21 Haziran 1939 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

21 Haziran 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

^ Yazan. General SHERRILL Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RUkneddln Fiatı 100 kurıiftur. Kemal Atatttrk Ruzvelt Mussolini Ü Ç A D A M Her kitabcıda bulunur. yilI umhuriyet temasları KV19G İSTANBUL CAĞALOĞLU ü4£0 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurly«t, tstanbtü Posta tcutusu: tstanbuL No 24B V Telelon: Başmuharrlr rt evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa feısmı 24299 24290 Büyük Edib Halid Uşaklıgiiin beş cildlik nefis bir eseridir. 1300 IOOÛ Her kitabcıda bulunur. Abdülfettah Paşanm { Singapur'da mühim bir toplantı Türk milletine karşı bir hitabede Imtiyazlı mıntakada altı gündenberi mahsur bulunması muhtemeldir kalan Ingilizlere dün yiyecek gönderildi i Grupunda Mısır Hariciye Nazınnm Ankarada gunune aid intibalar; Solda Abdülfettah Yahya Paşa Ebedi Ataturkun kabri önünde Asağtda. Muhterem nazır Başvekâletten çıkıyor. Tiirk Japonlar Çinde 2 Amerikan fabrikasını yağma ettiler bugün radyoda Saracoğlu, haricî siyaset hakkında izahat verdi Ankara 20 (a.a.) C. H. Partisi Meclis Grupu bugün 20.6.939saat 15 te reis vekili Hilmi Uranm başkanlığında toplandı. Söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saracoğiu son hafta zarfında dünya ve Avrupa siyasetinin.vaziyetini ve bizim bu siyaset içinde takib etmekte olduğumuz hareket tarzını izah etmiş ve son günler içinde Rumanya ve M;sır gibi iki dost devlet ve millet Hariciye Nazırlarının memleketimızi ziyaretinden duyduğumuz memnunıyeti tebarüz ettirmiştir. [Arkast Sa. 9 sütun 4 te~\ Uzakşarkta Japon harekâtından bir intıba Tientsin, 20 (a.a.) Fransız ve Ingiliz imtıyazlı mıntakalarınuı ablukasınm altıncı günü, barıkadların mürur ve uburu, asgarî hadde inmiştir. Ingiliz konsolosluğu, Ingiliz vatandaşlanndan müstacel mecburiyet olmad^ı takdirde imtiyazb mıntakayı terketmemelerini rica et miştır. Ingiliz seyrisefaini, büyük güçlüklere maruzdur. Tahmil ışi için hamal bulunmamaktadır. Halbuki Ingiliz gemileri, sa&hk dolavısile nehrin imtiyazlı mıntaka içindeki kısmma kadar gelmemektedır. Sanıldığına göre, Japon makamları îngilizlerin işlerinde çalışmayı hamallara menetmiştir. Ankara 20 (Telefonla) Saym misafirimiz, Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya Paşa, bu sabah 10,30 da Gazi Terbiye Enstitüsünü ziyaret etti. Misafirimiz enstitüde bir saat kadar tetkiklerde bulunduktan sonra baraja gitti. Müteakıben filtre istasyonumı gördü. Yarın öğleden evvel Ziraat enstitürlerini ziyaret edecektir. İran Sefaretinde misafirimiz şerefine yarın bir öğle ziyafeti verilecektir. Saat 16,30 da Radyoevini gezecek olan misafirimiz şerefine hususî bir program tertib edilmiştir. Kendisinin radyo vasıtasile bir hitabede bulunması muhtemeldir. Ya^rın Sfcşam hususî freilT6* Ankaradan hareket edecek olan Abdülfettah Yahya Paşanın Yalovadan sonra Bursaya gitmesi de muhtemeldir. Bşvekil Refik Saydam, Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya Paşa şerefine bugün Anadolu kuliibünde bir ziyafet vermiştir. Bu akşam da Ankara Palasta misafirimiz şerefine bir ziyafet verUmiş ve bu ziyafeti bir suvare takib etmiştir. J Şark Majinosu Sadâbad Paktı faal ve kuvvetli bir hale geliyor ye Nazırınm Ankarayı ziyaretinden hasıl olması muhtemel neticelerden birinin de, îngilizlerin tasvıbile, SaJâbad Paktının bugünkü sade protokol şeklile değıl, muayyen ve müessir bir icraat programile genişletilmesi olacağı bıldirilmektedir. Siyasî mahfillerin kanaatine göre, bu suretle doğu Akdenizınin bütün A\rupa ve Asya memleketlerinı birleştıren bir «banş cephesi» ihdas ve daha şimdiden «doğu Majino hattı» ismini almış olan bir müdafaa hattı teşkil edilmiş olacaktır. llllllllllllllllllltllllll KI1IIIIM IMIIIMMIIIIIMIllMllltlll IIIIIIHHIIIIIIIIItllllllinillllllllllllUfllllllMlinMIMMIMIIlllllllllllMMItMIMIMlllllMHIMIIMIIIIMIMIIMIIIHMll tki Amerikan fabrikası yağma edildi Honkkong, 20 (a.a.) Şanghaydan bildirildığıne göre, Anihvey viîâyetinın şimaünde Pasıen'de iki Amerikan fabrikası Japonlar tarafından yağma edilmış[Arltası Sa. 9 s ü t u n lde] Arnavudlukta vaziyet Mareşal Badoglio, Tiran garnizonundaki 10 bin kişilik kuvveti teftiş etti İstanbuldaki kabul ve merasim proğramı Dost Mısır Hariciye Nazm Abdülfettah Yahya Paşa yarınki trenle Ankaradan şehrimize gelecek. istasyonda merasimle karşılanacaktır. Kardes memleket Haricive Nazırı sabah saat 10,15 te Valivi ziyaret edecek, Vali de kendisine iadei ziyarette bulunacaktır. 11,15 te merasimi mahsusa ile Taksim abidesine çelenk koyacaktır. Saat 13 te İstanbul Valisi tarafından Abdülfettah Yahya Paşa şerefine bir ziyafet verilecektir. Türk gencliğinin bir zaferi Ankara: 19 haziran IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIllllHIIII IIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mlll IIIIIHIHinilllllllllllilll Rumen Hariciye Nazırı Dün şehrimize gelen Gafenko, hareketinden evvel beyanatta bulunarak Balkanlıların tamamile müttehid olduğunu söyledi , iddeessex Wanderes İngılız takımınm Türk sporcularile İstanbulda bir ve Ankarada iki olarak yaptığı ceman üç maç çok güzel, çok faydalı ve hele dün etrafına 30 bin seyırci toplıyan Ankaranm muhteşem 19 mayıs stadındaki üçüncüsü Türk gencliği için büyük kıymetli bir zafer hamlesi oldu. Maruf Ingiliz takımınm Türkiyede oynamağa geldiği maçlara karşı hemen bütün memleketin alâka göstermiş olduğunu söylemekte mubalâğa yoktur. İstanbuldaki ilk maç oynandığı zaman bu satırların muharriri Yalovada bulunuyordu. Cumhur Reisimizin oyunun safhalan ve netıcesi hakkmda malumat almış olduğunu kaydedersek spor hayatımızda bir hâdıse teşkil eden bu maçlara alâkamn mıllî hayatımızda hangi derecelere kadar yükselmiş olduğu hakkında bir fikir edinmr oluruz. Fenerin 20 mağlubiyeti, kendi hayatında sportmen bir başbuğ olan Mıllî Şefimizi pek fazla müteessir etmemiş olduğunu ilâve edersek yüksek mahfillerimizde spor alâkasının telâkki şekli hakkmda bir fikir vermiş oluruz. Hasım takım kuvvetli idi. Kendisile ilk defa karş;lasılıyordu. Oyun çok iyi oynanmıştı. Fenerın kendi aleyhindeki sayıları iki adedınde tutabilmiş olmasını muvaffakiyet sayanlarımız bile oldu. Türkiyede sporun en şamil şekillerinde tesvik ve himayesini de\let kendi eline almıs olduğundan gencliğimizin bu sahada bundan sonra daha muvaffakiyetli adıvnlarla az zemanda büyük mesafeler alacağı muhakkaktı, ve Cumhur Reisimlz dost Ingiliz takımının oyun şekilleri goYUNUS NAOİ lArkası Sa. 9 sütun 3 tej Tirana'daki İtalyan hava garnizonunda faaliyet Tiran 20 (a.a.) Mareşal Badog kabul etmiş, bugün de Tiran garnizonu lio, dün Arnavudluk hükumetinin erkâ kıt'alarını teftiş etmiştir. Tiran garnizo \ATYS Sa 9 sutun 3 tel nile bazı askerî ve siyasî İtalyan ricalini ıııııııııııııımtıııııııımııiMiııııııııııımıııınnııı •ııııııııııtııııııııııııııııııııınmımı "'»>• ııııııııııııııımııııı ıııııı» Umumî hapishane binası nihayet yıkılıyor Yeni Adliye sarayının 940 senesi nihayetlerine doğru ikmal edileceği umulmaktadır Rumen Hariciye Nazırı Gafenko, dün Daçya vapurunda kendisini karşılıyanlarla bir arada Dost ve müttefik Rumanya Hariciye Nazırı Ekselâns Gregori Gafenko dün saat 13 te Daçya vapurile Pireden limanımıza gelmiş ve vapurda Vali muavini Hüdai Karataban, Rumanya büyük elçisı Stoyka, Bükreş büyük elçimiz Ham dullah Suphi Tanrıöver, Rumanya ve Yunan konsolosları ve daha birçok zevat tarafmdan karşılanmıştır, Biraz rahatsız bulunan Ekselâns Gafenko saat 16 ya kadar vapurda istirahat etmiş ve saat 16.30 da Fenere giderek Rum Patriği Benjameni ziyaret etmiştir. Patrik, muhterem misafirimize beyanı hoşamedî etmiş ve sulh Iehindeki mesai sinden sitayişle bahsetmiştir. Gafenko patriğe teşekkürlerini bildirmiştir. . Ekselâns Gafenko, patrikaneden ay = rıldıktan sonra otomobille Edirnekapıya kadar bir gezinti yapmış ve dönüşte Ayasofya müzesini ziyaret ederek, profesör Vitmordan mozaiklar hakkında izahat istemiştir. Amerikalı profesör şimdiye kadar meydana çıkardığı mozaiklar üzerinde etraflı izahat vermiştir. Muhterem misafirimiz Ayasofyadan LArkası Sa. 9 sutun 5 ie] Yıkılmasına karar verilen umumî hapishane (Yazısı 9 uncu sahifemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: