5 Aralık 1941 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

5 Aralık 1941 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 5 Birincikânun 1941 BULMACA 1 2 3 4 0 Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketi Müessislerinden: şirketimizin tesis heyeti umumiyesi 25''12/941 perşembe günü s a a t üçte Cağaloğlunda Etibba Odası salonunda toplanacaktır. H i s s e d a r l a n n iştirakleri rica olunur. Müzakere Rnznatnesi 1 Hisselerin t a m a m m a iştirak t a a h h ü d edüdiğinin ve b u n l a n n rubu bedellerınin ödendiğinin tasdıkı, 2 Müessis h a k k ı n a malik olanlara m e ş r u t menfaatlere dair vuku bulacak teklif h a k k m d a bir k a r a r verilmesi. 3 Müessisler t a r a f ı n d a n şirketin tesisi için ihtiyar edilen masrafların tasdikı ve kabulü. 4 İ d a r e meclisi azasının intihabı ve hakkı h u z u r u n u n tespiti. 5 Murakıb intihabı ve ücretinin tespiti. T. H. K. Bursa Şubesinden: T ü r k Hava K u r u m u Bursa şubesi tarafından b u sene k u r b a n b a y r a m ı n d a toplanacak olan k u r b a n deri v e b a r s a k l a n 1 birincikânun 941 t a r i h i n d e n 22 birincikânun 1941 tarihine kadar 21 g ü n müddetle açık arttırmaya ç ı k a n l mıştır. İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere İstanbul ve Bursa şubelerine, p e y s ü r m e k üzere d e ihale günü Bursa şubesine müracaatleri ilân olunur. (10673) •ı B a 1 2 S t b 6 7 i S • • • • • • • • • • • • r 7.30 7,33 7.45 8.00 Bugünkü Program Program Müzik (Pl.) Haberler Müzik (Pl.) 18 03 18,40 19.00 19.15 19.30 19.45 20,15 20.45 21,00 21,10 21,35 22,00 22,30 22.45 23,00 î TERZİ İŞÇİ ARANIYOR Tophanede 2 numaralı dikimevinde askerî o k u r elbiseleri dikebilecek terzi işçilerine ihtiyac vardır. Herpün öğleye kadar Dikimevi M ü d ü r l ü ğ ü n e müracaat edilmesi ilân olunur. 8.15 Evin saati 8,30 Müzik (Pl.) • 12.30 12.33 12.45 13,00 13,30 Program Şarkılar Haberler Şarküar Müzik (Pl.) Fasıl heyeti Dans mu (Pl.) İktısad saati Müzik (Pl.) Haberler K. Turk Mü. Rad. Gazetesi Şarkılar Ziraat ta. Oda musikisi Temsil Orkestra Haberler Orkestra Kapanış. • Soldan sağa: 1 Buyuk ve şatafatlı. 2 Akdeniz kıyısındaki b i r sehrimizin. eskı ismi, u z u v l a m n ı z d a n . 3 B i r dll, terzinin aletlerinden. 4 İskambilde bir kâğıd, eskiden Yeniçerilere dağıtıhrdı. 5 T e r s çevirirseniz eskiden yüksek r ü t beli zabit sınıfını bıldiren b i r kelime olur (cemi). 6 Yagma, SJI. 7 Mürekkeb bir emir, kötü. 8 Meşhur bir İran k a h r a m a n ı n m babası, misalir. 9 İ ç uzuvlanmızdan. Y u k a n d a n aşağıya: 1 T a h t a işleri s a n ' a t k â n . 2 Millet, eski bir T ü r k devleti. 3 Kemale ermemiş, b i r emir. 4 K â r l ı alışveriş. 5 Y a n müstakil beylik, b i r harfin okunuşu. 6 Arkadaşın tersi, bir emir, bir çeşid şimal hayvaru. 7 Nefesi ile îten. 8 Eski bir Türk hâkanı, m a n a BIZ ısrar gösteren. 9 Bir sıfat edatı, bir deniz. Evvelki b u h n a c a n ı n halIedümHı çekll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dahiliye Vekâleti Belediyeler îmar Heyeti Fen Sefliğinden: Müsabaka telıiri • 18 00 Program FRENGİ ve BELSOĞUKLUĞUna r u t u l m a m a k için EN IYİ İ L  C : 2/1/942 cuma g ü n ü saat o n dörtte yarjılacağı e\r\elce ilân edilmiş olan Samsun şehri u m u m î İmar plânı avan projesi müsabakasının görülen lüzum üzerine 2 m a r t 1942 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 e tehir edilmiş olduğu ilân olunur. .8971» (10640) P B O F E S O R D O K T O B NABİKASTARLAK Muayenehanesini, Cağaloğlu, N u ruosmaniye caddesi Kapalıfınn karşısmda 24 No.ya nakletmiştir. Telefon : 22266 Selimiye Satınalma Komisyonundan: Komisyonda mevcud evsaf ve şartnamesi dahi'inde 500 t o n odun pazarlıkla satın alınacaktır. Mezkur o d u n u n teminatı 1200 lira olup pazarlığı 8 ' 12 941 pazartesi günü saat 11 de Selimiyede komisvonda yapılacaktır. (10573) İdaremizce 1 '2 " X 45 eb'admda 3500, 5 8 " X 60 ve 5 '8 " X 80 eb'admda 5000 kilo demir civata satın alınacaktır. Bu malzemeyi verebılecek olanîarın 10 12 941 carşamba günü saat 13 e k a d a r birer m e k t u b l a fiatlarını Taksimde Sıraservilerdeki idare m e r k e z i n d e m ü d ü r l ü ğ e bildirmeleri. (10700) muvafık PROTEJİN dir Her eczanede 50 Kr. satılır Belediye Sular İdaresinden: Zayi Beyoğlu Askerlık şubesinden aldığım terhis tezkeremle nıifus kâgıdımı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan zayilerin h ü k m ü yoktur. 319 doğumlu Ali oğlu T a h i r İncedağ En •™ 4200 liraya satılık •• V İ LL  Erenköy Sanatoryomu civannâa asfalt üzeripde denize nazır 6300 metre bağlık ve fidanlıklı. beş o dalı kârgir bir ev. Kozyatakta Hayriye müracaat. ^ ^ B B ÎDTETH 2 A|G U S R|E Y 4 B|B S e UİLİU 1 6 1 8 ŞTE"|T L 1 • • |C|A 1 Z • • iiş • E G A|R 0 S • E S|B Z A İ R K|A|Z M A •1" N İ AİHİBİA Y I L A N • ZİÜİCİAİC 1 YİE IKİA S İ I İ N İ A İ N • N EfUGÛN. boş masraflardan kaçınılabilir Bu da cereyant yutareasına harcıyan bazı lâmbaların yerine Tungsram lâmbaları kullarv makla olur. Tungsram lâmbaJarı yalnız bol bir ışık vermekle kalmaz fakat cereyanı cokça idare de ederler. Bütün Mobilyalarıntzt Çeşidleri çok olan, İstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. son modaya Mobilya Yaptırılacak C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 1 Eruzrum, K a r s ve Isparta Halkevleri için temsil salonlanıun koltuklart ayrı v e kütübhanelerin mefruşatı da ayrı olmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 2 Açık eksiltme v e ihale A n k a r a d a H a l k Parrisi G e n e l Merkezindeki K o misyon h u z u r u n d a 15,12/941 tarihine raslıyan pazartesi g ü n ü saat 15 t e yapılacaktır. 3 Tahmin edilen bedeller : Salon k o l t u k l a n «45780» lira K ü t ü b h a n e l e r mefruşatı «22777» liradır. 4 B u işler için hazırlanan projelerle şartname vesaire A n k a r a d a C. H. P . Genel Sekreterliği Muhasebesine ve C. H. P . İstanbul Vilâyet İdare Heyeti Reisliğine müracaatle 10 a r lira mııkabiiinde alınabilir. (10611) Ahmed Fevzrnin Asrî Mobilya Mağazasmdan alınır. BORSA İstanbul Borsasının 4/12/941 fiatlan Kapanış Londra 1 Sterlin 5,24 Nevyork 100 Dolar 130,0250 Madrid 100 Pezeta 12.9375 Stokholm 100 Isveç K r . 31.0050 ESHAM VE TAHVİLÂT İkrarmyeli %5 938 20.10 tkramiyeli "5 933 Ergani 22 Sıvas Erzurum 27 20,95 Tc7 1941 Demiryolu 1 19.75 S UNGSRAM BTRADERLER A N K A RA T A N B U L i Z M t R Orman Koruma Genel K. Satınalma Komisyonundan: 1 O r m * n Koruma Genel K. birlikleri ihtiyacı için «4000> dört bin aded erat kiiimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 17,12 941 ç a r şamba günü saat 15 te A n k a r a . Yenişehir komutanlık binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 2 M u h a m m e n bedeli «19200» on dokuz bin iki yüz ü r a olup m u v a k k a t t e m i natı «1440» bin dröt yüz kırk liradır. 3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif m e k t u b l a r ı m ihale saatinden b i r saat evveline k a dar komisyona vermeleri ilân olunur. «8825» (10408) BURLA <S Karacabey Harası Müdürlüğünden; 1 Haranın 90 lira ücretH merker kâtibliği, 85 lira ücretli mutemedlik, 60 lira ücretli muhasebe kâübliği, 25 lira aslî maaşlı veznedarlık vazifeleri münhalJir . 2 Barem ve memurin kanunları hükümlerine göre eHil olanlar bu vazifeye tayin kılmacaktır. 3 İsteklilerin 10*12 941 tarihine kadar bu babdaki vesikalarile Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur . (10338) Ankara Elektrik T. A. S. TASFİYE HEYETİNDEN: 1 Asağıda yazılı 45 34 630 malzeme satın alınacaktır: kailosu, kilometre muhtelif cins yeraHı elektrik ton muhtelif cins bakır t e l , kilo bakır camia ç u b u k l a n , nakillerl. Fethiye Okutma cemiyeti esas nizamnamesı Orman Umum Müdürlüğü Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : Orman da.Mİarı için şartnamesine Eöre muhtelif şekilde 1.850.000 aded basılması pazarlıkla aoık eksiltmeye komılmuştur. fişin 57,7 Idlometre muhtelil cins elektrik I (Baş tarafı dıinkü sayımııda) Bunların kâğıdları idaremiz Maliye Vekâletj kırtasiye ambarından m ü t e a h h i Veznedar, varidatı takib ve tahsil ve 1 İdaremiz için kapalı zarflı eksiltme ile nruhtelif cins v e eb'adda «49» dine te=!im edilaeektir. .. ernVyete aid para ve diğer kıymetleri metre mikâbı kereste satın alınacaktır. Tab ve işçıllk m u h a m m e n bedeli 975 liradır. Eksiltme 8/12 941 tarihine m u i' muhafaza eder ve itâ emrine bağlanan 2 Eksiltmeye girmek istiyenler hergün Taksimde Sıraservilerdeki idare masraflan öder ve tahsüdarın hesabla sadif pazartesi »ünü saat 15 te Ankara O r m a n U m u m Müdürlüğü Merkez Revir merkezinde Levazım Servisine müracaatle şartnameyi parasız alabilirler. Amirliğinde *oplanacak Korr.isyonda yapılacaktır. n n ı murakabe eder. 3 Eksiltma 17 12 '941 günü yapılacaktır. Girmek istivenlerin o g ü n saat Muvakkat teminatı 75> liradır. İstekliler şartnameyi hergün Ankarada M e r 14 Umumi heyet, cemiyetin bütün «11» e kadar teklif zarflarını idare merkezinde muamelât şefliğine vermeleri azalarımn toplantısıdır. Her sene mayı. kez Revir Amirliğinde v e İstanbul O r m a n Çevirge Müdürlüğünde görebilirler. icab eder. Saat 11 den sonra getirilecek teklifler kabul edilmez. (10668) Eksiltmeye aireceklerın m u v a k k a t teminatından maada teslim olunacak kâğıd son haftasında idare heyetinin tayin edeceği bir günde adiyen ve idare he mukabili ikinci bir teminat vereceklerdir. Kanunî ikame+gâh ve ticar! ehliyeti v e şirketlerin talebi halinde b u n l a r d a n ' yetinin veya murakıblann göstereceğ: lüzum üzerine veya cemiyet azasının en başka 2490 sayııı k a n u n u n 3 üncü maddesinde yazılı vesikalarile birlikte y u k a az yirmide birinin talebile fevkalâde o n d a gösterilen gün ve saatte mezkur Komisyonda hazır b u i u n m a l a n lâzımdır. •8883. (10485) larak her zaman toplanabilir. Adi ve Eksiltmeye konulan iş: K a r s Halkevi binasınm elektrik tesisatı işi 11/12/941 fevkalâde içtimalann günü ve ruznatarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. mesi en az on gün evvel azanm kaza1 Keşif bedeli 7550.90 liradır. daki ikametgâhlanna tahriren bildiri 2 İhalesi 26 12 941 cuma günü saat 15 te K a r s C. H . P . Vilâyet İdare .. lecpği gibi belediye vasıtasıle de il&n eHeyetinde toplanacak komisyonca yapılacaktır. dilir ve hükumete de haber verilir. Adı 3 Muvakkat teminatı 566,32 liradır. toplantılarda umumi heyet, eski idare Her ae»d eski stll mobilya ve vitrinler, eski avizeler, gümüş parçalar, 4 İsteklilerin ihale gününden ü ç gün evveline kadar Vilâyete müracaatle heyeti ile murakıblann raporlarmı teteski kumaşıar, islemeıi uçkur v e yağhklar, Saksonya porselenleri, vazolar, Vilâvet Vesika Komisyonundan ehiivet vesikası alması ve 941 yılı Ticaret Odası kik ve tasdik ve bu heyetleri ibra ettikhevkeller ve eski güzel antika p a r ç a l a n olup da satmak istiyenler, Bevoğvesikasile birlikte ibraz etmesi şarttır. ten scnra yeni idare heyeti ile muralunda İstiklâl caddesinde No. 373 Banka hanında 3 numaralı dairede Bay 5 Evrakı müsbitesini gcrmek v e anlamak v e pey s ü r m e k istiyen t a ü b kıblan ve bir misli yedegini intıhab Rıdvan'a hergün sabahları 10 12 raddesinde müracaat etmeleri rica olunur. lerin m u a y y e n gün ve saatte C. H. P. binasında toplanacak Komisyona müracaatle eder. Fevkalâde içtımalarda ise davehazır b u l u n m î l a n ilân olunur. t i mucib meseleyi müzakere ve karara 6 Bu ise aid fennî evrak K a r s C. H. P. Vilâyet İdare Heyetile A n k a r a v e rapteder. İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde de eörülebilir. (10399) 15 Umumî heyet müzakereye ba$lıyabilmesi için mukayyed azanın yansından bir fazlasınm vücudü şarttır. Bu aded ilk içtimada temin edilmezse, içtima üç gün sonraya talik olunur. Bu içtimada aza adedine bakılmaksızın Müessesemiz için 5127 lira tahmin bedelli mobilya kapalı zarf usulile satın 1 Devlet Demiryolları hesabma Avrupada tahsil görmek üzere müsabaka ile jnevcudla iktifa olunur ve tnüzakereye alınacaktır. 20 talebe a l n a c a k t ı r . Bunlardan 10 u yüksek mühendis mekteblerine, m ü ^ a ş l a n a r a k karar verilir. İlk teminat akçesi 384 lira 52 kuruştur. tebakisi d e mühendis mekteblerine (Technikum'Iara) gönderilecektir. 16 Bu toplantılarda kararlar mevEksiltme 12 XII 1941 cuma günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler 2 Yüksek mühendis mekteblerine gönderilecek talebe fen kısmından yetişcudün ekseriyeti ile verilir. Muhasebeciliği binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. miş v e olgunluk diplomasını almış lise mezunları arasmdan, T e c h n i k u m 17 İçtima, idare heyeti reisi taraİsteklilerin belli günde eksiltme saatinden bir saat evvel ilk teminat akçesi lara jönderılecekler d e san'at o k u l l a n mezunları arasından seçilecektir. fından açılır ve içtima nısabı hasıl olup makbuzu. Ticaret Odası 1941 yılı vesikası, bu işleri yapabilecek ehliyette olduğuna clmadığı anlaşıldıktan sonra bir umu dair Maliye Vekâleti ruhsat tezkeresi ve on bin Hralık bir taahhüdü iyi bir surette 3 Talebenin b i r kısmı «makine», b i r kısmı da «elektrik» branşına ayrılacaktır. Gerek yüksek mühendisük v e gerek mühendislik tahsiline talib mi heyet reisi ve reis vekıli ve iki kâ yaptığına dair bonservisile birlikte teklif mektublarım Komisyona vermeleri olanlar hangi branşa ayrılmak istedikerini düekçelerinde bildireceklerdir. tib seçilir. lâamdır. 18 Umumi heyet, yalmz ruznameŞartnamevi görmek ve fazla malumat almak için isteklilerin hergün Müessese 4 Müsabaka İmtihanlarma gireceklerin aşağıdaki şeraiti haiz olrhalan l â zımdır: deki maddeleri müzakere eder. Ancak Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (10400) A Türkiye C u m h u r i y e t i tabiiyetinden olmak, mevcud azanın en az yirmide biri taraB T ü r k olmak, fından müzakeresi Istenen maddeler C Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, sağlığı tam olmak, ruznameye konur. Her azanın yalnız biı D İyi ahlâk ve hal sahibi olmak, reyi vardır. E 18 yaşmı bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 19 Cemiyet varidatlan şunlardır: Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. Aym 8 inci pazartesi 5 Talibler 22 12 '941 • tarihine kadar, b i r dilekçe ile aşağıdaki m a k a m l a r a A Azalardan alınacak senelik aİ ^ H H B ^ B I B B günü müzayede ile satılacaktır. • • ^ • • • • • I ^ H m ü r a e a a t edeceklerdir: idat. Devlet Demiryolları v e L i m a n l a n İşletme U m u m MüAnkarada : B Müsamere, konferans. temsil. dürlüğüne. neşriyat ve emsali işler hasılâtı. 1. İşletme M ü d ü r l ü ğ ü n e Haydarpfşada 1 C Hükumet ve resmî müessesat ve 9. ı Sirkecide ! belediyeler tarafmdan yapılacak yar3. ı dımlar. Balıkesirde ! 4. • Kavseride ! D Her nevi teberrular. Erzurumda yapılmış olan Halkevinin 18233 lira 78 k u r u ş l u k keşifli bina 5. ı Malatyada i E Cemiyetin mevcud parasınm elektrik, kalorifer, sıhhî tesisat noksanlarının ikmali kapalı zarf suretile e k : 6. Adanada faizleri ve malik olabileceği emlâkin siltmeye konulmuş olduğu halde talib çıkmadığından 3 '12 941 gününden i t i 7. ! gelirleri. Afyonda ' baren b i r a y zarfında pazarlıkla yaptırılacağı v e pazarlığm 3/1/942 tarihinde » : 8. İzmirde 20 Veznedar veya mezuniyetname biteceği ilân olunur. (10644) » : 10. ile salâhiyettar bulunan tahsildarlardan Erzurumda başka hiç kimse her ne nam ile olursa murakıblar Z i r a a t Bankası m ü d ü r a letine veya hayır cemiyetlerine verebi 6 Taliblerin madde 5 te zikrolunan m a k a m l a r a müracaat ederek dilekceleolsun azadan ve haricden para tahsi Şükrü Dincer ve Maliye rine ilistirecekleri vesaik. müsabaka s a r t l a n v e di*er hususat h a k k m d a Veznedarı lirler. line mezun değildir. kendilerine verilecek m a t b u iz^hnameye \n.ıkuf peyda etmeleri v e teşebHayri Eskicidir. MurakıbUr cemiyet29 Cemiyetin feshi takdirinde büslerini ona göre yapmaları lâzımdır. 21 İdare heyeti karanndan geçme ler k a n u n u n u n maddelerıne göre vazife menkul ve gayrimenkul bilcümle emlâk den ve bu karara tevfikan reis tarafm görürler. ve emvali ve mevcud parası C u m h u r i 7 İmtihan 14 1 '942 tarihinde Ankarada Devlet Demiryolları C e r Dairesinde dan itâ emri verilmeden hiç bir tediyapılacaktır. 25 Cemiyetin maksad ve gaseleri yet Halk Partisine veya P a r t i n i n t e n yat yapılamaz. Müstacel mesaüde bilâ ne aykın hareket eden veya iki yıl ai s:bi ile her hangi bir hayır müessesesi 8 Lise mezunları liselerde okunulan cebir, hendese. müsellesat, fizik, kimya, hare idare heyeti kararını istihsal et dat vermiyen veya cemiyetler k a n u n u ne devredilir. t ü r k ç e ve ecnebi diHen, san'at okulu mezunları d a san'at okullarmda mek üzere reis mes'uliyeti şahsma aid na mugayir h a r e k e t t e bulunan azalar o k u n u l a n riyaziye, fizik, kimya. türkçe v e keza b ' r lisandan imtihan pdifzln Vesikası olmak üzere (ELLİ) l'.ra kadar sarfıyat idare heyeti kararile cemiyetten çıkalecektir. «8909» (10558) Fethiye kaza merkezinde teşekkül yapmağa mezundur. Veznedar YÜZ li rılırlar. İ s t e n e n aidatı vermiyen azalar eden (Fethiye O k u t m a cemiyeti) 17/11/ radan fazla parayı üzerinde tutamaz. umumi heyet müzakerelerine iştirak e 941 tarihli beyannamesine üişik ü ç aÜst tarafmı bankaya yatırmakla mü demedıkleri gibi idare heyeti azası d a ded a n a nizamnamesi alınmış oldukelleftir. Para, bankadan reis ve vez hi seçilemezler. g u n d a n cemiyetin teşekkülüne m ü s a a neiarın müşterek imzasile almır. 26 Nizamnamenin tadil veya n i de edüerek tesçil olunduğuna dair 3512 22 Cemiyetin bütçesi varidatilp zamnameye m a d d e ilâvesi veya cemi sayılı cemiyetler k a n u n u n u n dördüncü Tuğla sahiblerinin eskiden ellerinde kalmış yanmamul ve mamul tuğlavesikas' ların Türk tuğla normları nİ7amnamesinin 22 nci maddesine aöre normal tuğla mütenasib olarak her sene idare heye vetın feshi için mukayyed azanın en az maddesine Istinaden işbu izin 18/11 941 tince tesoit ve umumi heyet tarafmdan üçte ikisınin içtimada hazır olması ve verildi. değil, ıskarta olarak satılması lâzım eeleceği İktısad Vekâletinin 21 11/1941 tasdik olunur. içtimada hazır bulunan azanın üçt? Fethyie E n n i y e t komiser vekili tarih ve 7/6461 numaralı emirleri iktızasından olduğu alâkadarlara ilân olu23 Cemiyetin gayeleri dahilinde ikisinin reylerinin lnzimamile kabil onur. (10669) Salim Akgiin olmak şartile İvez mukabili teberruatı '.abilır. YUNIIS NAI>1 idare heyeti kabul ve bütçe harici o27 Hesab senesi h e r sene b i r ey Snhfb ve Bnsmuharriri. Umvmt netrivaU idare ed°v Vozi ı»len larak sarfedebilir. lulden başlar. 24 Cemiyet umumî heyeti tarafın28 Cemiyet. menkul ve gayrimenFakültemizde on beş lira aslî maaşlı Anatomi Enstitüsü Müze memurtnŞdüHI. HtKMFT MT^VW Üt.GKN dan her sene iki murakıb intihab olu kul m a l l a n n ı idare heyeti kararile ve luğu münhaldir. Şeraiti haiz olan taliblerin enstitü direktörlüğüne müracanur. 1942 senesi mayıs gayesine kadar u m u m i h e y e ü n tasvibile M a a r i l Vekâatleri. (10680) ÇumhuTiyet Matbaan Belediye Sular İdaresinden: 2 Bu malzemenin teslimini t a a h h ü d etmek v e en geç 30 '12 '1941 t a r i h i ne kadar tekliflerini şirketimize vermek istiyenlerin malzemenin şartnamesini idaremizden yazile a r a m a l a n . 3 Malzeme miktarının üçte biri nisbetinde verilecek itibara alınacaktır. teklifler de nazan Memur alınacak Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: Devlet Meteoroloji İşleri U m u m M ü d ü r l ü ğ ü teşkilâtımn taşra meteoroloji istasyonlarmda çalıştırılmak üzere orta okul v e lise mezunlarından müsabaka imtihanile 25 kadar e r k e k m e m u r almacaktır. Müsabaka imtihamna girebilmek için m e m u r l a r k a n u n u n u n 4 ü n c ü m a d desinde sayılan evsafı haiz olmak v e «30» yaşından yukarı olmamak lâzımdır. Müsabaka imtihanında kazananlara 3656 sayılı barem k a n u n u mucibince maaş verilecektir. İsteklilerin 26 '12 '941 tarihi a k ş a m m a kadar u m u m m ü d ü r l ü ğ e istida İle müracaat etmsleri v e asılları bilâhare istenmek şartile nüfus kâğıdı, sıhhat raporu, okul belgesi, askerlik vesikası v e doğruluk kâğıdlarının birer s u r e t lerile 4 er aded fotograflsrıru bilece göndermeleri. İmtihanların hangi tarihte v e n e r e d e yapılacağı taliblerin adreslerine ayrıca bildirilecektir. «8874» (10484) Kars C. H. P. Vilâyet îdare Heyeti Reisliğinden : 1 HER NEVI ANTIKA EŞYA ALIYORUM Valdebağı Prevantoryum Sanatoryum Devlet Demiryolları Satınalma Komisyonundan : Umum Müdürlüğünden: I İstanbul Belediyesi ilânları Belediye ve Hususî İdare Tekaüd ve öksüzlerinin üç aylık maaşları c Belediye Hususî İdare 1 336 5 birincikânun 941 Cuma 1 135 337 474 6 » » Cumartesi 136 200 475 793 8 » » Pazartesi 201 340 794 980 9 » » Salı 341 454 981 1201 10 >» Carşamba Belediye v e Hususî İdare tekaüd v e öksüzlerinin birincikânun 941 ü e a y lıkları y u k a r ı d a gösterilen günlerde cüzdan n u m a r a l a r m a göre verileceğinden aylık sahiblerinin maaş v e nüfus cüzdanlarile birlikte Ziraat Bankasına m ü racaatleri. (10697) Kıymetli bir inci gerdanlık m G U Z E L BİR F I R S A T Piyasanın işlek b i r caddesinde b ü y ü k b i r mezeci, bakkaliye dükkânı devren satılıktır. Baska islere de elverislidir. M Ü R A C A A T : İstsmhul. oosta kiıtıı<iu No. 239. Telefon: 21938 Erzurum C. H. P. İdare Heyeti Başka nhğından: Türk Hava Kurumu Çatalca Şubesinden: 1941 senesi k u r b a n bayramında toplanacak k u r b a n deri v e barsaklarının ihalesi 18 12/941 gününe rastlıyan perşembe günü saat 14 te Çatalca Türk H a va K u r u m u şubesinde yapılacaktır. Taliblerin şartnameyi görmek icin İstanbul v e Çatalca Hava K u r u m u ş u belerine müracaatleri v e ihale gününde Çatalca T ü r k Hava K u r u m u n d a b u i u n m a l a n ilân olunur. (10672) ] ] f 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüği ilânları Cuma S Eytam Cumartesi : Mütekaidin 110 ve daha yukarı 8 » » Pazartesi : Eytam 61 » » » 9 » > Salı : Mütekaidin Vakıflar İdareleri veznelerinden maaş almakta olan eytam ve eramil ila mütekaidinin üç aylıkları yukarıda yazılı tarihlerde hizalarındaki sıra numaralarma göre verilecektir. (10674) 5 kânunuevvel 6 1941 1 110 1 60 Tuğla amillpnnin nazarı dikkatine İstanbul Mfirfabı İHsad Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 16 nci umumî kongre 7 birincikânun 941 pazar günü saat 10 da Ankarada Atatürk bulvarındaki birlik merkezinde toplanacaktır. Muhterem azanın teşrifleri rica olunur. (8477) (9996) •• Tıb Faküîtesi Dekanli^ından: Universite Rektörlüğünden: Tıb Faküîtesi Anatomi, Histoloji ve Fizyoloji Enstitüleri için tedris uzvu olarak vetiştirilmek üzere bu yıl Almanya ve İsviçreye her şube İiçn iki hekim gönderilecektir. İstekliler buna aid esasları ikincikânun 1942 başına kadar Tıb Faküîtesi Dekanlığındaa oğrenebilir ve yazı ile istiyebilirler. (10121)

Bu sayıdan diğer sayfalar: