31 Mart 1940 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 3

31 Mart 1940 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 Mart 1940 CUMHURÎYET "Harbi kısa bir zamanda kazanmağa karar verdik,, Gedikli yuvasını bitiren genc havacılarımız Çörçil dün, yeni tedbirleri anlattı: «Almanyayı Dün Eskişehir Askerî bitaraflardan istifade ettirmiyeceğiz» Hava mektebine [Baş tarafı birtnei sahifede] olduklanndan alıkonulmuşlardır. Maki hareket ettiler himayesinde rasad tayyareleri bir kaç ke nelerin bazı mühim aksamı kaldınlmıştır. re hücuma geçmişlerdir. Fransız topçu kuvvetleri muvaffakiyetle mukabcle ederek Alman taarruzlannı her tarafta tardetmiştir. Bir Alman müfrezesi pusuya dü;ürül müştür. Her iki tarafın tayyareleri de faaliyet göstermişlerdir. Resimler tediye edildikten sonra bu ak lam iade olunacaktır. Her şehrin bir (otograük plânı olnrsa Türkiyede şehircilik terakkileri kolaylaşacaktır Yazan: Mimar HENRİ PROST Hava fotografı |HEM N ALINA MIHfNA İkinci İnönü u gün, İkinci İnönü zaferinin 19 uncu yıldönümüdür. O meydan muharebesinde Türk ordusu 30 bin tüfek, 235 ağır makineli tüfek, 55 hafif makineli tüfek, 102 top ve 4000 kılıcla hasmının 41,000 piyadesinç, 750 ağır makineli tüfeğine, 3,134 hafif makineli tüfeğine, 220 topuna ve 2000 süvarisine galib gelmişti. Geçen yıldönümünde, «Cumhuriyet» te bir tarihçesini yazdığım İkinci İnönü meydan muharebesi süngüsüz piyade, mızraksız süvari, cephanesız topçu ile kazarulmıştır. laşe ve ikmal bakımından da kağm, kamyonu.: yenmiştir. Fakat bu zaferin asıl kahra j rnanı Türkün imanıdır ve bu zaferin e ^ büyük kıymeti, Türkün onu yoktan var etmiş olmasmdadır. Biz, bu Türk zaferinin yıldönümünii kutlularken o zaman, bu günkü dostumuz ve müttefikimizin ordusunu yenmiş olmak gururuna kapılmıyoruz. Hayır, iftihanmızın sebebleri başkadır: Yeni Türkiyenin temellerini teşkil eden hâdiseler» den biri, bu «İkinci İnönü zaferi» dir ve bu zafer, bütün tstiklâl Harbi gibi binbir mahrumiyet içinde, Türkün imanile kazanılmıştır. Manevî kuvvetimizle m a d d c yi yenmiş olmanın zevkini ve iftiharını duyuyoruz. Istiklâl Harbinin bütün muharebeleri gibi, İkinci İnönü de ruhun maddeye galebesinin eşsiz ve şerefli bir miif salidir. Ankara 30 (a.a.) Türk Hava kukadar kıymetli olan (Mütehassıs şehird umu Gedikli Hazırlama yuvasının ilk profesör Hanri Prost, hava fotoğrafı hariLondra kararlaTinın Skandinavya evresini bitiren gencler Eskişehir askerî Belediyeler Dergisine kası vücude gelmişüzerinde tesirleri ava okuluna iltihak eylemek üzere bu hava fotograflarmın tir. Paris 30 (a.a.) Fransız İngiliz be ün öğle trenile Eskişehre gitmişler ve her hangi ciddi bir şeTeori bakımın yanatmın Avrupanın hükumet merkezle alabalık bir halk kütlesi tarafından u hircilik tetkiki için ilk dan, bu aletler miirinde husule getirdiği kuvvetli intıba hak urlanmışlardır. Gencler, kurumdan ay müracaat olunması lâkemmeldirler. Fa kında tefsirlerde bulunan Fransız mahfil nlırlarken Türk Hava kurumu başkanı zım gelen en mühim \ Fransız kabinesi toplandı kat, onları kullan mak, ve bütün istiParis 30 (Hususî) Kabine bu gün lerinde Avrupanın şimalindeki memleket Erzurum meb'usu Şükrü Koçak kendile bir vesika oldıujuna ve lstanbulun havadan {ofadeyi temin etmek Başvekil Reynaud'nun riyasetinde bir top lerin şimdi daha realist bir noktai nazar ile şu konusmayı yapmıgtır: tograf plânlannı alan c Arkadaşlar, için çok tecrübeli lantı yapmiîtır. General Gamelin, Gene kabul ettikleri beyan edilmektedir. FilvaTürk Hava kurumundaki vazifenizi bi askerî tayyareciliğimi • olmak lâzımdır. ral Villemin ve AmİTal parlan içtimaa ki Norveç şimal denizinde devriye gezen ingiliz harb gemilerine taarruz etmek ü irdiniz. Hava ordusuna iltihak ediyorsu zin büyük vukuf ve melstanbul şehri, iştirak etmişlerdir. zere Norveç karasularına giren Alman uz. Burada çalıştığınız müddet zarfmda haretine dair bir makalstanbulu modern Harbiye Nazın Daladier, bu içtimadan tahtelbahirlerini tevkif etmekle haklan lesainizden ve gidişinizden çok memnu le yazmıştır. Bu makaleştirmek plânım haevvel Harbiye Nezaretinde General Ganın müdafaası için enerjık hareketlerde uz. Hava okulunda ve hava ordusunda leyi neşrediyoruz:) zırlamak gibi ağır bir melirt'in, General George'un, General bulunacağını ispat etmiştir. [a ayni muvaffakiyeti göstereceğinize eBütün şehircilik vazifeyi bana tevdi Villemin'in ve Amiral Darlan'ın iştirakile minim. tetkikleri, imar edileetmek şerefini verdiUzun müddet istişarelerde bulunmuştur. îngilterenin yeni bir kararı Sizden aynlırken, evlâdlarından ayn cek şehrin derin bir 1 ği vakit, bunu mut Londra 30 (a.a.) .\«<s Chronicle ' Weygand Pariste lâk ve kat'î surette gazetesi, Ingilterenin deniz üsleri ve mü an bir babanın ıstırab ve teessürünü duy surelte tanınmasınl i.• Başvekil Reynaud, kabine içtimamdan bir şartla kabul et him limanlan civannda oturan düşman maktayım. Fakat şeref ve kahramanlıkla cab etmektedir. sonra, Fransanın şark ordulan başkumanTopografik plân miştim: O da şu idi: memleketleri tebaasının tevkifi için Da dolu istikbalinizi düşünerek teselli ve ifdanı General Weygand'ı kabul etmiştir. Milletler, mazilerinden ve tarihlerin«Herhangi bir e hiliye Nazırına geniş salâhiyetler verile ihar duyuyoruz. Hava ordusundaki iyi lar da bu tetkikin en General Weygand'ın Parise muvasalatı alışmalannızı takib ettikçe bu iftiharımız esaslı istinadgâhları tüdden evvel imar e den, zaferlerinden ve mağlubiyetlerinden ceğini yazmaktadır. haberi mülâkat anına kadar gizli tutuldırlar. Bunlar, top dilecek arazinin bü hal ve istikbal için ilham, iman ve ders Diğer cihetten bildirildiğine göre ecne ırtacaktır. muştu. Geçen gün, memleketin büyük askeri rağın bütün kabanktün vüs'atince fotoğ almalıdırlar. İkinci lnönünün şerefli habi gemicilerin ve balıkçıların karaya çıkŞehircilik mütehassı&ı rafik bir plânının ve tırasını yadetmekten bir gayemiz de o. Başvekil, Daladier ile görüştü maları için konulan takyidat, Hull'de bir Vlareşal, sizinle konuştu, hasbihal etti. lannı gösterirler ve Henri Prost Cıymetli hitabesini dinlemek şerefine nail tam bir kat'iyetle dur. 1911 den itibaren fasılasız on seno rilmesi.» Paris 30 (a.a.) Başvekıl Reynaud hâdiseye sebeb olmuştur. Burada Dani Dİdunuz. Genelkurmay başkanı, sizden yolları, meydanları, umumî bahçeleri, su Bu cins işi yapan hiçbir Türk firması devam etmiş harblerden yorgun ve bitdün akşam Harbiye Nezaretine giderek markalı balıkçılardan mürekkeb bir grup üyük hizmetler beklediğini söyledi. O mecralarını, şimendifer hatlarını (ve yoktu. Hükumet, bu işi askerî tayyareci kin çıkmış olan Türk milleti, Inönünde. konulan memnuiyete rağmen karaya çıkDaladier'yi ziyaret etmiştir. 1un ümidlerini tahakkuk ettireceğinize hiç ilâh...) temsil ederler. liğin mütehassıs kısmına yaptırmağı ka Sakarya ve Dumlupınarda, hem de ne Müteakıben Başvekil Dahiliye Nazın mak istemişse de nöbetçiler buna mâni olümidsiz şartlar içinde galib geldiğini asla miphemiz yoktur. Fakat, bir şehir yalnız yollardan, park rarlaştırdı ve bugun yarbay bulunan Bay Roy, Seine valisi Villey ve polis müdiirü muşlardır. Sizden aynlırken, eski bir havacı ol lardan, umumî bahçelerden (ve ilâh.) Bahrinin emrine verdi. En mükemmel tay unutmamalıdır. Langeron'la göriişmüştür. Orduya gönüllü yazdan Filistin mak sıfatile ricalarım şudur: Kahraman teşekkül etmez. Şehir, bir çok hususî veya eler alınarak bu hizmete verildi ve güİstikbal meçhullerle doludur. Bütün Daladier'nin temaslart ' >ir havacı olabilmek için iyi bir sıhhat, kollektif binaları, antrepolan, fabrikalan, zel mevsimlerle beraber fotoğraf çekil banşseverliğimize rağmen, yann, meşru Yahudileri Paris 30 (a.a.) Daladier, bu sabah Kudüs 30 (a.a.) İngiliz ordusuna ağlam bir dimağ, dürüst, yılmaz, hassas imalâthaneleri, idarî binaları, okullan, meğe başlandıbir müdafaa harbine girmek mecburiyeGeneral Gamelin, Georges, Vuillemin ve gönüllü yazılan Filistin Yahudilerinden re uyanık bir karakter mutlaka lâzımdır. Gayet samimî olarak söyliyeyim ki, tinde kalırsak, en çetin şartlann bile bizi hastaneleri de (ve ilâh..) ihtiva eder. Amiral Darlan ile görüşmüştür. ikinci bir grup yakmda Fransaya sevke Bu vasıflara daima malik olmağa çalış Topografik plânlar ise bu binaların top nekadar fedakâr olursa olsun tecrübesi yıldıramıyacağmı, «İnönü» zaferlerinden Daladier, bugün öğleden sonra Ely dilecektir. llk grup bundan iki ay evvel malısınız. landıkları adacıklardaki mütekabil ehem olmıyan şahsiyetlerden iyi netice alına ilham ve ibret alarak biliyoruz. Atatürsee'de toplanacak olan harb komitesine hareket etmişti. Hava ordusuna iltihak ettikten sonra, miyötlerini hiç bir surette ifşa etmez. ağından endişe etmekteyim. kün gencliğe hitabesindeki şu sözleri, iştirak edecektir. ilk yuvalannı unutmıyan ku;lar gibi «GeFakat, bu netice harıkulâde oldu. Ve Halkevlerinin, Parti binalarının ve irfan Topografik plân, adacıklan bir daire Holanda üzerinde îngiliz, Alman dikli Yuvası» nı da arasıra hatrrlayınız ve içine alır, hududlarını tahdid eder, fakat, bana gösterilen fotoğraflar birer üstad > urdlarının duvarlarına değil, yürekleriAlman tiearet yolları kapatılacak tayyareleri fırsat buldukça gelip görünüz. Paris 30 (a.a.) lntranugeant gazeteinşaatm kesafeti ve tabiati hakkında hiç eserinden başka bir §ey değildiler. KJişe mize hakketmiş bulunuyoruz: La Haye 30 (a.a.) Hükumet matSizi uğurlarken gerek öğretmenlerinî bir malumat vermez. er, fevkalâde iyi idi. Rödresmanları müsi, yüksek müttefikler meclisinin 28 mart «Btr gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdalaa buat servisi bildiriyor: :in, gerekse genel direktörünüzün talim semmel surette yapılmıştı. 1/2000 mık mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için^ tarihli içtimaında Almanyanm diğer memHalbuki, şehirci mesleği vazifesi itibaPerşembe günü öğleden sonra Rottum e terbiyeniz için gösterdikleri gayrete rile şehrin bütün sırlanna nüfuz etmek ,aslı fotoğrafik plânlar fevkalâde oldu içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraleketlerle tiearet yollarının tedricen kapaadası üzerinde iki İngiliz tayyaresi görül :eşekkür ederim. tılmasma matuf pek mühim kararlar ittivaziyetindedir. Bu adacıkların cepheleri ar. itini düşünmiyeceksin. Bu imkân ve şerait, müştür. Belçika hava bataryalarının ateş Hiçbir şehrin, bu askerî tayyare sen'isi çok nnmütaid bir mahiyette tezahür edebilirt Yolunuz açık olsun arkadaşlar.» naz edildiğini yazmaktadiT. nin arkasmda ne olduğunu bilmek, teşekaçması üzerine tayyareler garb istikameküüerini tanımak ister; şehirci için bu arahndan lstanbul Belediyesi ve hatta IstiMâl ve cumhuriyetine kasdedecek düş~ Felemenk Hindistanındaki Alman tinde uzaklasmışlardır. :on zamanlarda Bursa Belediyesi için ya manlar, bütün dünyada emsali görülmemüf bilgiler mücbir bir zarurettir. Aynı gün öğleden sonra «Junker» tigemileri gidemiyorlar pılandan üstün vesiaklara malik olmadık bir galibivetin mümessili olabüirler. Cebren Bu adacıklar, boş sahaları mı ihtiva Amsterdam 30 (a.a.) Holanda pinde bir Alman tayyaresinin şimali şarkî lannı temin ederim. ... L.I •!. • . 1~^." 7.JI " „„ ,J: y. vl 1. . . L 1 ; ,^ı ..^c Hindistanı limanlarında bulunan ve Al istilcametinde uçtuğu görülmiiştür, Y enı şehır yapılması ve yanua eski bir ledilmiş, bütün lersanelerine girilmiş, bütün Paris 30 (a.a.) Molotof tarafından edilemiyen yapışık binalardan mı murekLondra ve Berlin nezdinde bu hâdisernanyaya harekete hazırlanan 1 7 Alman şehrin iman mevzuu bahsolsun, her şehir ordulan dagıtılmış ve memleketin her köşesi löylenen nutkun bitaraf memleketlerde kebdir?.. Bu eski ev ve viranelerde bir vapuru mutad Tesimleri henüz vermemiş ler protesto edilmiştir. delik açmak hava ve aydınlığın girmesine reya köyün bir fotoğrafik plânı olduğu bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu «ero sıraktığı akisler: ..uMuıııniffiıııııııııııııııılıllimniMHIIIIIIIlUlfllllıııniiiıii»»»"»» » • • akdirde Türkiyede şehircilik terakkileri itten daha elim ve daha vahim olmak üzeret Nationale Tidende ismindeki Danimarka vesile olmıyacak mıdır? Yahud, aksine memleketin dahilinde iktidara sahib olanlar, olarak, metruk araziyi kıymetlendirmiye son derecede kolaylaşacaktır. jazetesi, bu nutku şöyle. telhis etmekteŞehircilerin işleri çok kolaylaşacak ve çaflet ve dalâlet te hatta hıyanet içinde bucek midir?.. Orada dikkatle muhafaza edir: projelerinin kalitesi iyileşecektir. Bu fo 'unabilir.' Hatta bu iktidar sahibleri şahsî «Molotof Besarabyada harb olmıyaca dilecek bir park yok mudur; yahud civar sakinlerinin sıhhatleri menfaatine olarak oğıafların masraflan, inanılmaz ve eko menfaatlerini, müsteılilerin siyasî emellerile ğını vadediyor, Sovyetler Birliğinin Alnomik sureti hallerin meydana gelmesile eıhid edebilirler. Millet yoksulluk içinde, manya ile mutabık kaldığını söylüyor ve umumî bahçe haline getirilecek bir yer tahmininden fazlasile ödenmiş olacaktır. znruret içinde harab te bitab düşmüş olabU Japonyayı tehdid ettikten sonra mütte göze çarpnıaz mı?.. Şunu da ilâve edeyim ki, hava fotoğTopografik plânlar tekmil bu meseîefiklerde bir ihtaTda bulunuyor.» rafından istifade eden yalnız şehir plânla«Ey Türk istikbalinin evlâdı! Holandada iyi haber alan mahfillerde erde tamamile sakittir. rı değildir. Fransada kadastro revizyon<îşte bu ahval ve serait içinde dahi vazîbu nutkun her şeyden evvel Rusyanın bu En iyi hal şekilleri hangileridir?.. Yani, ları hep bu usulle yapılır. fen, Türk istiklâlini te Türk cumhuriyetini harbde bitarafhğını teyid ve şimal mem mantıkî olduğu için tahakkuku temin ediBundan başka, arızalı, fakat az ağaclı kurtarmaktır. Muhlac oldugun kudret, daleketleri aTasında bir ittifaka aleyhtar ol lebilecek, yapılması kolay, ve en iyi mali mmtakalann sırf hava fotoğrafile haritaduğunu bildirmek gayesini takib ettiği şartlar içinde tahakkuk ettirilebilecek şemarlarındaki asil kanda mevcuddur.» ları yapılmıştır. Bu suretle, fotoğrafik usöylenmektedir. Bundan maada Türkiye killer hangileridir?. Bazı umumî yolları Atatürkün Türk gencliğine ve Türk; sullerle son derecede güçlükle yapılabileBudapeşte 30 (a.a.) Karlarîn eriBükreş 30 (a.a.) Türkiyede zelzele ye ve lskandinav memleketlerine yapılan genişletmek bu adacıklan geçecek yeni milletine ebedî vasiyet ve nasihati olan cek tesviye münhaniler fevkalâde mahimesi yeni bir feyezan tehlikesi doğurmuş mıntakasında bir köyün kurulması için ihtarlar tebarüz ettirilmekte ve Rusya ile yol açmaktan daha ucuz olmıyacak mırane yapılmış hususî aletlerle cok doğru bu sözler, bize, en vahim, en ümidsiz tur. Tuna nehri tekrar 6 metre 84 santi kredi açılması hakkında Meb'usan Mecli müttefikler arasındaki münasebetlerin fe dır?.. Işte, bir şehirciyi tetkikleri sırasınolarak çizilmektedir. Arkeolojik tetkikler şartlar içinde dahi mücadele etmeyi emnalaştığı kanaati izhar edilmektedir. metreye yükselmiştir. Suların daha ziya sine bir kanun teklifi yapılmıştır. da mütemadiyen düşündüren meseleler de tayyare istikşaflarından büvük fayda rediyor. lnönlerinde muzaffer olan Türlc de yükselmesi bekleniyor. bunlardır. Şehirci ise, imarını üzerine alHariciye Nazın Gafenko hükumet naSuriç, Paristen ayrıldı lar temin etmektedirler ve çıplak arazide nesilleri işte tarihte pek az görülen bu en Budapeşte civanndaki birçok nahiyelcr mma yaptığı beyanatta bu teklifi kabul Paris 30 (a.a.) Sovyetler Birliğinîn dığı şehrin adacıklan için tam bir malu gölgelerden istifade edilerek kumlar ara fena, en vahim, hatta en feci şartlar ve «u altında kalmıştır. Bendler bazı > erler ettiğini, bunun Rumen milletinin cesur ve Paris büyük elçisi Suriç dün akşam saat matı olmaksızın bu meseleler hakkında sında kaybolmuş şehirler ve umulmadık vaziyetler içinde döğüşmüş ve muzaffer de yıkılmış olduğundan sular Tunayı isti samimî bir dost olan Türkiyeye karşı duy 22,15 te Simplon ekspresile Paristen ha karar veremez. binalann yerleri meydana çıkarılmıştır. olmuşlardır. Şartların bir daha tekerrürü lâ etmiştir. Kıtaat bendlerin takviyesine duğu tesanüd hislerinin bir delili olduğu reket etmiştir. *** Bu bakımdan da çok zengin olan Türki pek az muhtemeldir; fakat öyle olsa dahi ve halkın kurtarılmasına çalışmaktadır. nu söylemiştir. tecrübe ayni imanla ayni zaferi elde edeceğiz. Şehirciler, Bulgar hariciyesinde tayinler plânlardan ve uzun müddet topografik ye, tayyarecilerinin meharet ve maliktir. Istikbalin karanlığı içinde bizi aydınkadastro plânlarından baş lerinden istifade etmek fırsatına Meclis, Hariciye Nazırınm bu sözîeriSofya 30 (a.a.) Bulgaristanın 8u latan ışık, «damarlarımızdaki asil kanda ka bir vasıtaya malik değildiler: Kadasni hararetli alkışlarla karşılamış ve kredi dapcştedeki elçisi Utoilof Belgrada, Ha mevcud kudret» ile bu kudreti idare eden tro plânları mülklerin hududlarını gösterAmasya 30 (a.a.) Bugün 9aat açılması hakkındaki teklifi ittifakla kabul riciye Nezareti konsolosluk ekonomi işleri İnönü kahramanıdır. Atatürkün en yakın mek suretile topografik plânlan itmam 1 1,40 ta üç saniye süren şiddetli bir yer eylemiştir. direktörü Konstantin Avaçef Atinaya ta ederler; fakat, bu plânlar ekseriya inşasilâh, zafer ve inkılâb arkadaşı, lnönle« sarsmtisı olmuştur. Zarar yoktur. (Baf taraf\ birinci sahıiede) tran Rus tiearet muahedesi yin edilmiştir. Avaçef in yerine orta elci atın ehemmiyeti, hacmi ve hedefleri hakrini yaratan Ismet İnönü mukadderatımn Izmir 30 (a.a.) Evvelki gün BergaTahran 30 (a.a.) İran Rus tiea payesile Bükres elçiliği müsteşan Petzef kında sakittirler. Noksan malumat verir kaim olmak üzere yeni ihracat limanldn zm nisehbanıdır. O harb ve sulh kahra< rna ve dün sabah Izmirde hafif birer zelinsa edilecektir. ler. manı bu buhran yıllarında da, Türk mil j ret ve seyrisefain muahedesinin tasdiki gelecektir. zele kaydedilmiştir. Hasar yoktur. Bulgaristanın Tiran eski elçisi Yankoletini selâmete t?ötürecektir. Hadisata emhakkındaki kanun lâyihası meclise tevdi Fakat, memnuniyetle söyliyebiliriz ki; tsveçten sanayİ amelesi gelecek pef Kahireye tayin edilmiştir. Izmirde verilen konferanslar edilmiştir. yirmi senedenberi tayyarenin muslıhane Helsinki 30 (a.a.) Finlandıya hü niyet ve itimadla bakabiliriz. İran Hariciye Nazın bu münasebetle Izmir 30 (a.a.) Ankara Siyasal Bilİnegölde tütün satışları meziyetlerinden istifade etmesini bilen kumetile İsveç sendikaları mümessilleri agiler okulu âmme hukuku doçenti Necmi söylediği nutukta tranın kendisine karşı İnegöl (Hususî) Bir kaç günden . fotoğrafçılığın mükemmel bir intıbakı şe rasında akdedilen bir anlaşma mucibince Ostan dün akşam Halkevinde güzide bir hareket edecek memleketlerle bitaraflık beri devam eden tütün satışı müstahsılin hircinin tetkik şartlarını altüst etmiştir. Helsinki'ye isveç yapı endüstrisi amele zümre önünde «Boğazların hukukî vazi dostluk ve iyi niyet siyasetine devam ede lehine olarak pek hararetlt bir şekil almış Artık, şehirci için meçhul bir şey kal sinden 9000 kişi gönderilecektir. yetis> mevzulu bir konferans vermiştir. ceğini söylemiştir. bulunmaktadır. Fiatlar geçen seneye nis manııştır. Fotoğrafın objektifi en küçük İsveç, ittifak için çaltşıyor Bu akşam da gene Halkevinde Universite petle yüksektir. Bu vaziyetten müstahsil tafsilâtı zaptediyor ve şehirci de bu sayeStokhoim 30 (a.a.) Reuter ajansıMeşhur Alman sanayicisi memnundur. Fiatların her sene biraz da de belediyelere şehrin seyrüseferine, sıh nın öğrendiğine göre Rusyanın muhalefedoçentlerinden Zeki Yalım tarafından ha memnuniyet verici bir hadde çıkması, hatine ve finansına en elverişli şekilleri tine rağmen İsveç Iskandinavya memle«Alkolizm, frengi ve sairenin nesiller üzeThyssen Brükselde çiftçiye tütüncülüğü daha ziyade sevdir bulup teklif edebilmek için her mıntaka ketleri arasında bir tedafüî ittifak akdi rindeki tahribatı» mevzulu bir konferans Brüksel 30 (a.a.) Maruf Alman sa mekte, tütünü yetiştirmekte ve işlemek da tam ve kat'î malumat elde edebiliyor. hususundaki imkânları araştırmağa deverilecektir. nayicilerinden Fritz Thyssen, 48 saat kal teki ihtimamını artırmaktadır. Şunu da Bu suretle, fotoğrafik plân, topografik mak üzere Brüksele gelmiştir. Bu seyaha1 ilâve etmek lâzımdır ki, İnegöl tütünleri plânın ayrılmaz bir mütemmimi olmuş vam etmektedir. Yeni şekilde karagöz ve {Başmakaleden devam) Stokhoim siyasî mehafilinde kaydedihakkmda büyük bir ketumiyet gösteril gittikçe nefaset peyda etmektedir. Bu iti bulunuyor. kukla liyor ki, böyle bir ittifak projesini İsveç Yoldaş da, evvelki günkü sözlerile vazimektedir. Belçika makamları mumaileyh barla her nevi harmanların kalitesini yük*•• harb cıkaracak bir muahede değil, bilâAnkara 30 (a.a.) Çocuk tiyatro korumak için hususî emniyet tedbirler yetini bir daha teyid etmiştir. seltecek evsaf ve kıymeti haiz bulunmakHava fotoğrafı, bütün memleketlerde kis sulhu muhafaza eyleyecek bir vesika •unun 1 nisan pazartesi günü akşamı bir almıslardır. tadır. Bu bakımdan İnegöl tütünlerinin ge Umumî Harb esnasında vücude gelmiş olarak telâkki etmektedir. Bu yolda kat'î Harbe girmek istemiyen ve çok muhdefaya mahsus olarak büyüklere verece. reken rağbeti bulmuş olduğu satış mua ve tekemmül etmiştir. Bu işlerin temsil et bir karar verilmezden evvel projenin bütemeldir ki girmiyecek olan Rusya, acaği temsilde yeni şekilde karagöz kukla melelerinden anlaşılmaktadır. İnegöl tü tiği karışık meseleleri hal için de bir çok tün askerî, iktısadî veçheleri tetkik oluKISA HABERLER ve çocuk piyesi örnekleri gösterilecektir. ba Almanyaya yardım edecek mi? Kendi tünlerini alan tüccaTİar arasında başta Innaraktır. Istiyenler ücret mukabili kurumdan ve o * SOPYA 30 Eski Bulgar Başvekil hisar idaresi olarak Felemenk, Ostro aletler ihtira olunmuştur. istiklâlinden başka bir şeye kıymet verBu plânın tahakkuku Milletler Cemigece gişeden yerlerini tedarik edebile Köseivanof istirahat etmek üzere dün Bul Tayyarenin sür'atile fotoğraf alımmı mediğini söyleyen realist Sovyet hükumekumpanyaları vardır. ceklerdir. ahenktar ve muttarid yapacak otomatik yeti paktma da muvafık olduğu ayrıca garistandan ayrılmıştır. Başvekil Filof, hü tinin normal şartlar dahilinde Almanya ile Peynirden zehirlenenler aletler tasavvur etmek ve bulmak lâzım tebarüz ettirilmektedir. Eskişehirdeki şeker tüccari kumet erkânı ve bir çok dostlan Köseiva iktısadî münasebetlerine devam etmesi gaBursa (Hususî) Son günlerde şeh gelmiş ve iki resim arasında hiç bir boşnof'u istasyonda selâmlaınışlardır. rimizde Mihahç peynirinden zehirlenen luk bırakmıyacak surette klişelerin birbiyet tabiidir. Hatta, harb yüzünden sıkıntı beraet etti Çöken ev * ROMA, 30 (a.a.) Macar hava kuv ler çoğalmaktadır. Geçenlerde zehirle rini takib etmesini tanzim etmek lâzım Eskişehir 30 (Telefonla) Şeker ihBursa (Hususî) Yeni açılmış ve ceken garb komşusuna biraz cömerdce vetleri kumandanı Miralay Hary, refaka nen bir aileden sonra yeniden üç vak'a gelmiştir. tikârı yapmak suçundan mahkemeye vegenişletilmiş olan Altıparmak caddesi da\Tanması bile mümkündür. Fakat bütinde Macar Hava ordusu erkânmdan bir! olmuştur. lsmail Bozeıin, seyyar bir peyKeza, tayyarenin ihtizazını da hesaba üzerinde, Gerson adında bir Museviye tün bunlann harbi uzatmaktan başka bir rilen ve sürgün cezasına mahkum olan ııir satıcısından aldığı peyniri yiyen aileşehrimiz tüccarlarından Barutçu Mehmed olduğu halde İtalyan hava müsteşan Ge si efradı toptan zehirlenerek hastaneye katmak ve her klişenin üzerinde bu klişe aid ev, gece saat 22 de şiddetli bir gü netice verebileceğini tahmın etmek haW neral Pricolo tarafından kabul edilmiştir nin tamamile ufkî bir plâna nazaran vazi rültü ile çökmüştür. Bu yüzden caddedehakkındaki karar, Temyiz mahkemesi takaldınlmışlardır. yetini tam olarak gösterecek kat'î nişan ki telgraf ve telefon telleri kopmuştur. olur. Miralay Hary, General Pricolo'ya Macar rafından nakzedilmiş ve bu gün yapılan Atpazan mahallesinden 14 yaşlarında ikinci bir muhakemeden sonra beraet et Müdafaa Nazın General Bartha'nın bir me Mürüvvet 3 kuruşluk peynirle zehirlen gâhlar tasavvur etmek ve bulmak lâzım Yumurta deposu olarak kullanılmakta oAlmanya, bu harbi valnız olarak b gelmiştir. Büyültme aletleri de tam ufkî lan bu harab ev; yeni cadde açılınca temiştir. Barutçu Mehmedin mağazasından sajmı tevdi etmiştir mi=tir. O da hastaneye kaldınlmıştır. şarmak mecburiyetind>=''ir. olarak alınamıyan klişelerin düzeltilme melleri zayıflamıs bulunduğundan çök alman şekerler de kendisine iade edile * İZMİR, 30 İlkbahar at koşulann Bu peynircilerin peynirleri tahlil edilNADtR NAD1 sini temin etmiş ve nihayet şehirci için o müştür. Insanca bir zayiat olmamıştır. cektir. yarın Kızılçullu sahasında baslanacaktır. mek üzere musadere olunmuştur. Molotofun nutkundan çıkarılan manalar 7 Tuna tekrar 6 metre yükseldi Şarkta kurulacak Rumen köyü Dost Rumen meclisi teklifi ittifakla kabul etti Peşte civarında birçok yerler sular altında kaldı Amasyada zelzele Harb kurbanı millet Almanya, harbi, Yalnız başarmağa Necburdur r

Aynı gün çıkan diğer gazeteler