4 Temmuz 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

4 Temmuz 1940 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Temmuz 1940 CUMHURİYET S RADYO ^ Bu günkü program ) 7,30 Program ve memleket saat ayan, 7,35 Müzik: (Pl.), 8 Ajans haberleri, 8,10 Ev kadmı Yemek listesi, 8,20/8,30 Müzik: Marşlar (Pl.). 12,30 Program ve memleket saat ayan, İstanbul Elektrik. Tramvay, ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlü12.35 Müzik: (Türk musikisi), Çalanlar: ğünden : 3 7 940 tarihli (Cumhuriyet) te çıkan Dikim işine dair (1130 k a t Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan, kapalı yaka elbise) ilânındakl (ceket, yelek) değil (ceket, p a n t a l o n ) 1 Okuyan: Müzeyyen Senar, 12.50 olacağından t a s h i h olunur. (5699) Ajans haberleri, 13.05 Müzik: (Türk muBu ser.e en çok beğ'enilen ve en çok hasılat yapan 2 film sikisi), Okuyan: Müzeyyen Senar, 13,20 / 14 Müzik: (plâklar). 18,00 Program ve memleket saat ayan, 1 Birlığimizde istihdam edilmek üzere üç tüfekçi ustası a h n a c a k t ı r . 18,05 Müzik: Aryalar (Pl.), 18,30 Müzik: 2 Emekli olanlara rütbelerine aid muvazzaf m a a ş t u t a r ı ve haricden R»dyo caz orkestrası (Ibrahim Ozgür geleceklere de ehliyetlerine göre azami (100) lira ücret verilecektir. JEAN OABIN idaresinde), Soprano Bedriye Tüzünün 3 İstekiilerin devlet memurluğu yapacaklardan Istenilen şartları haiz iştirakile, 19,10 Müzik: Fasıl heyeti, 19.45 ViVIANE ROMANCE (FERNANDEL) olması lâzımdır. Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri, 4 Bu işe istekli o l a n l a r m K ü t a h y a TayyareBirliği Komutanlığına t a 20 Müzik: (Türk musikisi), Çalanlar: a h h ü d l ü bir mektubla m ü r a c a a t etmesi ve elinde mevcud vesikaFahri Kopuz. Cevdet Çağla, Hasan Gür. ları da işbu mektubla birlikte göndermesi lüzumu ilân olunur. (5559) 1 Okuyan: Melek Tokgöz, 2 Okuyan: Aziz Şenses, 20.30 Konusma, 20.45 Müzik: Dinleyici dilekleri, 21 Konuşma: (Sıhhat saati), 21,15 Müzik: Saksofon 4 n u m a r a l ı ilân : soloları, 21,30 Konuşma: (Radyo gaze Erzakın adı T a h m i n i T u u t a r ı İlk t e m i n a t İhale Miktarı tesi), 21,45 Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Manifatura birliğine dahil olan veya olmayan bilcümle m a n i f a t u r a L. K. L. K, gün ve saati F. Hasan Ferid Alnar), 22.30 Memleket sa2622,38 20/VII/940 9,30 tüccarlarının stoklarının bilinmesine komisyonumuzca lüzum görülmüş. 333000 Kg. 1 Ekmek 10,50 34965 at ayan, Ajans haberleri, ziraat, esham olduğundan 29 n u m a r a l ı k a r a r n a m e n i n 6 ncı maddesinin bahşettiği sa40050 45 Koyun eti 89000 tahvilât, kambivo nükud borsası (fiat), lâhiyete istinaden h e r nevi m a n i f a t u r a stok mevcudunun nümunelerile 37 8917 24100 Sığır eti 22.45 Müzik: Cazband (Pl.), 23,25'23,30 4396,35 20/VII/940 10,30 birlikte 15 temmuza k a d a r Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde fiat murakabe 42 1596 3800 2 D a n a eti Yarınki program ve kapanış. komisyonu relsliğine t a h r i r e n bildirilmesi rica olunur. (5701) 40 6880 Kuzu eti 17200 Koyun böbrek 1175 50 2350 yağı Bu gece (Heybellada) da, yarın gece (BUyUkada) da, cumartesi (BUyükdere) Aile Bahçesinde (KARMAKARIŞ1K). pazar Taksim (Altıntepe)(KUYRUKLUYILDIZ> E. SADi TEK TîYATROSU Adalar Anadolu Yalova Yaz Tarifesi Adalar Anadolu Yalova h a t t ı n d a 5 t e m m u z cuma gününden itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Yenl tarife iskelelere asılmıştır. (5693) Tashih GÂYRIMENKUL SATIŞ İLÂNI mm Bugün L A L E istanbul Dördüncü Kütahya Tayyare Birliği Komutanlığından: Icra Memurluğundan: 1) 5 Kuruşla 2) Son Şans sinemasında M I DEVRIALEM Ankara Okulları Satmalma Komisyonundan: Fiat Ginâo Bulaacası 1 2 e 7 » 8 4 9 Kuleli As. Lisesi Md. den: 1 2 8 4 6 6 7 8 9 • • • • • • •• • • •• • • 1 i Soldan sağa: 1 Güçlükler (cemi). 2 Ters çevirirseniz bir sıfat edati olur, bir işi yapma, bir harfin okunuşu. 3 Kayak, öz degil. 4 Merhum Hâmidin bir piyesi, parlak değil. 5 Muzır bir böcek. 6 Baıı nehirler onunla geçilir, kıs serpintilerinden. 7 Çevik. 8 Çok güç ele geçen, mükemmel. 9 İhanet eden, dokuyan. Yukandan aşağıya: 1 Bulantı verici. 2 Diyar, tersi «kısa zaman» dır. 3 Bir şeyin diğer şey üzerinde bıraktığı tesir, İngiliz kadını. 4 Bir edat, bir deniz, genişlik. 5 Ağızdan kuvvetle çıkan nefes. 6 Yanardağın fırlattığı. 7 Bir kapıda çok hizmet etmiş. 8 Mal, ana baba çoluk çocuk. 9 Nota, bir kadın ismi. Evvelki bulmacanın halledilml» şekli 8 4 35100 3 Sadeyağı 43400 Kuru soğan İnce tuz 12000 Pastırma 510 Salça 3250 15550 Kuru fasulye Patates 43000 Ihlamur 28 Çay 280 Nohud 6950 Barbunya fasulyası 8500 Bulgur 5850 Vanilya 509 720 Kuru sarmısak 4 Kara biber 78 Kırmızı biber 50 Kara mercimek 3750 Kırmızı mercimek 900 Kimyon 13 Kakao 106 Konserve sebze 2720 1,500 Kg. hk 243 Kuru bamya 1000 Börülce 1090 Seftali konserve 19350 Soda 750 Kuru bezelye 18 Zencefil 23 Tarçın 58 Kahve çekilmiş 35 Saleb 43 Limon tuzu » » » » > » > > > > » > pafc. kg. > > > 130 7 7 80 20 25 8 100 550 18 25 15 10 30 200 40 15 25 200 180 38 110 20 80 12 35 250 300 185 350 130 3 9 13 15 5 8 7 7 10 1 1 1 8 9 10 10 3 15 8 5 5 5 7 4 3 b 12 3 10 7 1 1 38 42 25 25 10 4 20 20 25 12 35 20 20 12 7 6 2600 2000 18 25 160 45 70 28 40 110 40 110 45 120 80 30 35 30 100 50 15 17 30 28 85 27 30 25 27 50 58618 45630 3422,25 3038 840 408 650 3887 50 3440 28 1540 1251 2125 877 50 216 156 20 562 225 26 190 1033 267 200 872 2322 262 45 69 107 122 55 20/VII, 940 11,3 Bir borcdan dolayı ipotekli olup paraya çevrilmesine k a r a r verilen Eyübde Şahsultan mahallesinde eski Bostan yeri yeni Yalıçıkmazı sok a ğ m d a eski 1 yeni 1 mükerrer n u m a r a l ı 6698 m e t r e m u r a b b a ı n d a m e n sucat fajjrikası satılığa çıkarılmıştır. Fabrika binası: Zemin ve kolonlar t a m a m e n betonarme, pencereleri demir çerçeve, kapılar m a k a r a l a r üzerine m ü t e h a r r i k demir çerçeveli ondüle saçtan ve çatısı t a m a m e n demir üzerine ondüle galvanizli saç kaplıdır ve bütün bunlar bafrikanın dahilinde makinelerin ihtizazma mukavemet edecek surette yapılmıştır. Ve fabrikanın da opera dairesine demir ve kapıdan girilir b u r a d a ahşab bir yazıhane yapılmış gene bu dairenin a r k a cephesinde erkek ve k a d ı n l a r a m a h s u s yemekhane vardır. B u r a d a n boyama dairesine geçilir b u r a d a d a bir a m b a r ve k a d ı n ve erkeklere m a h s u s helâ ve fabrika haricine çıkan bir kapısı vardır. B u r a d a n da gene demir bir kapı ile dokuma dairesine girilir. B u r a d a a h şab bir yazıhane ve fabrikanın önündeki meydanlığa çıkan demir bir kapı vardır. Bu daireden tuğla duvarlar yapılmış olan h a r m a n dairesine girilir. Bütün bu dairelerde izah edilen iş bölmelerine göre makineler tesis ve tespit edilmistir. Kazan dairesi •. Bu daireye fabrika önündeki m e y d a n d a n ayrı bir kapı ile girilir. Buraya da kazan ve teferrüatı yerleştlrilmiştir. Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin birinci sınıflarına istekli ve Su deposu : Bu depo betonarme olarak inşa edilmistir. Asıl su d e b ü t u n girme şartlarını haiz olan namzedlerin seçme sınavları 10 temmuz posunun bitişiğinde iki m e t r e murabbaı yer işgal eden ve fabrika av940 günü mezkur liselerde yapılacaktır. Namzedlerin en geç 10 temmuz lusundaki kapıdan d a depoya su tesisatına aid kısım vardır. Asıl su 940 sabahı s a a t 8 de mürekkepli kalemlerile veya Hokka kalemlerile işbu deposlle sekiz buçuk metre murabbaı s a h a üzerine zemin katı eczanedir. Liselerde bulunmaları Uân olunur. «224» (5690) Birinci kat: Yazıhanedir. İkinci kat: Bir odadır. Üst k a t su deposu olarak inşa edilmistir. Murakabe Komisyonundan: 50 90 1866,70 50 20/VII/940 12 Ahşab barakalar. Bu b a r a k a l a r fabrikanın ön cephesine m u v a z l ] olarak yapılmış olup üzerleri kiremidll ve t a m a m e n ahşab olarak Insa edilmistir. Bu b a r a k a l a r d a n biri m a r a n g o z diğeri bekçi odası ve d ö r t Muhasebe 2 nci sınıf muhafaza muamele m e m u r l a r ı n d a n Nedlm adedi de ardiye olarak kullanılan altı kısımdan ibarettir. Aşan Âmirliğimizi h a b e r d a r etmeksizin 29/5/940 tarihindenberi vazifesi Fabrikada elektrik ve su tesisatı vardır. başına gelmemiştir. Bir hafta zarfında vazifesi başına gelmesi. aksi t a k Sahası . P a b r i k a n ı n u m u m i sahası k a p ı d a n 6698 metre m u r a b b a ı dirde h a k k m d a memurin k a n u n u hükümlerinin tatbik edileceği. (5658) olup asıl fabrika binası 2248 metre murabbaı bir s a h a üzerine i n ş a €diimiştır. Takdir olunan kıymeti . Fabrika ve müştemilâtının mevki ve vaziyetlerine ve tarzı inşasına ve temin edilebileceğl r a n d ı m a n l a bugünkü 1 Belediyemiz için almacak emme, basma bir aded tulumba t e m emlak ve mumasU gayrimenkulâtı alım ve satım piyasası göz ö n ü n d e muzun on beşine k a d a r yirmi gün müddetle m ü n a k a s a y a konulmuştur. t u t u l a r a k t a m a m m a 215,630 lira kıymet takdir edilmistir. Bu kıymette Vermeğe talib olan müesseseler tekliflerini mezkur t a r i h t e n evvel bll makineler ve aksamı dahil değildir. direceklerdir. Makine aksamı . Fabrika beş daireye m ü n k a s i m olup birinci dairesi 2 Mektublarda gösterilen şeraite göre h a n g i teklif muvafık gö yun ipliği (kamgarn) dairesi, ikinci dairesi kaba yün ipliği (strichgern) rülürse oradan alınacağı için evvelce blldirilen fiat ve şeraitin h e r h a n g i uçuncu dairesi: dokuma dairesi, dördüncü dairesi apre dairesi beşincl bir sebeble değiştirümesi kabul edilmiyecektir. Talib olanlarin m ü r a e a a t dairesi yardımcı tesisat dairesi. etmeleri ilân olunur. (5673) Birinci yün ipliği dairesi: İngiliz m a m u l â t ı n d a n olan (Prince S m i t h ) bu dairede bir aded top m a k a r ve bir can cillobot ve bir aded çift fabrıkası iğli cillobot ve bir aded 4 ığlı cillobot ve bir aded 6 ığlı cillobot ve bir aded 8 ığlı cillobot ve l aded 30 ığlı filit makinesi ve 2 aded beher 28 ıglı filit m a k m a n ve beş aded beheri 200 ığlı sabit bükü m a kınesı ve 2 aded beheri 200 ığlı t a k l a m bükme ve 1 aded 40 bobinli k a t lama makinesi ve 2 aded çile makinesi ve mezkur makinelerden ihzar İsviçreye ihrac edilecek ikinci nevi, konserve, n a t ü r e l ve sanayie makineleri d a h a iy bir vaziyette büküm katlama ve k a t l a m a bükme m a h s u s y u m u r t a l a n n küçük sandıklarla d a sevkine, y u m u r t a i h r a c a t ı m n makmeleri ise fazla müstameldir. İsbu makinelerin mukadder kıymeti murakabesine dair n i z a m n a m e n i n 16 ncı maddesi h ü k m ü n e istinaden 9800 h r a olup bunlara muhtelif kayışlar, transmLsyon yedek dişliler m u h müsaade edildiği ilân olunur. (5659) telıf alat için % ıo zamla cem'an 10780 liradır. İki kaba iplik makinesi: Bu dairede mevcud ihzarat ve büküm m a , 1030 30 309 Nişasta kıneleri bir aded kırpıntı ve iplik a ç m a makinesi (İtalyan m a m u l â t m J 240 144 60 Hararot d a n ) , ve bir aded toz makinesi ve bir aded Herezon makinesi ve bir aded 464 580 Tarhana 80 hallaç makinesi ve bir aded üçlü t a r a k makinesi ve 165 m. c. eninde yüz fitilli dort yumak İtalyan m a m u l â t ı n d a n ve telleri muntazafridır. 9155 85 62 15 Zeytlnyağı 13850 > 8587 644,03 23'Vn/940 11,30 Ve bir aded 400 ığlık vargel makinesi ingiliz m a m u l â t ı n d a n ve bir aded vargel ip imaline m a h s u s makine isbu makineler için on bin lira kıy2,50 7300 547,50 23/Vn/940 11,45 292000 tane 16 Yumurta met takdir edilmis olup muhtelif transmisyonlar kayışlar için % 7 zam2,25 284000 kg. 6390 Meşe odunu la t a m a m ı 10700 lira kıymetinde olduğu. 2,25 2452 50 109000 » 17 Gürgen odunu Uçuncü dokuma dairesi : Yirmi aded Alman m a m u l â t ı n d a n tezgâh 7 220 50 789.66 23'VII'940 14,30 3150 > Çıra ve iki aded çozgü makinesi ve iki aded cem'an 22 baslı bobin makinesi 5,50 1465 75 26650 > Meşe kömürü ve bir aded atkı bobin makinesi 20 ığlı yeni vaziyette ve bir a d e d tutkal makinesi ve makinelere 11200 lira kıymet takdir edilmiş olup kısmen yeni olan alât ve edevat transmisyonlar kayvşlar için buna d a 60 Uskumru balığı 3300 » % 25 zamla t a m a m ı n a 14000 lira kıymet takdir edilmistir. 80 Kefal balığı 1400 > Dördüncü apre dairesi: Bir yıkama makinesi (hurda) bir gene yı60 Torik balığı 1425 tane k a m a makinesi bir dink makinesi ve bir süzgeç makinesi ve bir m a k a s 80 Mercan balığı 300 kg. 18 Küıç balığı 900 > 80 540,38 23/Vn/940 15,30 makinesi yeni vaziyette ve gene bir m a k a s makinesi h u r d a ve bir şardon makinesi ve bir ü t ü makinesi ve bir K o m a n sobası ve bir dekanir P a l a m u t balığı 1850 tane 20 çömleği m a a silindir. Ve bir bakır kaplı pervaneli iplik boyama kazanı Kalkan balığı 2200 kg. 60 ve bir kumaş boya teknesi ve bir pacavra teknesi ve bir Obenmayer p a Levrek balığı 500 > 120 muk boya makinesi h u r d a ve bir süzgeç sökülmüs derdesti t a m i r eski makine olup bu dairede mevcud makinelere 11160 lira kıymet t a k d i r 7205 41750 teneke 12,50 edilmiş olup transmüsyonlar, kayışlar için % 7 zamla cem'an 12940 lira 19 Iyi su 5218 75 10C0 kg. Buz 3 30 393,66 23/Vn/940 16,15 kıymet takdir edilmistir. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Amirliğinden: Arapkir Belediyesinden: 80 60 30 50 Yumıırta Ihracatçılarına 3 3 > 30 50 90 İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 6 7 8 9 Ç s i H L 4 E 6 N 6 G 1 7 8 9 İ T L E N B 1K B R A • A t L E1 A •S 1ML A • R G E N E •V E E R •A R S E N • 1 ş •D E • t 1 S KİA N • D t N RİE • R 1 c A LİB • RİAİK S E İ D İ E İ N Raşid Rıza tiyatrosu Halide Pişkin beraber 4 temmuz perşembe günü akşamı Kadıköy, Süreyya bahçesinde. «Saçlanndan l'tan» Vodvil 4 perde Ankara Borsası 3/7/1940 Açüış 1 Sterlin Londra Nevyork 100 Dolar Paris lOOFrank Milano lOOLiret Cenevre 100 İsv. Fr. Amster. 100 Florin 100 Rayişm Berlin Brüksel 100 Belga Atina lOODrahmi 0.9975 Sofya lOOLeva 1.68 lOOÇekK. Prag Madrid 100 Peçeta 13.90 ) Varşova lOOZloti . Budap. 100 Pengö 24.6575 Bükreş 100 Ley 0.625 3.275 Belgrad lOODinar 32.9075 Yokoha. 100 Yen 31.005 i Stokho. 100 İsveç K. ı Moskova 100 Ruble ESHAM ve TAHVİLÂT 1938 % 5 ikramiyeli 19.05 ' Ergani 19 Sıvas Erzurum I 19,35 > 19.70 > m İstanbu 1 Rıhtım Şirketi tahvili 12.85 Kapanış 5.24 138 135». 29.4375 1 ] 15650 t a n e Hıyar 6640 kg. Dolmahk biber 1200 > Sivri biber 1000 > Taze yaprak 5250 > Havuç Ispanak 19350 > 5750 » Semizotu 30000 > Domates 3660 » Taze soğan 29800 demet Maydanoz 12460 » Dereotu 5066 » Nane 27400 kg. Pathcan 21450 , A. K. Fasulya Çalı fasulya 1650 > 5 Dolmalık kabak 9850 > Limon • 76000 t a n e 3490 kg. Taze bamya Kerevlz 3440 > 14500 > Lahana 21400 > Pırasa 5100 > Balkabağı 8700 » Taze bakla Marul 12580 t a n e YesH salata 7500 t a n e 760 kg. Pancar 5600 » Karnabahar Yerelması 1550 > Taze bezelye 800 > Enginar 5550 t a n e Taze sarmısak 540 d e m e t Kırmızı turp 2050 > 6 Toz şeker Kesme şeker Elma Armud Zerdali Portakal Taze üzüm Seftali 7 Taze kayısı Ayva Çilek Kiraz Vişne Taze erik Kavun Karpuz 8 Kok kömürü Kriple kömürü Süt 9 Yoğurt Kaymak 10 Beyaz peynir Kaşar peyniri U Pirinc 12 Sabun Çamfıstık Kuş üzümü Kuru kayısı Ceviziçi Badem içi Fmdık içi Kuru üzüm 13 Kuru erik Kuru incir Bal Reçel Buğday 40500 kg. 15700 > 11830 > 7560 > 1120 > 38000 t a n e 13300 kg. 1880 > 1750 > 5610 > 2100 > 2220 > 3180 > 4100 » 16900 > 13650 > 4320 ton 340 » 25960 kg. 30250 » 280 > 10500 4550 > > 24889 30 469 50 597 60 156 150 262 1548 402 2100 366 298 124 50 2192 1930 165 985 2280 523 275 725 1070 255 609 503 225 38 672 46 80 388 5 20 50 50 60 66 50 1463,60 50 20 22/VII'94O 9 30 20 50 50 40 50 22 VTT/940 11 19514 66 15390 1648,80 6594 21984 2957 50 1890 112 1520 2660 376 437 50 673 20 1120,14 735 444 636 492 1183 819 14935 20 112320 6800 8934 119120 4672 80 7562 50 448 12683 30 4725 3185 7910 9450 9580 555 180 1650 650 222 217 1395 605 247 250 1175 173 7321 3740 2220 252 425 122 193 750 175 360 22/VII/940 »,30 J) 22/VII, 940 14,30 Takas primleri Takas nevileri Enterşanjabl ingiliz Belçika Bolanda İsveç Fransa Isviçre | Ihracat Ithalât hazır Jalivre 51 51 51 51 51 45 951,22 22/VÜ/940 15 593,25 22/VÜ,940 15,30 44 39 39 39 46 39 | 40 40 | 40 47 40 51 51 40 39 Hazır fiat için ihracatın fllen yapılmış olduğunn tevsik eden vesaikin ibrazı şarttır. Dıracat primleri %100 kıytnet üıe rinden hesab edilmistir. 33750 > 23950 > 505 » 450 > 1500 > 1445 > 185 » 272 » 4650 > 1730 » 825 » 250 > 2350 > 1155 > 708,75 718,50 50 25 60 50 50 549,12 22/VII/940 16 22/VII/940 16,30 23 VII 9'0 9,30 25 60 MEVLİD Genc yaşında gözlerini hayata kapayan binbaşı Turhan Çınazın temiz ruhuna ithaf edilmek üzere 5/7/940 cuma namazını müteakıb Kadıkoyünde Osmanağa camiinde Mevlidi Şerii kıraat olunacaktır. Un ekstra ekstra 22000 Makarna 7400 Kesme m a k a r n a 9C0 Güllâç 500 Arpa şehriye 455 14 Tel şehriye 645 İrmik 3000 Kuskus 650 Pirinc u n u 720 85 50 50 686,69 23/VII/940 10,30 Beşinci yardımcı : Tesisat fabrikada cem'an 111 kuvvet t a k a t i n d e eVseriyetle Seinmens m a r k a 23 osyonchron mütenavip cereyanlı 220/380 23/VII/940 16," 5 voltluk gayet iyi vaziyette elektrik motörü mevcud olup kabloları ve tenvir tesisatile beraber 4000 lira kıymet takdir olunmuştur. B u h a r ka6465 zanı alevborulu 65 metre ve 2 sathı teshinde tecritsiz ve su ve b u h a r Gaz yağı 176 teneke 262,50 462 tesisatına da 2000 lira kıymet takdir olunmuştur. Ve yardımcı tesisata 1 Makine yagı A. F. 125 > 1200 1500 460,95 24/ Y1I/940 9,30 bu itibarla 6000 lira kıymet takdir ediîmis olup hulâsa makine ve a k Makine yağı B. B. 15 » 1200 180 samına da cem'an (54,420) lira kıymet takdir olunarak makine aksamile Benzin 880 > 455 4004 m a a n fabrikaya cem'an mütehassıs ehli vukuflar huzurile 270,050 Ura kıymet takdir olunmuştur. 6146 Gayrimenkulün hududu : Sağ tarafı çıkmaz sokak ve etrafı Mehmed Koyun karaciğeri 6850 tane 27,50 1883 75 n a m ı n a ifraz olunan m a h a l ve sol tarafı Bostan sokağı yenl Aralık isKoyun iskembesi 1400 » 12.50 175 kele. a r k a tarafı a h a r ı n menzil bahcesi ve kabristanı ve ön tarafı Bos22 Koyun beyni 2400 » 17,50 420 238,78 24/VTia940 10 t a n çıkmazile m a h d u d ve kaydma n a z a r a n da 11658 zira 20 p a r m a k t a n Paça 12000 > 2,50 300 ibaret olan iki bostandır. Mahallen yapılan mesahsı 6698 m. m. olarak Sığır işkembes 900 > 45 405 yu'karıda gösterilmiştir 3183 75 1 İşbu gayrimenkulün a r t t ı r m a şartnamesi 12/7/940 t a r i h i n d e n itibaYassı kadayıf 1400 kg. 25 350 ren 939'5 No ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen n u 23 Ekmek kadayıf 800 çift 25 m a r a s ı n d a herkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlar200 72,53 24/VII/940 10,30 Tel kadayıt 1390 kg. 30 dan fazla m a l u m a t almak isteyenler, işbu ş a r t n m a y e ve dosya 417 numarasile memurıyetimize m ü r a c a a t etmeüdir. 967 2 Arttırmaya iştirak için y u k a n d a yazılı kıymetin yüzde 7,5 nispe24 Zeytin tanesi 7800 > 40 3120 234 24/VH/940 11 tinde pey veya milli bir b a n k a n ı n t e m i n a t mektubu tevdl edileT a h a n helvası 2700 > 40 1080 cektir. (Madde 124) 25 T a h a n 1670 » 35 584 50 151,69 24/VH/940 11,30 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak h a k k ı saPekmez 1790 > 20 358 hiblerinin gayrimenkul üzfrindeki haklarını, hususile faiz ve m a s rafa dair olan iddıalarını işbu ilân t a r i h i n d e n tibaren yirmi gün 2022 50 içinde evrakı müspitelerüe birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab Sirke 4500 » 15 675 eder. Aksi halde ha.kları t a p u sicillüe sabit olmadıkça satış bede26 Turşu karışık 2000 > 40 800 138,08 24/VÜ/940 1145 30 linin paylaşmasından haric kalırlar. Salamura yaprak 1220 > 366 i Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler a r t t ı r m a şartnameslni 1841 okumuş ve lüzumlu m a l u m a t almış ve bunları t a m a m e n kabul etArpa 4000 6 240 miş ad ve ıtibar olunurlar. 27 S a m a n 3000 2,75 82 50 31,69 24/VII/940 12 5 Gayrimenkul 5 ağustos 1940 t a r i h i n d e pazartesi günü s a a t 14 t e n Kuru ot 2000 5 100 16 ya k a d a r İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok a r t t ı r a n a ihale edilir. Ancak a r t t ı r m a bedell 422 50 m u h a m m e n kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin ala1 Y u k a n d a adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyac mikları eksiltcağına r ü ç h a n ı olan diğer alacaklüar bulunup da bedel bunlarin bu me şartnamesine göre komisyonumuza bağlı okullar n a m ı n a parti p a r t i gajrimenkulle temin edilmiş a l a c a k l a r u ı m m e c m u u n d a n fazlaya kapalı zarf ve açık eksiltme suretile m ü n a k a s a y a konulmuş ve h e r parçıkmazsa en çok a r t t ı r a n m t a a h h ü d ü baki kalmak üzere a r t t ı r m a ; tinin t e m i n a t miktarile ihale t a r i h ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 15 gün d a h a temdid edilerek 20 ağustos 940 t a r i h i n d e salı günü "\ 2 M u h a m m e n bedeli beş bin liradan aşagı olan partiler açık e k s l t s a a t 14 ten 16 ya k a d a r İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odame suretile ihale edilecektir. sında a r t t ı r m a bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 3 İstekliler partiyi teşkil eden erzakın h e r birine ayrı ayrı fiat a l a c a k l ı l a n n bu gayrimenkulle temin edilmiş alacakları m e c m u u n teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilâtlı tekdan fazlaya çıkmak şartile e n çok a r t t ı r a n a ihale edilir. Böyle bir • lifler kabul edilmiyecektir. bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 4 Her m a d d e için teklif edilecek fiat behemehal m u h a m m e n b e d e l den aşağı olacaktır. 6 Gayrimenkul kendısine ihale olunan kimse derhal veya verilen : 5 Eksiltme Ankarada Bölge S a n ' a t okulunda toplanacak Komisyon m ü h l e t içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi = h u z u r u n d a belli gün ve saatlerde yapılacaktır. sinden evvel en yüksek teklifte b u l u n a n kimse arzetmiş olduğu be \ 6 Eksiltmeye girebileceklerin 1940 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı delle razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa h e m e n on beş J canunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde b u l u n a n be^elerle, ticagün müddetle a r t t ı r m a y a çıkarılıp e n çok a r t t ı r a n a ihale edilir. İki r e t h a n e r a m ı a n işe gireceklerin işbu k a n u n d a yazılı şartlar içinde n o t e r ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesab olulikten alınan vekâletname ile Komisyona başvurmaları. n a c a k faiz ve diğer zararlar ayrıca h ü k m e hacet kalmaksızın m e muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde : T33) 7 Kpalı zarf eksiltmelerinde istekiilerin y u k a n d a adı yazılı k a n u n a uygun olmak üzere kapalı zarf mektublarını istenilen belgeler ve t e m i n a t 7 Alıcı a r t t ı r m a bedeli haricinde olarak yalnız t a p u ferag harcını, makbuzunu veya b a n k a mektublarını koymak suretile m ü h ü r mumile yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale k a r a r pullarını vermeye k a p a m a k şartile ve z a r f l a n n üzerine tekliflerinin h a n g i işe aid olduğunu mecburdur. ve k a n u n î i k a m e t g â h l a r m ı yazarak belli gün ve saatlerden evvel m a k Müterakim vergiler, tenvirat tre tanzifat ve tellâliye resminden m ü buz mukabiünde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Belli gün ve tevellid Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid ols a a t t e n sonıaki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltme saatlerinmayıp a r t t ı r m a bedelüıden tenzil olunur. den d a h a evvel Ankara Okullar Muhasebeciliğine yatırılması lâz'mdır. İsbu gayrimenkul y u k a n d a gösterilen t a r i b t e İ s t a n b u l Dördüncü 8 Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankarada Okullar İcra Memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen a r t t ı r m a ş a r t n a Muhasebeclliğinde Komisyon kâtibine başvurabilirler. «3413> (57is> mesi dairesinde satılacağı ilân olunur. 20 Tavuk Hindi 4500 tane 1950 > 70 170 5248 75 3150 484,88 3315

Bu sayıdan diğer sayfalar: