9 Mayıs 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

9 Mayıs 1940 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURtYBTf 1940 BICAĞİ Rahat ve seve seve traş olmak ancak HASAN TRAŞ BIÇAĞİLE kabildir. Her yerde arayınız. Merkez deposu: Bahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısmda. Şube leri: Ankara, Karaköy, Beyoğlu. Satış yerleri İzmir Kemeraltı, Karşıyaka, Beyazıd, Üsküdar, Kadıköy, Eskişehir vesair Anadolu şehirlerinde. NAZON MEYVA TUZU İNKIBAZ ' HAZIMSIZLIK, MİDE BULANTI ve BOZUKLUĞUNDA, Bahçekapı; SALIH NECÂTI Müferrih ve Midevidir BARSAK TENBELLİĞİNDE, temizler, ahştırmaz veyormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINDA Emniyetle kullanılabilir. MİDE ve BARSAKLARI ESASI HARÎCDEN GETİBİLMtŞ, TABLET ŞEKIİNE KONMUŞ, AVRUPA MAMULATININ FEVKtNDEDÖL Bizde JUpiriı Fabrikası Yoktur. A S I P I R O L N E C A T I KANAAT nin neşretmekte olduğu KITABEVI Istanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: Pen Fakültesl Umuml Kimya Enstitüsünde yaptırılacak 4871,50 lira keşifli lâboratuvar tesisatı 17/V/1940 cuma günü saat 15 te Bektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 3000 liralık bu gibi lâboratuvar tefris ettiklerine dair eksiltmeden 5 gün evvel Üniversite Mimarlığmdan vesika almış olmaları ve 366 liralık muvakkat temlnat makbuzunu Ticaret Odası kâğıdlarını göstermesi lâzımdır. Liste ve şartname Mimarlıkta hergün görülür. (3508) TARİH SERİSİ: Belli bash devletlerin ve milletlerin ayri ayn mufassal tarihlerini Türk Karilerine tanıtmak üzere Kanaat Kitabevinin nesrine başladığı tarih serisi haylı ilerilemistir. Şimdiye kadar neşredilmi? olanlan bildiriyoruz: A. Savelli, F. Hayward ve A. Falcionelli'den Galib Kemalî Söylemezoğlu Jean Pichon'dan Hüseyin Cahid Yalçın Italya Tarihi Iki cild 250, cildlisi 300 kurus Hermann Pinnov'dan Fehmi Baldaşın tercüme ettiği Cihan Harbinin Şarka Aid Kaynakları Fiatı 75, cildlisi 100 kuruş Jaclues Bainville'den Hüseyin Cahid Yalçın Alman Tarihi Iki cild 250, cildlisi 300 kuru» N. Brian ve Chaninov'dan Galib Kemalî Söylemezoğlu Fransa Tarihi Iki cild 225, cildlisi 275 kuruş Andre Maurois'den Hüseyin Cahid Yalçın Rusya Tarihi Fıatı 150, cildlisi 175 kuruş Charles Seignobos'dan Hüseyin Cahid Yalçm Ingiltere Tarihi Iki cild 250, cildlisi 300 kuurş Hillaire Belloc'tari Galib Kemalî Söylemezoğlu İNGİLİZ Istanbula gelmiştir Avrupa Kavimlerinin Mukayesesi Tarihi Iki cild 250, cildlisi 300 kuruş Sadri Ertem Bugünkü îngiltereyi tyice Anlamak İçin Fiatı 50, cildlisi 751 kuruş Leon Cahen Raymond Ronze Emile Folinais'den Galib Kemalî Söylemezoğlu BALSAMİN cevherini ihtiva eden yüz ve dudak rujlan Amerika Güzellik Enstitüleri profesörlerinden meşhur Prof. Herog tarafından tertib edilmiştir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu. İstanbuL Avrupanın Iskeleti Fiatı 100, cildlisi 125 kurus O. Prof. Fuad Köprülü Prof. Dr. W. Barthold'dan tercüme Dünya Tarihi Fiatı 150, cildlisi 175 kuru» Ali Rıza Seyfi îslâm Medeniyeti Tarihi Cildli fiatı 200 kuruştur. Bir Milletin Bir tmparatorlukla Savaşı Fiatı 75, cildlisi 100 kuruş Bursa : Ilkbahar ehli hayvanlar ve emtea panayın 10 mayıs cuma günü Atıcılar mevkiinde açılarak bir hafta devam edecek ve 17 mayıs cuma günü akşamı kapanacaktır. Arzu eden esnaf ve tüccar eşya ve emtea getirebillrler. (3529) Bnrsa Belediyesinden: Topkapı Maltepe Askerî Lisesi Müdürlüğünden; Topkapı Maltepe Askeri Lisesi için 108 lira ücretli bir tabibe ihtiyac vardır. İsteklilerin mektebe müracaatleri. (3596) SATIŞ YECI 6AIATA, KARAKOY PAIAS N°16 Bunlardan başka basılmakta olanlar şunlardır: A. Mathiez'den Şükrü Kaya Louis Bertrand'dan Galib Kemalî Söylemezoğlu PETROL NIZAM Fransız Ihtilâli (3 cild) Ispanya Tarihi (2 cild) Vekâletçe tasdik edilen plân ve projelerine göre 18758 lira keşif bedeli olan kasabamız Hidro elektrik tesisatı yaptırılacağından taliblerin ve daha fazla lzahat almak isteyenlerin şifahî ve tahrirî surette Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3590) Pınarbaşı Belediyesinden: SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER KAŞINTİYI KESER KEPEKLEROEN ESER BRAKMAZ Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet kolay müessir bir müstahzardır. Askerî Liselere Talebe Alınıyor 1 Kuleli, Maltepe, Bursa Askerî üselerinin her üç sıufma da önümüzdeki haziran içtnde başlanacak olan 940 941 ders yıh için talebe almacaktır. 2 Alınacak talebelerin öz Türk ırkından oLması, kendisinia ve ailesinin kötfl hal ve çöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapüacak seçme sınavında da kazanması şartür. 3 Bjr sene tahsili terkedenler, yaşını büyütmüş veya küçültmüs olanlar, kendi okullannın sınıi geçme sınavuıda ipka veya bütünlemeye kalanlar, yaşlan, boylan ve ağıriıklan talimatnamedeki hadlere. uyguo olmıyanlar askerî okullara alınmazlar. 4 İstekJilerin, şimdi okumakta olduklan mekteblerdeki tahsillerine devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki Askerlik şubelerinden diğer kayıd ve kabul şartlarüe müracaat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kayıd ve kabul kâğıdlarını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lâzımdır. 5 isteklilerin sımf geçme vesikalan haziranda bulundukları okullardan askerî liselerce celbedilecek ve bütünlemeye kalmadan sınıf geçenler seçme sınavına çağınlacaktır. Afkerî lise 2 ve 3 sınıflara girmeğe muvaffak olanlann 940 yılı kampları ileride askerî okuliarda yapılacaktır. 6 A.^kerî orta okullarla musiki san'at ve kara gedikli erbaş tianrlaTna orta okullannın kayıd ve kabul jarüarı ve ^manlan «ync* ilân edilecektri. (2521) karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu kullanmalan faydalıdır. Barsak Solucanlarına 1 Burdur Antalya şosesinin 0 + 000 27 + 000 Km.leri arasında 11613.24 lira keşif bedelli birinci kısım şose esaslı tamiratile ayni yolun 30 + 700 40 + 800 Km.leri arasmda 12910.73 lira keşif bedelli 2 nci kısım şose esaslı tamiratı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe aid evrak şunlardır : a) Metraj b) Keşif hulâsası c) Fiat bordrosu d) Eksiltme şartnamesi e) Mukavele nümunesi f) Bayındırlık isleri genel şartnamesi g) Fennî şartname h) Hususî şartname. 3 İstekliler ihaleden 8 gün evvel Burdur Vilâyetinden müteahhidlik vesikasını alıp teklif zarflarma koymalıdır. 4 Muvakkat teminat: Birinci kısım için (871), ikinci kısım için (969) liradır. 5 Eksiltme 3 haziran 940 pazartesi günü saat 15 te Burdur Vilâyet makamında yapılacaktır. 6 İstekliler 2490 sayılı kanunun tarifatına uygun tekliflerini ihale saatinden 1 saat evveline kadar Burdur Valiliğine vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikme kabul edilmez. 7 Bu islere aid dosya Burdur Nafıa dairesinde görülebilir. (3668) Bnrdor Valiliğinden: Tüıkiyede neFasetıIe şöhret bulan hakikî ve esaa YENi HAYAT birdir. O da AUMfTİ PAlA YENİ HAYAT karamelaları Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar her eczanede bulunur. Kutusu 2O Kuruştur. Abdulvahid Turan markasıdır Kahvecıler için nefıs lokumlarımız vardır. Adrese dikkat: Galata Necati Bey caddesı No. 92 Telefon ; 40058

Bu sayıdan diğer sayfalar: