15 Ocak 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

15 Ocak 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Ikîncikânun 1940 CUMHURÎYET Müddeiumumiye Yazan; Peyami ~ ^ Londra ve Paris anlasmaları (Baş tarafı 1 inci sahifede) Felâketzedelere yardım (Baş tarafı 1 inct sahifede) Almanlann bir behleniyor mazbut binalara yerleştirilmişlerdir. Her laşmalanmız: «Suçlularla aramızdaki ihtilâf yalnız bir (Baş tarafı 1 inci sahifede) I 25 milyon lngiliz liralık tesîihat türlü ihtiyaçları ve istirahatları temin edilkaleden dolayı yanına getirtiyor ve ona noktaya inhisar ediyor. Matbuat kanunumiş, odalarına soba kurulmuş, kendilerikrediısı, asabî bir tonla soruyordu: «Bu yazıda ne nun 31 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 2 15 milyon lngiliz liralık istikraz ne eşya, odun, kömür verilmiştir. Hergün (Baş tarafı 1 inci sahifede) I tan uçan bu tayyare Verviers üzerinden bahsedilmiş olan muafiyetten bu eser de yi, kimi kasdediyorsunuz?» muntazaman ikişer kab sıcak yemek tevcasuslarının tevkif edilmiş olduğu bildirı geçtikten sonra evvelâ Heusy, sonra Polistifade edebilir mi, edemez mi? İşte mukabili altının hükumetimize tevdii, Izmit davası güzel bir neticeyle, yani zii için mutfak tertibatı alınmıştır. leur istikametinde uzaklaşmıştır. Tayyare 3 3,5 milyon lngiliz liralık ticarî liyo beraetle bitince, bu müddeiumumî lstan mahkemenin halledeceği mesele budur: Şehrimizde başlayan hamiyet yarışı Polleur üzerinden 300 metre yükseklikte bulda da san'at eserlerini toplatmağa ve Yoksa eserin bir eedbiyat eseri olup ol mahiyetteki istikraz mukaveleleri ve bun arasmda örnek bir harekete şahid oldum. Siyasi mehafilin kanaati uçtuğu için gamalı haç sarahaten tefrik madığında memuriyetimiz bir iddia der ların müzeyyelâtıdır. mahkemeye vermeğe başladı. Bu dava Eski sıhıye memurlarından Rasim, KaraBrüksel, 14 (a.a.) Haber alındıİstikraz servisleri, mal ile ve mühim ağaç mahallesinde Küçükarahk sokağın ğına göre, Belçika millî müdafaa ışleri edilmiştir. Tayyare Fognes üzerinden uçlann iki tanesinde ben ehlivukuftum. Da meyan etmemiştir.» va edilenlerin hepsi beraet kazandılar lstanbul Müddeiumumisi, mahkemede, miktarda tütün ile ödenecektir. Bundan da kiralık evinin anahtarını Millî yardım için birtakım ameleyi seferber edecektir. tuktan sonra Elenborn civarında hududu Istanbul Müddeiumumisi, inkılâb Türki «Afrodit muharririnin Fransada açık, şe maada tngiliz ve Fransız hükumetleri, biz komitasına getirmiş ve Erzincan felâket Brüksel siyasî mahfilleri, Alman matbua geçerek Almanyaya dönmüştür. yesinde, kendi zihniyetinin gene muzaffe hevî ve behimî hisleri tavsifle meşhur ol den senede 1 0 milyon lirayı mütecaviz bir zedelerinden Bursaya gelen bir ailenin bu tmın bitaraf memleketler aleyhindeki son Alman tayyareleri İngiltereyi bomolmadığmı görmüştü. duğunu» söyleyerek onu bir bahname mu meblâğa tekabül eden miktarda üzıim, in raya yerleştirilmesini bardıman ederlerse istemiştir. Milli neşriyatile, Alman tayyarelerinin Belçika harriri olarak tanıtmıştır. Muasır Fransız cir ve fmdık almağı taahhüd etmişlerdlr. komita böyle bir müracaat karşısmda arazisi üzerinde yaptıklan uçuşlar dolaBu sefer. ayni müddeiumumî, meşhu Londra, 14 (a.a.) S u n d a y Chronicle Fransız edibi Pierre Louys'in garb ve şark edebiyat tarihinde bir tek bahname mu Bütün mal mübayaaları, içinde bulundu çok mütehassis olmuş ve kendisine teşek yısile halkın bozulan asabını teskin et gazetesinin deniz muharririne göre, eğer dillerıne çevrilen ve hiçbir yerde yasak harriri yoktur. Pornografi Türkiyede ol ğumuz ihrac mevsimmde başlayacaktır. kür etmiştir. Bu eve bir aile yerlestiıil mek üzere hükumetin tedbirler aldığı mü Alman tayyareleri İngiltereyi bombardıedilmıyen Afrodit adh şaheserini türkçe duğu gibi Fransada da yasaktır ve onun lngiliz ve Fransızların bizdeki klering ba miştir. Ev iki odalı beton ve mazbuttur talea'îipdadırlar. man ederler ve bunun neticesinde sivil ye maleden Ulus muharriri ve Malatya muharrirlerine edib değil, rezil derhr! kiyeleri tamamen tasfiye edileceği için bu halktan ölenler olursa, lngilterenin dcıBursdnın yardımı Holandada da mezuniyetler meb'usu Nasuhi Baydarın kitabmı da top lsimleri ne edebiyat tarihine, ne de Müd memleketlerle olan ticaretimizin bu yüzhal mukabelede bulunması için icab eden ilga edildi Ankara 14 (a.a.) Hareketiarz felattı ve gene müstehcen davası açtı. Bu deiumuminin bahsettiği Larousse lugatine den ayrıca mes'ud inkişaflar göstermesi plânlaı hazırlanmıştır. 14 eylulde Çemlâketzedeleri için Bursa vilâyet ve akza davanın Izmit vak'asından hiç farkı yok girer. Bu eserin bahname mahiyetinde ol emniyetle beklenebilir. La Haye, 14 (a.a.) Havas: Bey berlayn'in Avam Kamarasında söylediği tu: Afrodit, ceza kanunumuzun tabiril* duğunu iddia eden Müddeiumumî onu eBulgaristanda gördüğüm hüsnü kabulü larında toplanan teberru yekunu mühim nelmilel vaziyetin gayrimüsaid bazı alâ gibi lngiltere kadın ve çocuklara karşı bir «müstehcen ve hayâsızca» yazılmış, iğ debiyat kadrosundan dışarı attığını da u bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Kral miktara varmış bulunmaktadır. metleri karşısmda Holanda hükumeti, her harekette bulunmak istemiyorsa da mukarenc bir bahname değil, bütün Fransız ve nutmuş! Sonra gene bu Müddeiumumî, bir Hazretlerinin, Reisicumhurumuz ve Millî Merkezdeki teberruat haricinde Inegöl ihtimale karşı koymak için, bütün mezunı beleye mecbur olacaktır. lngiltere hava dünya edebiyatı tarihlerinde «şehve eserde estetik bir rüyet plânına giren şeh Şefimiz hakkında besledikleri dostluk his kazasında 2048, Orhangazide 2805, yetleri kaldırmağa karar vermiştir. Belçı kuvvetleri Almanyada bombardıman edi* duygularını ulvileştirerek yüksek bir ruh vet mevzuunun sadece bildiğimiz hayva lerinin bana kendi taraflarından vâki o Gemlikte 3000, Mudanyada 1585, Kara kanın aldığı tedbirleri takib eden bu ted lecek bütün hedefleri yaptıklan bir çok seviyesine çıkaran» kitab olarak alkışlan nî şehvet olmadığmı anlamamış görünü lan ifadesi cidden çok derin ve çok sami cabeyde 1452, lznikte 396, Orhanelide birler iki memleket arasındaki sıkı elbir keşif uçuşları esnadında tespit etmişlermış bir san'at eseriydi. Tırnak içine aldı yor. lbrahim Hakkı Konyalı denilen bey mî olmuştur. Komşumuz ve dostumuz 354, Yenişehirde de 500 lira teberru ka liğini gösterir. En ziyade tehlikeye Ho dir. Alman tayyarelerinin Ingiltere üzerinğım bu hüküm Sorbonne Üniversites nelmilel büyük tarihçimiz de bu girift psı Bulgaııstanın kıymetli Başvekili Köseiva bul edilmiştir. Bu suretle kazalarda yapı landanın maruz bulunmasına rağmen ilk de aldığı bir fotografa mukabil lngiliz edebiyat profesörü Daniel Mornet'nin koloji ve estetik mevzuundan zerre kadar nof'la yapmış olduğum görüşmeler, dün lan para yardımı 12 bin 240 lirayı bul önce Belçika harekete geçmiştir. tayyareleri Almanya üzerinde 50 fotograi «Muasır Fransız edebiyatı tarihi» adlı ki anlamaz! neşretmiş olduğunuz tebligden de anla muştur. almışlardır. Alman tayyareleri müstahkem tabının Afrodit hakkmdaki satırlarından Matbuat kanununun 3 1 inci maddesinin şılacağı veçhile iki memleket münasebatı Orhangazi gıda maddesi olarak da Garb cephesinde vaziyet mevkilerin resimlerini çıkarılmıştır. Muharrir «ruh seviyesine bu 2 nci fıkrasına gelince, bütün madde su için hususî bir ehemmiyeti haizdir. 697 kilo zeytinle 520 kilo zeytinyağ, yükselişi» bir «harika» olarak da tavsif dur: «Türk Ceza kanununun 426 ve 427 Size kat'iyyetle söyleyebilirim ki, koParis 14 (a.a.) Havas ajansına göalıyorlarmış Mudanya da 669 parça eşya teberru eyre askerî vaziyet: eder (Sahife 181). Ulus gibi yarıresmî nci maddeleri mucibince müstehcen sa nuştuğumuz bütün meseleler üzerinde tam Amsterdam, 14 (a.a.) Belçikadan bir gazetenin edebî tercümeler muharriri yılan maddeler halkın âr ve hayâ duygu bir görüş birliği kaydetmekle memnuni lemiştir. Havalarda dün harekât şiddetlenmişTalebeler mekteblere yerleştirildi gelen haberlere göre, geçen hafta Meuse tir. Bilhassa uzak kesif uçuşları olmuştur. vakarı ve nezahetile tanınmış, üstelik bir larını inciten ve ayıb sayılan şeylerdir. yet duyduk. Bu görüşmelerin Balkanlarüzerinde kâin Mecheln'e inen Alman tayde Büyük Millet Meclisi azasından olan Bursa: 14 (a.a.) Şehrimize gelmiş Fransız tayyareleri Almanyanın bütün «Yukanki tarifin şümulüne giren bir da sulhun istikrarına ve bütün Balkan aiyaresi Verviers etrafındaki Belçika istihNasuhi Baydarın hayâsızca eserler tercüsan'at veya ilim eseri, alâkadarlarının is lesinin yarını daha emniyetle görmesine bulunan 100 den fazla Erzincanlı felâ kâmlarının fotografını almıştı. Tayyare cenubunda, bizzat hudud üzerinde ve geme ederek halkın ahlâkını bozmağa kalktifadesi için neşredilir, bu da eserin mev hizmet edeceğini farzetmek fazla bir nik ketzede arasındaki lise ve orta tahsil ta ciler hemen tayyarede bulunan vesika rilerde uçmuş ve keşif hareketlerinde b u . tığını iddia etmek çok ağır ve mes'uliyetli Ingiltere, lebelerinin hepsi de mekteblere yeıleş ları yakmışlardı. Diğer taraftan geçenler lunarak fotoğraflar almıştır. Avcı tayyazuu ve şeklile neşir vasıta ve mahallinin binlik teşkil etmez. Sofyada bir işti. Nasuhi Baydarın şahsî nezahet ve nev'i ve cinsi arasındaki münasebet kari Fransa ve Balkan Antantı sefirlerile de tirilmiştir. de L'trech üzerinden uçan Alman tayya releri de havalanmıştır. seviyesini bir tarafa bırakınız, fakat Ulus Suşehri ve Koyılhisara eşya ve nelerile anlaşılırsa müstehcen sayılmaz.» temaslarda bulundum. Böylece ziyaret etAlmanlar tarafmdan da mümasil faaliresinin de bu şehir civarındaki müdafaa gazetesinde, hele Büyük Millet Meclisinin hatlarının fotografını almağa teşebbüs et yetler kaydedilmiştir. Alman tayyareleri lstanbul Müddeiumumisi, Büyük Millet tiğim memleketlerde olduğu gibi Balkanerzak gönderilid içinde bu kadar seciyesiz adamın lı müttefiklerimiz muhitinde de memlekeFransanın şimalinde ve şarkında uçuşlar Sıvas 14 (Hususî) Kızılay, bugün tiği zannolunmaktadır. jıe işi olduğunu halk sormaz mı? lstanbul Meclisınde 25 temmuz 1931 cumartesi timize ve dürüst aiyasetimize karşı tam günü Matbuat kanunu müzakere edilirLondra siyasi mehafilinin kanaati yapmışlardır. Müddeiumumisi, tıpkı Izmit hâdisesinde bir itimad ve derin bir sempati mevcud Suşehri ve Koyulhisara eşya ve erzak Karada devriye ve keşif kollarınm muolduğu gibi, kanunun sarih emrine rağ ken, muhtelit encümen azalarının ve Ad olduğunu görmekle bahtiyar oldum.» göndermek üzere 21 mekkâre daha sevLondra, 14 (a.a.) Belçika ve Homen ehli vukuf işini mütehassıs bir heyete liye Vekilinin ne söylediklerini zabıt ceketmiştir. Vali, zelzele mıntakasında ça landantn aldıkları askerî tedbirleri mev tad faaliyetleri haricinde Alman topçusu iitikraztn faizleri değil, tek bir adama, hem de san'at, ede ridesinde okumuş olsaydı görecekti ki, o hşmaktadır. Sıvasta müthiş bir soğuk var zuu bahseden Londranın diplomatik me hep Bitche'nin şimalinde ve Vosges'lerin biyat ve terbiye meselelerinde hiçbir sa zamanm Adliye Vekili Yusuf Kemal, lâhalifi Almanyanın hemen bu memleket şarkında atışlarrla bulunmu«tur. Anlaşma mucibince yirmi senede itfa dır. lâhiyeti olmıyan tbrahim Hakkı Konyalı alettayin bir siyasî gazetenin ilk sahifesi edilmek üzere 25" milyonluk tesîihat kreAlman tebliği leri istilâ edeceğini gösterecek hususî seReşadiyeye gönderilen eşya isminde bir adliye muhbirine havale et ne geçen çıplak bir resmin san'at eseri ol disinin faizi %4, 15 ve 3,5 milyonluk bebler mevcud olduğunu zannetmiyorlar. Berlin 14 (a.a.) Alman ordusu Baş Ordu 14 (a.a.) Dün eşya, erzak mişti. Onun raporu üzerine kitab toplatıl mak haysiyetile kanunun takibatından kredilerin faizi de °c3 tür. Belçika ve Holanda hükumetlerinin Al kumandanlığının pazar tebliği: yüklü 75 at Mes'diyeden Reşadiyeye hakurtulamıyacağını anlatmıştı. «Eserin dı ve dava açıldı. Tıpkı Izmit hâdisesinde nıanya ile bu memleketler arasında yenı Yeni Sümer Bank Umum müdürü BürGarb cephesinde bazı noktalarda iz'aç olduğu gibi gazeteler, Türk inkılâbınm mevzuile neşir vasıta ve mahalli arasın han Zihni ve Merkez Bankasından Cabir reket etmiştir. müşkülât çıkacağını zannettiren bazı hadaki münasebet karineleri» cümlesinden Gölkriy kazasının en çok hasar ve zayi berler almış olacakları tahmin ediliyor. ateşleri olmuştur. öz prensiplerine aykırı gördükleri bu haSelek ticaret müzakerelerini tamamlamak ata uğrıyan Aybastı nahiyesine merkez1 3 kânunusanide, Alman hava kuvvetreketi, en salâhiyetli kalemlerile tenkid maksad, kasdı cürmiyi tayindir: Meselâ üzere Londrada kalmışlardır. Böyle bir ihtimal, vaziyetin vahimleştiğini leri lngiltere, Fransa ve Şimal denizine anadan doğma çıplak bir insan resmi, bir den sevkedilen eşya, erzak varmış, yıkı tazammun etmese bile, Londranın siyasi ettiler. Hüseyin Cahid, Refik Halid, NeDönüşte Fransada da bazı temaslarda lan evlerin kabili iskân bir hale getirilmekarşı muttarit keşif uçuşlanna devam etcib Fazıl, Vâlâ Nureddin ilâh... bunlar teşrih veya bir san'at kitabında çıkaısa mehafiline göre, Holanda ve Belçikanın miştir. Bir Alman tayyaresi üssüne dönarasındadır. Ben de bu davanın bir inkı alâkadarlarının istifadesi için neşıedilmiş bulunacaklardır. Fransa, ihracat vaziyeti sine başlanmıştır. ihtiyat tedbirlerini haklı göstermeğe kâmemiştir. lâb, biı güzellik, bir kültür davası olduğu sayılır; fakat siyasî bir gazetenin ilk sahi miz etrafnda azamî bir kolaylık göstereDün buradan Gölköy ve Mes'udiyeye fidir. fesinde veya bir çocuk mecmuasında çı cekrir. Cephede Alman ve düşman tayyareleri nu yazdım. de 45 atla yeniden erzak ve eşya göndeHolandada sıkı ketumiyet karsa, bunda alâkadarlarının istifadesinarasında musademe vuku bulmamıştır. rilmistir. Gelelim şimdi Istanbul Cumhuriyet den gayri bir cürüm kasdi aranır. KitabAmsterdam, 14 (a.a.) H a v a s : Res Alman hava dafi bataryaları Saint IngBir otel hırsızı yakalandı Yapılan yardımların genisliği la gazete arasında bu fark vardır. mî Holanda mehafili, bugün alınan ihti bert civarında bir düşman tayyaresini düMüddeiumumisinin beyanatına. Bursa (Hususî) Mudanyada Ad Ankara, 14 (a.a.) Hareketiarz fe yat tedbirleri hakkında sıkı bir ketumiyet şürmüştür. Halbuki lstanbul Müddeiumumisi bana Şöyle buyuruyor: liye müfettişi Cevdet, Bursada MaariP 'fetetzed'eleri için yurdun her köşes'inde ya muhafaza etmekte ve bunları mevzuu bah,../.. .".",,. 12/13 kânunusani gecesi bazı düşman «Muharrir Peyami Safanın kültür ısla soruyor: ^ . müfettişi Hilmi ve binbaşı Ibrahimle j>ılmakta olan para, eşya ve yiyecek te seyleırekten çekinmekte ise de bilhassa «San'at eseridir dfye her yazı yazan Gemlikte şoför Ibrahimin misafir kaldık* tayyareleri Alman toprakları üzerinde kehatına, imara, belediyecüiğe ve saîr berruat» bütün hararetile devam etmekte Alman hududuna mücavir mıntaka halkı şif uçuşları yapmıştır. Bir tayyare gecelesuslara aid ihtısasından bâhis yazılannı böyük edib veya küçük muharririn neşri ları otellerde tuvalete gittikleri sırada o dir. Dün akşama kadar lzmirde yapılmış arasında geçen teşrinisani başında oldu yin Alman Frisonne adalanna taarruz teçok okudum. Fakat tarihî bir eserini bil yahnı bir san'at olarak kabul edecek o dalarına girerek cüzdanlarındaki parala. olan para teberruatı 108,959 liraya varğu gibi artan bir endişe müşahede edil şebbüsünde bulunmuştur. miyorum. Ibrahim Hakkı Kanyalıya ge lursak Ceza kanununun 426 nci ve 427 rm çalındığı haber verilmiştir. Bunun ü mıştır. mektedir. nci maddelerini hangi neşriyatta tatbik Öğleye doğru bir Holanda tayyaresi lince, bu zatın memleket dahilinde ve hazerine zabıtaca yapılan tahkikatta paraSivasta yeniden 5000 parça muhtelif edebiliriz? Peyami Safa bunu bize gösteHolanda kabinesinin fevkalâde Nordform yakınında Alman hududu üzericinde takdirler kazanan tarihî yazı ve ları çalınanların odalarına mücavir o d a . giyecek eşyası toplanmıştır. Bu son mikrinde uçmuş ve bu suretle Alman topra. telifatını herkesin gördüğü gibi ben de rebilir mi?» larda yolcu sıfatile Selim Hayati adında tar ile Sivasta toplanmış olan eşya mikiçtimaı ğını ihlâl etmiştir. Ve benim cevabımı beklemeden, kendi bir Lâzkiyelinin yatmakta olduğu nazarı gördiim.» tarl 10 bin parçayı bulmuştur. Amsterdam, 14 (a.a.) Kabine bu Ve biraz daha aşağıda ilâve ediyor: cevabını yapıştırıyor: «Gösteremiyeceğin dikkati celbetmiş ve bu şahıs hakkında lspartada yapılan para teberruatı yeku akşam fevkalâde bir toplantı yaparak en Taarruza uğrayan Yunan vapuru Mersin, Adana, Balıkesir, Izmir zabıtaLondra 1 4 (a.a.) Hucida ismindeki «Tabiidir ki tarihî mevzuu Peyami Sa den eminim!» diyor. nu dün 16 bin 436 lirayı bulmuştu. Bu ternasyonal vaziyeti tetkik eylemiş ve bir Cevabım şu: San'at eseridir diye her lanndan malumat istenmiştir. Gelen cefa değil ancak o ilimde ihtısasçı olanlar miktardan gene dün akşama kadar Kızüav resmî tebliğ neşrederek alınan ihtiyat ted ngiliz balıkçı gemisinin bir mayıne çarparak battığı bildirilmektedir. Geminin tetkike salâhiyettardırlar. İsimlerini zik yazı yazan muharririn neşriyatını bir san vablarda Selim Hayatinin maruf bir otel umumî merkezine yapılmış olan irsalât ıse birlerini bildirmiştir. mürettebatından 12 kişi ölmüştür. retiği kıymetli ediblerimizden Hüseyin at diye kabul etmek lâzım geldiğini söy hırsızı olduğu bildirilmiştir. Aynca bin 1 1 bin 639 liradır. Şimdiye kadar IsparBelçikada 3 sınıf silâh altına Diğer cihetten 3161 tonluk Tonis Cahidin bilgileri önünde her zaman hür Ieyen kim? Biz kanunla beraber diyoruz başı Ibrahimin Altan otelinde 77 lirası tadan Sivas Kızılay deposuna 29 bin 506 çağırıldı Chandris ismindeki Yunan vapurunun metle iğilirim ve diğer zevatın da yazı ki alâkadarlarının istifadesi için neşredi çalındığı zaman orada bulunduğu ve Ban kilo erzak, 1932 parça eşya ve 232 çift larının hayranıyım. Hepsi hakkında tak len san'at veya ilim eseri müstehcen sa dirmaya gidiyorum! diye ayrıldığı anla kundura gönderilmiştir. Brüksel, 14 (a.a.) Reuter: Gazete bir tahtelbahrin takibinden kurtulmağa muvaffak olduktan sonra lsveç sahilinin dir ve hürmet beslerim. Fakat davamız yılmaz; bu da kanunun tayin ettiği kari şılmış ve derhal mülhakata telefon edileMerzifonda 5697 lira ile 5288 parça erin yazdığına göre, bu gece 1919, 1920 nelerle anlaşıhr. Bahsimizin mevzuu olan rek Selim Hayatinin Bandırmaya değil, edebiyat davası değüdir.» ve 1921 ihtiyatlan ve bir çok fenciler se imalinde bir kayaya çarptığı bildirilmekkitab da edebiyatçıların istifadesine arze Yalova yolile Istanbula kaçmakta olduğu eşya teberru edilmiştir. Bunlar felâketzetedir. Vapurun kurtarılmasından ümid Bu Müddeiumuminin hangi yanlışını dilmiş bir san'at eseridir ve kanunun zik görülerek Yalovada tevkif olunmuştur. delere tevzi edilmek üzere Amasya vilâ ferber edilmiştir. resilmiştir. Müretebatı kurtarılmıştır. düzeltelim ? Yukarıki sözleri arasında rettiği karineler onun aleyhine değil, baş Binbaşı Ibrahimin paraları Selim Hayati yetine gönderilmiştir. Holandanın tekzibi Denize düşürülen Alman tayyaresi tek bir fikir, tek bir bilgi, tek bir hüküm tan başa lehinedir! Bu noktaya da, Müd nin üzerinde bulunmuştur. Selim, kendisiAdapazarından düne kadar Kızılay uAmesterdam 14 (a.a.) Holanda Londra 14 (a.a.) H a b e r verildiğine ve tek bir iddia yok ki doğru olsun: mumî merkezine gönderilen para 5 762 hükumeti, Alman erkânıharbiyesinin budeiumumî bana alenî bir sorgu tevcih et ne tüccar süsü vermiş ve yakalandığı za1. Tarihî roman, ilimlerin ve güzel miş olduğu için cevab vermeğe mecbur man piyasadan aldığı bazı erzakla cebin liradır. Bundan başka Sivas Kızılay mer ;ünkü tebliğinde bir Holanda askerî tay göre, dün sabah lngiliz tayyarelerinin san'atların tasnifinde, tarih değil, edebi kalıyorum. de sakladığı birkaç yüz lirayı göstermiş kezine 6200 parça eşya ile bir kısım yiye ,'aresinin dün Nordhorm'da Alman mın Firdh Offordh üzerinde çarpıştıklan Alman tayyaresi Birhenkeldir. yat kadrosuna girer. Bu Müddeiumumî Tevkifaneye cek maddesi gönderilmiştir. takası üzerinde uçtuğuna dair verilen haGene lstanbul Müddeiumumisi diyor se de kendisi yakalanarak Alman tayyaresinin denize düşürülmefarkında değil ki, tarihî roman, tarıh deAkhisarda da 6895 lira teberru kabul beri kat'î olarak tekzib etmektedir. gönderilmiştir. Yakında muhakemesine sile biten bu taarruz esnasında Heynkel ğil, edebiyat ve roman ihtısasına dahiledilmiştir. baslanacaktır. Bu hususta yapılan tahkikat Alman «Yalnız mahkemeye arzedflen bir dadir. Nitekim tarihçilerden bahseden hiçBoludan da Sivas merkezine 1 1 20 par ddiasının doğru olmadığmı ispat etmiş tayyaresi dimdik denize dalmıştır. lngi vanın iddia ve müdafaalan ancak mahliz tayyareleri bunun her zamanki gibi bir bir eser yoktur ki Pierre Louys'den bahkemede olur. Haricde ve alâkah veya alâ zife üzerine zatî kanaatimizle hareket et ça muhtelif giyecek ve örtünecek eşya manevra olduğunu anlamışlar ve düşmasetsin; fakat romancılardan bahseden gönderilmi c tir. kasızlar tarafmdan leh veya aleyhde mah tik, eğer herhangi bir patronun emrinde Belçika üzerinde uçan Alman na ateş etmekte devam etmişlerdir. Tayedebiyat tarihlerinde onun adı görülür. Şarkî Karahisarda keme üzerinde tesir bırakmak kasdile ya çalışır ve kendisine hoş görünmeyi ister yare az sonra denize düşmüş, pilot kauBu kadar iptidaî bir bilgiyi tekrarlamak tayyareleri Ş.Karahisar, 14 (a.a.) Dördüncü pılacak neşriyatın bir suç olduğunu ha vaziyette olsaydık ve ahlâkî temayülleriçuk sandala atlamak suretile kurtulmuş ve zorunda kaldığım için okuyuculanmdan Brüksel, 14 (a.a.) 13 kânunusanide Heynkel 5 dakika sonra batmıştır. Al tırlahnm. Artık iş yaygarayla değil, hâ miz de müsaid bulunmuş olsaydı belki o imdad ekipi reisi Hamdi merkezde hasözür dilerim! kimin kararile halledilecektir. Buna inti zaman arzuları dairesinde hareket edecek tane teşkilâtım ikmal etmiş ve köylerdeki bazı ecnebi tayyareleri öğleden sonra bir man pilotu kurtarıldıktan sonra tayyare 2. lbrahim Hakkı Konyalı adında bey zar zaruridir.» felâketzedelerin vaziyetlerini tetkik ve i kaç kere müstahkem mevki üzerinde uç mürettebatından diğer üç kişinin öldüklekimseler olurduk.» nelmilel bir tarih âlimi yoktur. Bu arkacab edenlerin tedavileri için refakatinde muşlardır. Ben muharririm. Memleket davaları üsrini sövlemiştir. Burada ayağa kalkıyorum. daşı ben yakmdan tanırım. Son Postanm tünde fikirlerimi yazmak hem hakkımdır, ki sıhhiye memurunu köylere göndermişHer defasında hava müdafaa batarEğer lstanbul Cumhuriyet Müddeiumu tir. lbate ve iaşe komisyonu da bugün adÜye muhbiriydi. Tarihe dair tektük hem de vazifem. «Davacı biziz!» adlı yalan harekete geçmiş ve tayyareler neMemleketin üç millî cemiyetine ayni makale veya kitab yazmış olabilir. «Mem fıkramda bu meseleyi hukuk çerçevesi dı misi, gazetenin birinci sahifesinde, çerçe köylere battanive sevk ve tevzi etmişMr. icede şark istikametinde uzaklaşmışlarzamanda yardım fırsatı her zaman ele leket dahilinde ve haricinde takdirler ka şında mülâhaza ettiğimi de yazdım. Mah ve içinde, tâ tepeye kondurduğu bu sözle dır. Diğer cihetten bildirildiğine göre üç geçmez. Kurban bayramından istifade eYunan Başkonsolosluğunun zandığı» ve «telifatını herkesin gördüğüs keme üstünde tesir bırakmak niyetinde birini kasdediyorsa ve herhangi bir patmotörlü bir Alman tayyaresi Vervietois derek kurban derilerimizi Türk Hava Kuteberruu doğru değil. Bu takdir notunun saîâhiyetli olmadığım besbelli. Bu uzun cevabı da rona hoş görünmeğe ahlâkî temayülü mümıntakası üzerinde uçmuştur. Pek alçak rumuna verelim. insanlar tarafmdan verilmesi şarttır. ls Müddeiumuminin hakkımda isnadlarla ve said olan, vicdanı satılmış adam bensem, Yunan Başkonsolosluğu memurları, fetanbul Müddeiumumisi hiç kimseye yük bana tevcih edilen zımnî ve açık sorgu Müddeiumumiyi bu iddianın ispatma dfı Iâ'~*7~Jeler if'n bin lira vermiştir. sek ilim payesi vermek mevkiinde ola larla dolu alenî beyanatına karşı en meş vet ederim. Ben değilsem, lstanbul CumDoktor Şipert, Suşehrine gitti huriyet Müddeiumumisi bunu açık söylemaz. ru müdafaa zaruretile yazıyorum. Müd melidir. Kendisi de yüksek bir adalet maSıvas 14 (a.a.) Amerikah doktor 3. Tarihî bir romanın müstehcen olup deiumuminin ne bana, ne de bu mevzuda kamınm mes'ul adamı sıfatile pekâlâ id Şipert'in arkadaşlarmın bulunduğu sıhhiolmadığı hakkında Hüseyin Cahidin ve •ikirlerini yazan muharrirlere «yaygaracı rak edebilir ki bu memlekette Müddeiu ye ekipi Sıvasa gelmiş, bir gece kaldıktan öteki muharrirlerin fikirlerini söylemeğe lık» isnad etmek suretile hakarete salâ mumî değil, onun yedi kat üstünde hiç sonra Suşehrine müteveccihen hareket etnıçin salâhiyetleri yok? Bunun için tarihçi hiyeti yoktur. Bir suç işleyen varsa onu kimse, her hangi bir vatandaşm temiz al miştir. olmak nicin şarttır? Müddeiumumî far mahkemeye verir, işte o kadar. «Bir da nına leke sürmek için tecavüzkâr pençeYunanistanın topladığı iane kında değil ki, Üniversitenin ve mahke vanın iddia ve müdafaa yeri» müddeiu sini uzatamaz. Ben bugüne kadar namusmenin ehli vukuf olarak tayin ettiği üç mumiler için mahkemedir. Muharrirler fi lu ve muhterem bir adalet adamı olarak Atina 14 (Hususî) T ü r k i y e zelzele zat (Mustafa Sekib, Sadreddin Celâl, Alı kirlerini gazetelerinde yazarlar. Nitekii'i tanıdıeım Müddeiumuminin bu cümleyi felâketzedelerine yardım için faaliyete Nihad) arasında bir tek tarihçi yoktur! bir çok gazetelerimiz yazmışlardır. Bu tavzih etmesini bekliyorum. Bu tavzihile geçen heyet birinci listesini neşretrniştir. 4 Gene bu Müddeiumumî, ne hakla müddeiumumî. mahkemede söylemesi lâ beni değil, hak mefhumunu kurtaraoa İlk hamlede toplanan mikdar bir milyon benim hiçbir tarihî eserim olmadığmı id zım gelen iddialarını gazetelerle neşret ğından emin olsun. Çünkü beni ve bütün dört yüz bin drahmidir. Listenin başında I Kral ve Başvekilin isimleri bulunmakta | diaya kalkıyor? Evvelâ, mevzuumuz ta mek ve Türk muharrirlerine hakaret et soyumu bu memleket pek iyi tanır! dır. rih değil, edebiyat! Sonra, bu Müdde mek hakkını kendinde görüyor da bizi vaPEYAMİ SAFA iumumî tarihî romanlan tarih eseri zı yazmaktan menederek mahkemede koBaşvekil Metaksas gazeteler vasıtasile Not. Dün bu yazımı yazdıktan sonra, yardımda bulunanlara teşekkürlerini bilzannediyorsa benim de koskoca bir tarihî nuşmağa çağırıyor. Biz bu davanın tarafromanım var: «Atillâ». Fazla olarak, larından biri değiliz ki mahkemeye ge'e ben evde yokken, lstanbul Müddeiumurri dirmiştir, halis tarihî bir eserim de var: «Türk In im. Halbuki Müddeiumumî bu davanın sinin evime sivil polis göndererek beni bu Kibrit şirketi 100 bin kutu kibrit :ün saat onda makamına celbetmek tesebkılâbına Bakışlar». Onuncu asırdan zama taraflarından biridir ve gazete sahifelerinbüsünde bulunduğunu haber aldım. P. S gönderdi de konuşmakta hiç mahzur görmüyor! nımıza kadar Avrupa, İslâm ve Türk din, Bir de, rica ederim, lstanbul Cumhuridüşünce ve kültürünün tarihi üstünde kosKurban bayramında Türk Hava KuruKibrit şirketi, zelzele mıntakasına koca bir etüd! Bu Müddeiumuminir. :t Mıiddeiumumisinin şu sözlerini oku muna yapacağımız yardımların tutarı gönderilmek üzere yüz bin kutu kibrit Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Ha teberru etmiştir. Şirket memur ve müs memlekette cıkan san'at ve ilim kitablaınuz: va Kurumu arasmda taksim edilecek ve Tindan haberi olması icin mutlaka onları Ankara (Hususî) Maarif Vekâleti Tiyatro mektebi ilk mezunlarını bu sene verecektir, «Dürüstlüğile temayüz eden ehli hib'e sn mübrem memleket ihtiyaclarına har tahdemleri de ayrıca maaşlarınm yüzde polis elile ikide bir toplatması mı lâzıırP ricdanının emri da<resinde memuriyetion nispetinde 1 756 lira teberru etmişler Bu münasebetle hazırlanan bir eser, muvaifakiyetle temsil edilmiştir. Resim. talebeleri canacaktır. Şimdi gene bu zatı dinliyelim: temsüde gösteriyor. dirkanununun verdiği salâhiyet ve va Belçika ve Holandada askerî izinler lâğvedildi Tiyatro mektebinde verilen müsamere J

Aynı gün çıkan diğer gazeteler