4 Mayıs 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

4 Mayıs 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 4 Mayîs 1944 c Bugünkü Program k 7,30 Program 7,32 Jımnastik 7,40 Haberler 7,55 Müzik (PU 12,30 Program 12,33 Şarkılar 12,45 Haberler 13,00 Muzık (PU 18,00 18,03 Dans orkes. 18,45 Türküler 19,00 Haberler 19,20 Fasıl 20,15 Rad. Gazetesi 20,45 Şarkılar 21,00 Ktab saatl 21,10 Müzik 21,30 Konuşma 21,45 Senfonik orke: 22,30 Geçmiş gün 22,35 Haberler 22,50 Kapanış GRİPİN Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, Nevralji, Kırıklık ve BÜTÜN AĞRILARI DERHAL KESER. lcabmda günde 3 kaşe ahnabilir. Taklidlerinden sakımnız. Her yerde ısrarla G R İ P İ N isteyiniz. Haşarat Öldüfücü Mayi İmal Eden Miiesseseîere: P Ademl iktidar ve Bel gevşekliğine karşıj Petrol Ofisinden: Ticaret Vekâletinin Ofisimize verdiği salâhiyete istinaden memle. ketimizin haşerat öldürücü mayi ihtiyacınl karşllamak üzere ellerinde müessir maddesi bulunup haşerat öldürücü mayi İmal etmek istiyen m ü . esseelere bir miktar gaz yağl tahsis edilecektir. Ellerinde müessir maddesi bulunup da haşerat öldürücü rnayi imal etmek İçin petrol tahsisi istiyenlerin 12 mayls 1944 cuma günü akşamlna kadar Ankarada Petrol Ofisi Umum Müdürüğüne aşağlda yazlll şekilde yazile müracaat etmeîeri lâzlmdır. (Posta ile vaki müracaajtler de avnl. gün akşaraına kadar evrakln taahhüdlü olarak postalanmlş olmasl lâzımdır.) Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatlerle aşağlda yazlll malumatl tamamen veya klsmen bildirmiyenlerin evrakı muameleye konmlyacaktlr. a. b. Ellerinde mevcud müessir madde miktarlnm bildirilmesi. Müessir maddenin imal edecekleri mahluldeki yüzde nisbeti ve mahlulün terkibmin İş'an. HORMO HEB ECZANEDE BULÜNUB. P. K. 1255. Recete ile satılır, 6 / 8 9 1 m m l] 1 Türkiye Rumanya ticaret ve tediye anlaşmasımn uzatılması hakkında İthalâtçı ve İhracatçı Birlikleri Umumî Kâtibliğinden: Kumanya ile aramlzda münakid 2'2/1943 tarihli ticaret ve tediye anlaşmasımn 15 '4.944 tarihinden itibaren bir ay müddetle uzatlldlğl Ticaret Ve. kâletinin 27'4'1944 tarihli yazısına atfen İlân olunur. (5242) Ticaretin tanzimine dair K/510 sayılı Koordinasyon kararının tatbikı hakkında Ithalâtçı ve İhracatçı Birlikleri Umumî Kâtibliğinden: Ticaretin tanzimine ve İhtikârla mücadeleye dair K'510 sayılı Koordinas. yon Heyeti kararının ve yeni kâr hadlerinin tatbikatı hakkında mütemmim izahat almak üzere Umumî Kâtibliğımize yapllacak müracaatlerin hergün saat 11 den 12 ye kadar kabul edileceği ilân olunur. (5243) Devlet Orman İşletmesi Araç Revir Amirliğinden: 1 Araç Devlet O r m a n İşletmesi Topuk a r a deposunda istifte mevcııd 156 sded muad.ll 48 m e t r e 080 desimetre k ü p çam ve 4847 aded muadil}. 1815 metre 783 desimetre k ü p k ö k n a r tomruğu açık a r t t ı r m a suretile satılığa çıkarılmıştır. 2 Beher metre küpü çam için 42 lira 50 kuruş ve köknar için 4000 kuruştur 3 Arttırma 10 '5 '944 t a r i h i n e musadif çarşamba günü saat 14 t e Revir binasında vapılacaktır. 4 Muvakkat t e m ' n a t ı (7459) liradır * 5 Ş a r t n a m e Orman Umum Müdürlüğünde K a s t a m o n u . Küre ve Araç Rşvir Aır,,rliklerinde ve Daday Bölge Şefliğinde görülebilir. 6 İsteklüerın muavyen g ü n ve s a a t t e Revir Merkezinde yona • B M u h a m m e n bcdeli 61,000,00 lira olan 10.000 M3 balastm Eskişehir . c. İmal etmek istediği haşerat öldürücü mayiin miktarlnln tayini. Konya h a t t ı tizerinde Klm. 227 Çay ista^yonu c ı v a n r r U ihra'ı ıs:nm d. Müessir madde ile yardımcl maddelerin hakikî maliyetfiatlarmlgös. 25,5/944 perşembe günü aaat 15 t e Aiyonda 7. İşletme Müdürlüğü binateren evrakln gönderilmesi lâzlmdlr. smda topianan komLsyonda kapalı zarf usulile ekriltmesi y a p ı h c a k t ı r . Bu işe gırmek istiyenler 4300 00 liralık M. teminntı ile 2490 sayılı e. imal edecekleri maviin kullanılmasında umumî slhhat bakımından k a n u n u n 10 urıcu maddesinin F. fıkrasma tevfikan lüzumlu ehiiyet ve bir mahzur olmadlğı ve haşerat öldürerek müessiriyetts bulundu^i'nu Soldan sağa: ticaret vesika'arile teklıf mektııVarını aynı günde saat 14 e k a d a r Komısmüş'İr Slhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden ıstihsal edilmiş 1 Baaa alkollü maddeler birbirine yon Reisliğine vermeleri lâzımdır. vesikası olanların bu vesikayı müracaatleine eklemesi fayda'ldlr. karıştırHarak yapüan içki. 2 KumanŞartnameier 305 kuruş mukabilinde Afyon veznesir.den almabi(Bu vesikavl haiz olmlyanlarln imal edecekleri haşerat öldürüıü na. da, familya. 3 Bir mlllet, blr emlr. lir. viler hskkında Sflıhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin mütaleasl 4 Çirtçinin aleüerinden, uzuvlanmızPetrol Ofisi taraflndan allnır.) dan. 5 Gfri venne. 6 Slfat takısı, f. imal edilecek müessir mavün fiat ve satlşl aşaŞıdaki seki'de tanzim çok hızU. 7 Büyüklük 8 Herkese edileceğinden gaz vağl almak İçin müracaat edeceklerin bu şartları kibarca muamele eden. 9 Mieafirhane, kabul ettikleri telâkki edilecektir. güzel. 1. İmal ettiği haşerst öldürücü mahlutun terkibini teskil eden maddeleYukandan aşağıya: rin (müessir madde, esans ve gaz yağı) maliyeti üzerinden İmalâtclya 1 MaaaUanmızm en meşhur sahsigavrisafi olarak vüzde yirmi İmalâtçl kârl tavin edilmistir. yeüerinden biri. 3 Bskl Tunazı şehirlerinden, anlatma. 3 Cahllln kadrinl 2 Slhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafmdan kullanllmasînda bilmedigî şey, üye. 4 Çevrilince tenis 1 İşletmenin Zonguldak Merkez Ambarl tevsii İnşaatl kapalı mahzur görü'miven ve müesseriveti mücerreb bulunan mayilerden oynanan yer olur, Ittmad edilmeğe lâzarf usulile vahidi fiat esasl ile eksiltmeve konmuştur. fiatlarl dun olanların İmaline tercihan müsaade edileceŞİnden âmi 1 yık. 5 Blr hayvan. 6 Hayret edatı, 2 Bu inşaat İçin İşletme taraflndan verilecek malzeme eksiltme lerin bu hususa bilhassa dikkat etmeieri lâzlmdır. Fiatlan yük=ek pöstekteinden laymetlioe kürk yapüan dosyaslnln hususî şartnamesinde yazllıdlr. görülen mayiler için gaz vağl tahsisi yapllmlyacaktlr. hayvan. 7 Üsküdar civannda bir ge3 Bu işin tahmln edilen bedeli (54.769,74) liradlr. 3. Petrol Ofisi tsraflndan tahsis edüen gaz yağlarlndan haşerat ölzfcnti yerl, nota. 8 Bir> dentz mahlujcu, 4 İnşaatm aıukavele projesinde piyasa ve fiat değişiklikleri nazarı dürücü mayi imal edenler bu mayileri Ofisin emrirıde tutacaklar ve zamanın Jostmlanndan. 9 Keyfl t a itibara alınmıştlr. mam olanl&rm tekrar ettikleri kelime, ancak Ofisten yazlll tahsis müsaadesi aldlktan sonra satabileceklerdir. 5 Muvakkat teminat miktarl (4125) liradlr. yak e t o e . (Bu hususrta mütemmim malumat bilâhara âmillere bildirilecektlr.) 6 Eksltme evrakı (10) llra mukabilinde Zonguldakta İşletme İmar Evvelkl bafanacamnsm halledtlmlt çekll ve İnşa Grup Müdürlüğünden, Ankarada Etibank İnşaat Müdürlüğün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 den ve Isrtanbulda Eti Bank Şubesinden temin edilebilir. Devlet Orman İşletmesi Araç Revir Amirliğinden: 1 7 Eksiltme 22 mayls 1944 pazartesi günü saat 15 te Zonguldakta P|E Ereğli Kömürleri İşletmesi İmar ve İnşa Grup Müdürlüğü binaslnda Satılık Çam Tomruğu 2 A|D yapılacaktir. 1 Araç Devlet O r m a n İşletmesi Karkalmaz bölgesi (214) n u 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzbn edilmiş olarak 3 maralı bölmeleri emvalinden Akılçalman son deposunda istifte mevcud A|M Ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde işletme (1358) aded muadiîi (732) metre (196) desimetre küp çam tomruğu açık 4 |E|P Umum Müdürlük Bassekreterligine teslim edilmiş olacaktlr. a r t t ı r m a suretile satılığa çıkarılmıştır. 9 İşletme İhalevi icrada serbesttir. (5227) 5 O|S L|H 2 Beher metre küp m u h a m m e n bedeli (51) lira (48) kuruştur. A|M|U 3 Arttırma 10, 5'944 tarihine raslıyan çarşamba gunü saat (15) te 6 Revir binasında yapılacaktır. 7 OİZİAİK 4 Muvakkat teminatı (2827) liradır. l 5 Ş a r t n a m e O r m a n Umum Müdürlüğünde Kastamonu. Küre G|« L ve Araç Revir ArT;irliklerinde ve Daday Bölge Şefliğinde görülebüir. 6 İsteklilerin muayyen gün ve s a a t t e Revir Merkezinde komis. L|A|R 1 Revir Amirliğlne bağlı Ayancık kazası Mana3tır o r m a n ı 3 No.lı (4756) S ü t p m a n m a k l a ı n d a n çıkacak 1587 m e t r e küp kayın gürgen m a d e n d i yona m ü r a c a a t ' e r i reğinin katiyatjna 15 ağustosta başlanarak 1944 yılı x>nuna k a d a r kesip t a ş ı m a Işinin beher m e t r e k ü p ü n ü n Suçatı depplarma 15 llradan, Kızılca, Kayaltı, Somayaltı a r a d e p o l a n n a 18 liradan nakll ve vertlecek öîçüye İstanbal Borsasmm 3/5/944 fUtlan göre direk boyîarma t a k s l m ve lstif işi açık ekslltmeye konulmuştur. Kapanıs 2 Açık eksiltme 15/5/944 t a r i h i n e raslıyan pazartesi günü saat Londra 1 Sterlin 5.22 14 t e Sinob Devlet O r m a n İşletmesi Revir Âmirliğl binasında toplanacak NewYork 100 Dolar 132 komisyon huzurunda yapüacaktır. Centvre 100 İsviçre Fr. 30 3255 3 Bu i^e a l d m u v a k k a t . t e m i n a t m l k t a n 2030 îira 65 kuruştur. Msdrid 100 Pezeta 1289 4 Açık eksiltme şartnameleri Ankara O r m a n U m u m Müdürlüğü Eczanelerden Israrla isteyiniz, TUplerl 2 0 kuruş. 31.1325 ile İstanbul Cevirge Müdürlüğünde ve Ankara Sinob Deviet O r m a n İşlet. StockroİT. 100 İsveç K r . mesl Revir Âmlrlîklerinde görülebilir. ESHAM VE TAHVİLAT 5 İsteklllerin eksiltme gününde saat 14 ten evvel muvakkat temiErgani Bakırı Türk Anonim Şirketi Müdürlüğünden: Muame Muame n a t l a r ı n ı Revir vezner.ne yatırmaları Iü7umu İlân olunvr. '5215) leU leslz İşletmemizce yüzer tonluk partiler halinde veya t o p t a n verilmek , 02,60 1933 %5 Erganl ve bu hususta tanzim edilmiş b u l u n a n şartnamedeki evsafa uygun bu 19,10 1938 %5 İkramıyell lunmak şartile 360 ton h u r d a demir alınacaktır. Çankayada Hariciye köşkü karşlslnda Bulvar üzerinde gayet klymetli 19,70 %5 Müll Mudafaa Hurda demirler, b ü t ü n masraflar m ü t e a h h i d e aid olmak üzere on dört dönümlük arazi (Arsa) içlndeki 409 numarall bina ile, birlikte 19,72 ,%7 Milll Müdafaa I maden lstasyonunda vagonda teslim edilecektir. Yüzer tonluk partiler setılıktır. İsteklilerin İstanbulda Beyoğlu, Cihangir Susam sokak Kara 19,12 %7 M11U Müdafaa H halinde vermeyi kabul edenler, demirleri azamî iki ay içerisinde, t o p t a n Vasiloğlu apartlmanl 4 numarall daırede Hatice Muzaffere (Tel: 43855) 19 34 Bıvas Erzunrm 1 verildigi takdirde müteahhidi, ihale t a r i h i n d e n başlamak ve her ay mümüracaat etmeleri rica olunur. ^ ^ • ^ ^ • ^ • • 1 Sıvas Erzurum 27 , 19,47 savi m i k t a r d a verilmek üzere demirlerin hepsini altı ay zarfında vermls 19,55 1941 Demüyolu l olac&klardır. 19,09 1941 Demlryolu 2 Açık eksiltme 15/5/944 t a r i h i n d e işletmenin madendekl Müdiriyet 20,12 1941 Demlryolu 3 binasında s a a t 14 t e yapılacaktır. Teklif mektublarının b u t a r i h t e n ev Parafin 5 mayls 944 gününde 17 ton • 17,85 %7,S Türk bareu vel verilmlş olması ve taliblerin yazılı günde behemehal Madende hazır 377500 metre Pamuklu bez şerit 8 » > » 29,50 Anadolu D.Yuln %80 bulunmaîarı Jâzımdır. 15 ton Gilikol 1 0 » » > 50,25 Anadolu tahvlll 111 Ekslltmeye iştirak edebilmlek için bin liralık t e m i n a t akçesinin 135 » Amonyum nitrat 11 » » » Anadolu Mü. Sen. 46,50 peşinen işletmemiz veznesine yatırılması lâzımdır. İhaleyi müteakıb te200 > Aslt nitrik 144, Merkee Bankası m i n a t akçsi t a a h h ü d edüen m i k t a r bedeli t u t a r ı n ı n yüzde on besjne (Mükesse.f) 12 > » > T. l ş Banfcas nama , 13,85 iblâg oluiîacaktır. . pazarlıkla satın alınacaktlr. 14,10 T. İş Baukası F^VT" Fazla tafsilât almak ve şartnameyi görmek İstiyenlerin blr(4229) mefc Bu malzemenin pazarlığı hizalarmda yazlll günlerde ve saat 14 te y a p t , 10,80 Aslan çtmento lacaktlr. tubla İşletme Müdirivetine muracaatleri lüzumu ilân olunur. Şarfc Değinnenleri 5,05 HAMDİ BALU: Koyun marka hakikî alpaka fmalâthanesf Şartnameleri bedelsiz olarak Ticaret Şubesinden alınabilir. tttfhad de&irmenciHlr . 30.50 i İsteklilerin belli gün ve saatte teklif mektublarile birlikte Tıcaret ŞuSapl desenli, desensiz; her boy, alpaBORSA HARİCİ ALT1N FİATI besinde bulunmalart. (4660> ka. kizıl, sarı ve gümüş kaplama ye • • • 10,000 M3 Balast ihzar ettirilecek D. D. Yolları 7 nci tşîetme Satmalma Komisyonundcn' •• a înşaat ilâıtı İNŞAAT ILÂNI Ereğli Kömürleri İşletmsi Umum Müdürlüğünden: Ereğli Kömürleri İşletmesi Uırum Müdürlüğünden : 1 İşletmemizin Zonguldak Gelik bölgesinde inşa edilecsk silo tevsii inşaatl kapalı zarf usulile ve vahidi fiat esasile eksltmeye kon. muştur. 2 Bu 'nşaat için işletme taraflndan verllecek malzeme eksiltme dosvasının hususî şartnamesinde yazllıdlr 3 Bu işin tahmin edilen bedeli (25.345,18) liradlr. 4 İnşaatln mukavele projesinde piyasa ve fiat değişiklikleri nazarı itibara allnmlştlr. 5 Muvakkat teminat miktarı (1.900) llradlr. 6 Eksiltme evrskl (5) lira mukabilinde Zontfuldakta İşletme İmar ve İnşa Grup Müdürlüğünden. Ankerada Etibank İnşaat Müdürlüğünden ve İstanbulda Etibank Şubesinden temin edilebilir. 7 Eksiltme 18 mavls 1944 perşembe günü saat 15 te Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi İmar ve İnşa Grup Müdürlüğü binaslnda yapılacaktır. 8 Teklif zarflan eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmiş olarak İhale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz mukabilinde İşletme Umum Müdürlük ^Baş:rekreterliğine teslim edilmi? olacaktlr. 9 İşletme Ihalevi icrada serbesttir. S I T I I I L I C I •' UBlBlElt S • L|E V I I I S I B I C I l c E •II • Eı N S L | I •lö •işiflis A A •ıt K 1 ZİÜ • İF U|L A I«|K|AİZ i Devlet Orman İşletmesi Sinob Revir Amirliğinden : Devlet Orman İşletmesi Araç Revir Amirliğinden: Satılık Çam Tomruğu 1 Arac Devlet O r m a n İşletmesi Karkalmaz bölgesi 10 n u m a r a b böîmesi emvalinden Akılçalman son deposunda İstifte mevcud (1341) a ded muadili (643) metre (368) desimetre küp çam tomruğu açık a r t t ı r m a suretüe satılığa çıkarılmıştır 2 Beher metre küp m u h a m m e n bedeli (51) lira (48) kıırugtur. 3 Arttırma 11/5/944 trihine raslıyan perşembe günü s a a t (15) t e Revir binasında yapılacaktır. 4 Muvakkat t e m i n a t ı (2474) liradır. 5 Ş a r t n a m e Orman Umum Müdürlüğünde Kastamonu. K ü r e ve Araç Revir Amirllklerinde ve Daday Bölge Şefliğinde gorülebllir. 8 İsteklilerin muayyen gün ve s a a t t e Revir Merkezinde komlsyona müracaatler' (4754) BORSA BAŞ, DİŞ Ağrıları, GRİP, NEZLE Kırıklık ve Soğuk Algınlığını derhal Keser Yakflflar Orman İşletme Müdürlüğünden: Alemdağ vakıf o r m a n m d a tathir k a t i y a t m d a n 370 çekl mese ve 6 No.lı m a k t a d a 4000 çeki gürgen ve 4000 çeki kestane odunu ş a r t n a m e sine göre pazariıkia satılacaktır. İstek'iler'n i r mayıs 944 günü şartnamelerinde yazılı saatlerde k o , misyona muracaatleri. (5231) Ankarada Satılık Kıymetli Ârsa ARANIYOR Ham madde voklugu dolaylsile fabrikasi muattal duran ve piyasada ardiveli ve telefonlu yazlhanesi bulunan kanun ve nizamlara vakıf olgun bir Türk is adaml veni bir ticaret veya sanavi Işine Rİrişecek, sermayede İştirak edebilecek ortak arlvor. İstanbul P. K. 584 adresine yazllmasl. {Iskerî Fabrikalar Ticaret Şubesinden: Balast Alınacak D. D. Yolları Adana 6 nci işletme A. E. Komisyon Reisliğinden: 1 15000 M3 balast kapalı zarfla mubavaa edilecektir. 2 Bunun 10000 M3 1 Durak . Haclklrl Km. 306 . 328 ve 5000 M3 1 da Arlkören Km. 60 . 70 teki ocaklardan ihzar olunacaktır. 3 Muhammen bedeli 90,000 doksan bin lira ohıp İlk teminatı '5750 beş bin yedi yüz elli liradlr. 4 İhalesi 22/5/944 tarihine musadif pazartesi günü saat 16 da toplanacak Adana 6 jıcı İşletme Komisyonu huzurunda icra edilecektir. 5 Talib olanların ilk teminatlarile birlikte hazırllyacaklarl teklif mektublarmi İhale saatinden bir saat ervel Komisyona tevdileri lâzlmdır. 6 Şartname 450 kuruş mukabilinde Ankara ve Kayseri İşletme veznelerinden ve Konya Ereğli istasvon şefliklerinden tedarik olunabilir. (5077) Reşadiye Külçe altm granu Mecidiye EvvelSl EWnsu 42,25 41,90 6,77 5,72 220, 219, Büyük Pehlivan Güreşleri 19 mayıs 944 bayram günü Akşehirde Genclik Kulübfi menfaatine yağlı ve serbest büyük pehüvan güreşleri yapılacağından ve başa 300 lira ödül k o n d u ğ u n d a n t a n m m ı ş pehlivanlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları ve güreşe iştirak etmeleri ilân olunur. (5137) mek kaşik, çatal ve biçakları. tatlı ve çay kaşiklan, alpaka polis düdükleri. altın yaldlzll bilezik ve şövaliye yüzükler imal ve satlş yeri. Adres: Tarakçılar No. 75 Mahmudpaşa İstanbul [ SATILIK A Y İ Z E 1 I I 1 1 1 1 Güzel blr avizc satılıktır. İg. tekliler her gün saat 10 dan 14 e kadar bu adrese müracaat edebilirler. ADRES: Aksaray Yusufpaşa Millet caddesi No. 102 Konservatuarın Son Konseri • Ferdi von Ştatzer ve Muhiddin Sadak'm istirakile SONAT GECES1 8 mayls PAZARTESİ saat 21 de Şehir Tlyatrosu DRAM kısmlnda Biletler gişede satllmaktadır. (5232) İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Ticarî grup vesikası için Odamıza beyan tevdi eden erbabı ticaretten vesikaları içîn h e n ü z m ü r a c a a t t e bulunmıyanların h e m e n Odaya m ü r a c a a t l e veslkalarmı almaları ehemmiyetle i l â n olunur. t5230) Öksürenlere: Karamürsel Ereğli koyü muhtarlıfın.dan: Koyümüzün mahsullerini Istanbula Etibank İstanbul Şubesinden: sevketmek işi 5/5/944 tarihinde cuma Sekiz aded sepetsiz ve iki aded sepetli motosiklet s a t m alınacaktır. günü saat 14 de münakasa suretile mü Bu işe talib olanların marka, fiat, motör kudreti zikretmeleri suretile zayedeye çıkarılmşıtır. Talibli olan mo. ihzar edecekleri mufassal tekliflerini yazı ile e n geç 10 mayıs 944 a k ş a . töreülerin cuma günü teşrıfleri rica o . m ı n a kadar Etibank İstanbul Şubesine göndermeleri ilân olunur. (5211) lunur. (5210) ALÂKA KESME ^ MOTOSIKLET ALINACAKTIR İstanbul Sular İdaresinden: KATRAN HAKKIEKREM Devlet Orman İşletmesi Karabük ' Kuştüvü vorgan ve şilteleri ucuzdur. Kilo ile kuştüyü satılır Kuştüyü kumaşları bulunur Cakmakçllar Sandalvacllar sokak, Kuştüvü Fabrikasi. T E L E F O N : 23027 2?5 liraya bir kîistiyti . 1 İdaremizin muhasebe ve a b o n m a n daireleri için müsabaka ile bifer memur almacaktır. Müsabaka i m t i h a n ı 11/5/944 perşembe günü s a a t 14 t e yapılacaktır. İstekliler şartıarı a n l a m a k için her gün s a b a h s a a t 9 d a n 17 ye k a d a r Taksimde Sıraservilerdeki idare merkezinde m u a m e l â t dairesine mürac a a t edebilirler. ^ (Ş180) B Ü Î Ü K F 1 R S A T Revir Amirîiğinden : 1 Kevirımizin Mangen ve Yalakkuz bölgelermden Eskipazar istasyon depos'jna revir kamyonlarımızla nakledilecek emvalm k a m y o n a tahmil ve tahliyesile depoda istif işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 15'5/944 t a r i h i n e raslıyan pazartesi günü saat 14 t e K a ı a b ü k Revir Âmirliği binasında Revir Amiri riyasstinde toplanacak komisyon h u z u r u n d a icra kılınacaktır. 3 Beher nıetre k ü p ü n ü n m u h a m m e n bedeli 225 kuruştur. 4 Muvakkat t e m i n a t ı <^7,5 hesabile 1688 liradır. 5 Açık eksiltmeye aid ş a r t n a m e , Ankarada O r m a n U m u m M ü . dürlüğü ile B a r t m Revir Âmirliği ve Revirimizde görütebilir. 6 İsteklilerin eksiltme günü teminatlarile birlikte Revirimize gelmeleri ^5226) Gümrükteki işlerimin takibi İçin, Ankara 3 üncü Noterliğin. den tanzim edilmiş olan 4/8/943 tarih ve 7867 numarall hususî vekâletname ile tayin ettiğim Bay Emin Tezin İşbu vekâletten affedildiğini ve bu günkü tarihten itibaren namıma hiç bir muaıree yapamlyacağl sirküler makamına kaim olmak üzere ilân olunur. NTRİ OĞLAKCI Sanavi Carldesi 76 Ankara I Sahib ve Başmuharrtri Yanas NacL AHALIOĞLC Omumh neiriyatt idare rden Yazı tfle tSüdÜrul HİKMET MfiVtF ÜLGEN Çumhruiyet Matbaan Diyana isminde gri üzerine büyük siyah paftalı anlmuı ortası beyaz sci gözünde perde mevcud, dişt, lâvrak seter cinsinde bir av köpeği bir hafta e v . Beyazld civarında her katlnda vel Fındıkhda bulunduğu depodan kaç. denlz gören, bol güneşli, havadar mıştır. Elde edenlerin veya görenlerin tramvay durağlna bir dakika me. CSnı, Miktarl Beher metre mikâbu % 7,5 hesabile Bulunduğu Emniyet Müdiriyeti 2 nci şube komi Devlet Orman İşletmesi Araç Revir Amirliğinden: safede dört katll. 18 daireli bir M3D3 nın muhammen bedeli muvakkat teminatl depo serlerinden Bay Cemale veyahud Yeapartlman gayet müsaid fiatla Satılık Çam Tomruğu Lira K. Lira K. şilköy As. posta 10112 de üsteğm. satllacaktlr. 1 Araç Devlet O r m a n İşletmesi Karkalmaz bölgesi 7 n u m a r a Sedir kerestesi 590.299 105 00 4648 61 Derinkuyu Müntekim Okar'a (Telefon 18^7) ha Müracaat': OSMAN GÜZEL lı bölmesi emvalinden Akılçalman deposunda mevcud <2209) aded m u a Çam » 245.526 85 00 1565 23 ber vermelerini rica ederiz. Carşıkapl Filips acentasl 1 Yuksrlda cins ve miktarı yazlll çam ve sedir keresteleri açık artdili (1363) m e t r e (142) desimetre k ü p çam tomruğu açı's a r t t ı r m a sureTel : 21436 tlrma ile satlşa çlkarılmıştir. tile satılığa çıkarılmıştır. UROLOĞ . OPEBATÖR 2 Aîttlrma 22/5'944 pazartesi günü saat on feeşte DenizU Revir Âmlr. 2 Beher m e t r e küp m u h a m m e n bedeli (51) lira (48) kuruştur. lığinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Kayıb köpek 3 Arttırma 12'5/944 tarihine raslıyan (cuma) günü s a a t (15) t e 3 Depo Tavas kazaslna 18 kilometre mesafede her türlü tekerlekli Altı aylık sarı siyah renkte yavru bir Revir binasında yapılacaktır. Böbrek. mesane, prostat, belsogiıknakil vasltalarlnın işliyebileceği' muntazam yol üzerindedir. Japon köpeği dün Taksimde kaybolmuş. 4 Muvakkat t e m i n a t ı (5263) liradır. lugu birinci slnlf mütehasslsı 4 İşbu satlsa aid şartnameler Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile tur. Bulanlar Taksim Talimhanede Cen 5 Ş a r t n a m e O r m a n Umum Müdürlüğünde K a s t a m o n u . K u r r İstanbul ve İzmir Cevirge Müdürlüklerinde görülebilir. netpalas 9 numaraya getirir veya 84593 | Galatasarav Otel Eraperval vantnda ve Araç Revir Amîrllklerinde ve Daday Bölge Şefliğinöe gorulebınr. Ankara Apt. No. 48 kat 1 5 Talib olanların ihale gününde muvakkat teminatlarile birlikte müra numaraya telefonla bildirirse memnun 6 İsteklilerin muayyen g ü n ve s a a t t e Revir Merkezinde komis. Saat 15 ten sonra • • yona muracaatleri, lüzumu ilân o l u m c . (5184).l&iil»cekt* . {4155 Satılık Çam ve Sedir (Kalran) Kerestesi Zayi av köpeği Devlet Orman İşletmesi Denizli Revir Amirli&inden: SATILIK APARTIMAN Dr. Kemal Çağlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: