17 Ağustos 1942 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

17 Ağustos 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 17 Ağustos 1942 D O K T O R 7,30 Program Jimnastife i 7,40 Haberler 7,55 Orkestra 8,20 Evin s a a t l 12,30 12,33 12,45 13,00 RADYO SA YIN HALKIM1ZA : Kömür alım ve satîmînda rasladığmîz zorlukları haber veriniz. C Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız Bugünkü Program 18,03 18.50 19.30 19,45 19,55 20,15 20,45 21,00 21.10 21.30 21,45 B2.30 22,45 Kemal Saracoğlu Cerrahpaşa Hastanesi DAHİLİYE MÜTEHASSISI Ankara caddesi No. 15. Tel: 20189 Fennî Sünnetçi ^ Program. Şarkılar Haberier Şarîalar * • 18,00 P r o g r a m D a n s orkes, Fasıl heyeti Haberler Serbest zaman Şarkılar Rad.Gazetesl Halk türküsü Ziraat t a . Şarkzlar Konuşma Müzik (Pl.) Haberler Kapanış Radyo Tamir AiöEyesi Her nevi radyo ampîifikatör, transformatör ve her çeşid bobin SARAY Kömür Fiatı Nuayyendir, Fazla Para Vermeyiniz Sarih adres ve müspet vâkıalı şikâyetleriniz derhal takib edilir. Bu hareketiniz kendi menf aatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. Müracaat yeri: (Ankara ve îstanbulda) Nııri E ş s ı z Kabine: şı Aksaray kar. Tel: Polis Meıkezi köşesinde. 20937 den isteyiniz Teıttinatlı tamir ve yeni yapılır A n n r Ç j , Ordu caddesi No. 13, Beyazıd, İstanbul LS IV IL O . F o t o S a r a ü s t ü n c î e . Telefon: 21325. TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ ve TEVZİ MÜESSESESİ Dr. thsan Sami BULMACA i BAKTERÎYOLOJİ L A B O R A T U A R I ADEMİ IKTIDARVEBELGEVŞEKUGINE KARŞI 3 3 4 5 ü 7 B a 8 « 6 6 7 1 • • • • • • • • • • • • K l • 14 u •f u • M d r l l i Amerikan Kız Koleji ArnjvatköVi Tel. 36.160 «rAvtn rÎTUf PDTı ^ a z tat ' ^ zarfında pazartesi ve perşembe günleri 1 2 y e kadar> 10 eylulden 8onra her gün 1İAI1U bUNLEKi: 8aat 9 d a n . Umumî kan tahlilâtı, frengi nok*. tai nazarındarj Vasserman ve Kahn teamülleri, kan küreyvata sayılması. Tifo vs sıtma hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâh, ültra mikroskopi, hususl aşılar istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tavini. Divanyolu, No. 113. Tel: 20981 FOPTOBİN S.v. I . MUAVENET VEKÂLETİNİN RUHSATINI HAİZDIR Bu yıl, erkek kısmı (Robert Kolej) e girmek • Türkce ve ingilizceye HCR ECZANEPE BULUNUR POSTA KUTUSU 2 2 8 fc 8 MÜSABAKA İMTİHANI İLE OLACAKTIR. Başlanacaktır. Müsabaka imtihanı tarihleri: Eylul 1 ve 2 İmtihan ş a r t l a n Kolej İdaresinden y a n ile istenilebilir. Soldan sağa: 1 Lisanımız (iki kelime). 2 M ü s l ü m a n l a n n a m a z a çağırma (iki kelime). S Keyfi yerinde o l a n l a n n b a g ı r t ü a n n d a n , at cambazhanesi. 4 Tersi Belçikada bir limandır, bir iskambü kâğıdı. 5 Harbde canlı ele geçirümlş d ü ş m a n askerleri (cemi). 6 Nota, bir emir. 7 Tersi yumuşaktır (eski terim), Asyada bir göl. 8 Tersi fırlatmadır. 6ifat eki. 9 Bir harfin okunuşu, bir 6oru edatı, seyrek degil. Y u k a n d a n aşağıya: 1 Yaramaz (mürekkeb kelime). 2 Eziyet eden, vâsıl olma. 3 Sayı, yediklerimizden. 4 Tersi h a r b vasıt a l a n n d a n d ı r . bir emir. 5 Nota, ziynet. 6 Vaktile M ı s m Istîlâ. etmiş olan Türkler (cemi). 7 P r a n s a K r a l l a n n Öan. tersi iç uzuvlanmız<iandır. 8 G e çirme (eski terim), ıstırab. 9 Bir işin doğru gitmesine m â n i olan sebeblerden. Evvelki b n l m a c a m n halledllmiş şekll 1 3 3 4 5 8 7 8 9 Derslere 24 Eylul Perşembe Sabahı Hu 8 U81 Bayan Aranıyor Almanca ve fransızcayı bilenler tercih olunur. «T.> rümuzfle 176 posta kutusuna müracaatleri. yâkıf, seri daktilo y a ı a n bir MEMUR ALINACAK Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 U m u m M ü d ü r l ü ğ ü m ü z taşra meteoroloji istasyonlannda m ü n h a l memuriyetler İçin lise ve orta okul m e z u n u ve askerliğini yapnuş olanlardan ctahsile devam edenler kabul edilemezler» müsabaka imtihanile erkek m e m u r allnacaktır. 2 Müsabaka İmtihanlarl, A n k a r a d a U m u m M ü d ü r l ü k merkezlnde ve taşrada taliblerin b u l u n d u k l a r l yerlerde veya en y a k l n meteoroloji istasyonlar m d a yapllacağından imtihana girmek istiyenlerin aşağıda yazllı belgelerle ağustos 942 sonuna kadar Ankarada U m u m M ü d ü r l ü ğ e ve taşrada meteoroloji İstasyonlarlna dilekçelerile m ü r a c a a t etmeleri lâzımdır. 3 İstenîlen belgeler: 1 Tahsil vesikası, 2 Nüfus tezkeresl tasdikli sureti, 3 H ü s n ü h a l kâğldl, 4 Sıhhat raporu, 5 4,5 X 6 e b a d m d a i k i fotograf «hüsnühal kâğıdl İmtihanl k a z a n a n l a r d a n bilâhare alınacaktlr.» 4 Noksan vesikalarla veya n o k s a n l a n bilâhare ikmal edileceği kaydila vaki olacak m ü r a c a a t n a z a n dikkate a l ı n m l y a r a k m ü r a c a a t etmemiş sayılacaktlr. «6422» (8579) Yeni leylî talebe için yer yoktur. Şiştt Terakki Lisesi Nisantaşı Çınar caddesi ETI BANK'tan: Bir aded Linyit k ö m ü r ü yakabilecek KIZERKEK YATILI YATISIZ Y Ü V A İ L K O R T A ve L İ S E 1 Yeni ve eski talebenin kayld İşlerine 9 dan 12 ye k a d a r bakllır. 2 Eski talebenin 5 eylule kadar kayldlarlnı yenilemeleri gerektir. 3 Büttinieme sm?vlarına 31 ağustosta başlanacaktır. (Talebem'ze ders saatlerine ilâveten ücretsiz yabancı dil k u r l a n a ç ü a c a k t ı r ) . T E L F F O N : 80547 YATJK BUHAR KAZANI ALINAGAKTSR. Takriben 4,50 m. boy ve 1,20 m. dlş kutrunda, tecrübe tazyikı asgarî 5 atlm olması matlubdur. Evsaf ve mevcud teferrüatl teklifnamede m u fassal olarak, ANKARA ETİ BANK adresine bildirmeleri. Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâleti Merkez Hıf zıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 1 M e r k e z H ı h i s s l h h a Müessesesi İhtiyacl için listesinde yazılı 670 kalem ecza kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 M u h a m m s n bedel 15000, m u v a k k a t teminat 1125 liradır. 3 Eksiltme 24/8/942 pazartesi günü saat 11 de müessesede toplanan Satınalma Komisyonunda yapllacaktır. 1 Şartname ve listesini görmek lstiyenler Komisyona müracaat ederler. 5 Taliblerin k a n u n u n tarifatl dairesinde h a z l r l l y a c a k l a n teklif mektublarınl ihale günü saat ona kadar Komisyona vermeleri lâzlmdlr. «6284> (8443) Kız ve Erkek kısımlan BOCAZİCİ yenilenmesine ARNAVUDKÖY LİSELERİ başlanmlştlr. Ana sınıfı îlk Orta Lise Yatllı ve yatısız talebe kaydlna ve eski talebenin kaydlnın ÇİFTESARAYLAR Telefon: 36210 ı "DİEİR E B E|Y I • M A ĞİA c I 2 ülzlü s GİAİY EİSİIİZ •İR 4 Ü|N|A LİAİNİB t K 5 N II» • R • İB A ç • E SİAİMİI • |A|$ I • V İ A İ S İ • İ|Ç|E L » »lilAlR E •İRİIİV I o •İTİIİLİKİ1ILI1IK Maliye Vekâletinden: Mevcud çartnamesi mucibince ihale tarihinden 2 nciteşrin 942 nihayetine kadar Beşiktaştı Maliye Kırtasiye deposunda toplanacak fersude ambalâj k â ğ ı d l a n açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 120 lira teminat parasile birlikte ihale günü olan 24 ağustos 942 pazartesi gürıü saat 14 te depoda hazır b u l u n m a l a n . (8273) SANKT Galata ERKEK K I S M İ : Erkek ve Kız Leylî ve Neharî GEORC HUSUSÎ ALMAN OKULLARI K a r t ç l n a r sokak Telefont Erkek. 42095 Kız. 40499 Orta, Lise ve Ticaret Okuln KIZ > r İDt, Orta Okul ve Ticaret k u r s l a n . Kayîd: 1 eylulden itibaren saat 9 1 2 araslnda, İkmal imtihanlarl 14 ve 15 eylul. Tedrisatın. başlanması: 16 eylul 1942 çarşamba. H H I I 931 mcdel Ford 8 silindir büyük motör yeni rektife edilmiş, binde 20 I 936 piston motbr çok yeni bir vaziyette. Müracaat: • • • • • • Cağaloğlu Trakya Garajl sahibi Sadeddin Acele Satılık Taksi Otomobil Antalya limanindaki Mendireğin tamlri ve temdlden inşasl işi kapalı zarf. usulile münakasaya konulmuştur. 1 Bu işin muhammen bedeli 150,000 Ura ve muvakkat teminatl 8750 liradır. 2 Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, baylndırlık işleri genel çartnamesi vahldi fıst cedveli, liman projesi ve diğer evraktan mürekkep bir taklm münakasa evrakl 750 kuru» mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden tedarik olunabilir. 3 Eksiltme 28/8/942 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da Vekâletimiz Demiryolları ve Limanlar İnşaat dairesindeki Eksiltme Komisyonu odasında yapllacaktır. 4 Bu ışe girmek istiyenler her türlü evrak ve veslkalarlni raptedecekleri bir istidayl münakasanm yapllacağı tarihten en az üç gün evveline kadar Vekâlete vererek bir ehliyet vesikası istiyeceklerdir. Bu müddetten sonra yapilmiş müracaatler nazan itibara alınmiyacaktır. 5 Bu 1ç için teklif verecekler, teklif zarflarlnl kanunî tarifaü dairesinde hazlrlıyarak ehliyet vesikalarile beraber münakasanln yapllacağı saatten bir saat evveline kadar numarall makbuz mukabilinde Demiryolları İnşaat Arttırma, Eksiltme ve İhale Komisvonu baskanllğlna vereceklerdir. «6502» (8673) Nafıa Vekâletinden: Depo inşaatı Eksütmesi | Bursa Koza Tarım Satış Kooperatiflsri Birliğinden: 1 Eksiltmeye k o n a n iş: Gemlikte yaptırılacak 42^90 lira 62 k u r u ş keşif bedelli zeytin deposu inşaatL 2 Eksiltme 27/8/942 perşembe günü saat 16 da Bursa Koza T a r ı m Satlş Kooperalifleri Birliği U m u m M ü d ü r l ü k binasında toplanacak K o misyonca yapllacaktır. / 3 İstekliler: Bu işe aid proje. keşif, hususi fennî şartname ve fiat bordrosn, yapı işleri umumî, fennî şartnamesi, eksiltme şartnamesi, m n kavele' projelerini Birliğin Muhasebe M ü d u r l ü ğ ü n d e RÖrebilirler. 4 Eksiltmeye girmek için 3.171 lira 80 kuruşlıık m u v a k k a t teminat vermeleri, Ticaret Odasuıa kayldlı b u l u n d u k l a r ı n ı ve buna benzer is y a p t ı r d ı k l a r ı m gösteren belgeler vererek eksiltme srününden en az üç gün önce bu ise girebilpcek dıırumda b u h ı n d u k l a n n a dair U m u m M ü d ü r l ü k t e n alacaklarl vesikayl gÖstermeleri ve 2490 sayılı k a n u n a göre hazlrlıvacakları teklif zarflarını eksiltme jjünü saat 15 te Komisyon Reisliğine vermeleri gerektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. r Çınaraltı koleksiyonlan Fikir ve san'at hayatımızda, canlı neşriyaüle büyük bir ihtiyacı karşılıyan Çınaraltı mecmuasının birinci cildi t a m a m olmuş ve güzel bir kapak içinde satışa çıkarılmıştı. Btr kaç nüshaya k a d a r iklncl cildi de t a m a m l a n m a k üzere olan bu Türkçü ve milliyetçi mecmuamızın birinci cüdinden pek az kalmıstır. Her Türk munevveri ve her T ü r k gencinin kütübhanesinde bulunması pek faydalı olan bu kıymetli eseri şimdiye k a d a r tedarik edememiş olan b ü t ü n okuyucularımıza tavsiye ederiz. Trakyanın meşhur Balçık Panayırı Saray kasabası Belediye Reisliğinden: Bu sene de ağustosun 31 inci günü Saray kasabasmda açüacaktır. Allcı re satlcllarl m e m n u n b l r a k a c a k tedbirlerin alındığl İlân olunur. (8757) D. D. Yolları Kayseri 4 İşletme müdürlüğünden Bir milyon aded parke taşı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ş2<8 942 cumattesi günü saat 11 de Kayseride 4 üncü İşletme binannda yapılacaktj. Muhammen bedeli 90.000 doksan bin lira olup, muvakkat teminat mikdan 5750 beş bın yedi yüz elli liradır. isteklilerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiği vesaikl ve bu İs1 becereceklerine dair belgeyi ve teklif mektublarını muayyen gün ve saat 10> a kadar 4 üncü İşletme Komisyon Kâtibliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Şartname ve mukavele projeleri Kayseri ve Ankara veznelerinden 450 kuruş mukabilinde alınabilir. (8201) înebolu C. Müddeiumumiliğinden: Fazla flatj^ mlsır satmaktan suçlu İnebolunun Abana nahiyesinden H ü s e yin oğlu Ahmed Bulut hakklnda Asliye Ceza mahkemesinde yapılan duruşmasl sonunda: suçu Fabit görülerek Millî K o r u n m a k a n u n u n u n 32, 59 '3, 63 üncü m a d deleri mucibince beş lira ağır para cezasile mahkumiyetine yedi gün d ü k k â n ı nln kapatllmasma ve ticaretten men'ine ve mütebaki mlsırlarln da müsaderesine 27/4'942 tarihiruie k a r a r verilmiş ve h ü k ü m Yüksek Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğu ilân olunur. (8704) Sıhhat ve Îçtimaî Muavenet Vekâleti Merkez Hıf zıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 1 M e r k e z Hlfzlsslhha Müessesesi ihtiyacl için 150000 kilo k u r u ot k a p a h zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 M u h a m m e n bedel 12750 lira, m u v a k k a t teminat 956 lira 25 k u r u ş t u r . 3 E k s i l t m e 24/8/942 pazartesi günü saat 11 de müessesede toplanan Satınalma Komisyonunda yapllacaktır. 4 Şartnamesmi görmek istiyenler komisyona m ü r a c a a t ederler. 5 T a l i b l e r i n k a n u n u n tarifatl dairesinde hazırllyacaklerı teklif mektublarını ihale günü saat ona k a d a r vermeleri lâzlmdlr. c6285. (8444) Safılık ıtriyat dükkânı ' Sahibinin vefatı sebebüe işlek bir yerd e şöhretli bir m â r k a ıtriyat devren satüıktır. Bahçekapı posuna m ü r a c a a t . mağazası Hasan De Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Başkanlığından: 1 (5981) lira (20) k u r u ş kesif bedelli Fatih G ü r e ş k u l ü b ü t a m i r a t l işi kapalı zarf usulile ve on beş gün müddetle üıaleye vazedilmiştir. 2 Eksıltme 26/8 '942 tarihine r a s ü y a n çarşamba günü saat 11 de Taksim Slraserviler 57 nıımarada Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi binası dahilinde müteşekkil hususî komisyonda yapllacaktır. 3 Bu ışe aid hususi şartname ve keşif evrakl hergün (50) k u r u ş m u kabilinde Bölge Muhasebe Servisinden allnabilir. 4 Muvakkat teminat m i k t a n 448 lira 54 k u r u ş t u r . 5 İsteklilerin teklif mektublarını ve şimdiye k a d a r c n az b i r taahhüdde İ?tanbulda 4000 liralık resmî bir bina t a a h h ü d ü işini muvaffaklyetle başardlk]&rlna dair resmî b i r daireden allnmış vesikalarile 942 yllına aid Ticaret Odasl vesikasl ve muvakkat teminatlarlnı havi kapalı zarflarınl muayjen saatten bir saat evveline kadar Muhasebe Servisine tevdi etmeleri lüzumu ilân o l u n u r . (8629) İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Mukaddema Mercanda Bezzazcedid mahallesinde Çukurçeşme sokağlnda 24 n u m a r a d a İpekli mensucat fabrikasl sahibi M e h m e d Rlfata: Tarafmlzdan 20 11 936 tarihinde Şerafeddin Alkoça devredihnis olan fabrikanızın 1930, 1931 yllı İmalâtlna sarfedilmek üzere g ü m r ü k vesair resimlerden muafen verilen ve fakat seneleri zarfında İşlendiğ'nin tesbiti kabil o l a mıyan 206 kilo sun'î ipeğin tekabül ettiği resim ve vergilerin tahsili İkllsad Vekâletinden büdirilmiştir. Bu muaf maddeye aid resim ve vergilerin t u t a n b u l u n a n 1476 lira 93 k u r u ş u n 1723 saylll k a n u n hükmile 30 gün zarfında veznemize yatlrlhnasl, aksi halde .Tahsili Emval k a n u n u h ü k ü m l e r i n e göre hakkınlzda takibat yapllacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. (8768) ETI BANK'tan: Bankamlz için takriben 17000 kilo 8 m/m kallnlığlnda ^yeni veya az KIRALIK ÇİFTLİK Bursaya ü ç çeyrek mesafede Aticılar mevkiinin altında S ü l e y köy çiftliğl namile maruf gayet güzel ve m u n b i t t ü t ü n , pirinç, buğday, arpa, sebze ve meyva, 15 paket koza açmak İçin böcekhanesi ve d u t bahçelerini havi cem'an 1250 dönüm arazisi ve binalarile birlikte be$ sene müddetle icara verilecektir. Büyük k ü ç ü k altmış baş manda ve slğlr ve klsrak h a y v a n a ü dahi satılıkör. Görmek ve pazarlık etmek istiyenlertn sahibi bulunan Bursada Yeşilde Mustafa Pilevnelioğluna müracaat etmeleri ilân olunur. kunanumı, BAKLAVAU SAÇ ALINAGAKTIR Eti Bank U m u m M ü d ü r Taliblerin 25/8/942 gününe kadar Ankarada lüğüne mü^acaatleri Seferihisar Belediye Riyasetinden: Su yollarlnda kullanılmağa gayet elverişli 1350 metre 3 İncelik demîr su b o r u s u n u n beher mctresine tahmin olunan «4» dört lira bedel üzerinden satlllğa çıkarllmıştır Attlrma 25 8 942 salı günü saat 15 te Seferihisar Belediyesir.de y a p l lacaktır. Allcllar To 8 ç ü r ü k ayırabilecektir. isteklilerin diğer sartlarl öğrenmek üzere h e r g ü n Belediyemize müraoaa şartnameyi gövebilecekleri ilân olunur. «4663» (8711 TÜRKİYE Köylü ve İsçi Elbiseleri TOPTAN SATIŞ YERÎ : Müessesesi atelyelerinde ucuz, sağlam. dayanlklı olarak ve İ Ş Ç İ L E R esnaflmıza toptan satmağa bailamıştlr. esnaftan müessese K Ö Y L Ü için yapmakta olduğu elbise çeşidlerini t ü c c a r ve Perakende alroak isteyenler b u l u n d u k l a r l yerlerdeki tüccar ve ihtiyaclarlnı temin edebilirler. Vilâyet ve kaza merkezlerinde İstanbul Belediyesi llanlan Florya su tesisatına yardımcl santrifüj t u l u m b a grupu vaz ve tesisi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli (1150) lira ve ilk teminatl (86) lira (25) kuruştur. Keşif v'e şartname Zablt ve Muamelât M ü d ü r l ü ğ ü kaleminde görülebiiir. İhale 24/8, 942 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende yapllacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarl, İhale tarihinden (8) gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle a l a c a k l a r l fennî ehliyet ve kar.unen ibrazı lâzım gelen diğer vesikalarile İhale günü muayyen saatte Daimî Encümende b u l u n m a l a r l . (8528) M ü n h a l b u l u n a n seyj'ar m e m u r i u k l a r İçin orta mekteb mezunu erkekler arasmda 14 '8 942 tarihine musadif cuma günü saat 14 te yapılmasl m u k a r r e r bulunan imtihan görülen lüzum üzerine 21/8,942 cuma günü saat 14 e tehir edilmiştir. Evvelce yapılan ilândaki şeraiti haiz o l a n l a n n m a t l u b vesaikle 20'8'942 akşamlna k a d a r m ü r a c a a t etmeleri l ü z u m u ilân olunur. (8804) D. D. Yolları 4 üncü Işletme Müdürlüğünden!: İhtiyaclmlz olan 3000 ton k u r u kesilmemiş o d u n Tc60 1 meşe olmak v e Çarşambada teslim edilmek şartile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27,8,942 perşembe günü saat 15 te Kayseride 4. İşletme b i nasında yapllacaktır. < M u h a m m e n bedeli 51,000 elli bir bin lira olup m u v a k k a t teminat m i k t a r l 3800 üç bin selıiz yüz liradır. İsteklilerin m u v a k k a t teminatlarile k a n u n u n tayin ettiği vesaik ve teklif mekhıblarınl muayyen gün ve saat 14 e k a d a r alâkadar 4. İşletme komisyonuna vermeleri lâzlmdır. Şartname ve mukavsle projeleri Samsun ve Kayseri veznelerinden 255 k u r u ş mokabiltr.de allnabilir. (8312) i mamuîâtınl satmak arzu edeıılere fiat ve çeşid listesi gönderilir. İSTANBUL, SULTANHAMAM. İRFANİYE ÇARŞISI No. 1 8 1 9 SALÂHADDÎN KARAKAŞLI f Bayan istenîyor' I I 5 I I Gözleri rahatslz bir bayln yazllarınl okuyacak, İçlerine nezaret ve aile yanında kalabilecek. 11 den 5 e kadar Çarşı Kuyumeular Varakçl han karşısl No. 52 Tel: 20605 KAŞİD RIZA TİTATROSÜ HalidİPişkin berabeı Harbivede, Belvü baheesinin Alaturka kısmlnda bu eece saat (21,30) da KÖRDÜĞÜM Sahib ve Başmuharrlri: ÎUNUS NADI Vmumi negriyatt idare eden Yazt İîle Müdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN Cumhunyet Matbaası Edirnekapl Yedikule yolunun Mevlânekapl Yedikule klsmlnln şose inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 82215 lira 78 kuruş ve İlk t e n r n a t l 5360 lira 79 kuruştur, Tahsil mîiddeti üç sene olan Bursa Ziraat mektebine yatllı ve paraslz Mukavele, eksiltme, baylndırlık İşleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, İmtihanla (40) tslebe allnacaktır. proje keşif hulâsasile buna mütefeFrİ diğer evrak <4» lira «11> k u r u ş m u k a b i 1 İ m ü h s n a girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen ş a r t l a n haiz olmalarl linde Vilâyet Nsfıa M ü d ü r l ü ğ ü n d e n verilecektir. İhale 24 8,942 pazartesi g ü n ü saat 15 te Belediye Daimî Encümeni odalâzımdır: smda yapllacaktır. a) Türkıve Cumhuriyeti tebaaslndan olmak, Taliblerin ilk teminat m a k b u z veya mektublarl ihale tarihinden üç gün b) Orta mekteb devlet imtihanınl/ vermiş olmak, evvel Vilâyet Nafla Müdürlüğüne müracaatle alacaklarl fennî ehliyet, imzall c) 15 yasından aşağı ve 18 yaşlndan yukarı ohnamak, d) Hastallklardan saJİm ve herhangi bir arlzasl bulunmayıp ziraat İş şartname vesaire ve k a n u n e n ibrazı lâzım gelen diğer vesikalarile birlikte 2490 n u m a r a l l k a n u n u n tarifatl çevresinde hazırllyacakları teklif mektublarını ihale lerine dayamklı bir bünyeye malik olmak, günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. (8347) e) Yapılacak müsabaka İmtihanınl kazanmış olmasl şarttlr. 2 Bu sartlarl haiz olan talebenin bir eylul tarihme kadaı ı göst Haseki, Cerrahpaşa. Beyoğlu ve Zuhrevî Hastallklar hastanelerile Zeyneb terilen vesikalarl mekteb İdaresine vermiş olmasl lâ^ırnIır Kâmil Doğumevi. E d i m e k a p l Sıhhat Merkezi ve Üsküdar Çocuk Bakımevinin a) Orta mekteb diploması, b ) Nüfus hüviyet cüzdanl yılllk ihtiyacl jçin alınacak 23000 kilo beyaz k a r a m a n eti ve 2250 kilo slğır eti O Sağlık raporu ve aşı şahadetnamesi, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Beyaz k a r a m a n etinin beher kilod) İyi h a l kâğıdl, sunun m u h a m m e n bedeli 140 k u r u ş ve slğlr etinin beher kilosunun m u h a m m e n e) Vesiknllk (6) aded fotograf. bedeli 105 k u r u ş olup m e c m u u n u n ilk teminatl 2592 lira 19 k u r u ş t u r . 3 Müsabaka imtihanl mektebin b u l u n d u ğ u vorde 9 9'942 çarşamba Şartname Zablt ve Muamelât M ü d ü r l ü ğ ü kaleminde görülebiiir. İhale 24/ günü t ü r k ç e ve m a t e m a ü k . 10 9/942 perşembe günü fizik, lrimya ve tabiat 8 '942 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende yapllacaktır. Taliblerin ilk bilgisinden olmsk üzere İki günde yapılır. teminat makbuz veya mektublarl ve k a n u n e n İbrazı lâzlm gelen diğer vesika Müsabakayl l:azsnan talebelerin isimleri 20/9/942 tarihinde Curr^ırivet :ari'e 2490 n u m r a l ı k a n u n u n tarifatl çevresinde hazlrlıvacakları teklif m e k ve Akıam gazetelerile ilân edüecektir. " " \fij61) tublarirü İhale günü saat 14 e k a d a r Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. (8346) İNŞAAT YAPAGAKLARIN NAZARI DİKKATİNE Bayazldda y a n a n F e n fakültesi binasında inşaata elverişli h e r nevi inşaat m a l z e m ° 4 toptan ve p e r a k e n d e olarak mahallinde satlşa çlkanlmıştlr. Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: Dahiliye Vekâletinden: I 1 Nüfus daireleri için n ü m u n e l e r i n e ve şartnamelerine göre yüz ellişer yapraklı 200 esas. 100 ölüm, 100 doğum, 150 boşanma, 100 yer değiştirme, ve 100 kayld tashihi defteri ile 100 varakll 8000 cild doğum, 8000 ciid ölüm, 4000 cild ver değiştirme ılmühaberile 7000 aded istatistik cedvelinin tab'ı ve teclidi işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 B u n l a r m kâğıdl. mukavvasi, kaplık bezi, kaplık kâğıdı Vekâletten verileoektir. 3 M u h a m m e n bedeli 3500 liradır. 4 Eksilrme 24 8 942 pazartesi günü saat 15 te Vekâlet Levazım M ü d u r lüğünde toplaııa^ak Satlnalma Komisyonunda yapllacaktır. 5 Muvakkat temipat m i k d a r l 262 Ura elli k u r u ş t u r . 6 İsteklilerin bu işe aid şartnameyi ve n ü m u n e l e r i Ankarads Vekâlet Levaz.m M ü d ü r ' ü ğ ü n d e n . İstanbulda Nüfus M ü d ü r l ü ğ ü n d e n parasız alabiîirler. 7 Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin eksiltmenin yapllacağı günde» en az altl gün evvel istida ile Dahiliye Vekâletine m ü r a c a a t ederek bu İş İçin e h ü y e t vesikasl almasl lâzımdır. 8 Münakasaya gireceklerin m u v a k k a t teminat makbuzu ve 2190 sayılı kar.unan İkincl maddesinde yazlü vesaikle birlikte aynl gün ve saatte K o m 1 c v o n da hazır bulunır.alan lâilmdır. * «6177.» (8307)

Bu sayıdan diğer sayfalar: