29 Mart 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

29 Mart 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Maa 1944 CUMHURIYET MALZEME SATIM ALINACÂK • » Aşağlda cins ve miktarl yazllı malzeme pazarkk suretıle satln aİLnacağlndan taliblerin Galatada Bahtiyar hanlnda müteşekkil TOPKAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM KOMİSYONUNA 1/4/ 944 cumartesi ffiinü Eaat onda müracaatleri ilân olunur. Malzemenin cinsi • Miktarı Gomme kilid 33 aded Yale kilid » 27 Pik bonı kutru 20 150 metre Pik dirsek 90 lık 2 aded Plk dirsek 22 > > 1 Pik dirsek 45 » > 1 500 kilo çekerihde 2 > 1 Baskül I Müdürlüğünden: Naraş İnStisarlar İzmir Mallye hazinesine izafetle vekill avukat Saml Kutiuğ ile İstanbulda Şehzadebaş.:nda Venedikli Tevflkpasa caddeslnde 24 n u m a r a l ı h a n e d e mukim ölü mülâzlm All P u a d karısı Gülsiye aralarında m ü t e h a d dis 808 llra 53 kuruşun nizamî faiz ve masarifi muhakeme ve ücreti vekâlet tahsiline mütedair olan davanın carî muhakemesl sırasmda müddeaaleyha Gülsiye n a m ı n a tastir kılınan davetiye varakası gösterilen adreste bu lsim.de blr klmse bulunmadığı beyanile iade olunmasa tizerlne ikametgâhının tahklkl iç!n İstanbul Emniyet Müdvrlüğüne müzekkere yazılmıs ve yapılan t a h k l k a t t a mezbure gösterllen adreste v e daha lcab eden yerlerde aranılmı$ ise d e bulunamadışh. beyanlle iade k ı lınmıs olduğundan mahkemece llânen tebllgat ifasma k a r a r verilmiştir. Binaenaleyh müddeaaleyha Gülslyenln muhakeme günü olan 20 '4 944 perşembe günü saat 10 d a İzmlr aallye mahkemesi birinci hukuk dairesinde lsbati vücud etmefil veya blr vekill k a n u n î göridennesi lüzumu fceyan ve aksl takdirde h a k k m d a k i muhakemenin gıyaben îcrasına k a r a r verilerek hakkında gıyab k a r a r ı lttlhaz kümacağı tebliğ m a k a m m a kaim olmak iizere ilân olunur. (3496) İzmir Asliye Birinci Hukuk Mahkeıtıesinden: ÇiKTI K İ R A L I K KÖŞK Büvükadada Nizam Köprü Mevki sokak No. 45 tam mobilyall 5 oda, gayet güzel manzaralı suyu ve bahçesi olan etrafl kâmilen taraçall bir köşk kirallktlr. Müracaat: Tel: 44221. ür. thsan Sarni Oksürük Şurubu Öksürük ve nefes darllğı, boğmaca ve kızamik öksürüklerl İçin pek tesirli ilâgtlrHerkes kullanabilir. • • • Bolvadin O. Müddeiumumıliglnden: Ücretle iş yerlne grftmemekten suçlu Yaiasmefc koyunden Kadır oğlu 319 dogunılu Osman Kocademz haükında yapılan duruşma sonunda: Mılll korunma kanununun 10 uncu maddesi delâletile 54 ünoü maddenin «eklzincl bendine tevfıian 100 llra a|^r para cezası almmasına, 59 uncu madda ile üçte birl indlrllerek 66 llra 60 kurus ağır para cezasile tecz'yeslne, masarifi suçluya aid olmak Uzere hliküm hulâsasının gazete 11« llân ve neşrine 28/7/943 tarüımde Bolvadin aslıye oeza mahkesind'en verilen ksrar Temylz mahkemeslnce tasdlk edlldi&i v« hüküm kafileştiğl llân olunur. (3565) Yozgad Nafıa Müdurlüğundesı: Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı 1 224693 üra 70 kurus. keşifll Yozgad . Sorgun yolunun 15U0.64 23'0 50 kilometreîert arasmda yapılacak tamiratı esasiye ve imalâtı 6in?.ıye işi kapah zarf usulile ekslltmeye konulmuştur 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: a Eksiltme şartnamesl. b Mukavele projesi, c Şose ve köprüler genel şartnamesl. e imalâta aid proie grafikmetraj hulâsal keşif ve merbutatı. Eksiltme günü 13 '4/944 tarihinde saat 15 te Vllâyet Daimî Encümeninde komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. Eksiltmeys plrebümek içln lsteklilerln 12484 llra 88 kuruşlufc muvakkat teminat veımeleri ve bundan baska aşağıdakl husu«atı halz bulunmalan şarttır: A İnsaatm meB'uliyetl fenniyesini tekeffül edecek muhendis veya diplomalı fen memıırunun ış başında daimî bulunması mecburldlr. B İhale tarih'nden asgar! 3 gün evvel Nafla Müdürlüğünden ek. siltmeye glrebilmek lçln vesika alması şarttır. C Tlcaret ve Sanayi Odan slcil vesikası ve ünvan tezîkereslnl hftmil bulunması. Teklif mektiıblannın üenncu maddede yazılı saatten blr saat evveline kadar Encümene getlrilerek Komlsyon Reisligine makbuz mukabllinde verilmesi. Posta İle gönderilecek mektubların nlhayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş cîması ve dış zarfm mühür mumu ile lyice kapatîlmıs bulunması lâzımdır. Postada olacak geclkmeler kabul edllmez. (3452) 1 1 mayıs 944 tarihinden 31 mayıs 945 t a r i h i n e k a d a r 13 ay müddet zarfında Eloğlu i.stasyonMarasEloğlu a r a l a t m d a gelecek ve gidecek İ n h i . sarlara aid bilumum emval ve eşyanm nakli 33 maddelik şartnamesi mucıbince'11m a r t 944 t a r i h i n d e n itibaren 25 g ü n müddetle ve kapalı zarf usulile ekslltmeye konulmuştur. 2 Nakledilecek eşyanm t a h m i n edilen m i k t a n 1200 tondur. Nakledilecek eşya ruz, m a m u l t ü t ü n , her nevi içki ve ispirto ile kahve, çay ve boş kablar, kırtasiye vesair levazımından ibarettir. Bu m i k t a r m az evvel çok olmasından veya hiç olmamasınıdan dolayı m ü t e a h h i d i n bir guna itiraz dermeyana h a k ve salâhiyeti olacaktır. 3 Nakliye ücretinin t a h m i n bedeli 30,000 lira olup % 7,5 hesablle ü k teminatı 2250 liradır. 4 Posta ile gönderilecek zarfların gecikmesinden dolayı idare b i r guna mes'uliyet kabul etmez. 5 Nakle tâbi 'eşyanın nevl ltlbarile m i k t a r l a n , şartnameye baglı listede ayrı ayrı gdsttrilmi§tir. 6 İş nakliyatı t a a h h ü d edecek m ü t e a h h l d e t a a h h ü d m ü d d e t i n c e ve bir defaya m a h s u s olmak ve işe başladığı t a r i h t e n itibaren azamt b i r buçuk ay zarfırada teslim edılmek üzere 632 eb'adında 6 aded ücretli iç ve dış kamyon lâstiğd idaremlz t a r a f ı n d a n devlet fiatı üzerinden verL lecektir. 7 Eksiltme 21 nisan P44 cuma gtinü saat 16 d a Maraş İ n h l s a r l a r Müdürlüğunde teşekkül etmiş bulunacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 8 İstekliler teklif mektubunu l^bu muayyen gün ve saate kadatf Komisyona vermiş bulunacaklardır. İhaleye lştirak edeceklerin 2490 sayılı k a n u n u n 32 ve 33 üncti maödelerine harflyen riayet sartlle temin a t mektublarını ve kanunî lkametgâh ve sicilli ticarette kayıdü b u lundvklarını bildlren vesikalarını d a Komisyona vermis bulunacaklardır. Şartnameler bu llânın yapıldıŞı mahallerden, Ankara, Gazianteb, Maraş, GöksTin, Andırın ve Elblstan İnhisarlar İdaresinden 150 kurus m u k a bilinde alınır. 9 İlk ve kafî t e m i n a t ı 2490 sayıh k a n u n u n 17 ve 23 üncü maddeleri t a r ü a t ı dairesinde kabul olunur. . (3581) inciTERTİl TflHViLLERi İSTiKRflZ 1 Tontruk imal ve nakil işi Devlel Orman İşlefmesi Adapazarı Revir Âmirliğinden 1 Karasu i a z a s ı n ı n Edlşe Kocadağ o r m a n m d a t a h m i n e n 500 metre küp dlsbudak agacın kesme ve tomruklanması ve Edlçe deposuna nakil ve ıstifte teslim işi açı'i eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Beher metre küp tomruğun kesme ve tomruklanması 200 k u rustur. Nakil ve ıstifte teslim lslnin beher metre küpü. 1200 .kurustur. 3 31/3/944 cuma günü saat 15 te Adapazan Revir Amlrliğinde açık eksiKmesi yapılacağmdan isteklüerin %7,5 llk t e m i n a t t u t a n olan 525 lira ile mezkur gün ve s a a t t e komisyonda hazır bulunmaları. 4 Şartnamelerin Ankarada Orman Umum Müdürlüğunde, istanbulda O r m a n Çevirge M ü d ü r l ü | ü n d e , izmlt ve Düzce Revir Âmirliklerinde, Karasu O r m a n Bölge Şefllğmde ve Adapazan Revir Âmlrllginde görülebüeceğl llân o l u n u r . (3356) İKİNCİ DAVETNAME SakMüddeti:17.31mnn1044 Madea direjji «akli i j i Devlet Orman Işletmesi Adapazan Revir Âmirliğinden: 1 İşletmemiz Karasu bölgesinin (B) serîslnln 111 numarall rnaktalnd* tahminen 8,500 metre küp maden direği ile 720 aded muadili 100 metre kfip talgraf direğfiıln nakil işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Beher metre küp maden direğinin Kuyumcullu ve Gülbaşi depolârlndan nakil ve istifte tesliml 18 lira 50 kurustur. 3 Açık eksiltme 10/4/944 pazartesi günü saat 15 te AdapaiMfl Revfr Âmirliği binasinda müteşekkil komisyon huzurunda yapılacağmdan isteklilerin % 7,5 teminat hesabÜe 11,932 lira 50 kuruşluk teminat akçelerile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. 4 Şartnameler Ankara Orman Umum Müdürlüğunde, İstanbul Orman Çevirge Mydürlüğünde. İzmlt, Düzce Revir Âmirliklerinden ve Karasu Orman' Bölg Şefliğinden ve Adapazan Revir Âmlrliginde görülebileceği ilin olunur«| (3520) Operatör RIZA ÜNVER Doeum ve kadra hastalıklan mütebassısı u, NuruosmanİTe eaddesl No. 22, Mavl yapı Telefon: 22683 Hali tasfiyede Şark Demiryolları İşletici Kumpanyaıı TÜRK ANONİM ŞİRKET1 25 m a r t 1944 t a r i h i için Içtimaa davet edilen Şark DemlryoUarı İşletici Kumpanyaaı hlssedarlar heyeti umumlyesi nisabî müzakere hâsıl olmamakla toplanamadığından, hissedarların, llk lçtima mevzuu olan aşağıdaki ruznameyl müzakere etmek üzere, 24 nlsan 1944 tarihinde, saat 11 de, Şırketin Sirkecldeki merkezinde içtimaa davet olundukları ilân olumır. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 1943 senesine a î d likidatörler kolejlnln raporu. 2 Murakıb raporu. 3 i 31 Kânunuevvel 1943 taihlne kadarkd. bilânçonun tasdlkı ve likidatörler zlmmetlerinin tebriyesL 4 1944 senesi lçdn murakıb tayini ve bunlara verllecek tahsisas a t m tesbiti. Esas mukavelenameslnin 25 lnci maddesi muciblnce, gerek aaaleten ve gerek vekâleten hlç olmazsa on hisseye mallk olan h e r hissedar, lflfbu İçtimaa lşMrak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vekâleten mallk olduğu her on hisse lcln, blr reye mallk olacaktır, fakat tlcaret k a n u n u n u n 365 inci maddesi mucibince, nefsinde on reyden fazla cemedemlyecektir. Reyl vermeye hakkı olup, bu umumî heyete iştirak edecek olan h e r hissedar, hlsselerinl en geç 14 ni3an 1944 e kadar, aşağıdaki müesseselere dfepozito etmelidirler: p İstanbulda, Slrkeclde, sirketin merkezinde. Jİ 1İJRKİYEDE Viyanada: CREDİTANSTALT BANKVEREİN müesseseainde. ALMANYADA Brükselde, 48 Rue de Namür'de BANQUE DE LA SOCİETE GENERALE DE BELGİQUE müessesesinde. BELÇIKADA ParLste 16 Bd des İtaliens'de BANQUE NATİONALE POUR LE COMMERCE ET L'İNDUSTPİS müesseseFRANSADA sinde HOLANDADA Î Amsterdam'da, MM. TEİXEİRA DE MATTOS müespesesinde. İSVİÇREDE î Bâle'de, BANQUE COMMERCİALE DE BALE müe«' sesesinde. Bâle'de, MM E OUTZWİLLER e t Cie müessesesinde. Zürich, Bâle, Geneve ve StGall'da, Credlt Sulsse müessesesinde. Ticaret k a n u n u ve Şlrketln esas mukavelenamesl ahkâmi muclblnce, i&bu i c ü m a d a hazır bulunacak hîsselerin miktarı ne olursa olsun, yapılaca'.' mü?.akerat ve lttlhaz edilecek müzakerat muteber olacaktır. Hall tasfiyede ŞARK DEMİRYOLLARI İŞLETİOİ KUMPANYASI T.A.Ş. Llkldatörlerl mümassill Kayseri Defterdarhğmdan: Muhammen bedea Cinsi Llra Arsâ 22010 H u du d u Miktan 440,20 M2 Mevkii Sasık M. Tapu No. tarihi 5 5/7/913 Sagl Nazml Tokeı caddesi, solu klsmen Arlf Moluya ait 115 metrelik mağaza ve klsmen çlkmaz sokak vc kuenen Fatma ve Ismall evleri, önü Şafak sokağl. 1 Kayserinin Sasık mahallesinde vâki ve y u k a n d a h u d u d ve evBafı salresi yazılı bir kıt'a arsa 24/3/944 t a r l h l n d e n ltibaren 20 gün m ü d detle kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. İhale ilânm 21 lncl günü olan 14/4/944 c u m a günü saat 15 t e Defterdarlıkta müteşekkil Komisyon h u z u r u n d a yapılacaktır. 2 İsteklilerin muayyen günde saat 14 e k a d a r 2490 sayılı kanunun 32 ncl maddes'ndeki u s u l ve seralt dalresinde teklif mektubların.ı Komisyon Reisligine vermelori lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 3 Satış sartnameshıl görmek ve d a h a fazla lzahat almak lstiyenler, hergün Kayseri Defterdarlığına m ü r a c a a t edebilirler. 4 Muvakkat teminat m i k t a n 1650 llra 75 kurug ve kat'î t e m i n a t miktarı d a 3301,58 liradır. • 5 İhale bedelinin peşin tesviyesl meşruttur. 6 FeraS vesair bilumum masraf müsteriye aiddlr. (3578) DERMOJEN y«nık. Çaflak, Ekzama ve Cfld r a n l a n m (evkalâde fyt gelir. Derlnln tarelenmesitı» vt yenilcnmesine hizmet eder. P R E N G t ra BELSOĞUKLUĞUNA Turalmamak lçln PROTEJİN I RnOannıalltbr. Ziraî Kombinalar Reisliğinden: Gazl Orman Çiftliğlnde sökülerek Yerköyde monte odüecek hangarln takvlyesi İçin pazarhk müddeti uzatılmıstir. 1 Keşlf bedeli (7729) lira (93) kurutfur. 2 Pazarlık 3/4/944 tarihinde pazartesi günü saat 15 t« Atatürk Bulvaıl Meşrutiyet caddesinde Zlrat Kombinalar Dairesi Relsliği binaslnda müteçekkil Komisyon tarafından vapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 579 lirB 75 kunıı. 4 Proje ve şartnameyi görmek lstiyenler Zlra! Kombmalar Dairegl Relsüği Muamelât Şubesinde aörebilirler. (3531) Devlet Demiryolları tşletme U. M. den: KONTRPLÂK ALINAGAK Devlet DemiryoUan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: Muhammen bedelî (59814) elll dokuz bin seklz yüz on dSrt llra (71) yetmiş ikl kuruş olan muhtelif cins, evsaf ve eb'adda (6200) altı bin Uö yüz aded kontrplâk (11 nlsan 1944) salı günü saat (15,30) on be* btu çukta Haydarpasada Gar binası dahllindeki komisyon tarafmdan kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istlyenlerin (424,0) dört bin İM yüz kırk Hra (74) yetmlş dört kurusluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalaria tekliflerinl muhtevi zarflarını aynl gün saat (14,30) on dört otuaa kadar komisyon reisligine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler komlsyondan parasız olaralc dagatümalrta<lSr. Bakırköy Malmüdürlüğünden: ENERGİNOI Askerf posta 18783 komutanlığından devren tesllm olunan 548 k a t yazlık kohne elbise, 33 çift tozluk. 6 a d « i kasket, 119 aded ekmek torbası 20 aded arka çantası, 30 aded yem torbası, 17 aded portatif çadır, 8 aded kazık torbaaı. 10 aded yastık kılıfı. 40 aded ya*ak kılıfı, 13 aded balya denk çulu, 52 aded muhtelif eb'adda balya bezi, 9 aded tuium, 19 aded gebre, 36 aded çuval, 1 aded beyaz keçe, 1 aded meşin belleme^ HUKUK FAKÜLTESİ 1 aded kıl bellem (127) yüz yiımi yedi aded i p ve yular, 1 aded paYÜKSEK TİCARET muklu. İktisat fakulteti talebelerine her 12/4/1944 tarlbJne tesadüf eden çarşamba günü saat 15 t e Bakırköy lıâlde lâzım olan bir rehberdir Malmüdürlüğünde müteşekktl Komisyonda alenî müzayetfe ile satılacalîHUKUK İ S T İ L A H L A R I tır. Mecmuunun m u h a m m e n kilosu 700 ve beher kilosu 70 kurustur. M u h a m m e n bedeli t u t a r ı 490 liradır. Teminatı 37 llra 50 kurustur. İstekİstanbul asliye altıncı hukuk hâ&imli11lerin İhale günü saat 15 e k a d a r t e m i n a t makbuzlarile birlikte Malmüglnden: dürlüğünde müteşekkil Komlsyona müracaatleri. Müddel: Seher. Pazla lzahat almak ve bu husustaki ş a r t n a m e ve k5hne eşyaları Muddeaaleyh: Şevket: Karagümrük görmek istiyenlefin hergün mesal saatinde Bakırköy Malmüdürlüeime m ü r a c a a t edebilirler. (3598) Kabakulak Caıniışerif sokak No. 2 de. MUddel Seher tarafından davaiı Şevket aleyhine açılan boşaruna davasına aid arzuhal suretl müddeaaleyhe tebllg edılmrfc üzere yazılı adresine gönderilmişse de mumaileyhin mezkur Ikaınetgâhmı terkle semtl meçbule gitttğlnin 1 1 ni?an 1944 t a r i h i n d e n ltibaren t a t b l k edilecek t ü n e l ü c r e t beyanlle iade kılımnası tizerine H U. M. tarifesl aşağıda gösteriünl^tir: kanununun 141, 142, 143 ve 183 üncü VergUer dahü maddeîerlne tevflkan İade kılınan dava I lncl mevkl 8 kuru« «reuhali üe muhakeme gununü g&sterir II nci mevki 5 » davetiye varakasının mahkeme dlvanhaI incl mevki talebe 5.50 » nedesüıe asılınasına ve 944/579 No. da II ncl mevkl talebe 3.75 » kayıdlı işbu davaya müddeaaleyhln 15 Asker (lklnci mevki) 2 » gün içinde cevab vermestne karar verll16 (ya? dahil) mektebll abomnan 60 miş ve bermuciM karar mahkeme anruvaprakll iktnci mevki 120 » hali İle davetiye varakası mahkeme divan 8 İkinci mevki t u m i k e l e r d e n bir aded 5 kuruşluk vermek surehaneslne asılmış olmakla mumaileyhin tlle geçilebilecektir. yukanda yazılı müddet zarfında davaya Keyflyet sayın yolcıılara llân ohınur. (3551) cevab vererek muhakeme lçln tayin kılınan 17/4/944 pazartesi günü saat 10 30 da mahkememlade hazar bulunması veya kanunt bir vekil göndermesl lüzumu tebliğ yerine geçmek üzeTe llftn olunur. Kudret ve iştihayı arttırır Devlet Orman İşletmesi Kütahya Revir Âmirliğinden: Tttnel tarifesi I. E. T. T. Umum Müdürlüğünden: İstanbul Belediyesi İlânları Keşlf bedeU tlk teaılnatı 625757 469,35 Maçka Kişlasa karşıstnda yapllacak duvar ve bordür lnşaatl. 8907,07 218,09 Beyoğlu Sftn Hastallklar Mücadele Merkezlnde yapünlacak duş mahalli vesaire. 3513^6 263,49 Karaköyde Tophane Dlspaıueriain lşgal ettiği eski Borsa hanl birlnd katmin tamlrl. Keşlf bedellerlle llk t e m i n a t m i k t a r l a n yukarıda yazılı işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmustur. Keşil ve çaîtnameleri Zabıt ve Muam e l â t Müdürlüğü kaleminde görülebillr. İhalelerl 5/4/944 çarsamba günü s a a t 14 t e Daimî E n c ü m e n d e yapılacaktır. Taliblerin llk t e m i n a t makbuz veya mektubları, ihale t a r l h l n d e n 3 gün evveîine k a d a r Belediye Fen İşlerl Müdürlüğüne müracaatle alacakları fennî ehllyet ve k a n u n e n lbrazı lâzım gelen diğer vesikalarile birirkte İhale g^nü muayyen s a a t t e Daimî Ehcümend(> b u l u n S 1 İşleimemizin üçüncü bölgesi dahillndeki Türfcnendağl Tahtallkıran ormanından 500 M3 çam tomruğu, 150 M3 telefon, telgraf v« Inşaat kazıkllğı İKİNCİ DAVETNAME ve 2000 M3 maden direklığine elverişli cem'an 2650 M3 çam ağaclnln kesme, tomnıklama, soyma ve Porsuk İstasyonundakl son depoya taşlma ve lstif işinln Hali tasfiyede beher metre küpü 28 lira muhammen bedelle açlk eksiltmeye konulmuştur. ŞARK DEMİRYOLLARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2 Bu işe aid eksiltme şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdür25 m a r t 1944 tarihi için içtimaa davet edilen Şark. DemlryollMİ lüğunde, İstanbul ve Ballkesir Çevirge Müdürlüklerinde, Tavşanll. Afj'on Orman hissedarlar heyeti umumiyesa nisabî müzakere hâsıl olmamakla t o p l a n a Bölge Çefliklerinde ve Eskişehir, Kütahya Revir Âmirliklerinde görülebilir. 3 İsteklilerin eksiltme günü olan 6/4'944 gününe tesadüf eden perşembe madığından, hissedarların ilk içtima mevzuu olan aşağıdaki ru: günü saat 15 te % 7,5 teminat makbuzile Kütahya Revir Amirligine müracaat müzakere etmek' üzere, 24 nısan 1944 tarihinde saat 10,5 ta, Sirketin etmeleri İlân olunur. (3357) kecidekı merkezinde içtimaa davet olundukları ilân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 1943 senesine aid likidatörlerin raporu, 2 Murakıb raporu. 3 31 kârrunuevvel 1943 tarihinde kesilen bilânçonun tasdlki Şartnamesinde tesbit edilen eb'ad ve miktarlarına göre kapalı zarf likidatörler zlmmetlerinin tebriyesi. usulile 87 ton betonarme demiri alınacaktır. 4 1944 senesi için murakıb tayini ve bunlara verllecek tı A Bu demırlerln t a h m i n edilen bedeli 79700 yetrais dokuz b l n tın tesbiti. yedi yüz lira olup muvakkat teminatı 5235 liradır. Esas mukavelenamenin 49 uncu maâdesi a h k â m m a tevfikan, heyett B İstekliler bu h u s u s a aid şartnameyi Elâzığ, Ankara, Adana. Eskisehir, İzmir ve Samsun Nafıa Müdürlüklerinde görebüecekleri gibl is. umumiye gerek asaleten ve gerek vekâleten asgarî 20 hiseeye malik olan hlssedarlardan mürekkebdir. tiyenlere ayrıca d a gönderilebilir. Heyeti u m u m i y t n i n beher azası asaleten, gerekse vekâleten asgarî C Eksiltme 15/4/944 cumartesi günü saat 11 de yapılacağmdan taliblerin 2490 sayılı k a n u n u n tarif ettiği şekilde hazırlıyacakiarı teklif her 20 hisse için bir reye malik bulunmaktadır. Maamafih 10 reyden mektubJarını m ü n a k a s a saatinden bir saat evvel Elâzığ Nafıa Müdürlü fazla reyi nefsine cemedemez. Reye hakkı olan hissedorîardan, işbu alelâde içtimaa işttrak e t m e ğunde teşekkül edecek Komisyon başkanlıgına makbuz mukabiünde sini arzu eden kimselerin, esas mukavelenamenin 54 üncü maddesina vermeleri lâzımdır. tevfikan, nihayet gelecek 14 nisan 1944 t a r i h i n e kadar, hlsselerini aşağı. D VakiAnde verllmlyen aarflarla postada vâkl gecikmeler kabul da gösterilen yerlere tevdi etmeleri lâzımdır. edilmez. (3562) İstanbulda, Sirkecide, sirketin idarei merkeziyesl. TÜRKİYEDE : Viyanada, Creditanstalt Bankverein. ALMANYADA ' • •• • Brükselds, Namür sokağmda, 48 n u m a r a d a SOCİETB BELÇİKADA î GENERALE DE BELGİQUE bankasmda. Amsterdam'da, MM. TEİXEİRA DE MATTOS müesHOLANDADA J İstanbulda, Bahçekapıda Atabek h a n ı n d a Bay Zlhni nezdlnde musesesinde. 1 kim iken halen ikametgâhı meçhul Vasil Teofilakis'e: ğf A Ç E L E B A Y A N ' FRANSADA t Pariste, 9 Bd Malecherbes'de, R. de LUBERSAC m ü Dairemizin 944'290 sajüı dosyasile Antalya Umumî Nakliyat T.. A. essesesinde. Ş. vekill avukat H. K â m l Yuvalı t a r a f ı n d a n ardiye be.delinden 155 İira Pari^te, 16 Bd des İtallens^ie Banque Nationaie pour 96 kuruşun takib t a r i h i n d e n ltibaren % 5 faiz ve yüzde o n avukatlık ücle Commerce et l'İndustrie bankasında. I Yazisı Ruzeî ve maklnede »erl retlle birlikte tahslli h a k k m d a 10/2/944 t a r i h i n d e yapılan takib üzerlne İSVİÇREDTS Bâle'de, MM. E. GUTZWİLLER e t Cie müessesesinde. I yazmasl lâzlmdır. Ferdl Selek tanzlm olunup n a m m ı z a gönderllen ödeme ermi Yunanlatana glttiginlz Bâle'de BANG.UE COMMERCİALE DE BALE müesI Türk Emâk ve llân Bürosuna ve oradaki ikametgâhınızın meçhul olması ltibarlle bilâtebliğ iade edilsesesinde. I müracaat. Galata Ömer Abld mls ve İstanbul icra hâkimliğince 10/3/944 t a r i h ve 44/1688 sayılı k a r a r Zürich, Bâle, Geneve ve StGall'da, Credit Suisse • M ^ han. Kat 2. No. 23 H V ile ödeme emrinln tiç a y müddetle llânen tebllğine k a r a r verllmiştlr. İ$müessesesinde. Ticaret k a n u n u ve sirketin esas mukavelenamesi a h k â m i muciblnZAYÎ Çatalca askerllk çubeslnden bu llân t a r i h i n d e n ltibaren üç a y zarfında lstenilen borcu maarafltril« birlikte ödemeniz veya b u m ü d d e t İçinde borcun t a m a m ı veya b i r kıamı ce, isbu içtimada hazır bulunacak hisselerin m i k t a r ı n e olursa olsun, y a aldığım terhis tezkeremle nülus hüviyet cüzdanımı zayl ettlm. Yenllerin: veyahad alacaklının takibat icrası h a k k m d a bir itirazıaız varsa blldlr pılacak müzakerat ve lttihaz edilecek müzakerat muteber olacaktır Hali tasfiyede Şark Demiryollari alacağımdan hükümleri yoktur. menlz ve borcu ödemez veya ltlraz etmezseniz hakkmızda cebrt icraya Türk Anonim Sirketl 328 doğumUı Bekir oğlu devam olunacağı 944/290 sayılı öde,me emrinln tebliğl maltajnına kaLikidatörleri tnümessili Bibercner Im olmak Hzere Uânen tebliğ '" j Elâzığ ValUiğindetı: İstanbul Üçüncü lcra Memurluğundan: I MEMUR ARAN1Y0R

Bu sayıdan diğer sayfalar: