Tıb kimyahanesine gönderir de bir de zâfıdır. Gazi Elevvelin pederi Birinci orada tahlil ettirirseniz, sözümün de ö Faysal Suriye tahtını işgal etmişti. Franzüm gibi doğruluğu anlaşılırı demiştir. sızlar kendisini koğmamış olsalardı çokHâkim Reşid Nomer, ileri sürülen bu tan Suriye, Irak, Filistin ve Maverayisemüdafaaya uygun olarak, Adlî Tıb Trim ria ve hatta Hicaz bir tek devlet şefinin yahanesinden rapor almmasını muvafık daresi altında birleşip bunlardan herbirigörmüştür. Muhakeme, bunun için baş nin yirmi senedenberi jreçirdikleri sarsıntı ka bir güne kalmıştır. ve felâketlere maruz kaîmamış olurlardı. T Bahçelerin tanzimi işi Belediye, bu seneki bütçeye, mevcud büyük bahçelerin tarh ve tanzimi için tahsisat koymuştur. Bu bahçelerde bazı yenilikler yapılacaktır. Palto hırsîzi Halic vapurunda kaptan Rüsîemin paltosunu çalmaktan maznun İsteoan. Sultanahmed birinci sulh ceza mahkemesinde muhakeme ediliyordu. Suclu nun bir ay hapsine karar verilmiştir. *< Simdi bu ana şartları birer birer tetkik iHuu.: Birinci şart şehrir^ tarihj 'şa^sjv.e^j di. İstanbul şehri malum bir şehir o'a(2594) sene oluyor. Bu müddet için• Şarkî Roma İmparatorluğuna (1000) le payitaht olduktan sonra (486) yıliberi de Türk hakkniyeti altında bulu•or. Bu tarihî şehir, daha evvelkilere aid ™larla Sarkî Roma İmparatorluğu n ve daha sonra Osmanlı Türk Impatorluğunun en kıymetli medeniyet eserrini bağrında toplamış olan koskoca bir n üze halindedir. Biz bu tarihî ve en eski şehri imar için rprojeler hazırlarken onun tarihî şahsiyeI tme hürmet etmek ve bir müze salonunda c'olaşıyormuş gibi ayağımızın, eteğimizin herhangi bir kıymetli bibloya takıhp devrılmemesine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Tarihin beşerî kültür üzerinde ne yaman rolü bulunduğunu ve tarihin de tarihî eserlere dayantnakta bulunduğunu in, kâr edebilir miyiz? Bazan bir yıkık duvar veya bir tarlada çiftçinin sapanına ; takıhp çıkan bir taş parçasının, beşerî pkültüre sahifeler dolusu hakikatler hedifye ettiğini görmüyor muyuz? Diğer taraftan da turizm meselesinin ; tarihî şehirlerdeki ehemmıyeti ve kaydı[ hayat şartile muazzam bir irad membaı jğu hakikati de hepimizce malumdur. Dünyanın en eski \e mimarî abideler bakımmdan en zengin şehri olan İstanbulun imarı işinde şehrin bu şahsiyet ve hususiyetine hürmet etn;e;ini bilmemış projeler, muvaffak değıl hatalıdır, bu hatası projede nazarı dıkkati celbetmemiş olsa da tatbikatta tashıhe mahkumdur. Kabili tachih olamıyanları ise milletin ve beşerî kü' irün zararına kaydedilecektir. Ben bunun en acı DÜmunesini Sultanarmec'd:ki İbrahimD3ja sarayına yapılan suikasdle gördüm ve bir daha ınandım. Bu hatadan birinci derecede İstanbul İm?r büro.unu o vaKil idare edenler, ıkinci derccede mimar Pıost mes'uldür. Bu hata Yenicamiin etrafını açmış olmakla deşnl, hiçbır şeyle aftedilemez. Bu hu su la görüs umumî ve samımî olmalıdır. İstanbulun sıhhatini kurtaran tabiî hasletlerden, birincisi yaz mevsimjıde havasını tasfiye eden bol rüzgârı, ikincisi denizi, üçüncüsü de kış mevsiminde güneşidir. İşte bu üç tabiî varhktan azamî istifade yolunu güderek şehri ona göre tan7İm etmek mecburiyetindeyiz. Şehrin coğrafî ve topoğrafik vaziyeti gözönüne alınınca rüzgârı yaz mevsiminde nekadar hoşa gitse de kış mevsiminde poyrazın, karayelüı, gündoğosunun şehri i tamamHfrd'emz.ortat sında yaşadıkları halde deniz ve sahiller onlara .jtnechül Jbjr diyar,. gibjdJrA £>eniz, örmek, havasını kbklamak' için mutlaka Floryaya, Adalar veya Boğaza, sefere çıkmağa mecburdurlar ki bu gayritabiî al de ortadan kalkmış olacaktır. Üçüncü ana maddemizi: İstanbulun :icarî ve iktısadî teşekkülü diye saym:ş:ık. Bu bahis doğrudan doğruya bir tıen e liman işi olduğundan yukarıki madede bir nebzecik bahsetmiş olduk. Bu işlein halli şekline göre iktısadî durumu ir.kiaf edebilecektir. Yenikapı limanından başlayıp Ata ürk köprüsünden atlayarak Taksime vaan (40) metrelik bulvar, şehrin belkemi;i olacak isabetli bir düşünüş mahsulü dür. Merkezî bir hat olan bu bulvarm güzergâhına yakm bir meydanda hükumet itesi vücude getirilmelidir. Zira hükumet itesi her sınıf halkm daima uğrak veridir. Bu siteyi İstanbulun bir ucundaki Sultanahmed meydamnda tesise kaik"? mak hatalı bir düsünüstür. Bu hatanın aıl acısını Atatürk bulvan faaliyete geçkten sonra çekecegiz. Açılacak yollardan başka bizden en iyade istimlâk istiyecek olan meydanlar /e malî ve resmî müessesat yerleri İstanUI tarafmda çok ucuza mal olacaktır. [üçük, seyrek ve ehemmiyetsiz binalarla alancıktan bezenmiş olan İstanbulla Beyoğlunun daracık sokaklannda mütekâsif bir halde yükselmis kârgir binala rın istimlâk masrafı yarıdan çok bir fark gösterir. Hem mülî san'at şahikalarımn yer yer yükselmis olduğu İstanbul şeh rinden millî ve modern cumhuriyet mü esseselerinin uzaklastırıknası doğru de ğildir, kanaatindevim. Sedad CETİNTAS Tetkiki biten bütçeler " Belediye Daîmi Encümeni, dün Şehir Tiyatrosu ve Konservatuar bütçelerinm ^ptk^dni ikmal etmjş, >{ezb.a^a. ij£ Dügkünlerevi bütçelerinin tetkikine baş lamıştır. Şehir tiyatrosu sahne kısmı geçen sene betona tahv;l edilmişti. Bu sene de dıger kısımlar betona çevrilecektir. tki ay kapis! Sirkecî civanndjJSuzanın kol saati * ni aşırmaktan maznun dilsizlerden Kemalle bu saaîi saklamaktan maîfnun Mustafanın muHakemesi, bitmi<;tir. Sultanahmed birinci sulh ceza mahkemesi. Kemalin iki ay hapsine. Mustafanın da beraetine karar vermistir. Finikedeki ke«'f Finikede karava oturan «Sadıkzade> vaDurunun nasıl karava oturduğunu tespit yollu, vak'a yerinde kesif yacmak üzere, bir vukuf ehli heveti. orava ? ; t misti Bu vukuf ehiî hevetini tavin eden îstsnbul Birinci Ticaret mahkemesi. mahallî aslive hukuk mahkemesine. V n > hususta tel?rafla malumat vermistir Finikede vapılacak kesif. orada hukuk hâkimlerinden birinin naibli&i altında verine getirilereV rarcor hazirlanacaktır. Müddeiumumiliğe verilen maliye memurları Bakırköy Belediye tahsil şubesinde resmî bevannamede ferağ muamelesini hilâfı hakikat doldurmak suçile Tahakkuk Başmemuru Salihle memur Osman Müddeiumumiliğe venlmiştir. Şubenin tahsil kısmmdaki tahkikata devam edılmektedir. Son zamanlarda birlik ümidi Gazi Elevvele tevcih edilmişti. Bunun tahakkuk etmemiş olması Arab âlemi ve bahusus Suriye için pek elim olmuştur. Gazi Elevvel devrinde Irakta Süryani isyanmı bastırmak, Ingiliz mandasından kurtulup istiklâle kavuşmak, Arab aşairile hükumet arasındaki münafereti kaldırmak, ünnî ve şiî ihtilâfmı bertaraf etmek, ikbsadî ıslahat»ve geniş umran plânım tahakkuk ettirmek gibi muazzam işler başarılmış ve ordunun siyasete karışmas'ndan çıkan darbei hükumet ve mukabil hareketler gibi sarsıntıların zararları bertaraf edilmişti. Genc Kralm vefatmdan iki hafta evvel yeni bir darbei hükumetin önü son dakikada alınmıştı. Şarkh milletler artık herhangi Avru palı devletin menfaatine alet ve nüfuzuna kurban olmak istemiyorlar. Her yabancı devlete süphe nazarile bakıyorlar. Bunun son delili, Gazi Elevvelin kazaen vefatı bile İngilterenin bir entrikasma atfedilerek Musuldaki konsolosunun öldürülmüş ve konsoloshanenin yakılmış olmasıdır. Şarklı milletler artık tam bir hürriyet ve stiklâle kavnsmağa azmetmiştirler. Haluk şehrimizde Ankara Belediye reis muavini Haluk şehrimize gelmıştir. Vekilin tetkikleri DENtZ tSIERt Yusuf Ziya, Ankarada Denızbank Umumî müdürü Yusuf Ziya Erzin dün akşam Ankaraya gitmiştir. Yusuf Ziya Erzinin bu seyahati Deniebankm Münakale Vekâletine baslanması, yeni şekil ve teşkilât iş'le alâkadardır. Denizbank idare meclisi dün Umum müdürün hareketinden evvel uzun bir içtima yarjmıştır. Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, dün sabah şehrimize gelmis. İnhisarlar Umum müdürlüğüne giderek akşama kadar meşgul olmuştur. Vekil, Harab ve metruk bir ev çöktü akşam trenile tekrar Ankaraya hareket etmiştir. Edırnekapıda Kariye mahallesinde Vekilin bu ziyareti. yeni tayinlerle aakır sokağında uzun zamandanberi âkalı görülüyor. boş ve ayni zamanda pek harab olan 11 îkramiyeler verildi numaralı bir ev, son günlerde yağan yağmurların tesirJe dün öğle üzeri birİnhisarlar memurlanna her sene ol denbire yıkılmıştır. Ev boş olduğu içm duğu gibi bu yıl için de vanmşar maaş nsanca zaviat olmamıstır. e verilmiştir. Muharrem Feyzi TOGAY ECNEBt MEHAFÎLDE Yugoslav talebeleri bugün gidiyorlar Misafır Yugoslav talebeleri, dün Güzel San'atlar Akademisini ziyaret ettikten sonra Eski Eserler Müzesini, Askerî Müzeyi ve Topkapı saraymı gezmişlerdir. Talebeler bu sabah Üniversiteyi ryaret ettikten sonra saat 10 da YunanMan yolile memleketlerine döneceklerdir. Bugün, Yugoslavya Teknik okulu taebesinden bir kafile daha şehrimize geecektir. Vincler geliyor İstanbul limanınm tamamen mahrum olduğu mihanikî vesaitle takviyesi için bundan bir müddet evvel yapılan projeye göre liman için yeni vincler sipariş edilnrşti. Bu vincler birkaç güne kadar gelecektir. Yeni vincler Sirkeci ve Galata rıhtımları üzerine konulacaktır. Denizbank antrepo ve ambarlanna yerleştirilecek otomatik basküller de gelmiştir. Ankarada bulunan tarihî mezarlar ^ MjHTFFERRtK Nef'i ve hayatı Yarm saat 20 de Beşiktaş Halkevinde şair Sıtkı Akozan tarafından Nef'in n hayatı ve eserleri hakkmda mühim bir konferans verilecektri. Denizbank, Galata rıhtımı üzerinde gemılere su verecek tesisat vücude ge «Hukuk İlmini Yayma kurumu», vük tirecektir. Bunun için Galatada büvük "ek tahsil ^encleri arasında hukukî sa su tankları kurulacak, vapurlara saf su hada üç müsabaka açmıştır. Bu müsa verüebilmesi icin bu depoların suları permatit cihazile tasfive edilecektir. bakada sorulan sualler şunlardır: 1 Teskilâtı Esasiye kanunumuzun Bir motör delindi 68 inci maddesüe 2 nci maddesindeki Marmara Ereğl'sinde hafif atlntılan devletcilik prens plerinin münasebetle bir deniz kazası olmuştur. Kocaman isri, telif suretleri. mini taşıvan motör Ereğli önünde kara2 Hükmî şahısların mes'uliyeti ve va düşmüs ve delinmiştir. Su alan motömevzuatımıza göre meselenin vaziyeti. rün mürettebatı yüzerek sahile çıkmış3 Ecnebilerin vaziyet ve mevkileri lardır. nazarî bakımdan ne gibi esaslan ihtiva 400 seyyah geldi »'melidir? Alman bayraklı Milwaukec vapurile Müsabaka 1 temmuzda bitecektir. gelmiştir. Birincilere 50 şer lira mükâfat, 2 nci. dün limanımıza 400 seyyah Vapur bugün Akdeniz limanlarına ha 3 uncü, 4 üncü ve 5 inci olanlara da iyi reket edecektir. eser takdirnamesi venlecektir. CEMİYETLERDE Hukuk İlmini Yayma kurumiinün müsabakası Rîhtımda su tesisatı Toprak Mahsulleri Ofisinin dünkü ziyafeti Milletler Gemiyeti uvuşturucu mad deler bürosu müdürü Ekstrant ve muavini Remberg'le yapılmakta olan temasar dün nihayete ermıştir. Akşam Parkotelde misafirler serefine Toorak Mah sulleri Ofisi tarafından bir zivafet ve rilmiştir. Misafirler bugün Pireye ha reket edeceklerdır. Ankarada Devlet Demiryollan binasmm temel hafriyatı yapılırken tahminen iki bin sene evveline aid mezarlar meydana çıkmıştır. Mezarlar, birer mikâb şeklinde olup taştan kapıları vardır. Duvarlarında da muhtelif renklerde süslü mozayıklar bulunmaktadjr. Bu tarihî eserler içinde bulunan ufalanmış haldeki iskeletler, tetkik olunmak üzere Tarih fakültesine nakledilmiştir. Yukarıki resim, mezarlardan birinin taş kapısile içinde bulunan süslü mozayıkı göstermektedir Cumhur* vet Nüshasi 5 Abone seraiti: } i Senelik Alb aylık Üç avlık Bir aylık icin ıcio 1400 Kr 270li Kr. 750 • 1450 40(1 • 800 > 150 • Soktut

Bu sayıdan diğer sayfalar: