23 Ocak 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

23 Ocak 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 5 fkmcOtânun 1 9 4 4 CUMHUR1YET İstanbul Defterdarlığı tlanları Mükellefin Semt veya TemiSemt veym TamaHiss». ismi kazasl Mahalle»! Sokağı No.sl Mahallesi Sokağl No.sl Cinsi Kıymeti natl Hlsseıi kazasl ninteHisRasimpaşa Duatept 57 Dükkân 672 51 Tamamı Kadıköy Cinsi Kiymeti minatl sesi Albert Galata Yolcu59 768 58 Iskender 44 Kârgir 5616 62 14/96 3360 252 Adman zadt ev 00 960 67 Hocapaşa Maliye şubesine borçlu Albert Acıman'ın yukaroda evsafı ya72 768 69 58 zılı emlâkinin 10/2/944 perşembe günü saat 14 te birinci müzayedesi, 21/2/ 576 69 44 944 pazartesi günü saat 14,30 da k a t l ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçelerini yatırarak makbuularil'e birlikte Beyoğlu Kazası Kaymakamlığı (758) Eminönü Maliye şubesine borçlu Mlson İs'in yukarıda evsafı yazılı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. emlâkinin 31/1/944 pazartesi günü saat 14 te birinci müzayeaesi, 10,2/944 perşembe günü saat 14 te kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey afc Mükellefin Semt veya MahaDesi Sokağl No.sı Cinsi Kiymeti Teminatı Hissesi ismi kazası çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Kadıköy Kazası Kaymakamlığı Beyoğlu Pangalü Ölçek 141 Ahşab 1800 135 Tamaml İdare Heyetine müracaatleri Uân olunur. (762) Yervant Hoıyan ev Eminönü Maliye şubesine borçlu Yervant Hosyan'ın yukarıda evsafı Elmasll ve plrlantalı saatler, bllezikler, altın ve plâtin nisan yüzükleri, klymetll TemlSemt veya Mahallesi Sokağl NoSl Mükellefin yazılı emlâkinin 10,2, 944 perşembe günü saat 14 t e birinci müzayedes!, taşlarla süsiü çiçek ve plâklar, yeni şövalye yüzükler, küpeler, gümüşten zarif kazası ismi Cinsi Kiymeti natı Hissesi 21/2/944 pazartesi günü saat 14 30 da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pasta ve vemek taklmlarlnin klsmen peşin, kısmen taksitle siparişlerl kabul 59 Tamaml pey akçelerini yatıraıak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası K a y m a k a m . olunur. Saatler emsali gibi 15 sene temınatlldır. Tasradan sipariş edecekler» Boğaziçi Büyükdere Yazlcı 780 Eftalya 4 Ev katalog gönderilir. Adres: İstanbul Sirkeci Yelkenci han No. 8 Öksüzoğlu sokak lığı İdare Heyetrne müracaatleri ilân olunur. (769) Şahsa ipotekli olup ipotek bedeli satış bedelinden ödenecektir. Maliye şubesine borçlu Eltalya Oksüzoğlu'nun yukarıda evsafı yazüı Mükellefin Semt veya TamaHisseemlâkinin 28/1/944 cuma günü saat 14 te birinci müzayedesl, 7/2/944 p a İsmi kazası **Mahallesi Sokağl No.sl nın nin te Hissezartesi günü saat 14 te kat'î Ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçeleCinsi Kiymeti minaü si rini ya.tırarak makbuzlarile bırlikte Saryer Kazası Kaymakamlığı İdare Mihal Ke Yediku'.e Çıragl Hacika 83 Eîane arsasl 540 17) 5/1 Heyetine müracaatleri ilân olunur. (766) şişoğlu hasan dln 85 Hamam ve 3600 113) Mükellefin ismi Mişon İs AYDA 5 LİRA TAKSİTLE D O 8 1OB Kemal Saracoğlu Sişll Etial Hastanesl DAHİLtYE MÜTEHASSIS1 Ankara caddesi No 15 Tel: 20189 Türk Anonim Şirketi Meclisi Idaresinden : KENDİR VE KETEN SANAYM Akrabanıza vereceğiniz en güzel hatlra ne olabilir? Sevimli yav. runuzun muhte'if manidar poz larmı yakalamak va'niz ressam ve fotografçl İzzef Kaya KANZLER'e VERGİDİR . Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 65 eski dükkânlnln üstünde 1 nci kat. Telefon: 44054. ' SATILIK PLANYA \ İngİliz mamulâtl kullanllmış bir plânya satlhktlr. Galata Mahmud've Cad. 71 No.va müracaat. D İS T A B İ B İ I Vecihi Kemal Nart Askerlik vazifeslnden avdat ede. rek hastalarmi kabule başlamıştlr. İstanbul Eminönü m»vdanl. müstemilâtl senelik umvml heyetlnln suratl adlyede içtlmaa daveti k a r a r altına alrnF a t i h Maliye şubesine borçlu Mihal Keşişoğlu'nun y u k a r ı d a evsafı yaMükellefin Semt veya Mahaflesi Sokafc No.sl Temlmıştır. ismi kazasl Clnsl Kiymeti natı Hissesi zılı emlâkinin 31/1/944 pazartesi g ü n ü s a a t 14,30 d a birinci müzayedesl, Ticaret K a n u n u n u n 361 lnci ve dalıilî nizamnamenln 49 uncu m a d d e Aram Beyoğlu İnönü Çimen 39 Kârgir 3240 234 Tamaml 10/2/944 perşembe g ü n ü s a a t 14,30 d a k a f î ihalesl y a p ı l a c a ğ ı n d a n talible•in pey akçelerinl y a t ı r a r a k makbuzlarile birllkte F a t i h Kazası K a y m a J sine tevfikan 18 şubat 1944 tarihine müsadif cuma günü s a a t 14 t e Oala»' Pekmezyan ev (7709 İdare meclisinin 20/1/1944 tarthli l ç t i m a m d a çirkjetiıniz o r t a k l a n n m (Vakıf Paralar Müdürlüğüne ipcr^klidir. İpotek bedeli satış bedelin kamlığı İdare Heyetine m ü r a c a a t l e r i ilân olunur. tadakl Manhaym h a n ı n ı n 3 üncü katındakl sirket merkezlnde aşağıdak) den ödenecektir.) Mahallesi Sokağl ıO5i ruznanıeyi müzakere etmek üzere içtimaa davet olunur. Eminönü Maliye şubesine borçlu Aram Pekmezyan'ın yukarıda evsafı Tama Hissemlnın nin te Hisseyazılı emlâkinln 10/2/944 perşembe günü saat 14 te birinci müzayedesl, Mükellefin Semt veya En &r (5) beş Msseye malik hlssedarlann içtima gününden Mr haftaf İsmi kazasl Kamer Aynaîl 30 Cinsi kiymeti minatı si 21/2 '944 pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacağından talibleevveline kadar şirket merkezine veya millî b a n k a l a r d a n birine hlsselerljıl hatun çeşme 5160 194 32 Ev ve 8/16 rin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazasa Kay Mihal Ke Beycğlu tevdl ederek mukabilinde «iuhuliye v a r a k a l a n a l m a l a n v« toplantıda, "bvu Sİsoğlu dükkân nakamlığı idare Heyetine raüracaatleri ilân olunur. <765) lunamıyacak hiseedarlarm da nlzamnamemizin 59 uncu maddeslne göra Fatih Maliye «ubesine borçlu Mihal Keşişoğlu'nun y u k a n d a evsafı yadiğer ortaklardan klmi vek'l edeceklerse biMIrmeleri lüzumu ilân ohm'Uft zılı emlâkinin 10/2/P44 perşembe günü s a a t 14 t e birinci müzayedesl; 21/ RTJZNAMEİ MÜZAKERAT ' Mükellefin Semt veya Temi2/944 pazartesi günü saat 14,30 da k a t l ihalesi yapılacağandan taliblerm ismi kazasl Mahallesi Sokağl No.sı Cinsi Kiymeti natı ffissesl pey akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası Kaymakam 1 Meclisi İdare ve murakıb r a p o r l a n n ı n okunarak 1943 senesl bilânço' Abbas Kumkapl Muhsine. Tekinalp 28 Kârgir 1.368 103 Tamaml lığı İdare Heyeftine müracaatleri ilân olunur. ve hesablarının tetkik «e tasdlkl lle İdare meclisi ve m u r a t a b m lbra/nl (771) Yallnay hatun ev bahçell 2 Temettüatın tevzil. Eminönü Maliye şubesine borçlu Abbas Yalınay'ın yukarıda evsafı Mükellefin Semt veyaMahallesl Sokağl N0.3İ Cinsi Kiymeti Temlnab Hissesi 3 Nizamnamenin 27 nci maddesl mucibince vazlfeleri h l t a m bulan lkH yazılı emlâkinin 4/2/944 cuma günü saat 14,30 da birinci müzayedesl, 14/ idare meclisi szasının yerlerine yeniden aza lntihabile idare meclisi ismi kazasl 2/944 pazartesi günü saat 14.30 da kat"î İhalesl yapılacağından taliblerin îdos oğlu azalanna verileoek huzur hakkının (tayini. Fener Kâtİb Mus Kiremld 26 Kârgir ev 1800 135 Tamaml pey akçvlerinl yatırarak makbuzlarile birlikte Eminönü Kazası Kayma İsak 4 1944 senesi iein murakıb Intihabile verilecek ücretln t a y l n t Hhlddln kamlığı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (763> Eminönü Maliye şubesine borçlu İdos oğlu İsak'ın y u k a n d a evsafı ya. zıh emlSklnin 31/1/944 pazartesi günü s a a t 15 t e birinci müzayedesi, 10/2/ S A T I L I K M Ü K E M M E L Tamamlnın TemîMükellefin Semt veya H4 perşembe günü saat 15 te k a t l ihalesi yapılacağından taliblerin pey! İsmi kazası Mahallesi Sokağl Nosı Cinsi klymeti natı Hissesi dkçelerinJ yatırarak makbuzlarile birlikte Fatih Kazası Kaymakamlığn Politarhas Fener Haraççl Cibali va 110 Keres 2.880 54 3/12 İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (772) Tekerlek üzerinde RUJ TİTANİK marka bir aded KONKASÖR fle Karameh pur ia2 tecl dükhizar tozuna kadar her ceşld mahrukatla İşler, 34 aded alev boruln med Ab kelesi 1 kânl Mükellefln Semt veya Hiss» Tamagavet ldarell ve az kullanllnu* Macar yaplsl ve 24 beygir kuvvette Wr mının nin t*dülezelpaa* iami kazasl Mahalled Sokagı No.sî aded LOKOMOBİL sahibi elinden satıbktır. Galata Tünel caddesi Clnsl kiymeti mlnatı Hissesî Eminönü Maliye şubesine borçlu Polltarhas'ın y u k a n d a «vsafı yazıll Yenicami içerislnde İBRAHİM. Kârglr ev 2230 40 28/120 Emirönfl Şehşövar Pazvant 13 emlâkinin 31/1/944 pazartesi jrünü s a a t 14,30 da birinci müzayedesl, 10/2/ srafl Konkasör ve lohomobil ılinasoğlu Hocapaşa Maliye Şubesine borçlu lsrail Minasoglumın yukanda evsafı yazlll emlâkin 4/2/944 cuma günü saat 1430 da. birinci müzayedesi 14/2/944 Devlet Orman İşletmesi pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesl yapılacağından taliblerin pey akçeleÇ 1 NS İ Muhammen kiymett rini yatırarak makbuzlarile birllkte Eminönü kazasl Kaymakamlığı idare heyeLir» K. Sinob Revir Âmirliğinden: Mükellefin Semt veya Mahallesi Sokağı NoJfl Temîtine müracaatleri İlân olunur. (778) A. 1 Bir aded elektrik }enerat5rü salter tablo vesair cihazisml kazasl Cinsi Kiymeti natı HİSMSI 1 Devlet Orman İşletmesi Sllarile çallşlr bir halde komple turbin makinesi (Brown Boveri) Fatih Hüsambey Macar 24 Dükkân 576 44) nob Revir Âmirliğine bağlı Gerze M. Hüdai 1 Hocapaşa Maliye çubesine borçlu Dlmltri Haclkusun Yenipostane cad. maımılâtı 750 kilovatük 62.000 00 Doğrusöz Kardeşler 24/1 Apartı 5088 382) Tamamı bölgesinin Kuzçayı Çayır depoladesinde Vital han 4.7 numaralı ecza deposunda haciz altlna allnan muhteîif 2 Bir aded Babcok Wilcok kazanl man rında mevcud 1275 aded muadili 684 cins eczayl tıbbiye (esyanın cinji v* nev'i şubesindeld dosyaslndan tetkik edi. 8 Ekonomizör (Emniyet Sandığına lpoteklidir. İpotek bedeli satış bedelinden ödenemetre, 264 desimetre k ü p köknar ebillr.) 4 Donki tomruğunun 20 kilometresi h a m a telctir.) 2 Yenicami Maliye vubeslne borçlu Refael Samanonun Harblye Vali B. 1 Blr aded tek sillndirll mütemadt buhar cereyanh 163 raba yolu ve 20 kilometresi de ham F a t i h Maliye şubesine borçlu M. Hüdai Doğrusözün yukarıda. evsafı konağl caddesi Muhlddin apartlmanının 3 No.ll dairesinde haczedilen 71 kalem devirli elektrik jeneratörü salter tablo vesair cihazlarile çfilıslr kamyon yolu olmak üzere 40 kilo vazüı e n u â k i n i n 31/1/944 pazartesi g ü n ü s a a t 14,30 da birinci müzayedesi, ev esyasl; blr halde komple Sulzer sistemi ufkî buhar makinesi 32.000 00 metre mesafede bulunan Kızılırmak 10/2/944 perşembe g ü n ü s a a t 14,30 d a k a t ' l İhalesi yapılacağandan taliblerin 3 Samatya Maliye şubesine borçlu thsan Altlok Ortaklarlndan t y a 2 Bir aded cift külhanlı lankaşir sistemi Sulzer kazanl kenarındaki Çeıkezler köyü deposu pey akçelerini y a t ı r a r a k makbuzlarile birlikte F a t i h Kazası Kaymakamlığı Pesanln Eyüb Bahariye caddesi 7577 numaralı mağazada haclz altlna alınan 3 Donki (I na beher metre kümmün 27 liradan İdare Heyetine m ü r a c a a t l e r i flân olunur. 773) 22113 kilo muhteîif renkte eski ve yenl beyaz panyo, kazmir, basma trikotaj C 1 Bir aded tek, sÜindirîi mütemadl buhar cereyanll dakL nakli ve verilecek ölçiiya göre tomkarlsık paçavra ve lâstik parçasl, geyik boynuzu balyalık ip, çorap klrplntlsl krda 167 devirli elektrik jeneratörü salter tablo vesair cihazlarile ruk boylarma taksim ve Istif lşi 15 TamaHisselle eski haslrlar 41 balyalık eski çul baskı makinesl. baskül vesair esya, çaîlşır bir halde komple Sulzer sistemi ufk' buhar makinesi 27.000 00 kânunuevvel 1944 tarihine kadar Semt veya Mahallesi Sokagl No. Clnsl mlnm sinin 4 Mercan Maliye şubesine borçlu Yorgi Beykonun kurtulusta Çoban. Mükellefin 2 Blr aded çift külhanlı Lankaşir sistemi Sulzer kazanl tamamlanmak suretile açık eksiltJJ323S! faymeti tamaml Hissesi oğlu sokağlnda 21 sayıll kürk boya fabrikaslnda haciz altlna allnan mariiken ismi 3 Bir aded donki meğe konulmuştur. koltuk, kanape, yazlhane, barometre, termometre kafesll deri ardiyesi, saç amVahan Eminönü Alemdar Yereba 18 Arsa 16.000 600 1/2 D. 1 Üç külhanlı 4 M2 lzgara ve 110 M2 ate? sahasına malik 2 Eksiltme 31/1'944 tarihine barı, sablt blleği makinesl, traş makinesl, transmasyon tertibatl, saç borular; tan bir sded kazan 15.000 00 müsadif pazartesi günü saat 14 t e Alemdar Maliye çubeain* borçlu Vahan'ın y u k a n d a evsafı yazılı emlâ boya tezgâhı. deri kurutma dolabl, takriben 250 kadar parça kürk vesair 58 1 Bir aded donld 500 00 Sinob Dev'et O r m m İşletmesi Revir kalem kürk boyacılığina aid alât ve levazimat. , Aslan ve Eskihisar Müttehid Çlmento ve Su Klreci Fabrikalan A. Şirke. Âmirliği binasmda toplanacak Ko klnin 28/1/944 c u m a g ü n ü s a a t 14,30 d a birinci müzayedesi, 7/2/944 p a z a r 1. 2, 3 slra numaralarlndaki satişlann 26 '1 '944 çarşamba günü saat 10.30 tinin Gebze Malsandığına muhteîif vergilerden dolavl Eskihisar köyünde kâin tesi günü s a a t 14.30 d a k a t l İhalesi yapılacağından taliblerin pey akçelemisyon huzurunda yapılacaktır. da, 4 slra numaraslndaki satlşın da 21/2/944 pazartesi günü mahallerlnde icra Eskihisar Çimento fabrikasmda mevcud vukarlda müfredatı yazılı kazan, makine rini y a t ı r a r a k makbuzlarile bîrllkte Eminönü Kazası Kaymakamlığı i d a r e 3 Birinci maddede yazılı şartkılınacağl ilân olunur. (807) ve teferrüat 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliblerin muhammen Heyetine m ü r a c a a t l e r i İlân oîunur. (774> lar dairesinde mubammen bedeli bedelin % 7,5 nisbetinde teminatlarlna aid makbuz veya banka mektubunu 18175 lira 13 kurustur. Tamamlnın hamilen 28/1/944 cuma günü saat 10.30 da mahallinde içtlma edecek olan Satıs TamaHisseMükellefin Semt veya 4 Bu işe aid muvakkat teminat Mevkü, mahalle Pey Hisse Kapı No.sl mukayyed mlnm ginln '.Hlsse Mükellefin Komisyonuna ve bu hususta fazla İzahat ve malumat almak İstiyenlerin d« Mahaüesi Sokagl No.sı kazasl ismi 1385 lira 63 kuruştur. adı ve sokağl miktarı ve cinsi klymeü akçesi Gebze Malmüdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (662) Cinsi kiymeti teminaüı al 5 Açık eksiltme şartnameleri Maryanti Beyoğlu Şehidmuhtar 9,9/1 Tamamı 2970 223 Tlmarcl 29 Dükkân 288 3) Beyoğlu Şahkulu Marko Ankarada Orman Umum Müdurlümahallesinln Altln Dükkânll 31 Apart. 17784 134) 8 Benbasat ğile İstanbul Çevirge Müdürlüğünbakkal sokağlnda kârgir ev 23 Dükkân 360 3) 80 de, Ankara ve Sinob Devlet Orman (941 seiıesinde Emniyet Sandtğına 360 liraya tlrlnd derecede ipoteklidir)' 25 Dükkân 954 8) Büyük mflesseseler muhasebesinl idare eden ingilizce, franslzca dillerlni İşletmesi Revir Âmiriiklerinde görüTarlabaşı Maliye Şubesine varlık vergisinden borçlu Maryanti"nin 33 2184 Apart 17) bilir, yüksek referans verilir. İhtdyacl olanlar İstanbul Balıkpazarl Kanaat lebilir. yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulünün 15/2/944 salı günü saat 14 t e Yenicami Maliye şubesine borçlu Marko Benbasat'ın y u k a n d a evsafı Han No. 4 e müracaatlerl. Telefon: 22792 6 isteklllerin eksütme gününde birinci müzayedesl ve 25/2/944 cuma günü saat 14,30 da kat'î ihaLesi yayazılı emlâkinin 10/2 944 perşembe günü saat 14 te birinci müzayedesi, 21/ teminatlarile birlikte Revir Âmirlipılacaktır. ğine müracaat etmeleri ilân olu 2/944 pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin Taliblerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarile birlikte Beyoğlu kaGümrükler ve Inhisarlar Vekâleti Müfettiş Muavinliği nur. '761) p?y akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası Kaymakam. zası İdare heyetine müracaatleri. (863) lığı İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (781) müsabaka imtihanı 944 perşembe g ü n ü s a ^ t 14,30 da k a t l İhalesi y a p ı l a c a ğ ı n d a n taliblerin pey akçelerini y a t ı r a r a k makbuzlarile brlikte F a t i h Kazası Kaymakamlığı İdare Heyetine m ü r a c a a ü e r i ilân olunur. (764) Gebze Maltmidürlüğünden: f MUKTEDİR BİR MUHASEBEGI 1 Operatör RIZA ÜNVER Docum ve kadın hastalıklan mfitehassın Cağaîoglu. Nuruosmaniye caddesi No 22. Mavi vapı Telefon: 22683 [ • • ÜROLOG , OPERATÖR • Or. SuphiArınj müiehassısı. Taksira Sıraserviler • müiehassısı. caddesi No. 59. Tel: 49284 m& Dahîliye Mütehassısı ^ İdrar yollan ve tenasül hastalıklan I Dr. İbrahim Denker Beyoğlu, AğacamÜ, SaJazağael Eskiçeşme sokak No. 13 Tel: 42468 Satıs ilânı 1 Tamamınln Mükellefin Semt veya MahaDesi Sokagı Nosl Clnsl Kiymeti Temlnatı Hissesi Mükellefin Pey Mevki, mahalle Kapı No.sl Hisse mukayyed ismi kazasl akçesi adı ve sokağl ve cinsi miktarı kiymeti Yorgi Feriköy Tatavl* Çoban 2 Kürk 3600 200 Tamamı Hamayak Beyoğlu Cumhuriyet 304 26 kapı No. Tamaml 4050 Bevko boyahanesl Agobyan mahallesi Havariyum (191,15 metce . Mercan Maliye şubesine borçlu Yorgi Beyko'nun yukarıda evsafı yazıh sokağlnda murabbaı hane) emlâkinin 10/2/944 perşembe günü saat 14 t e birinci müzayedesi, 21/2/944 Tophane çubesine varlık vergisinden borçlu Hamayak Agobyan'ın pazartesi günü saat 14.30 kat'l ihalesl yapılacağmdan taliblerin pey akce yukanda evaafı yazılı gayrimenkulünün 15/2/944 salı günü saat 14 t e bilerinl yatırarak makbuzlarile birlikte Beyoğlu kazası Kaymakamlığı İdare rinci müzayedesi ve 25'2/944 cuma günü saat 14,30 da k a t l ihalesi yapılaHeyeftine müracaatleri ilân olunur. (780) caktır. Taliblerin pey akçelerini muhtevî makbuzlarile birlikte mezkur t a rihlerde Beyoğlu kazası idare heyetine müracaatleri. (862) Mükellefln Semt veya Mahallesi Sokağı No si Temlismi kazasl Cinsi Kivmeti natl Hissesi Tamamlnın Kostantin Boğaziçi Paşabahçe Sahib 8 Ev 1440 108 Tamaml Pey Mükellefln Mevkll, mahalle Kapl No.sı Hisse mukayyed Rikas Molla akçesi adı ve sokağı ve cinsi miktarı kiymeti Eminönü Maliye şubesine borçlu Kostantin Rikas'ın yukarıda evsafı Toma Papazagos Beyoğlu Kocatepe 203 18 Tamaml 2700 yazılı emlâkinin 27/1/944 perşembe günü saat 15 te birinci müzayedesi, 7/ (Dimitri Dünit. mahallssinin Cam Kârgir 2/944 pazartesi günü saat 15 te kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey riyadis Kom. Şr. baz sokağmda ev akçelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Beykoz kazası Kaymakamlığı Komandite azasl) İdare Heyetine müracaaltleri Üân olunur. (777) Tarlabaşı Maliye Şubesine varlık vergisinden borçlu Toma Papazagos'un yukarıda evsaîı yazılı gayrimenkulünün 15/2/944 sa!ı günü saat 14 te birinci müzayedesl ve 25'2, 944 cuma günü saat 14,30 da da kat'î ihallesi Mükellefin Semt veya HisseHisse yapılacaktır. İsm1 Mahallesi Sokagı No.sl kazasl nin nin te HisseTaliblerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte mezkur t a Cinsi kiymeti mina'l si (860) Petro Klros Kadıköy Caferağa Moda 143 Ev 2880 132 220/360 rihlerde Beyoğlu kazası idare heyetine müracaatleri. Eminönü Maliye şubesine borçlu Petro Klros'un yukarıda evsafı yazılı emlâkinin 31/1/944 p a z a r t e s i g ü n ü s a a t 14 t e birinci müzayedesi, 10/2/944 perşembe günü s a a t 14 t e kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey a k ç e lerini y a t ı r a r a k makbuzlarile birlikte Kadıköy Kazası Kaymakamlığı İdare Heyetine m ü r a c a a t l e r i ilân olunur. (779) Tasfiye halinde Demir ve Tah. ta Fabrikaları Türk Anonim Şir. keti Tasfiye Memurluğunca 26 İkincikânun 944 çarşamba günü saat 14 te İstanbulda Galatada Mumhane caddesinde Ylldız hanlnda açık arttırma ve peşin be. delle hasta nakline mahsus sed. veler satllacaktlr. Nümunesini görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin müzayede gününden evvel mezkur han odabaşıslna müracaatleri ilân olunur. Dr. İhsac Saıtu Oksürük Surubu Öksürük ve nefes darllğı, boğ. naca ve klzamlk öksürükleri Için pek tesirli İlâçtlr Herkes kullanabilir. • j ^ H Tamamlnın Pey mukayyed Mükellefln Mevkil, mahalle Hisse Kapl No.sı kiymeti akçesi miktarı adı ve sokağl ve cinsi 1395 18600 Adrina Beyoğlu, Kuloğlu 1/2 2, 4, 4/1 mah. İstiklâl Cad. 189 No.ll 3 Kanter de ve Kuloğlu dükkânll kâr. sokağlnda glr hane Galata Maliye Şubesine varlık vergisinden borçlu Adrina Kar.ter'in Mükellefln Semt veya Temi Hisse Mahallesi Sokağl No.sl yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulünün 15/2/944 salı günü saat 14 te biKravsler Emperial markalı 37 modeli yeni bir vazlyette bir otomobil I )bil İsmi kazası Cinsi Kivmeti natl sl rinci müzayedesi ve 25/2/944 cuma günü saat 14,30 da da kat'î ihalesi yaacele satllıktir. Galata Bankslar Garailna müracaat. Tel: 42333. 163 TamaYervant Eminönü Muhsine Mollataşl 15 Bahçeli 2304 pılacaktır. Hosvan hatun kârglr ev mı Taliblerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarile birlikte mezkur t a Eminönü Maliye şubesins borçlu, Yervant Hosyan'ın y u k a n d a evsafı rüılerde Beyoğlu kazası idare heyetine müracaatleri. (861) yazılı emlâkinin 28/1 944 c u m a g ü n ü s a a t 14,30 da birinci müzayedesi. 7/2/ İşletmemiz elektrik tesisatmı idare ve t a m i r a t ı n ı yapacak. bir elektik944 p a z a ı t e s i günü s a a t 14,30 d a k a t ' î ihalesi yapılacağından taliblerin p e y Tamamınln çi ile Dizel lokomotifleri ve kompresör tamiratını yapacak bir tesviyeciakçelerini y a t ı r a r a k makbuzlarile birlikte Eminör.ü Kazası K a y m a k a m l ı ğ ı Pey mukayyed Kapı No.si Hisse Mevkli. mahalle Mükellefin İ d a r e Heyetine m ü r a c a a t l e r i ilân olunur. (775) akçesi motörcü ustasına ihtiyaç vardır. kivmeti ve cinsi m'ktarl ve sokağl adı Elektrikçinin s a n a t ckulu mezunu veyahud Nafia Vekâletinden i k i n d 509 6780 13, 13/1, 13/2 Tamanv Fernando Beyoğlu K. Mustafa derecede ehliyetnamesi olması lâzımdır. Kendilerine, ibraz edecekleri veMükellefin Semt veya Mahallesi Sokağl No.sl Teml His Franko (Dükkân ve Çelebi mah. Ahusaik ve ebliyetîerine göre iicret verilecektir. İsteklilerin bonservis s u r e t , ismi kazası Cinsi Kivmeti natl sesi ve Emin lokantah kârdudu sokağlnda lerini ve evrakı mü?piteîerile (Etibank Şark Kromları İşletmesi Maden) Zaharya Yedikule İmrahor tstasyon 41 Ev 1620 122 Tamaml Enls glr ev) adresin müra"aat)eri ilân olunur. ^803) Katrancis 43 Dükkân 504 30 Tamaml 34. 34/1 (450 » 2250 169 Beyoğlu Kâtib MusEminönü Maliye şubesine borçlu Z a h a r y a K a t r a n c i s ' i n y u k a r ı d a evsafı metre murabtafa Çelebi mahal. 944 salı günü s a a t 14 t e birinci ihalesi ve 25/2/944 cuma günü s a a t 14,3© yazıh emlâkinin 31/1 '944 pazartesi g ü n ü s a a t 15 t e birinci müzayedesl, 10/ baı ev ve Hasun Galib soda kat'î ihalesi yapılacaktır. 2'944 perserrjbe günü s a a t 15 t e kat'î ihalesi y a p ı l a c a ğ m d a n taliblerin pey dükkân) kağlnda Taliblerin pey akçelermi muhtevi makbuzlarile birlikte mezkur t a akçelerini y a t ı r a r a k makbuz'nrile birlikte F a t i h Kazası K a y m a k a m l ı ğ ı Tar'.sbaşı Maliye Şubesine varlık vergisinden borçlu F e r n a n d o rihlerde Beyoğlu kazası Jdare heyetine müracaatleri. <859) İdare Heyetine m ü r a c a a t l e r i i'ân olunurı X767) F r a n k o ye Emin Enis in y u k a n d a evsafı yazüı grayrimenkuUerlnin 15/2/ Münhal bulunan 35 lira maaşh müfettiş muavinüklerl için yazılı ve sözlü bir müsabaka imtihanı açıünıştır. 1 Müsabaka imtihanınm yazılı kısmma 6/3/944 pazartesi günüi saat 9 d a Ankarada ve İstanbulda başlanacak ve 8/3/1944 çarşamba günü akşamı nihayet verilecektir. Aşağjdakl vasıfları haiz isteklilerin 25/2/1944 cuma gününe k a d a r dilekçe ile Vekâlet Teftiş Heyeti Beisliğine m ü r a c a a t ederek, oradan verilecek hal tercümesi beyannamesini eklerile birlikte doldurduktan sonra bunları en geç 1/3/1944 çarşamba günü akşamına kadar Teftiş Heyeti Reisliğine göndermiş bulunmaları lâzımdır. 2 Müsabakaya gireceklerden aşağıdakl vasıflar aranır: A) Memurin k a n u n u n u n 4 üncü maddesindeki şartlan. halz olmak, B) Müsabaka tarihinde yaşı 32 den y u k a n olmamak, C) Hukuk ve İktısad Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Okulu, Yüksek İktısad ve Ticaret Okulu ile bunlara muadil ayni derecedeki y a b a n a okullardan mezun bulunmak. (Yabancı memleket okullarından alınan diplomaların Maarif Vekilligince muad'eletleri tasdik edilmiş ohnak l â zımdır.) Ç) Müfettiş mesleğinin istilzam ettiği vakar ve clddiyete aykın blt hali bulunmamak. D) Sıhhatçe Türkiyenln her t a r a f m d a vazlfe gSrmeŞe ve seyahatler yapmağa miısaid bulunduğu t a m teşekküllü resmî bir h a s t a n e d e n almacak raporla tevsik edilmek. 3 Vekâletçe a r a n a n vasıfları haiz olduklan yapılan tahkikatla anlaşılanlar, Ankara ve İstanbulda evvelâ yazılı ve bunu müteakıb yalnız Ankarada sözîü bir i m t i h a n a tâbi tutulacaklardır. 4 Münhallere, müsabakatfa kazanılan not derecesine göre tayin yapılscak ve bu müsabaka b u r d a n sonra açılacak müfettiş muavinlikleri için bir hak leskil etmiyecektir. 5 İsteklilerin imtihan programmı Teftiş Heyeti Reisliğindffn Hlm a l a n vpva miîtııblfl i^temelerl lâzımdır. (13660V L AGELE OTOMOBİL Elekfrikçi ve lesvîyeci molörcü i'stası aranıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: