6 Nisan 1945 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

6 Nisan 1945 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Nisan 1945 Vali ve Belediye Reisi Sayın Doktor Lutfi Kırdar'ın Himayclerinde Mevsimin En Zengin ve En Hayırlı 7.2F Program 7,3") Muzık rpl.) 7,4 5 Haberler g , 0 0 M t i z i k IPI.) 8.23 JimnaEtık I 1S , 12.29 Prcgram 12.30 Şarkılar 12,4,5 Hafcerler 13,00 Kalon orkes. 37,58 Program 18,00 Salon orkes. • mmmm I I 1 1 1 I 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.5 00 20 25 15 IM"! 1 5 0.15 l.?0 l.J" C.]5 2 2 5 ,15 oo ?£lon orries, Haberler GEcmış gün Şarkılar Iktısad saatl MUZİk fPl.1 Rad. Gazetesl Temsll Serbest saat Spor Mızık rpı.) Haberler Kananış T T u r k IP.I1, KIZÎLAY TÂRAFINDÂN 7/4/1945 cumartesi günü akşamı sabaha kadar devam etmek üzere Tokatlıyan salonlarında verilecektir. Zengin büfe ve kıymetli piyango seçkin bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Biletler Beyoğlu KIZILAT Şubesinden tedarik edilebilir. Ormsn Koruma Genel K. birlikleri ihtiyacı için koselesi Genel K. ambarından verılmek ve dığer malzemeleri müteahhide aid olmak üzere 1073 aded palaska kayışı, 1073 aded askı kayışı ve 1066 çıft üçlç kütüklük ve süngülük f AÇIK ARTTIRMA İLE FEVKALÂDE SATIŞ • hakkında 1 nisan 945 gunünde ilân edilen kapalı zarf eksiltmesi işin pek acele 945 nisanmın 8 inci pazar günü saat 10 da Kadıköyde. Moda caddesinSoldan ss»a: olması sebebile pazarlığa çevrilmiştir. de 44 numaralı konakta mevcud ve emekli General Asım Berkman'a aid 1 Eskı bestekftrlarımızın e n meşhurYaptırılacak bu malzemeye aid şartname ve nümune her gün komisyorrueşya, halı vesaire taşraya azimet dolayısile açık arttırma ile satılacaktır. lanndan blrl. 2Blr yere koşup toplan. ı n ' î k . 3 B l r k a d m a d ı , b a f c a r s a n b ö y l e muzda görüîebilir. Pazarlık günü 7 nisan 945 cumartesi günü saat 10 dadır. GeMavun kaplamalı ve yanları vitrinli giızel bir büfe, otomatik asrî olur bakmazsan dağ olur 4 A v u ç a v u c a , çici teminatı*6O0 liradır. Isteklilerin kanunî vesikaları ve Orman Mesul Muhasibbir yemek masası ve 10 aded sandalyadan mürekkep bir yemek oda taSabillll îumanın d e v r l n d e e n k u d r e t l l z a liğine yatırılmış teminatlarile birlikte o gün ve saatte Demirkapıdaki Komisyokımı, masif kestane ağacından mamul ve 3 kapılı bir aynalı dolab, bir mamm yaşıyan memleket .5 B l r t a n e , numuza rnüracaatleri. (4251) tuvalet. 2 komodin, 1 şezlongdan mürekkeb mükemmel bir yatak oda katlıyarak toplıvan. 6Onu vaktlle natakımı, hakiki Viyana mamulâtı ve büyük bir aynalı konsolu havi tekmil Eil glylyormufuz şlrndt şaşıp şaşıp kalıyosedefli 2 kanapeli güzel bir salon .takımı, 58 parçadan mürekkeb hakiki ruz, 7 Düğün dernek meraslmlnl lcab ettlren i ş lyepış. o İllşiği mevcud, blr eski Çin malı (Famille rose) nadide bir tabak takımı, masif ve tuğralı yön. 9 Çok faz'a yokstıl. Turk gümüşünden zarf, kupa, tabak, çatal, bıçak vesaire, hakiki Amerikan Yukandan aşağıya: mamulâtı üstü kütübhaneli güzel bir Lstorlu yazıhane. hayli kanape ve 1 B u m e r r . l « k e t l ny e t l ş t l r d l ğ l e n b ü koltuklar, çini sobalar, hakikî Vieux B?rlin meşhur K. P. M. markalı ytık adamlardan blrlnln anneEl.o Blr eski kapaklı sahanlar, yaldızlı kristal bardak ve sürahili emsalsiz bir e m ! r . b l r v l l a y e t l r r U z . 3 O r m n t a s ü p r ü n t ü likör kutusu, Zeiss objektifli meşhur Mentor markalı fotoğraf makinesi, toprak stılır bazan d aona siıçlu konur, hamamda sabunlanmıya yarar. 4 Eskl Ch. Eberk, G. Duffield vesair meşhur imzaları havi yağlıboya tablolar, Yunan kahramanlarından kurban etme. bahçe için hasır takım, gayet güzel hakikî Fransız mamulâtı geniş ipekü 5 Blr sözle asü söylediiln! degll başka perdeler, Tebriz, Sine, Şirian, Keşan vesair gayet güzel seccade ve h a ttr çeyl kasdeden. 6 Blr edat toplama lılar, bir aded Kolumbia ve diğeri Sahibinin Sesi portatif çanta gramerkezl meEe'.esl. 7 Vaktlle Hlndlstanmofonlar ve plâklar. Fazla malumat almak için A. Babikyan'a müracaat. da hüitüm 6ürrntiş blr Tıirk padlşahı. ru1 Antakya İskenderun caddesinde Maarifsevenler Cemiyeti tarafınSuterazi sokak No. 12 Telefon: 41221 mn akış;m tarlfeder.g Bımaklık.9 dan yaptırılmakta olan ilkokul binasınm ikinci kısım betonarme inşası kapah Acık denlz, blr tayı. zarf U5uüle eksiltmeye konulmuştur. Evvelkl bnlmacamınn halledumlş 2 Bu işin keşif bedeli 58048 lira 52 kuruştur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Muvakkat teminat 4353 lira 64 kuruştur. 4 Ihale 24 nisan 945 salı günü saat 16 da H Daimî Encümeninde yapılacaktır. 1 Revirknizin Midye bölgesinin Kayıkağacı ormanında mavcud 25300 5 Tellâliye, ilân, pul ve bütün masraflar alıcıya aiddir. 6 Fazla malumat almak, keşif ve şartnamesini gbrmek istiyenler H kental odunun kesme ve muadili 5060 kenial kömür yapma işile llıdy» iskele;me taşıma ışi açık eksiltmeye konulmuştur. Daimî Encümenine müracaat edebüirler. 2 Açık eksiltme 13 4 '945 gününe raslıyan cuma günü saat 15 te revir 7 Taliblerin 2490 sayılı kanumın 32, 33, 34 üncü maddelennde yazılı şartlar dairesinde teklif mektublarını, ehliyet ve ticaret vesikalarmı ihale günü merkezindî komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Beher kental kömürün imal, nakliye ve depoda istif Işinin muhamsaat 15 e kadar Antakya II Daimî Encümen Başkanhğına vermeleri veyahud iadeli taahhüdlü mektubla göndermeleri ilân olunur. (4137) men bedeli 650 kuruştur. 4 lîuvakkat teminat "£7,5 hesabile 2467 liradır. ?{N|A|M|UİSİK|A|Rİ« 5 Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Orman TJmum Müdürlüğünde, Istanbul, Vize Re\nr Âmirlıklerile Midye Bdlge Şefliğinde, Çerkesköy Orman |MWŞ|A|I |Rİ»İL Kâtibliğmde görüîebilir. nükemmel Bez ve iplik boyamak, kasar yapmak için her türlü tesisatı mükemmel I 6 I=teklilsrin belli gün ve saatte komisyona müracaatledi. (4163) bir boyahane de\Ten satılıktır. 317 I Müracaat: Galata Rıhtım caddesi Tahir hsn 4 üncü kat No 13 1 1 B n. 1 •!• 1 !•! «1 I n 1 1 1 1 1 1 LLİB ı nn Devlet Orman işletmesi Boyabad Revir Amirliğinden: BİR KUTUPSdPİRİNOUNUNA Mıistahzaratımız: Pirinç, mercimek. bezelye unları, pirinç irmiğl, patates nişastası, mısır nişastası (kornfiaur) ADRES: İstanbul. Rızapaşa yokusu Şark Han Tel: 24766. •I !• Orman Koruma İstanbul Safınalma Komisyonundan: İH 1 Revirimiz Kargı kazası Ayınoyon ormanı emvalinden olup Piriçsuyu ara deposunda mevcud (4900) kental çam enkaz odunu açık arttırma ile satıIığa çıkarılmıştır. 2 Arttırma 16/4/945 pazartesi günü saat 15 te Boyabad Revir Âmirliğinde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 3 Odunun beher kentalinin muhammen bedeli (120) kuruştur. 4 Muvakkat teminat (441) liradır. 5 Şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde, istanbul Revir Âmirliğinde. Taşköprü, Karğı, Gerze Bölge Şefliklerinde görülür. 6 Isteklilerin belli edilen gün ve saatte Boyabad Revir Amirliğine müracaatleri. (3707) +1ASAN FARE ZEHİPİ Odun Kesme ve Taşıma Işi Devlet Orman işletmesi Vize Revir Amirliğinden: 1 Revirimizin Midye bölgesi dahilinde Paçulya dere ormanında mevcud tahminen 21375 kental ağacın dibinden kesme ve Midye Sazhdare iskelesine taşıma ve istif işi açık ekE;ltmeye konulmuştur. 2 Açık eksiltme 14/4 '945 gününe raslıyan cumartesi günü saat 15 te revirimiz merkezir.de Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Beher kental ağacın dibden kesme ve deposuna nakli işinin m u hammen bedeli 120 kuruştur. 4 Muvakkat teminat % 7.5 hesabile 1924 liradır. 5 Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Onnan Umum Müdiirlüşünde, İstanbui. Vize Revir Âmirliklerinde, Midye Bölge Şefliğinde, Çerkesköy Orman Kâtıblığinde göriilebilir. 6 Isteklilerin muayyen g ü n v e s a a t t e Komisyona müracaatleri. (4108) Hafay II Daimî Eneümen Başkanlığından: 0İMİ1 | K l a | » l K | ü | R B|O|N|A|P|A|R|T|I A|K|!|B|E|T|B|E|S LlUİTİalRİAİlİFİE AİY|E|T|U|LİL|AİH T|AİK|A|ZİA|»|H|E Kömür Yapma ve Taşıma îşi Devlet Orman İşletmesi Yize Revir Amirliğinden: TÛZFATiN ZAMBOfL£8ESİİYİN1Z İÇİNDE KALSİUM , PtİSFÂTİe VitAMİHÜ ^ GIDALARDAN H ATIft LANM IST IR . 1 ÇOCUĞUNUZUN DİNÇveBÜRBÜZ DLMAShuN TİAİYj«[GİR|l İZİU. DEVREN SATILIK BOYAHANE Hayvan Sağlık Memurları ve Nalband Mektebi Müdürfüğündenj 35 parça muhteüf cins mobilya yaptmiması açık eksiltmeye konulmuşhîr. Tshmin bedeli 4820 ve ilk teminatı 361.5 liradır. Eksiltme CağaloSlunds Yüksek Mektebler Muhasebeciligi binasmda toplanan Satmalma Komisyonunda 9'4'945 günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnameler Selimiyede mekteb "muhasebesinden çalışma zamanlarında görüiebilir. Isteklilerin belli gün ve saatten 3vvel aranılan vesai':le birlikte vezneye yatıracakları teminat mektublarile Komisyona gelmeleri. istanbul Borsasının 5/4 945 fiailan Londra 1Sterlln NewTDrk 10>l Dolar C e n e v r e 1 0 0 I s v i ç r e P r , Madrld 100 Pezeta Stcchhalm Jftfı İsveç Kr. ESHAM V ' E Muameleil Kapanış 5.22 130.50 30.3255 12,99 31.1325 Satılık Çam Tomruk Kütük ve Kömür Devlet Orman İşletmesi Anfalya Revir Âmirliğinden: KARBOL Her türlü sinir buhranla 1AHVH.A1 Muameleslz 25,26 23, 22,40 19,50 1933 %5 Erganl 19J^ % 5 ikramlyell %b MHIİ Müdafaa %, i l l l l l H u d a f a a I %T Mlll! Müdafaa n <7c~ MI11İ Müdaîaa III Eıvas Erzrurum \ S ı v a s E r z u r u m 2 7 1941 Derclryolu I 1941 Demlryolu I I 1911 Demlryolu IIİ % 5 1 9 4 1 D e m l r y o l uI V Anadolu D. Yohı %60 Anadolu tahvlll I.n Anadolu M, Sen, Merkez Bankası T . I ?B a n k a m narat T. t şBankası Hâm. Aslan Clmento B O R S A Reşadlye Külçe Gulden H A B I C İ 19 20 19.25 , 1 9 , 6 0 . 1 9 , 7 0 , 1 H , 7 O , 1 9 , 2 5 . 2 0 , 1 0 9 6 , , , 3 4 , , 6 1 . 5 0 , 4 a,50 , 1 4 9 , , 1 4 , 2 5 , 1 4 , 7 5 . 9 . 4 0 A L T T N FlATl Evvelil 35,50 5,24 5 33.20 3 3 Dünkü 35,70 / 2 3 . 1 0 Muhammen Muvakkat rına ve baygınlıklara Miktarı bedeli teminat M3. DM3. Kental Cinsi U. Kr. Bulunduğu yer Li. Kr. karşı ferahlatıcı damla... 196 44 00 Çam tomruk 156 647 31 Uğurlu kahve deHer eczanede bulıınur. posunda 200 000 Çam kütük 22 5 0 3 3 7 5 0 Murtana ormanı rampasında Zayi 200 Karışık kömür 97 50 Parr.ucak deposun6 50 Istanbul Llsesl ş lncl sınıftan alrnış olda duğum belgeml kaybettlm. Yenlsınl çıkaracagımdan esklslnin hükmü yoktur. 150 7 00 Karışık kömür 78 75 Pınarbaşı depo153 Keranıeddin So3.mezgU BAŞ AGRILARI ve SOĞUK ALGINLIĞttfl sunda. 1 Revirimizin yukarıda yazılı rampa ve depolarında mevcud çam tomDERHAL KESER ruk, kütük ve karışık kömür açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 2 Arttırma 14 '4 945 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da Antalya Revir Âmirliği binasında yapılacaktır. Göztepede, istasyona 5 dakika 3 Isteklilerin şartnameyi Orman Umum Müdürlüğdnde, istanbul, Mermesafede üç dör.üm bahçe içtnde sin, Burdur Revir Âmirliklerile Bucak Bölge Şef.ieinde gorebileceklerinden hiçamları ve her ne\i mey\'e ağaçzalarmda yazılı teminat akçelerile birlikte mezkur gün ve saatte Komisyona ları, üzüm bağı. terkosu ve elekGalata Balıkpazar No 32 müracaatleri. (4267) trik tesisatı ve kuyusu, dört oda, mutfak, banyo, odunhık, müstakil Zayi köşk bir sene müddetle kiraya veŞlle llmar.ma bağlı 1 1rüsum tonluk rilecektir. Görmek ve izahat a l f Dervlç motörunun î?nedl bahrlslnl zayl etmak için hergün saat 9 dan beşe tlk. Yenisini çıkaracağmuzdan esklslnln • Büyükdere caddesinde Çocuk bahçesi karşısında 201203205 numakadar 20564 e telefon edilmesi. tıuimü ycktur. I ralı hane 7 oda, 3 odası boş, altında iki dükkânile satılıktır. Taliblerin Sahlblerl; Tevflk Yüce v eFeyzl Yüce I altmdaki kahveciye müracaatleri. BOYER r DERNOJEN F R E N G t ve BELSOĞUKLUĞUNA tutulmamak lcin • Sanık. Callak Gkzama ve Cild vtıralanoa p fevknlâda fyi eelir. Derinin taıelenmesinf ^ ^ B ve reniJenmesine hizmet edet. PROTEJIN kullnnmalldlr • «Kiralık Köşkı ENSTELATÖR ALINACAK Aydın Belediye Reisliğinden: «KÂRPITn BULUNUR BUYUKDEREDE Satılık SÂHILHÂNE Istanbuı Beledlyesl gEHİB TİYATKOLARI B ü AK ŞA M Saat 20,30 <Ja DRAM KISMINDA C A S Ü S L A B Telefon; 42157 KOMEDÎ KI 8 MI a AC I KAP TA N Yazan: Cevad Fehmi Teleîon 40409 PAZAB gtlnlerl 15.3O d a MATÎNB Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Kurumu Hayvan Sağlık Memurları ve Nalband Meklebi Müdürlü{ Defterdar Fabrikası Müdiirlüğünden: 20 lira aslî maaşlı bir kâtib alınacaktır. Kanunî şartları haiz mekteb müdürlüğüne müracaatleri. Boş Damacanalar Satılacak Fabrikamızda mevcud ve miktarı 800 aded olarak tahmin edilen sepetli. demir çemberli ve sepetsiz boş damacanalar 16/4/945 pazartesi günü saat 14 te açık arttırma ile satılacaktır. Satış şartnamesi Fabrikamız Ticaret servisinde görüîebilir. Damacanaları görmek istiyenler fabrikamıza basvurabilirler. Muvakkat teminat 750 liradır. Talibıerin belli gün ve saatte fabrikamızda bulunmaları. Fabrlka ihalede serbesttir. (4261) 1 olanlarm (4255) Devlet Derniryolları İşletme U, M. den: Mücelüd, Makine Ustası ve İşçi Alınacak Müdürlüğünden: Zat İşleri r r Beıçdıye Su ve Elektrik Idaresine 130 lira aylık ücretli ikinci veya üçüncü sınıf ehlıyetnameyi haiz bir enstelâtör alınacaktır. Askerhkle ilişiği olmıyan isteklilerin aşağıda 5'azılı vesikaları kendi el vazısile yazılmış bir dilekçeye bağlıyarak müracaat etmeleri. 1 Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, 2 Iyi ahlâk vesikası «Polisten ahnması lâzımdır>, 3 Çimdiye kadar bulunduğu müesseselerden aldığı bonservislerin asıl veya tasdikıı suretleri, 4 S'hhat raporu «resmî bir hastaneden almacak>, 5 Üç tane fotoğraf 3 y 4 eb'adında: (4114) YALOVADAN ODUN NAKLÎYESÎ Kızılay Aşocaklarından: Yalova Re\or Amirliğinden satm alınan 8000 çeki odun îstanbula nakledilecektir. Taliblerin şartnameyi görmek üzere Kızılay hanında Aşocakları İdare Komitesine müracaatleri ve 9'4,945 pazartesi günü saat 11 e kadar teklıflerini vermeleri ilân olunur. . MANTO SATISI, Yüksek bir aileye aid bir astragan ve bir Braşvans manto ile bir arjante kap (gümüşü tilki) n i sanın on birinci çarşamba günü Sandalbedesteninde satılacaktır. Şile tezkere nilerln tur 317 Askerllk şubeslnden aldığım terhis mle nüfus kâğıdımı kaybettlm, Yel çıkaracağımdan zayiln hükmü yokdoğumlu Mustafa oğlu Emln Çaıruş Zayi Muhasebeci Türkçe, ingilizce, fransızca ve stenodaktilo bilen, mubasebe işlerinde mütehassıslığı ve çok tecrübesi olan bir muhasebeci iş arıyor. Saat 10 dan 12 ye kadar 21382 n u raaraya telefon ediniz. Tank Okuiundan 5'7 944 de aldığım 56 No. lı diplomamı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisintn hükmü yoktur. Ask. Pos. No. 13789 6a baş çavuş Hamit Aytar Gelibohı Sohlb ve Başrnuharrtn Ynnus Nadı ABALIOÖLC Dmutnî nerriyaU Idart eden Yazı Ijleri Müdürü: HİKMET MÜNO ÜUiEN Cumhuriytt Uatbaatt • Yapılacak iş 9903 kental kayın odunu kesim ve nakli Mahal ve mevkii Doğançay bölgesi Geyiktepe ormaru 9903 kental kayın odunu 1 Izmirdeki idaremiz matbaa atölyesi için matbaa işlerir.den anlar Miktar ve cinsi Muhammen bedeli Beher kentali 164 kuruş mücellid, makine ustası ve işçi alınacaktır. 1218 lira 7 kuruş 2 Imtihanda gösterecekleri kabiliyete göre mücelüd ve makine usta Lk teminatı 150 gün suıs 90 100, mücellid ve makine işçisine 59 77 liraya kadar ücret verileceği Müddeti Erz.ırum Temdidi demirjolunun Erzurumdan itibaren takriben yirm: fîibi günds 450 gram ekmek, bir öğün sıcak yemek, kendisi ve aile efradıntn Ihale şekli Açık eksiltme kilometrelik birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştar. Ihale (arihi 17 4 1945 saat 15 te aeheri için ayda beşer lira (çocuklarma 10 lira) munzam ücret verilecektir. 1 Eksiltme 25 4 '945 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on altıda Iha'.e yeri Devlet Orman işletmesi Geyve Revir Âmirliğinde 3 Imtüıan, Izmir matbaa atölyesinde yapuacak ve imtihan günü talibBakanlığımız Demiryollar Inşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyomnda yapıla1 Vukarıda cinsi yazılı 9903 kental kayın odunun kesim ve nakil işi lerin adreslerine yazı ile matbaadan bildirilecektir. caktır. 4 Taliblerin terhis tezkeresi, nüfus cüzdanı, tahsil belçeii. iyi htıy sçık eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaatm tahmin edilen bedeli yedi milyon lira olup geçici teminatı kâğıdı, evli ise evlenme cüzdanı, bonservis ve 6 fotoğrafını 30 4 945 tarihine 2 Buna aid şartname Aakarada Orman Umum MüdürlüŞündo, Ada223,750 liradır. ve revirimızde kadar bu atölye Müdürlüğüne göndermeeri veya bizzat tevdi etmeleri. ''4205) pazarı, İzmit Revir Âmirüklerile Doğançay Bölge Şefliğinde 3 Sözleşme projesile eksiltme şartlaşması, fiat cedvelleri. fennî ve genel görüîebilir. şartlaşmalar, plânlar, profiller. taumatlar, hesab esasları, fiat tahlilleri ve daha 3 Taliblerin ihale gününde evrakı müsbite ve ilk teminatlarile komisRektörlüğünden: başka evraktan mürekkeb bir takım eksiltme e\Takı elli lira karşılığında De Üniversite 3'ona müracaatleri. (4172) Hukuk Faküitesinde (Hukuk Muhakemeleri Usulü, Icra Iflâs) ve mırj'ollar Inşaat Dairesinden alınabilir. (Hukuk FeUefesi) doçentliklerı açıktır. 4 Bu eksiltmeye girebilmek istiyenlerin başlı başma bir müteahhid Yabancı dil imtihanlan 5 haziran 1945 salı günü saat 14 te Rektörlükte sıfatile veyahud bir müteahhid veya ortakhktan iş almak veya onlarla ortak olmak suretile bir defada en az (1.000,000) liralık önemli bir demiryolu işini yapılacaktır Namzedliği Bakanhkça kabul edilenler bir hafta içinde tezlerini jüri kuruluna vermeğe mecburdur. t.aşarı ile yapmış olmalan şarttır. Talimpjtnamede aranılan şartları haiz isteklilerin sihhat raporu, 5 fotog5 Eksiltmeye girmek istiyenler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az üç gün evvel bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvuracaklar ve dördüncü maddede raf. nüfııs tezkeresi örneği ve ilmî hüvıyetini gösteren fişlerile «Fifler Tedris yazılı vasıfları gösterir vesikalarla akçah, teknik vesair vasıflarını belirten İşleri kalemanden Utenecektir) 29 mayıs 1945 salı akşamına kadar Rektörlüğe (42S5) vesikalarmı da dilekçeîerine bağlıyarak bu eksiltmeye girebilmek" için ehliyet başvurmalan. Aşağıda takribi miktarlan yazılı kullanılmış malzeme kapalı zarfla savesikası istiyeceklerdir. Eksiltme gününden üç gün evvel Bakanlığımıza veriltılacaktır. memiş olan dilekçelerdeki istekler hakkında bir işlem yapılmıyacaktır. Istiyenler hergün öğleden evvel Ticaret servisine müracaatle malları gö6 Istekliler, teklif zarflarmı 2490 sayılı kanunun ve eksiltme şartlaşrebilirler. masının tarif ettiği biçimde hazırlıyarak ve ehliyet vesikalarile sozü geçen Satış şartnamesini parasız olarak alabilirler. kanun ve şartlaşmanm belirttiği vesikaları da içine koyarak eksiltmsnin yapıMalın cinsi Tahminî miktarı Teminat lacağı saatten bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komis98 aded karyolanın boyanması ve tamiratı ve noksanlarının ikmali işinir Beyaz ambalâj çuvalı 2440 Aded 300 Lira yonu Başkanhğına vermiş olacaklardır. (4207) 3 4 945 tarihinde yapılan ihalesinde müracaat edenlerin ellerinde Ticaret OdaHâki ambalâj bezi 1860 Kg. 350 ;ile Esnaf Odasma kayıdlı olduklarına dair resmî vesika ibraz edem°diklerinden Kanaviçe ambalâj bezi 850 Kg. 70 > ihalenin 9 4 945 pazartesi günü saat 15 te CağaloğHmda Yüksek Mektebler MuKırpıntı bez 850 Kg. 50 » hasebeciliğlne yatıracakları teminat ve ve=ikalarile birlikte bulunmaları ($256) Hurda çimpnto çuvalı 15900 Aded 150 . Yapılscak denmelerle gösterecekleri liyakate ve ehliyete göre ye%Trıiye Muhtelif ateş tuğlası 100 Ton 350 » lzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden: verilmek üzere el ile perçin yapabileeek kifayette 15 perçinci ve dayamacı ile Hurda karit fıçısı 130 Aded 40 > 8 nvm lik 6.5 ton veya 10 m m. lik 9 ton saç levha ile 160 metre 30 luk Boş teneke ayrıca 4 müteha3sıs elektrik kaynakçısı alınacaktır. 100 Aded 20 » Isteklilerin 16 nisan 945 günü akşamına kadar Fabrikamız Md. ğüne mü ruirel a!:n?r^ktır. İstekhlerin ihale tarihi nlan 10/4/945 güatine kadar teklifle Ambalâj çemberi 3500 Kg. 50 » (4111) racaatleri. ».4273) rini Eshot Umum Müdürlüğüne yapmaları. .13714) Devlet Orman İşletmesi Geyve Revir Amirliğinden: Nafıa Bakanlığmdan: S VI I Zeytinburnu Çimento Fabrikası Sümerbank Işîetmesinden : Hayvan Sağlık Memurları ve Nalband Mekfebi Müdürlüğünden: Taşkızak Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: