10 Mart 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

10 Mart 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Mart 1944 CUMHURİYE1 Ankara ücuz Evler Kooperatif i Ortaklarma ilân: İDARE MECLİSÎNDEN: Ortaklarımızdan bazılarınm adres değiştirdikleri halde, şirketîmize malumai vermemelerl yüzünden, kayıdlarımızdaki adreslerine gönderilen evrakın ellerine varmadığı anlaşılmaktadır. Ortaklanmızm, umumî heyet ve idare meclisi k a r a r l a r ı n d a n m u n . tazaınan h a b e r d s r olabilmeleri için, kendilerine evvelce gönderilmîş bulunan ortaklar listesinde yazılı adreslerinde her deği.şikl'k oluşunda, şirketimize ır.alumat vermeleri ve bu gibi vesaıld. almamış olanl a n n , şırketimizin aşağıdaki adresine m ü r a c a a t etmsleri, kendl m e n . faatleri icabı, rica olunur. ADRSS: A d a k a > sokak, 69. D. 3 Yenişehir (Ankara), Telefon: 5468 istahbul Defterdariığı ilânları Yergi borcnndaıı dolayı satılık müfrez arsalarMercan Maliye Şubesl mükelleflerlnden Bedros Cümbüşyan'a aid Kadlköyde Bostancl. İçerenköy caddesinde 18 1 numara, ayni mahalde Alipaşa caddesinde 18/3 18/4 aynl.mahalde Küçüktarlk sokağında 18/5, 18/6, 18/7; 18/8, 18 9; 18'10; 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15 Küçüktank 18/16, 18/17; 18/18; 18/19; 18/20, 18 21, 18'22, Bostancl tarlkinde 18/23, 18 24; 18'25; 18 26; 18 27; 18 28; 18'29; 18/ 3Û; lg/31, 18/32; 18/33; 18,34; 18 35; 18 36; 18'37; 18/38, 18 39, 18/40: 18/41; 18/42, 18/43, 18/44 18'45; 18/46, ayni mahal dere tarikinde 18/47, 18,43, 18'49; 18 50; 18 '51; 18 52; 18 53 18 34; 18 55. 18'56, 18/57, 18/58 numaralarla murak. kam muhtelif miktar ve kıymetlerde 57 parça müfrez arsanln 1/4 hisselerinin 31 3/944 cuma günü saat 14 te birincl, 10 4/944 pazartesi günü saat 14 te kat'î İha'cleri yapllacağından ta'dblerin pey akçelerini yatlrarak makbuzlarile birlikte Ktdıköy kazasi Kayaıakamlığı idare heyetioe müracaatleri ilân olunur. ' (2804) G U V E TSrk Anonim Sigorla Sosyelesİnden: Sosyetemlzln bissedarlar umumî heyatl 31 mart 1944 tarihine rasllvan cuma günü saat 15 te adî surette toplanacağından Tlfcaret kanunu ve esas mukavele hükümlerine tevfikan asaleten veya vekâleten hisseye sahib hissedarların mezkur gün ve saatte Galatada Voyvada caddesinde Sümerbank binasmda Sosyete Muamelât Merkezine gelmeleri ve top'.antı tarihinden en geç bir hafta evvel sahib olduklarl hisse senedlerini Sosyete veva Sümerbank veya Emlâk ve Eytam Bankalarl İstanbul şubelsrine tevdi ederek alacaklarl makbuz!qrl Sosyeteye İbraz ve mukabİLnde duhulive varakalan alma'arı rica ve ilân olunur. MÜZAKERE RUZNAMESİ 1 1943 yıll muamele ve hesablarl hakkmda idare meclis ve muraklblar raporlarınm okunmasl2 1943 yılma aid bilânço ve kâr ve zarar hesablarmln tetkik ve tasdiki ve idare meclisi azalarile muraklb^ann ibrasl. 3 Kârm taksimi ve temettüün tevzii tarihinin tesbiti, 4 Muraklblann İntihabı ve ücretlerinin tayini, 5 Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri mucibince İdare meclis azalarının gerek kendi namlarlna, gerek başka sirketlerin idare meclisi azası veya müdürü slfatlle sosyete ile musmele yapmalarlna mezunivet itasl. İsfaobul El TezgâhSarı Gokuntaoilari Kosperatıfi İdare M^fiıinden: Şirketimiz İçin blr müdür, bir iplik ambarl şefi, blr İpUk amban memuru, bir evrak ve dosya memuru allnacaktlr. Müdürün evvelce devairi resmiyede veya bankalarda veyahud şirketlerde tnüdürlük veya iklnci müdürîük yapmlş idare tekniğine vukuflu bir zat olmasl, memurlarln en az lise mezunu olup askerlikle ilgili bulunmamalan ve iplik ambarl sefliğine talib olanlarln BEŞ BİN ve İB'ik ambarl memurluğuna taUb olanlarln ÜÇ BİN lirslık kefalet mektubu vermeleri şarttlr. İsteklilerin kendi el yazlîarile yazllmls birer tercümel hal vesikasl ve bir dilekce ile en geç 15 mart 1944 tarihine kadar İstanbulda Sultanhamamlnda Hamdi Bey geçidlndeki şirket idare aıecllsine müracaatleri. TOPİAN PERŞEMBEPAZAR! Y0ĞURTÇUHAN34 GALATA r URAL * • '' ''','• '• '• • ' • ' . ; • ; " ' ' ; ;• :..', '• •••• < / ' W • • • • • • ' : . • . : Oksürüğü ve Bronşiti Derhal Keser BÜTÜN ECZANELERDE ISRARLA ARAYINIZ. FİAT1 35 KURUŞTUB. İTTİHADI MİLLİ Türk Sigorta Şirketinden: İttihadı Millt Türk Sigorta Şirketinin. esas nizamnamesi mucibince ve Ticaret kanununun 361 inci maddesine tevfikan, hissedarlar umumf heyeti 31 mart 1944 tarihine düşen 6uma günü saat 11 de Şirketin Galatada, Ünyon hanınrlr.ki idare merkezlnde aielâde olarak toplanacağından bu içtlmaa istirak etmek için lâakal on hisse senedlne sahib olan hissedarların mezkur hisss senedlerini Ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan toplantl jrününden en az bir hafta evvel şirketin idare merkezine tevdl ederek mukabillnde duhuliye varakasl almalarl rica olunur. Bankalarln makbuzları dahl hisse senedatl gibi kabul edilecektlr. MÜZAKERAT RUZNAMESİ 1 İdare mecllsi ve muraklb raporlarl ile bilânço ve kâr ve zarar hesablarlnln okunmasl ve bunlarm tasvib ve kabulile idare meclisi âzalarınln ibrasl. 2 Temettüün tevzil hakklnda karar itasl ile tevzl tariMnin tesbiti. 3 Müddetlerl hitam bularak çlkan üç idare meclisl âzasinin yerine yer.iden âza lntihabl. 4 İdare meclislne aid tahslsatln tesbiti. 5 Şirketle muamele icrasl için İdare meclisi âzalarına mezunlyet verilmesi. 6 Murakıb tayini ile bunlara ald tahsisatln tesbiti. İDARE MECLİSİ Mükeüefin Mahallesi No. Cinsi ' Hissesi Klvmeti Teminatl 16 Tarla, arsa adı ve sokağı 1/2 25000 937 maileziz Tayis Yeniköy Köybaşl Sarıyer Malmüdürlüğüne varlık vergisinden borçlu Tayis'in k a n s ı Mükellefin Semti veya Mahallesi ve No. Cinsi Tamamlnln Elenere Tayis'in beş nefer evlâdı Havir, Leopold, Sokrat, Margarit, M a r i . kazası ismi sokağı klymetj Teminatl Hissesi Jüdüf, Anna K a t a r i n a ' n ı n tasarruflarında b u l u n a n ve y u k a n d a gösteYorgi Mina Beyoğlu Kâtibmustafa 1, ı/ı, Ahşab 720 54 Tamaml rllen gayrimenkul Tahsili Emval K a n u n u hüküml«rine tevfikan bilmüİpek Cwıbazoğlu 1/2 dükkân 480 INCI SAY1SI ÇIKTI. zayede 21'3 / 944 tarihine tesadüf eden salı günü ilk ihalesi ve 31/3/944 t a ve Mina rihine tesadüf edsn c u m a günü saat 14 t e kat'î ihalesi icra k ı l m a c a k t ı r . Kesimidis TalibİPrin mezkur günlerde t e m i n a t akçelerini h â m i l makbuzlarlJe ) Çatmamesçid Sarıyer Kaymakamlıgında İdare Heyetine m ü r a c a a t t e r i ilân olunur. EN İYİ CİNS Tepebaşı 46 Dükkân 29) 768 (2770) > 48 Apart. 14256 535) 1/2 ) 67 Kârgir Müeyvedzade Yüksekkaldlrım otel 6720 252) Piyasa fiatından UCUZA lstenilen vere tesüm edilir. Ga» 6971 Kârgir ) lata Bankalar Cad. Merkez han dükkân 2880 108) 1/2 BU PAZAR No. 23 Telefon: 40545. Müeyyedzade ) Zürafa 30 Dükkân 368 1 4 ) Eminönü Maliye şubesine borçlu Yorgi Mina Camoazoğlu ve Mina Ke.sımidis'ın annesi Hıristina üzerinde kayıdlı yukanda evsafı yazılı TEKİRDAĞLININ çlragı SÜLEYetnlâklerin 28/3/944 salı günü s a a t 14 te birinci, 7'4/944 cuma günü s a a t MAN ile ŞİMENDİFERCİ ALİ 14,30 da kat'î ihalesi yapllacağından taholeriı. pey akçelerini yatırarak AHMED (rüreşiyor. Ali Ahmed, Vekâletimi haiz olan zevatın kâf makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası Kayınakamlı&ı İdare Heyetine müyeneceğim iddiasındadır, fesine tebdüen yeniüfn ve ayni racaatleri ilân olunur. (2T78) şartlarla vekâlet verewpimi şifahen bildirmis olmakla beraber bu Mükellefin Semti veya Mahallesi ve No. Cinsi Klvmeti Teminatl Hissesi hususun İstanbulda çıkan Cumhuismi kazasi sokağı riyet ga:wt'eslntn 2/3'944 perşembe. Yorgi Mina İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Beşiktaş Bebek 148 Dr.kkân 1800 135 Tamaml 148 1800 135 6/3/944 pa7artesl. 10'3'944 cuma ve Cambazoğlu 5 » 1008 76 Bebek İşletmeleri Umura Müdürlüğünden: 15'3/944 çarşamba giinlerlnde cı ve Mina 162 69 2160 kan nüshasile de üânını rica Kesimidis Mekteb ile alâkası olmamak şartile o r t a tahsilini ikmal etmiş 927928 r ed^rlm. Eminönü Maliye şub&f* jnttk$Ueflerlnden Yorgi Mina Cambazoğlu ve doğumlu dört e k e k m e m u r a ihtiyaç vardır. Bunlar iki lira yevmiye ile ve m u v a k k a t kaydUe s a a t okuma m e m u r Mina K«imidis'in annesi Hıristina üzerinde kayıdlı ve kaydjnda haciz Adres: aamzf di olarak çalıştırılacaktır. İstanbul, Beyoğlu. İs f iklâl cadde?i bulunan yukarıda evsafı yazılı emlâkin 24/3/944 c u m a günü s a a t 16 d a İsteklilerin müspit evrakUe birlikte işletmenin Beyoğlu Metro h a n 187 numaralı H a ç ^ p u n apartıtnan birinci, 3,'4'944 pazartesi günü s a a t 16 da kat'î ihalesi yapllacağından 2 ncl katının 2 n u m a r a l ı dairesinde taliblerin pey akçelerini y a t ı r a r a k makbuzlarile birlikte Beşiktaş Kazası 5 inci k a t m d a k l Zat İsleri ve Sicil Müdürlügüne müracaatleri lüzumu ' (2742) Kaymakamlığı İdare Heyetine müracaatleri Can olunur. (2782) bildirUir. MUSTAFA CEMAL SAFIÇA. Mükellefin Semti, kazasi Sokağı No. Cİnsi Klvmeti Teminatl Hissesi ismi ve mahallesi Yorgi Mina Beyoğlu Slraser 185 Apartlman 29504 2213 Tamami Cambazoğlu Cihangir vller ve Mina >. . ^.. Kesimidis Eminönü Maliye şubesine borçlu Yorgi Mina CambazoŞlu ve Mina Kesimldis'in mutasarrıf oldukları ve 281/943 t a r i h i n d e n i'.ibaren Emlâk Eytam Bankasına 6 sene müddette ipotekli yukarıda evsafı yazılı emlâkin ıpotek bedeli satış bedelinden ödenmek üzere 28'3^944 s a h günü saat 14 t e birinci, 7,4/944 cuma günü saat 14,30 da kat'î ihalesi yapılacağından taliblerin pey akçelerini y a t ı r a r a k makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazasi İdare Heyetme müracaatleri Uân olunur. (2777) Sarıyer MalmüdürSiiğiinden: YENI ÂDAN KUM ve ÇAKIL GÜREŞ ŞEHZADEBAŞINDA Beyoğlu Altıncı Noterliğine** MEMUR ALINACAK D O R T O B ^ ^ * ^ | Kemal Saracoğlu SişU Etfa) Hastanesl DAHİLÎYE MÜTEHASSIS1 Ankara c?HDes> No 15 Tel: 20189 Eczacı ka!f ası aramyor İyi şartlarla usta bir eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Tallbler Eczacılar Cemiyetinde Bay Mehmede m ü r a c a a t edebllir'er. Hissedarlara ilân Mükellefin Semti veya Mahallesi No. Cmsl Klvmeti Teminatl Hissesi kazasi ve sokağı Umumî nakliyat ve komisyon ismi Yorgi Mina Eminönü Ahıçelebi 22 Odah kârgir 2592 195 Tamami T. A. Ş. İdare Meclisinden: Cambazoğlu Lonca dükkân «Umnak» Umuml Nakliyat ve Komis ve Mina yon T. A. Ş. hlssedarlar umumî heyeti Kesimidis KOOPERATİT ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN: adi surette 28/3/944 salı günü saat 14 t« Eminönü Maliye şubesi mükelleflerlnden Yorgi Mina Cambazoglu ve Şirketimizin 943 senesi bjiânçosunu tetkik etmek iizere âdiyen davet şirketin Galatada 6 ncı Vakıf hanında Mina Kesimidis'in annesi Hıristina üzerinde kayıdlı yukarıda evsafı yaz.ılı olunan heyeti umuTiiye içtimaı muayyen günde ekseriyet hasıl olmamakâin idare meılıezinde toplanacaktır. emlâkin 4'4'P44 salı günü saat 14.30 d a birlnci. 14/4/944 cumai g ü n ü sına binaen 27 m a r t 944 tarihine musadif pazartesi günü .saat 10 a t e h i r Bu içtimaa iştirak edecek hissedarla saat 14,30 da kat'î İhalesi yapılacagmdan taliblerin pey akçelerini yatledilmiş ve ictimaır. Tophanede Denizyollan ve Limanları İdaresi Mııhararak makbuzJarile birlikte Eminönü Kazası Kaymakamlıgı Idare Heyesebe Müdiriyeti salonunda akdi t a k a r r ü r etnılş olduğmıdan o r t a k l a r m nn, mzamnamenm 52 nci maddesi ile (2781) aranılan ekseriyet nisabmın tesbiti için tine müracaatleri Uân olunur. mezkur gün ve s a a t t e hazır b u l u n m a l a r ı ehemmiyetle rica olunur. t asaleten veya vekâleten sahib bulunRUZNAME: No. Cinsl Kıvmeti Teminatl Hissesi dııklan hisselerini esas nizaınnamenin Mükellefin Semti veya Mahaliesi ve 1 İ d a r e Meclisl r a p o r u n u n okunması, ismi ka:?sı sokağı 59 uncu maddesine tevfikan toplantl 1440 108 Tamaml 2 Murakıblar r a p o r u n u n okunması, Fener Kâtibmuslahaddin 2 Kârgir günür.den laakal bir hafta evvel sirket Yorgi Mina 3 1943 senesi bilânço ve k â r ve zarar h e s a b a t m m tetkik ve t a s veznesine rrakbuz mukabilinde tevdi et Cambazoğlu Şairniyazi hane dikile İdare Meclisi azalarının ibrası, ve Mina » * ' 936 71 . meleri lâzımdır. 4 Temettü hissesl h a k k m d a k a r a r ittihazı. Kesimidis Müzakerat Rnznamesi Eminönü Maliye şubesi müfcelleflerinden Yorgi Mina Camba7oShı ve 1 İdaıe meclisi raporunun okunup Mina Kesimidıs'in annesi Hıristina üzerinde kayıdlı y u k ? n l a ev?aft v a tasvlbi. zıh emlâkin 24,3'S44 cuma günü s a a t 14 t e birinci, 4'4'944 sala günü 2 Murakıb raporunun okunması. saat 14 te kafî ihalesi yapılacagmdan taliblerin pey a k W m i y a t ı r o ı a k TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 3 1943 senesi muamelâtına aid bi makbuzlarUe birlikte F a t i h Kazası Kaymakamlığı Idare Heyetine m n r a ( 2 7 8 3 1 lânço, kâr ve zarar hesablarının ekunup caatleri ilân olunur. Şlrketîmlz idare merkezinin 7 m a r t 1944 tarihlndenberi G a l a t a d a tasdiki. Kemankeş mahallesi eski Şarab İskelesi sokağında kâin KUTO h a No. Cİnsi Kıvmeti Teminatl Hissesi nının 2 ncl k a t m d a 7, 8 ve 9 n u m a r a l ı dairesine nakledilmiş bu4 idare meclisi azalarile mürakıb Mükellefin Semti veya Mahallesi ve İsmi kazasi sokaâl lunduğu ilân olunur. Telefon: 43294. !arın ibrasl. 132 Dükkân 2025 154 Tamaml Kemankeş İ B H B Cenub Demiryollan İşletme T ü r k Anonim Şlrketl. I M B M 5 1943 senesi safi temettüünün su Yorgi Mina Beyoğlu Canbazoğlu Karamustafaret ve tarihi tevzji hakkmda idare mecve Mina Pas a Necatibey lisine sa'âlıiyet verilmesi. 54 60'120 1440 113 Maa oda Kesimidis s Müeyvedzade 6 İdare meclisi azalanna muamelei ^ a ^ , ve dükkân Necatibev TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: ticpriyede bu'unabi'.meleri için Türk tiEminönü Maliye şubesi mükelleflerinden Yorgi Mina Cambazoğlu ve Şirketimizin hissedarlar umumî heyetini 31 m a r t 1944 tarihine m ü caret kanununun 323 ve 324 üncü madMina Kesimidis'in annesi Hıristina üzerinde kayıdlı yukarıda evsafı y a sa<?if cuma günü s a a t 17 de alelâde içtimaa davet ediyoruz. deleri hüVümlerine tevfikan müsaade zıh «mlâkin 28 3 944 salı günü saat 14 t e birinci, 7/4/944 cuma g u n u Şirket h i s s e d a r a r ı n m içtimada hazır bulunmak üzere o g ü n gösverilmesi. s a a t 14 30 da kafî ihalesi vapılacağmdan taliblerin pey akçelerini y a t ı terilen s a a t t e şirketin A n k a ı a d a Eti Bank binasındaki Merkezi İdaresine 7 1944 senesi muamelât devresi için r a r a k makbuzlarile birlikte Beyoğlu Kazası İdare Heyetfne müracaatleri gelmeleri ve hisse senedlermi topalntı gününden bir hafta evveline ka( 2 7 7 9 > 2 murnkıb intihabı ile senevi ücretlerı ilân olunur. dar Eti Banka veya Türkiye iş Bankasına tevdi etmeleri rica olunur. nin tesb'ti. İDARE MECIİSİ Semt MÜZAKERAT RUZNAMESİ: TemiCinsi Klyveya Mahallesi Sokağı No. Mükellefin natl Hissesi 1 Şirfcetin 1943 muamele ve h e s a b l a n n a aid İdare Mecîisi r a Dr. Hafız Cemal metl kazasi 135 Tamami porunun okunması, Üsküdar İcadiye Çamhca 6 Mü. Arsa 1792 LOKMAN HKKİM Nubar 175 3/4 2 Şirketin 1943 senesi muamele ve hesabîarı h a k k m d a mura6 Mü. Arsa 3104 DAHİIJYE MÜTEHASSIS1 Jirayer kıblar t a r a f m d a n verilen r a p o r u n okunması, UivanyoİD 104 3 1943 senesi bilânço ve k â r ü zarar hesabının tasdiklle idare M e r « r Maliye Şubesi mükelleflerlnden Nubar Jirayer Haçatoryan'in muMıiavene >«ıat!eri: 2.5 B Tcl: 22398 Meclisinin ibrası, te«rn£ olduğu yukanda evsafl yazıh emlâkin 27 3 944 pazartesl günü saat 14 4 İstifa eden azalar yerine Intihab edilen azaîarm tasdiki i n . te'birlnci 6/4'944 perşembe günü saat 14 te kat'î ihaiesi yapüacaglndan ta ıbleDahiliye MSfehassısı tihabı. rin rey akcelerini y a t ı n n k makbuzlarile birlikte Usküdar kazası ^ v m a k a m 5 Müddetlerl biten İdare Mecllsi a z a l a n yerine yenilerinin intilığı idare heyetine müracaatleri İlân olunur. ^ habı, Beyoglu. Agacamli. Sakızagacl 6 1944 senes! için murakıblar tayini ile ücretlerînin tesbiti. Semt Eskıçeşme sokak No 13 Mükellefin veya Mahallesi Sokağı No. Cinsi Klvmeti Temlnah Hissesi Tel: 42468 ismi kazasi 0 180 Tamaml 2400 Yervant Kadıköy Caferağa Yasa 14 Kâr K ir Santrfüj tulumba 3i ve 20 santim k u t r u n d a Iki pompa satıhktır. Husyrn dükkân Boruları vardır. Eminönü Maliye Şubesi mükellrflerinden Yervant Husyan'ln vukarıda evBursada Koza h a n m d a 2S3 n u m a r a y a m ü r a c a a t . Telefon 132 safı VÎJZIİI emlâkinin 31/3/944 cuma günü saat 14 te birinci, 10/4'944 pazarte=i Pünü saat 14 te kat'î ihalesi vapi'acğmdan taliblerin pey akçelerini yatlrarak Yazan: SÜKRÜ CANAL makbu/larile birlikte Kadlköy kazası Kaymakamhğı idare heyetine mürac^?.»leKADIN TERZİLJĞİ 5 Ura ri üân olunur. (2806) ERKEK rERZİLİĞİ 5 . YAPMA ÇİÇEKLER L 5 , T o p h a n e Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu M. Sıdkı Bütün'e H Hocaslz biçki. dikiş öğrenmek aid olup 8/3 944 t a r i h i n d e sa'ılacağı ilân olunan Fındıklı caddesindtki DİZEL MOTÖRLÜ SANTRİFUJ TULUMBA ALINACAK istivenler için vazllan ve blr çok Emayye fabıikasile Fındıkiı Meb'usan caddesi 9 No. daki ev eşyasınm Deviet DcmiryoHarı Haydarpaşa Safınaima Komisj onundan : metodlarl havi olan bu eserlet (tesbit muame'esl ikmal edilmemiş olmasmdan) (Bu) gün 10/3'944 günü Muhammen bedei: (8100) seklz bin dört yüz lira o'an (2) İki aded Dizel heveslilere tavsive olunur. 11 dan itibnren mahallinde sahlac^.ğ'. i^&n olunur. (28C9) motörlü santrifui tulumba (13 mart 1944) pazartesi günü saat (15) on beşte Tasra siparişleri bedellerl geldlHaydarpaşsda Gar binasl dahilindeki Komisyon tarafindan pazarllk usullle satln Sınde derhal taahhüdlü posta 'allnacaktlr. İle gönderilir. Bu ise airmek istiyenlerln fl260) bin İki vuz altmış lirallk kat'î teminat Satıs yeri: LĞUR KİTABEVİ ve k=r.unun t?vin ettiei vesaikle birlikte pazsrhk günü saatine kadar KomisHoı'fer Şirant Macar mamulâtl Baraban genişli.gi 100 santlmetre Cok tstanbul Cagalofltı vofeuşu No «4 yona müracaatleri lâzımdır. ivi bir haldedir. Müracaat: Galata Mahmudlve caddesi No 97. Tel: 434R7 "UMNAK,, Mükellefin semti veya Mahallesi v« No. Cinsl Klvmeti Teminatl Hissesi isrni kazası sokagl Yorgi Mina Eminönü Ahicelebi 28 Odalı 7680 576 Tamaml Cambazoğlu Yağcllar kârgir ve Mina dükkân Kesimidis Eminönü Maliye şubesi mükelleılerinden Yorgi Mina Cambazoğlu ve Mina Kesimidis'in annesi Hıristina Kesimidis üzerinde kayıdlı y u k a n d a evsafı yazılı emlâkin 4/4/944 salı günü saat 14.30 da birinci, 14/4/944 cuma günü saat 14 30 d a kat'î ihalesi yapllacağından taliblerin pey akçelerinl yatırarak makbuzlarile birlikte Eminönü Kazası Kaymakamhğı İdare Heyetine müracaatleri İlân olunur. (2780) Carp Linyitleri Müessesesinden Müessesemiz işletmeleri lçin: 2 operatore, 3 dahiliye msüehassssına, 2 diplomalı eczacıya, 4 diplomalı sıhhat memuruna ihSlyacı vardır, Talib olanların klsa hal tercümelerlle tekllf mektublarim on beş gün zarfinda Garb Linyitleri Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı adresine göndcrmeleri ilân olunur. Deıtizyolları Işletmesi Tapu Kadastro Umum Müdîirlüğünden: Müfettiş Muavinliği Müsabaka Imtihanı Tapu ve Kadastro idaresine 35 lira maaşll müfetüs muavini aünacaktlr. Biri tahrirî, dlğeri şifahî olmak üzere İki İmtihan yapllacaktlr. Tahrirî imtihan 15/3/944 çarşamba günü saat 14 te Ankarada Tapu K a . dastro Umum Müdürlüğünde icra edilecektir. Müsabakaya girmek istiyenlerin memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazlll vaslflardan maada aşağıdaki şartlarl haiz olmalarl lâzlmdır. 1 Müsabakanın ilân edildiği tarihte 30 yaşından yukarl bulunmamak, 2 Hukuk veya Siyasal Bilgier Okullarinuı birinden mezun olmak, 3 Evvelce hizmeti varsa iyi sicil almlş bulunmak, 4 Slhhati her iklime ve her nevi seyahate müsaid olmak, 5 Hiç bir suretle hapisle mahkumiyeti bulunmamak şarttlr. Bu husustaki İstidaya mekteb şehadetnamesi. hüviyet cüzdanl. askerlik vesikasl, İyi hal ve hizmet kâğldl ve slhhat raporu raptolunacaktır. ( İMTİHAN PROGRAMI ) 1 Kanunu Medeni. Borçlar kanunu ve Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunile İcra ve İflâs kanununun tapu sicillini alâkalandıran hükümleri, 2 Tapu Harçlan kanunu 2644 numaralı Tapu kanunu, hukukî kiymetini kaybeden tapu kayldlarlnln tasfiyesine dair 1615 numarall kanun ve nizamnamesi hükümleri. Kadastro ve Tapu Tahrirf kanunu, 2997 sayılı Tapu Teşkilât kanunu. 3 Memurin Muhakemat kanunile Ceza kanununun ilk tahkikata aid ahkâml. 4 Maaş, Harcirah kanunlarl, 5 Hesab, hendese (nisbet. tenasüb, falz ve satıh mesahalarî) 6Fransizca, ingilizce, almanca lisanlanndan birini bilen rüçhan h a k klnl haİ2 olur. 7 Ankarada yapllacak bu imtihan için harieden geleceklere kazansln kazanmasin iforeee bir cuna ma=raf verilme?(2338) Cenub: Demiryolİarı Işletme ERGANİ BAKIRI PRES HİDROLİK ALINACAK Metre murabbaına 250 kilo tazyik yapacak bir presi olanlarln P K. 1498 e teküf'.eri rica olunur. '/r8k fkvir Im'srüğhden: 1 Dorukhan bölgesi dahilinde Kamışlıgöî o r m a n ı n d a n 556 ^T3. m ı d e n direği kesim. DorukhanTürkbeşli şosesi üzerinde Çubuk m î z a r lığı mevkiine nakil ve Istif iş'. beher metre mikâbı 15 liradan açık e k siltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 20 3 '944 pazartesi günü s a a t 14 t e Revir Âmirligi b i n a smria yapılacaktır. 3 Muvakkat t e m i n a t 625 lira 50 kuruştur. 4 S a r t n a m e Umum Müdürlükte, Revirls, Zonguldak Böl^e Şeflid3 görülebiiır. 5 jît^viıiorjrı mııav T /en s?at+^> Revire mürpeoatleri. (27F2) 0r. İhrahîm Denker Çeîtik Ziraati Yapanlara I Deviet Demiryollan İşletme 0. M. den: DİPLOMASIZ ECZACÎ ARKADAŞ ARANIYOR Praüti cok kuvvetll, İşlek eczanelerde uzun müddet çallşmış genc iki ecz?cl arkadaşa İhtiyac vardır. Taliblerin Gaiatada Havyar hanmda eski İstok. veni Kansuk ecza deposuna müracaatieri. B 9 Vekâîefiıtâen: Depolar ihtiyacı için muhtelif eb'adda b r a n d a bezinden m a m u l ö r tülük muşamba a l m a c a k t o . Vermiye talib olanlaruı evsaf ve şeralt h a k k m d a ' g ö r ü ç m e i ve tefchf msktubu vermek üzere bir miktar n ü m u n e ile bir'ikte 24<3'944 cuma günü s a a t 16 ya k a d a r BeşiktaşU Hayreddin İskelesi sokağındaki Maliye kırtasiye deposuna müracaatleri. (2723) SATÎî !K HARMAN MAKİNESÎ Bu işe aid şartnameler Komisyondan paraslz olarak dağltllmaktadlr. (27711

Bu sayıdan diğer sayfalar: