9 Şubat 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

9 Şubat 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 Şubat 1944 CUMHURIYET Bütün vasıfiarile dikkati çeken bir eser Sokakta Guruıîu Var! Yazan: NADİR NADÎ mtun eczanelerde ısrarla araymız. MEVZTJ: Vâlâ Nureddin söjlüyor: «Müellif eserlnin miniminl narçaIarında cemiyetin, tabiatin turlu safhalarına bikıyor. Nikbin ve yapıc! olarak. Onda asıl bu ümidli ve yaratıcı ruhu beğendik.» TSLÛB: Peyami Sala söylüyor: «Mnharririn üslfibn insanı yormatian düşündürüror. Satıriarın altında iddiasız bir filoıof ve şair var.» HAREKET: Nızameddin Nazif sö;.lüyor: «Sade, boyasu bir kapagın bn derece hayat ve dinamizma vadedebileceğini doğrnsu kestirememiştik.» BİR HAKİKÂT Muin Memduh Tayanç Cerrahpaşa hasfanesi iç hastalıklan mütehassısı Saat 3,5 . 7 e kadar Beyoğlu, Avrupa pasajı karşlsmda No 19. Küçük Parma H. daire: 1 Doktor Köyceğiz dalyanı kira ilâm Maliye Vekilliğinden: 1 İhalenin mevzuu: Muğla vüâyeü Köyoeğiz kazasında ğiz dalyanınm 10 senelik balıfe avlama hakkı ve saydiye resminin iltizar mı bu dalyanda bazı inşa tesls ve ameliyeler yapılmak şartile a r t t ı n a a * ya konulmuştur, ?P 2 Arttırma şekH: Kapalı zarf usuliledir. 3 Muhammen bedel: Senellğl 10 bin llradân 100.000 Üradrr. 4 Muvakkat teminati: 19,945 liradır. 5 İhale tarihl ve yeri: ihale 16/2/944 çarşamba günfl aaat Î9 da Ankarada Maliye Vekilliği MUİÎ Emlâk Umum Müdürlügü daireslnde mahfus Komlsyonu tarafmdan yaptırılacaktır. Zarflar ihale zamarun» dan bir saat öncesine kadar elden makbuz mukabüinde Millî KmlâK Umum Müdürlüğüne verilebUeeegi gibi posta ile de gönderDebilir, Posta ile gönderilmesi halinde zarfm Komlsyona zamanmda ulasmamasmdan idare mes'ullyet kabul etmez. 6 Not: Şartnameler, plân ye projeler 15 lira jnukablllnde Mffll Emlâk Umum Müdürlüğünden İstanbul, İzmlr. Seyhan, MugJa Defteir* darlıklarından alınabileceğl gibi bu bedel Malsandıgma yatınlıp m a b ' buz gönderllmek şartlle mektubla Milll Emlâk Umum Müdürlüğünden de Istenebilir. F B E N G İ re BELSOC LKLUĞUNA Tatahnamak fçln îanık. Çatlak, Kfcnrmn Te CSId varalarma fevkalâde iyi gelir. Derinin tazelenmesine ve yenîlenmesîne hizmet eder. Operatör • Piriantaîl ve elmasll saatierin bütün hakikî evsafl meşhuru âlem oîan • SlNGEn «latlerlnde toplanmıştir. uzerindekl SİNGER RIZA UNVER Doğum ve kadıs hastalıklan mfitefaassıaı CaJaJogln, Nuruosmanive caddesl No. 22. Mavi vapı Telefon: Z2683 Bunun lçin: Saat alacağuuz zaman tereddüdsOz ADRES: S İ N G E R Ankara SINGER s a a t l a l m a n l z ^ e saatln markoslna. müessesemiz n adreslne dlkkat etmeniz lâzlmdir. Satışlmız peşindir. Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. S A A T L E R İ ve Magazasi İstanbul Eminönfl No. 8 Neclb KardeşBankalar 39 acentasl: Seyfullah kitabcıda bulunur. Fiatı 1 Liradır. Tevzi yeri: Cumhuriyet Matbaası ve Uğur Kitabevi D O K 1 OB Her Hali Tasfiyede Bulunan I Kemal Saracoğlu Şışli EÜal Hastanesl DAHİlJyE MÜTEHASSIS1 Ankara caddesl No. 15 l e l : 20189 İlskiidar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları T. A. S. Tasfiye Memurluğundan : Toprak Mahsulleri Ofisîııtloıı: Ofisimiz hesabrna çalişan değirmenlerde halen mevcud ve ihale tarihlnden itibaren üç ay zarflnda peyderpev istİhsal edilecek olan clkıntllarla pis ,tozlarln ayrl ayrl ve açlk pazarlıkla saüşl 11/2/1944 cuma günü saat 14 t e S i r k e d . de, Liman harjında Ofisimiz Müdürlüğünde yapllacaktlr. İstiyenler şartlarl Ofisirnizin un saü? servisinden Sgrenebilirler ve mallan Kaslmpaşa, Hasköy, Ayvansaray. Balat ve Mumhane değirmenlerlnde mahallinde görebillrler. Satlş, Umum Müdürlüğümüzün tasvibinden sonra kat'iyet kesbeder. Ofisimiz pazarllk neticesinde satlşl vaplp yapmamakta serbesttlr. PROTEJIN I Knllanmalıdn'. KONYA ELEKTRİK Türk Anonim Şirketi Umumî heyeti toplantısı Şırketımızın hısssdarlar heyeti umu. nııyesı alelâde olarak 16 mart 944 tarıhınde Konyadaki merk.ez bmas.nda saat onda toplanacağından sayın his«edarların mezkur gun ve saatte ıçtimada hazır bulunmaları ve Tıcaret Kanununun 371 incı maddası mUcıbınce hâtnil bülunduklan hısse senedlerjni te MADENÎ EŞYA: rıhi içtıruadan on gun evvelıne kadsr Putre! dcmıri (12, 14, 16, 18. 20 223 9 metre boy gırket, merkezine makbuz mukabılı Beton demiri (6 ve 8 MM.) yahaız resmî daırelere tevdı ıle duhuliye varakalarını almaBeton demiri (10 MM. kallnhk) ları ilân olunur. Beton demiri (12, 14, 16, 18, 20 mm. kallnllk) MÜZAKERE RUZNAMESİ U. demiri (30 X 30 X 2) 1 1943 hesab yılı ve hesabları hakBalya teli (1. 4 ve 1. 5 mm.) , kında idare meclısı ve murakıb raporDikenli tel larının okunması, Demir çeınber İnce ve enslı 2 1943 senesine aıd bıUnço ve kâr Demir çember kalln ve enlı ve zarar hesablarımn tetkık ve tasdıkı, Demir cemberllk 0,50 mm 13, 14, 15 3 Meclisi idare azasile murakıbın Derair çemberlik (V.V.) (72 X 0,40 mm. 39 X 0 40 mm. 40 X 0.30 mm.) ibrası, Demir çemberlik (V.V.) (83 X 0,40 mm.) 4 Kârın sureti taksiml, Demır çemberlik (V.V.) (17 X 0,50 mm.) 5 Yeniden bir murakıb intihabiyle Siyah saç (Muhtelif kalmlıkta) senelik ücretinin tayinl. Çınko matbaa içm (muhtelif kalınllkta) Balta. kazma (adedi 1 kilo 300 gr. gelmektedlr) İki ucu SİVTİ kazma 3 klloluk Celik kürek Emlâk almak ve satmak istiyenlere I Çelik kazma • > * ( F E R D İ S E L E K ) Türk 2 Celriç (muhtelif eb'adda) I Emlâk Bürosu: Ömer Abld han 2/23 I Balta m Galata. Tel: 42368. Pk. 1063 • ü l Transmlsvon mlü <muhtellf kalınllkta) Çelik çubuk (muhtelif kalmlıkta) , Mahdud mes'uliyetli EI testeresi (muhtelif) Şerit testere (muhtelif) Demir makine aksamı 413 lokma 570 klavuz partl olarak Eiektrik borusu imaLne mahsııs pesel 52 X 0,50 (62 X 0,50) Gahanizli çember (muhtelif) Yapı Kooperatifinden: KÂĞIDLAB : l İdaremi?ce lüzıımu olan 64 kaJem evrak kâğıdı ve tab'iyesi müteahhidine aid olmak üzere, açık arttırma suretile 16'2944 çarşamba günü saat 10.30 da üıate edilecektir. Modellert gormek üze. re hercün saat 10 dan 16 ya kadar Üsküdar, Baglarbaşında İdare Merkezınde Levazım Müdurlüğüne müracaat edümesl ilân olunur. İNŞAAT RESSAMI ARANIYOR İşîetmenıizde vapilmakta olan yeni înşaat işlerinin feontroî teşkilâtında istihdam edi'mek üzere billıassa inşaat işlerinde çallşmlş bir inşaat ressamlna ihtiyac vardır. Projetör ressamlsr ve San'at mektebi veya Usta San'at okulu mezunu olsnlar tercih edilecektir. Boş lojman olmadığından İkamet için ancak bir oda tahsis edilebilecektir. Talbîerin tahsil vesaikl, evvelce çallşmlş olduk larl yerlerden aldlklarl bonser\isle nüfus cüzdanl ve terhis vesikasl suretlerl, iyi huy kâğıdı ve üç aded fotoKrafiyi istiyeceklerl asgart ücret miktarlnl da bDdirerek ERGANT BAKIRI T. A. ?. İŞLETME MÜDİRİYETİ M A DE N adresine göndennelerl Uân olunur. Askerlikle ilişiği olmlyanlar tercih olunacaktlr. (894) Ticaret Ofisi Uıtıum Cakmaktaşı alınacak Türkiye Demir Çelik Fabrikaları Müessesesinden: 1 Irmak . Zonguldak hattı üz*rinde Balıkısık istasyonuna tak. riben 8 kilometre ve tren hattına 100 metre mesafede bulunan ve bu ıstasyona bir &ose ile bağlı olan ocaklardan ihrac ve sevkedllecek 20.000 ton cakmaktaşı açık eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 28/2/1944 cuma günü saat 16 da müessesemizde yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli ocak önünden geçen tren hattmm ocak karşısına tesadüf eden 33 2 nci kilometresinde vagon tesliıni 120.000. liradır. 4 İsteklilerin eksiitmeye glrebümeleri için muhammen bedelin %7,5 nisbetinde muvakkat teminatlarile birlikte belli saatte Kara. bükte mü*ssesede isbatı vücud etmeleri lâzımdır. 5 Bu hususta hazuIanan şartname ve mukavele projesi An. karada Sümerbank Umum Müdürlüğü nezdinde Müessesemiz irtibat memurluğundan, İstanbulda Sümerbank Satmalma Müdurlüğünden, Zonguldakta ccenta Zihni nezdinde Müesse İrtibat memurluğundan ve Karabükte müessesemizden 10 lira mukabüinde alınabilir. Mudurluguıtden: Kullanılmış ve yeni ucuz K E R E S T E 300 m3 her eb'adda tahta, kalas, kadron, 8m. lik direkler, kirişler. ve çyrlca bir aded 250 litrelik benzınli çok az kullamlmlş betonyerle gene bir aded 375 litrelik dinamolu betonyer temiz bir ha2de satılıktir. Haydarpaşa Geçid Koprüsü Inşaatı Telefon 69070 f^ Bir tavsiye ^ " ^ Nazilli Kaymakamlığından: Aded 1 lÜlo Gr. Cİ NS İ Flşsiz kordonsuz veya fisli kor. donlu muhabere bitamınl (?5ste. rir aletli ve siperi saika kaldell manyotolu telefonlar için yarlm otomatik 75 lik santral makinest Slmass, Tartu, Erlkon, Stokhlm marka telefon makinesi Galvenlzii demir tel E V S A F I SLr.ass, Tartu, Erikson, Stokhlm marka ve Avrupa rr.all olması şart I Gayrimenkul Satış İlânıİstanbul Emniyet Sandığı Müdurlüğünden: Istanbuİ Yeşil Yurd üahçeli tvler Kooperatifımizin ıırnııml heyetinin 26 şubat 1944 tarihine müsadıf cumartesı gunü saat on bırde Sırkecide, Antaija hanındaki idare merkezınde âdıyen senelik içtıma davetı idare mecüsmin 7 şubat 1944 tarıhındeki içtimaında kararlaştırıldığından sayın ortakların kendılerıne ayrıca posta ile gönderile. cek davetıyeleri hârr.ılen belırulen gün ve saatte ıctıma mahollıru teşrilleri rıca olunur. Ruzname: 1 1943 senesı idare meclisi ve mu. rakıblar raporlarının okunmtsı, 2 1943 senesı bıiânço ve kâr ve zarar nesablarınin tetkık ve tasLkı, idare meclisi azalarıle murakıbların ibrası, 3 1944 senesi murakıblarının intihabı. Konya Ereğlısi asliye hukuk mahkeTiesmden: Davacı Ereğli bez fairikasında mustahdem Bursanın Feyzullahpaşa mafaallesınden Ferhad oğlu Ahmed De. vecioğlunun karısı müddeialeyh Istanbul Kasımpaşa Bedrettın mahallesi Cami sokak No. 1 de öraer Şirın evinde Halıl kızı Emine Devecioğlu aleynine açtığı boşanma davasının cari muhake. mesınde: Müddeaaleyh namma çıkarılan davetıyenin mezburenin adres vermeden ikameftgâhını değıştirdiğmden bahisle iade edılmesi üzerıne ilânen tebügat icrasma ve muhakemeıiın 25,2 944 cuma saat 9 a talıkma karar verilmiş olduğundan mezkur gün ve ssatte mahkemeye gelraediği ve bir vekil g8n. dermediği takdirde muhakemenin gıyabında devam edeceğı davetıye makamma ka.m olm?k üzere ı'ân o'unur Sahîb ve Başmuharriri Tnnns Nadi ABALIOGLU t/mumî neşriyati ıdare eden Yazı tşie Müdürü. HİKMK1 (VTİWİF ÜLGEN Cumhnrtytt Maİbeutn Hüseyin İzzet 52615404 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (4000) llraya karşı Edirnekapıda Hatıcesultan mahallesinin Camıigerif, Hilâlci sokağmda eskl 7, 9, yeni 9, 11, 9, H/l numaralı maadükkân apartımanı birinci derecede ipotek etmiştir. , Dosyada mevcud tapu kaydı suretinde mezkur gayrimenkulün <ayni semt, maha.'le ve Camiişerif sokağında aynl kapı numaralı mukaddema arsa, hâlen bir bab apartıman maadükkân» olduğu beyan edilmiştir. Milimetrelik kâğıd (10 mm. 75 cm.V Mezkur sokak hâlen Fevzipaşa caddesidir. Muşamba taklidi kâgıd (10 mm. 85 cm.) Ikraz dosya.nnda mevcud tapu senedinde mezkur gayrimenkulün Mukavva Rriso (70 X 100 No. 140, 160, 180, 200) • hududunun, sağ tarafı 424 No. lı Hayri mahalli ve emanet mahalli, arKromo karton (70 X 100, 430 gr. m2) kası emanet mahalli, sol tarafı 432 No. lı Refik vesaire uhdesinde buluYaldlzll kâğld (gümüş yaldlzll 70 X 100/60 gr.V nan mahal ve 423 numaralı Ayşe Sıdıka uhdesinde mahal, cephesi 30 Yaldizlı kâgıd (altin valdlzlı 70 X 100/60 gr.) metrelik cadde ile mahdud clduğu gösterilmlştir. Kuşe kâğıd (70 X 100, 90 gr.) İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkur apartımanın Bevaz selliloz ambalâj kâğıdl (90 X 126/70 ve 90 gr.) umum mesahası 114 metre murabbaı olup bunun 100 metre murabbaı Birinc: hamur kâğıd (muhtelif eb'ad ve Rramaj) kısmı üzerıne kârgir, çatısı ahşab 4 kat ve 4 dairell apartıman yapunışAflş kâğldı . ( > » » ) ' tır. Binanın altında bir dükkân mevcuddur. 3 dairede dörder ve bir dairede 2 oda ve her bir apartımanda bdrer sofa, bırer mutfak, blrer helâ, Matbaa kâğıdl ( elektrik ve terkos tesisatı vardır. Vadesinde borcun verilmemesinden dolayı yapılan takib uzerine Krome karton (rolu halinde 62 2 cm. sn. 220 gr.) 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine göKraft ks&ıdl (74 X 114, 60 gr.) re satılması icab eden yukarıda yazılı maadükkân apartımanın tamamı Kraft kâğldı (74 X 114, 50 gr.) bir buçuk ay miMdetle açık arttırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kayKraft kâğldı (rolu halinde) Ebru kâğldl dına göre yapıimaktadır. Arttırmıya girmek istiyen (2000) lira pey akElisi kâgıdı çesi verecektir. Mîlll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kaBit yüzü sivah bovall kâğıd (55 X 88. 500 lük) bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, Vakıf icaresi ve Sülfid kSğldl rolu halinde (30 ve 37 cm. enlnde) taviz tutarile tellâliye rüsumu borcluya aiddir. Arttırma şartnamesi 10/ N O T : 2/44 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri serYukarıda yazılan maddeler hakklnda daha fazla izah«t almak istlyenlerın vlsinde açık bulundurulacaktır. Tapu slcil kaydı vesalr lüzumlu izahat da Ticaret Ofisi Umum Müdürlügü Satış Müdurlüğüne müracaat etmeleri rica şartname de \e takib dosyasında vardır. Arttırmıya girmis olanlar, bunolunur. ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında hgr şeyi öğA D R E S : Yeni Valde hanl, kat 5, Ticaret Ofisi rennıiş ad ve telâkki olunur. Birinci arttırma 30/3/944 tarihine tesadüf Telefon: 24236. Telgraf: TARFO. (1577) eden perşembe günü Cağaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık aiacağmı tamamen geçıniş oiması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüFabrikamlz İşçilerlnin slhlıat ve iş durumlarlnı takib etmek üzere ve dü bâki kalmak şartile 14/4 944 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalharicde hiç bir iş yapmayıp bütün vakit ve gayretini müessesemiz İşçile. de ve aynl saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenrine hasredecek tercıhan genc ve lisana â^ina bir dahihye mütehasslsı kul en çok arttsramn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sadoktoru avda 500 lira maaş ile kadromuza alacağlz. Fabrika doktorluğu etmiş ve bu sahada jhtisas kazanmış olmasl müreccahtlr. Taliblerin bir bit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarmı ve hufotograf ve kısa hal tercümesini ve sarih adreslerini müessesemize yazile susile faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün bildirmelerini rica ederiz. içinde evrakı müsbitelerile beraber Sandığımıza bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarmı b^dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedellnin paylaşmasından haric kalırlar. Daha fazla maYedıkule. Kazl'çesme. Demirhane caddesi No 126 İstanbul. lumat almak istiyenlerin 42 717 dosyo numarasile Sand;ğımi2 Hukuk İşleri ServisuK müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur, 10 300 200 200 100 200 5 Makara flncan maa vida Büyük yuvarlak kuru pil Laklanşe pili orta kömürü Tutya çubuğu Erikson Stokhlm marka telefon Avrupa mall İçi bilyall maklnesinin bakalit mikrofon ağizlık sade kapsolu " 20 Muhtelif kuturda ağızlık kömür » » levhasl 10 İri bilya grafit Franslz malı 10 Orta bilya grafit » > 20 İ r i perde toz grafit > » Kazamız köyleri müşterek idare heyetince yukaüda müfredatı yazlll fon malzemesi mubaysa edilecektir. Münakasa günü 17/2/944 perşembe günü ; saat 15 te kcmisyon huzurunda icra kllmacaktlr. Bu hususta çartnameyi gör^i mek İstiyenler mezkur idare heyetine müracaat edebilirler. Taliblerin m e z k u r | gün ve saatte Kaymakamhkta bulunmalan iiân olunur. (1502) ' Avrupa malı ve baka. lit mikrofonlu 2,5 . 3 milimetre k u t . runda Avrupa malı 4.5 santimlik 1,5 voltliA Avrupa mall Avrupa rnalı torbalı Avruja malı veya yerll Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: Muhamme bedeli 8250 (sekiz bin iki yüz elli) lira olan 5 ton çinko levha' 22/2/1944 sall günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda toplanan Merkez 9 uricu Komisvonca satın allnacaktır. Bu İşe girmek istivenlerin 618.75 (altı yüz on sekiz lira yetmiş beş kurus) llrallk rruvakkat teminatla k?nunun tavin ettiği vesikalsrl ve tekLflerini aynl gün saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Re:sligaıe vermeleri lâzlmdir. Şartnameler paraslz olarak *Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa. şada Malzeme Tesellüm ve Laboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. (1352) . Fabrika Doktoru Aranıyor jstanbu[ Defterdariijı ilânları Sabibi Hissesi • Mahallesi v€ Kapı Cinsi Klymetl Lira K. sokağl No. 15Û0O Kadlköy Osmanağa 1 1 Flrın 15Û0O Yorsi oğlu Kosti 8/96 Yaghkçıismall Karaaöz Kad:köv şubesine varllk vergisinden borclu Yorgi oğlu Kosti Karagözün vukarlda yazılı hissedar bulunduğu aayrimenkulün satıslna karar venHiğinden İlk ihalesinir. 24 2 944 perpembe eünü saat 10 da ka*'î iha^sı de 6/3 944 pazartesi eünü saat 14 te yapllncağmdan talib o'.anların pey akçelerini muhtevi :nak. buzlarla Kadıköy Kazasl İdare Heyetine müracaatleri İlân olunur. (1470) Kazasl Galata Şubesine borclu Leon Faraci'ye aid olup Çubuklu Belediye ga^ depolarında 5000 kilo (asîd nitrık) ile 6500 kilo «a=.i klor^rık) in 14 2'944 tarihinde saat 14 te mahallinde açık arttırma Ue ve tahsıli em. val kanununa göre satılacagı ilân oiunur. <1578) M E N S U G A T S A N T R A L TA.Ş. İzmir Belediyesinden: Belediye Havagazi İdaresl için bir saat tamlrcl ustası aîıracaktır Azamî gundeUk beş lıradır. Talıblerln bu işde çalıştıkJarına dair bonservlslerile birlikte izmlr Beledlyesi Havagazl Müdürlüâuna müracaatleri. .(1571) D İ K K A T E m n i y e t Sandıgı: S a n d ı k t a n a h n a n gayrimenkulü ipotek göstermek ü U \ . . : ! 9 r e fen heyc*imizin koymnş o'duğu kıyıjıetin % 40 mı tecavüz uzeıe ihale bedelium yarısına k a d a r borc vermek suretile ko.<1586) İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: