10 Nisan 1946 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

10 Nisan 1946 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Missouri Hareket Ettikten Sonra: Şehir Teknik Üniversite mükâfatı CUMHURIYET 9 Nisan 1946 BAŞKA MEMLEKETLERDE HEM NALINA MIKıNA merıksn deniz» le4 lotanbulda hoş günler g^cırdio.ten \e Ftjnbul nalkma da hoş günler ge^u* issten sonra gıttıleı Uç geminin mürettebatını teşkil ede ı Missouri njı gelişi yoksa sevg lısme mi veıeceguıi sordum uç binden fa7İa gene 4nıeiıKalı P ı • > Eın v» g diş nía bi Karrma' cevabını verdi. sık Amerika Devletleri deııleıı Avr . ra tığı te ui k Bir dıgen atı di Sık ormanlardan r»a kıtası bmuklugundekı me ileket n Dinyanm «n bume lı arkadaşımız Ce O da sevgıl erin en iyisi degıl mi j jk Amerikan harb çıkan sevyal J40 mılvon nufu«uiu her b^lımdan mal Nadir Gülerin ya' gemisini istanbul liTmnatlar dcnü temsil eiıvollardı Onlar, butun 4.rr= lid ka ika tur i m j ! Çarşıda dolaşmaları alışveriş kadar bir manında ziyaret eTOT uzuyorlar, rıkan milleti gibi çene eanlı v e ne=" ı kem^relen te^olt ™ t de eğlence mevzuu im ş Lisan bilmeden deilerle gemi ha Yiıksellyor ve şe idiler Amerikalılar çicnk g1"1 H leı ti Kimine parirías pazarlıktan hoşlanıyorlar, e=naf on ara kını zira bu geni killeniyorlar, Kabına sıçmaz varamaz, fakit n ı \ u . ısı tan. kın ı» r>a üulaukre on] T da esnjfa gu u>or armış butun teşVlatıle modern bir halk taşı Leon Bazalgette taıaiından tercüme edi Kulubel°r çadırlar iskeleler 1 reLlı çocuklara benzerler Guıul+ulu şalla } deaır en kim Pazarlığa neden luzuın gördüklerini sorBirden kmefik hükümetlerden van seyyar bir şehirdir şehrim zın len destan bazan edebî ifadelerin tar ıı sevıncierıle Is^aııbnlu bavTam yer ne s duğum arran «B z bahriyeli eri d.ın\,a n ise kara ara du Vucude gelmiş olan milletin Uapıtolu döndürdüler Onların bu halı umum caddele inde ras avanlar herhalde u mutalealara olan ustunlugunu ispat et cm her limanında kızıkl maga çalışmak çunduren bir geliş, Bulvarlardan juksek binaların noktayı kendi kendilerine dusunmuş ol rrek Istıyen'erın İşine yarar bir mahıj etvetle istanbul ba'tının hoşuna gitti ve do t gun soa.a ağız gı<^ ta arcas a a d e t t r Herkes bızlen parası bol ap^al ar Gozalıcı uzun dizilen malıdırlar Sarışın mavi gözlü Cermen tedir Destanın bazı parçalarını fransızca B a kimseler Amerikan denızcılcı n n b vıgın kalb juklene °L «b raz dana zarnederler A*nrı a onande sonunda Yetimhaneler, hastaneler ve yoksul hızım sal n hav atımıza nısbetle coşkun t pindén, sıv ah ve kıvırcık saçlı zenciye, tercümelinden naklediyorum fazla sojara o r ' > dea ler Hakikaten k ^aU di» dedirten bir gidiş Tekn k Uiı\ersr*en n eski mezurla in vurnuk gozlu Ç nhve kadar her çeşid inArzın butun memleketleri' Ho? gelyurdları ve bol neşeli \asivıs tarzlarını \abani akat bu Missouri nın geçtı.3 yol ar aldıkları ş°> ere b r ıkı liradan fazla fıat den j jksek mühendis muteahhıd Ra ıb s u n t pı bu h a k parçan içinde j e r al diniz. Sandallar ve gemiler butun cı, fakat bir ("ost memlekette olnalarıla dört gun ararımda kalarak bizim v ermerr>ışlerdı Devres m tesis 60 bin liralık M llî Mü m 3 bulunuvor O kadar ki Amerikan Çam ve meşe memleketleri, Denizleri olçuj orlar na atfettiler Halbuki Amerikan asVc ti? ımızde bıraktığı tesir Acaba onlar Isanbulun üzerinizde bıraktığı t e dafaa tahvılk nın bu yıl faiz* olan 4190 mı eti, Amerikan haİKi hatta bazı muLimon \e incir memleketleri Destanının sonuraa «asHarın ozled gı lerı hele denize lcrı. Amer ada da b zı nasıl eord er° B •> olların üzer "desir n e d i r 9 liranın Teknik Ur ver teve en vetmlı harr rlenn kullandığı Amerikan ırkı, Buğday, mısır uzum memleketleri, hoş ve varmak JS edin kullî demokra > n T boyledırler Kaç gundıır Eejoglu cau ne tesir bın^tık' Kalbim ve ko a mı Burada hemen he s e y bambaşka ta e^>e ve ı tiren dört li=enjı r vaz ye goz rımizın onj de teşekkül etmekte geldiniz' d" «sık ormanlarda sesi ş tilen ı k bal dekrı Şıkago sokaklarına donııustu kpn1 lerine açan ş«*hr m zi beğendiler d e d l e r üzık ve k mya ödetmen er ne tevz ı va lan sosya bir ameliyedir Her sene ve ta» nın yarattığı t««k ler> den b ri ql Şık^gova gıttıgırnı? jıman Şeker pirine, pamuk, elma civardaki mı° Keldiler ne yac lan muadeleden <rBarıoaşka> olan neydi? Bunu anlad pılîmştır Tesis n bu ık nci tevz a ıdır r rgun bu ameliyeyi biriz daha hızlan dugunu söyleyen ş rm bu mısraları İki kimplarda vuz 1 inlerce de 117 kaıa ve Memleketleri, hep hoş geldiniz' hos nndıla' m ı ' Yu iumuzdan çe ı ı ır llar nı ı ted m Bir qno j ç bir ırrtjhan Geçen sene uç llueve taksim olunan ma d rraktadır Vaktıle ^.vrup^mn çe ıdlı as rl k b r sı>aci te^"Vkulun panorsna hava askeri tal m "oruv irUrdı Bir cu¥ v r ir 7aen tatlı ha ıralarla mı ayrıldılar' sjal e kar* la m s talebe g bı du aladı kaf t bu > il aralarında cok az fa k o'du köleler nden kopup lenıdunvaya giden «ını ne güzel c ZIJOT' «Den l«ri olç«n martesi aksamı on binlercesi izinli cıl Fakat daha sert vuzlu > erler, 3u dusunce ile evvebcı aksam u<^rı iar k<k*4e diler nihayet b r al nsan kafilelerinin torunları bugün \enı = u ıc n ¿ort liseye \e il" »tır Lisele in gerrıler> in en büyüğünü gezen Istai mış ve bu delik?ulılar koca şehri b\< m. Sizler de hos geldiniz' g° vakt mu aickaten U S O ya tahsis şubeleri de ayn evrı nazarı b r cemaat ps koloj isine sahıb olarak Burada dxL hiç kimse\ı çalışırken muhtelif nullular aynı zamanda Whitman m sa\ ("ugaha döndürmüşler lı Ejrada na il Buğday, altın meyva memleketleri ecu en 1 hbarat SertOai sa er ına a t goreraed k Hen n her s o adan ora a it b ıs s nar k 6o 1 se en izm r Atat rk ıut*>sanıd.4v.e mütecanis b r j ğın ha= d gı limon pirine pamuk elma demir Kadar zensrın olan taşkın bir neşe ile çııruHu u fakat zatim Bir eşik As erî Hizmetler Tc v,lâtı gıd yor fakat bir yerde durup da ca'ışıp sesi 25 5 puv anla b r c Kadı oy &°n nde \vrupava gel nce bu eski kıtavı Maden bikir kurşun memleketleri Tiemleket ermin Vrer Kaça o" a r n } rarsız bir şekilde ^glcnlıleıse orada da manas .na ge'en I S O fi nerıkan as or aır s j p p n r ı » o m e t " a b 1 ol r ^ J ı . Jorj lı es ' 3 5 pu\ an a ık n Ankara Ga kenculerm» yabancı bir memleket olarak ve s g arn b r camia teşk 1 etmiş ınsan aynı tarzda tatil gunlerm n zerktnı çıBaltanın •vapıldin madde memleketten lcrırun bulunduğu her jerde erata istiGar b b " gor « i n s i n sokakta t b ı îoesi 21 puv an a y j n B^l k* ir li bu i or ar laf ndan seç İme renk'ı nurune eri de kırıyorlardı Hepiniz hoş geldiniz' rahat edecek eğlenecek ver temin ei^n bir taaftan b *• tarafa gider Cevabı b az ses 20 5 puv anla dördüncü olmu ı İ r Amerika, tarihin gözle gorunjr bir isMissouri n n getirdiği mısaf rler arasında a c bedava y yec k ıçeck dağıtan bir te kı par bsed "irr> d "er «rı de farketm s erd Bnc olan Atat k ^ n n o g ı e t o n üfeles ıçrJe^V^kkuTedVduröTkeTvaBaltanın sesi ısıtılıyor I temaca ett er lattır Bunda da Missouri ran zıvaretı A^ adaşlarını ikaz e*n">î istedi e r Manı lerl Re id Meran I a t Soner ^ ^ bancılar kadar bizzat Amer kaldarm da Azız ve lavmetlı dostunt Cempl Narlır, münasebet le bi" ıkı gun emde hazır oldum Açık açık ıersejı soj emele mi UUı SaUıaddın Ozv^r 1100 laayi tak Oramıral Henry Kend He' tt m b r ka, e h a y r a n l l g l n l celbe tmekten h ü n ı lan veren U S O salonu misafir denizci rica et un r katurunu japmıstı Donanma Komuta» m edeceklerdir D ger derece a an li geri .KilmijOr B banın evlâda >ani Av lere doTmuE nımız Koramiral Me'ımed \lı I lgenın sele m öğretmenleri de 1030 lr<svı pay niDanın Amerucaya havran kalışında Birisi sordu Perapalasta verd gı denizcilere has sa Neden herkes durup durup bize B r an etrafa baktıktan sonra gSzurne pek sasılıcatv o r »j jok Fakat bizzat mmı hava ıcındc "peen snareíe bu cok he en her bir n r kucağında kcea bir bakıvo ° Ge^n sere uçurcu olan Ankara Gizi evlad babayı ve anne ı düşünürken on"U7Cİ karikatürü Amer aa Anı ralına Cevab vermesi şaç b r sual yat t,?n ade a sess zce b r ko«ec ge >erlisesi bu sere de a>nı dt ecevı almı t J d n tekn kce ve <on zaman arda i A ~e 1 tak1 m ettim. Amiral Amerikan filos ı Sız sev dit n ze oa ıaz TI S p ı ? ' Geçen «ene uçuncu ol?n Gıl?tas T/ bu n«K dar ayrıldığına Tavrın çalmaktadır' leşıvermış sekiz kişilik bir grup ılıştı nıın L<tanbulu zıvaretı ırunasebet !e s ı B r ısken e çekerek vanlarma oturdum aedım, y 1 alt n'ı olmuştur Puv an tevzntı Tek Burdan varım asır evvel b r Amer kan kadasımızın Cumhırvctte çıkan güzel kena m tan arsk biraz çene çalm a nik Un vers teve g en t> ebe a^e^ r e edebi atı bir Arre kan kul uru bah s G cu Bir dı^Tİ tamamladı v e manalı karikatürlerini pek beğenmişti ge d gımı so\ledım. Hiç ae jaaırgam di talebenin giriş mt hanında al d gı n t mevzuu ed lerrezken, bir Amerikan il Buncan şıka>et ett fimizi zannet Cemal 'Nadirin bir gem cı dnrbunu il» lar Uzattığım kâğıda her bir sı ısm m meyin. Eılakıs burada b i l k o derece m i ceye göre vap lmaktndır •nınden bahsetmek gulunc sav ı irken Istanbuln sevreder şek ¡de çızdıgı pek vaz^ı Dört NeWYorkiu William Mır safirperver ve j a r d m sever ki bize simdi tamamı e aksı b r manzara kar=ızarıi karikatürü kendıs ne verdiğim za. rew \ B Cemjalsk F ip Phı ıps" v ı r d m etmek için aae a şlerın guç'erı nd v z Mad'e ve teknik Yenıdunyada man tıpkı bir çocuk gibi sevindi V a Hobo Fİ °ş Hobo bmı hep mıa gı rhr nı b rak or ı yollar ı ı ae¿,ist rı> or r iem kultur ham elerine zemin hazırlakankahalar atarak sevrettı Muhterem du Z >a Hobo aşağı yukarı «¿erser s de Lı=an b lmeaı m zır he i es fa kında dı F '•inci ve Ik ncı Dunva Hirblerı araI misafir hem dans edıjor hem de öteki mektir ve bir Maıne h Leo Latt p b r B r i i Kelime olsun ingı ızr e bilen dersınta tektuk, De ncı Dunva Harbi arif" \mıral ve gemi kumandanlarından basI moıs li DOT Rudckı bir Mass«jcnus d mızı anlamağa anlatma = a koşuyor oirde fazlaca ve n hayet harb sonunda lıvarak gene teğmenlere varıncaya k a . D iılryo u geçnılycn şerir ve ka balan eetts 1 Richard Wulth ve b r Pennsyl ' Bas>a memleketlerde biz buna benzer " dar, herkese karikatürünü gösteri} ordu. r ¿ 3 da birer acento k tes s eal ec kti' tamamıle Arnerıkaya h cret eden Avruvanıa lı Joseph K 'osın^ky olmak üzere ' oır^ev gormed Oralarda k n se b z m'e Bj ac rta ı la1 en yakın ı«tasvou» kadar ,pa ilmi atelye^rmı Amerıkada işletmeMemleketimizde hayat pahalılığı hart>1 mızın çoğalmasile hayatın bir dereceye | Sonra bir aralık yanıma geldi bes cim urıy^tı temsil edıvoılar ilakadir olmadı itendi halım ze bıraktı h nev ş£hs ve cari e vs.n r menajeri na" ğe başladı Y a ^ z teknikle uğraşanlar kadar ucuzlamasını beklemek doğru olArkadaşınıza teşekkürlerimi bıldırden r olu mevzuat na degıl b lgı ko larma mensub olanlar da den evvelkine göre yüzde üç yüz dört m İkisi müstesna diğerleri denize açıldı lar bizi Bu it barla m aa rperve r heır ızı t t ıı tnmme yuz nisbetlnde artmış bulunmaktadır °" *"" ' men zı rica ederim Kar katurumu harigı günden vanı 11 haziran 1944 te"be ı ' yardms^/e mzi asla unutamıvı ağız, u R\ua ola ak kabul edecektir Amerık>vı b r «aızı mev ud> sa> >or Bu ön«ml İşin basa misi İçin önümüz ir Memleke im ze bundan on uç sene Bu vuzcîen lstliısalâtımız pahalıya mal Izmırde bazı mümessiller birkaç sene kulade \apmıs çok beğendim Hiç bir A T vı ile beraberm s er 1ta Hn 23 u ' k e kadar teşekkür d i p í Ú sehr mL.de bü uk b r oİTakta ve dış meml"ketler mahsulleri denberı bu sualleri münakaşaya değer kırıVaturıst beni bu kadar m çi7emeevvel gelrr s olan «cnebi alimlerin bir s=marqkla beraber sekizi de ık senccen etsek azdır tcplı ti yapı Ü sı takarr r e m ş r S 1 mizin fıatını yüksek bulmaktadırlar bulmakta ve Türk parasının sterlin ile mısiı Bunu güzel bir istanbul hatırası uzun h T TTL.'3 îettır bah. j de v anı heBir bisl ası sordu 1 c urcu I, etme binasında yap eeftk kısmı ş radı o aa Gıtm yenler de gide Mesela Irsgılterede hayat pahalılığı dolara karşı kıymetini düşürmenin ihra oliıak saklıv acngım ol a bu top aut ıa d mır o a m i es=l le meiıkİTi için burada kalıvorl^r Her ne b rı sav aş gormu ecrubelı deniz en \trayı Napo Arkadaşım adına Amırala teşekkür etr le b ltun n ki ve şike er \e nikl TC UO ıe venı b r muhacr t haleti ruhıyesı 1939 daklne nazaran ancak yüzde «73 3» catımızı artıracağı nkrını ilen sürmekSor ıvorum j lıj ı bi ir ml=in' » tim ve akşam geç vakit dükkanlar kaJç o cUarı 1 rak ede ektir Topl " t i a lıer tarafı kaDİarken aramızdaki bes on nisbetlnde bir yükselme gösterdiği için, tedir er ı Atinayı kisnen Istanbu u nasıl buldun iz' n bu blsuk İşin n» sekide ba^ar acagı go ecn°b n n Amerikan sevdası uz r nde ingiliz rrüstehlıld bu seviyeyi aşan fıat B «F W Forge» nin «Türkiye ve Bü palı olduğu ıcın resmi çerçevesiz takHemen hep oeraber cevab ve ıyo la bilirim Napoliyı hiç rü ülece İr B mdan sonra b ı t»"=Vl ti vaduru maga belk de do s n ez Hak •iit şu hrı j ' n ı n ı vaklaşılmaz telâkki etmek juk Br ur .ya» Derg s n n son savasında dim ettiğimizden dolavı ozur diledim bilir1 em Çok gazel şeh r p b le k n ye Í rmas na bu İş llıa e s Bov'e daha ıvı çunku daha samimi, ki dure «tajar aram ^da do!i "'n. 3000 ka tedir Ameritada da vazn'et asagı vu Tıiik In^ıhz ticaret nde görülen zor Biz buradan oolunnoa r Bı haf çe ıtır3z ed vor dar AmerKalının çesıdlı menşeleri goz karı ajnıdır Bu sebeoledir M maiısU luklardan ve Türk mallarının paha lı daha arkadaşça dıve cevab verdi raja gidece^ z de 1 v okuş iri fazla ü aştırma Bakanı gitti Bu sırada vanmıza gelen Amerikan e aunır r"n ler ne v= goz e ine ba lerımızın başlıca muşt» isi o an Anglo ğından bahsederken aynı fikre tara* ar D j orlar ki Na Can m Fr'sco nun da yokuşu yok ş hrl ?d bulur an T « n a Bakanı o l r a bu un durya, yem bir sosj a1 te Sal^>onlar uzumle im zi J incirlerimizi j gcrunm°sı buraáa bahsin taze enmesuıe buyuk elcisinin esine de karikatürü göski mu 0 (Frı=co argoda San Francisco de polıde halk gelenleG jeral A Fuaü Ceb oy dan aklara ki tu jnİTımizl almkata nazli davranmakı<a bir veM e tenkil etmiştir terdi ve tıpkı kumandası altındaki gene jl wrs s d^dır uı gornle0 ne jvadar herşeyı satın alma t L t i ı l t ,» duumu tur erler gene teğmenler gibi neşeli kahi.a. ve ÇOK defa müstalısJımiz kendisine o Bı gun ilk defa mı gemiden çıkı ga çalışıyormuş B J O ekkul asi erî satvetini ve s' Gerçi paramızın sterlin ve dolara kar halar atarak Lutfı Altsoy vazıiesıne başladı denen iıatı ağır geçim şartları »1 inda Mumkun Harb kıtlığı her tarafta yorsunuz' VIM nüfuzunu B rıncı Dünya H rşı kıymetini ¿usurmek bazı iedakarlJcBİ müaoetteaije 1 rahat z bulunaı B bunalmış olduğu için az bulmakta, bil Karikatürüm benden daha güzel I malum şn^ı de tamarren isları "st İzam v e bir cok mahzurlar t»v. Hayır uç gündüm d>laşı>o i z lec e re s muav Lİ LatH \ ey ly er İt b nue k irr°n , Pazar gunu halx burada bizle alış ..zlı r ba an ş r Lı trı Aksovua ra pat etmekted r Kısa n azı erim dede farz E=e bölgesinde «uzam a r ü i ınsad id edeceği tes m ed h> or fakat bunun de ilmi madam" dıvordu Nereli * gı n z ' » gecmdıremıyor» diye oagl°rı sökmekte liiracaümızı kolaylaştırmak Dikkat etiım Or>ımral da butun ımıveriş etmek istedi Halouxi burada duk h ts ı ğı dolayısJ» Liküdar P a t başkan 1 nm anlatt klar nı vev a pek yak ı ta dolajisı e H^''e1 her tara f a' 1 gıı dtuı avrı ması kendi nln ba bölgeye r h sah f ler r ı d n iye eK hî kanlı da he^şey var' ajan J beri taraftan ise huVun e imiz ko\luje ödeme imkanlarımızı artırmak bakımın mcvvız vasıflaııle t«m hır Amenkalı idi* Aîese a ' her b k n dan yapt » bizn etler dolayımaliyeti ucuzla masını tavsije etmek dan saglaj aca ı faycalarm mahzurlcTi •iını varlırınrlan safıvct IVT kail lılık, ç gunku Amerıl al lar, yabanc larm djş En cok çarşıları g^d k Ava S zlerden ha+ıra a mak istemiş «r s e de t e* Ar u and T I ir & tu^u hayret ve duvdvgu hayranlık in tedir Maliyeti ucuzlatmak Bu JTUS fazlası e te fi ede e ı iler ve ^ma or samımı>et neşe ve canlılık tasan bir çosofyT Top1 a^ı rruze^r ni g c d k dır Y k a dediğiniz t bı pek faz a eks Nedim Veysel Ankaraya S | l f i cuk "eri kalmıvacak derecede Vend'er ne ta ıs Hn elinde olrııj an bir şej"dır En Böyle bir W b J i n iliewel akîa gelen Hep'i bu kadar m ı ' ,ıra z yek Ş nrlrr 7de bu u an Bas n ve Ya in işte Amerikalı denize lerm bn halı lir ucuz sıçranın tanesi bir kuuş en ucuz Eh a«gı yuk rı Yak iz burada herşey çok pahalı geı.el roOuürO Nedim Veysel I V n dun a», | ! \ran bu yu'den de mağrurdurlar am,ple j cvmlyesı 4 5 lira en ucuz ayak mahzuru it] ilat malları fıttlarırın <,r ki "Mı sourı nın Istanbuldan k'lb \uklu 1 1 E O T rr> İh gurur ! n ^u 'er n şuurunda tacak olmasıdır Halbuki kıymet du ? urAn asılan D^V açı amimiş ar ne sovle Eeyog unu işaretle şu caddedeki dux şam An>a a a donn jştur olarak g dışını K steren nefis karikatürü h ıı aıgı doğru e teknik ve madde a ı on beş lira olursa ve en aoi burre tarafta 3rı banun zahiri b r mahzur me< ne EOJ en^nrV Iaz.m erliğim kan ardan k m saat a ir merak ederim Okullar yardım sandığı Cemal Nadue ilham etmiştir guınleeı 4 5 liradan aşa^ija sır 3. gekestırem°r ı°rd B fisine sıfıra u'at Renim bir robdo^ambrda gozum kaldıv DJn Emtnoru Ha k inde top anan Czel \rre k n n 1319 189"> cras nda >etii cumeı mumkun olmazsa ko JTJTI bu olduğunu iddia etmekte ve şöyle demek Mıssoarı Tokvo k« rfe7inı korkunç o tedırler tim a!d ierhal b r Am°rık"an s g?racile di faxat f atı pek 'ord ı ı 129 lira B ve >a ucı nl. 1 r oe etn enleri \ard m t rd gı b r «a rı c a n «Tne* kafidir (W İt toplarıle fethetmıstı I tanl ul n gonlunU uavını ıızumı nü tut in unu ucuza T J a d ti or names nl te k k ve İtab 1 et V h tman) Bu aır d^ha Ondokjz mcu mukabele etti zin ua a ı e "0 80 aolar tu ayor \ T I « ithalat maJarının ucuz'ugu den j kar sındı duy" edip uc a sa ması ta s e v e haj a de mek ltha a t n bolca ya 3 n m ve halkın de tatlı do tlugu ile fe«'ıett II ncı za^ada bu f a a sibalı ık degıl tam akım m ştlr Buna ^azar İlior a ve <i e o ret , s " ""'•/ " ^ r Içk ¡erim j beğendiniz mı? rıerlerl ayda bir okul V etmen eri ortasındaki Am fer bir hakim bııınc snden diha guf kalma a mahtumdar Goalu or ki bizelL se a aK lece= r> zı sız de b lirsin z Ben ç/ı. çTien yır rnşar lira verecekle d r Sarı d k o ürn dugu ustun uk duv^usınu 1853 te ka e deki hayat pahalılığı müstehlik yıgin İthalat ma ıarını satın a abılecek vaz ve daha şereflidir e I me eldi ı «Balta Nagmele ı» nde can Buldan soma uzun uzad ya ha den hainde 5O<) doğumda jette c "naşı derrektır Ilıracat nekaja^ Sek*z k sının ikisi ne sigara ne içki une O 0 Ura yardım andırmağa ca ıstı Ş r hak Katte bir arını buyuk ıstırabla içinde kUTandır guç olurca memlekete mal getirilmesi de takas an feo u»tuk N hajet bir'sı mev<" a l l e elradmdan içmiyor ıkısı s gara içiyor içki ıçm He= an =?v a! 1 r 1010 da frarsızcava dıgı gibi lstıhsalatımızı ihracatımızı ve o kadar guç olur ve azalır Sonra mahda buluiac?ltır dı°er dordu de hem ı F hem s gara çı i zuu deriştirdi mili g° ı ımızi buhrana doğru surus sulünü zararına sa*mcga mahkum b j ı Balkanlardaki ırkdaşlarımıza yor armış için içenlerden bin cev ao j Burada herşeyı neden sırtta taşı lemekteair He>kel maketi müsabakası nan bir ç ftçı itlıalat malları ucuz ol a yorlar? ver d yardan komitesi kuruldu | ÇocuS E lrgene Kurumunun " İne yıl • * * * bile onu satın alamaz Buna mukabil Bir Pevka ad" t ı r JOKJ k 1 İnde olan Maca ' Votka' ser+'ıkte b'rıncihŞi a ir çok ihracat çok ithalatı temin ede ek eerglol dr as 1 e ler lb ettlgl «Çocuk v» xL anda ha t.3. yardım İçin Türklje Ki her hade' 3u ha Çocuklar neden hep yalınayak? Kolijca değişeceğine ihtjnal verilŞe ^at» ncvzujna ald neysel ıra e 1 müzılayıcın açm ş oldjgu listeye bir çok va ithalât mallar nın çokl ıgu da bir ucuz Iın1° alev gibi b r akası büyük bir alâfca görm Iştur Çin. Bir dikeri memek lazım gel»n bugünkü gec m tajdaşlar vo rrüessesE er yardım etmek e uk ârnh o acktır > I ad r = c e elli mUt cavlz ^•'^kI>lresnp B ı^ada herkes flç övün yemek yer dlr Bu >a rr n diba geniş b r mahlv t şartlarına rağmen ve raistahs 11 fedaan a= İd t i gibi memleketin dört kö ?. Ya rakı' kârlıca davet etmeden, müstahsilden a riası İçin bazı tedbirler al na aktır [ m e b i branşta b r çek gizil lstldad ar Girtli* 1» midesi malijeti düşürmesi gibi bir mucize veja Dıve b»rı cevabı b r havli güç sual D ğer ta a an son harb lelaket nln ta *an a ç kma aöır Tapı an yüz a Harici ticaret mizın çıkmaza girer g bı aresmdak' mesafoyi umumi tedbirlerle malijetin kendiliğin gorundugu ve ihracatımızda a akalı zirai acaat er karşılamak üzere bu misábaraıJ na tutt ılar Bu ara Topkapı müze ı t a m E ^ «d l n a" a r l n a k a l a n d k t a n s c a ' ra b ıgtin de aç çıp ak yuvas z ve devasız işi e* e<1erpk den düzmesini beklemeden mahsulleri sühsalaomız buhran geçırd gı e nada bala ı m y s ar Jılne kadar uzatı mış ir inde gorduk eını hayranlıkla anlatan kaim ş b u ı an Ba Ka me : eketle nde\l Bu?adan buramizi dış pi> asalara daha ucuz Hatla bu fikrin incelenmesi fayda ı olabil r r e ek e=er i ye ^tlrem vsn gerei«e yerlbirisi Tlır^ katdeşlerlnize yard m çln tüccardan er nl ysnrak İst ven sanatkarlarımıza lüya kadar kısıp ka vermek böylece do iz kaynaklarımızı Çunku vazıvetm bu«unüu ş^k^lde devam zu J zaman er miş oluvor Yaln z d<>d arlıyamadtğîm bırşev Ih=an Ti ı r m tarafından yan imiş olan vuruyor kavbetmemek belki biraz daha iazla ed p girmesi zararlıdır ve herh İde hen var B°lh ki sarayı da müzeyi de yapar ırüaca. t v yet tara ndan kabul edil Bu e e r ° r kuru nan temmuzda Taksim Bir dlgfr' elinde do/iz temin etmek bu sav ede de muh+ac st hsa atımızı hem ihracat mm sade Beled v gazinosunda monte eder^g a nl İ ken son de'ece ibna etnısler Fakat ne mlştlr Bu suretle de Balkan memleketle yan yor.s jl kardeş e^ta yard m ki ouzlu b j a bard^Şı olduğumuz maddeleri harlcden daha çok Aomjacak de^ıl aynı zamanda artıracak E % de Istanbu halk na da teşhir edlleceS c'en sonradan ade'a m o uruna yüzüstü r nce va dünden İtibaren re menzefa° y»te komitesi nı zevkıe yudum ad Rtan =onra va oy ha Xı şehr rılz sakinlerine de verilmiktarda getirtmek acaba mümkün de >eni tedb riere ihtiyaç va dır bırakmışlar? geçm^tlr Yuddaşlar tarafmd n ya)UacPk miş c &cak ir Ama biranız çok güzel1 ded ğil midir' Ve acaba ihracat, İthalatı; Sualleri ben soracak iken onlar beni ja dım arın Te teberruların kabjlunü ko Kadri Başçı B r bankasına dondum mite milli bankalar ve Kızı aydan rica eNisan vağmutları bekler iyor cevabını benim de ko ay kolay veremi eberrular a ylvecek Mesela sız dedim ilk dışarı çık veeegım suallere maruz bırakmışlardı decei r Yapılacak Bu y 1 ç e geniş b r H l d e yıp lrr ş o^^^^^ Sinemasever halkımızın en çok sevilen artisti M H ! maddesi giyecek evya Te İliç ti narak u 1. ;] k 7 7 at İç n me t av nda vurt" gun ne yaptınız? Lafı ce\ rıp dereje tepeye havaya «uya CNRHA K z lay ve Kız lhaçtan st ye avn ı * J bo ge er nfl» >a i ıtar fevi Bol bol do ast m intikal ett rdJrten sonra niıayet «Baş^a cekttr T berruat k bul edecea. bankaların aladf iavdalı olmuştur Ş mdl nisan ya£Naci Kalmukoğlu Can m y^rnel f1 an vet»ed m» mı? bir d e " c iniz var mı'» dıve sordum ts m eri bugılnlerde İlân edilecektir rmırlan bek enm ktedlr E er nisan yag Tabu jedım Hay r d°dıİT yalnız 1 gunu ge1 rurlan z<n anında \e kafi derecede vaSin gene kahkahalarla gu durecek. Demokrat Parti Kadıköy şubesi Ne yediniz' ğar i ba yıl olağanüstü bir mahsul befcm de tanıd eırrız bir aile bizi ErenkR Demo>rat Parti Kadıköy ilçe 1 te ebbüs lenmefctediı B r+ek' vunde evlerine çağırdı Fevkalâde bir hevetl çu zevattan teşeksJl etmiş J Ya gpce? " m geç rd k M ımkünse kendılerne Dr Sanl Yaverf Rıza Ursan (emekli 4 19 Nisan 1946 Bir izah . c nemaja gıttm' Tümg^ce al) HJs'ameddln C ray Cavukat) alenen tefekkür etmek s erdik izmir tüccar ar ncan mertum S t r l SQGALERİ İSMAİL OYGAR Mudo Kemal (Rize eski be "diye müdJrJ) Hangisine9 Yeni ve bu. uk bir macera filmi M. Kenan Kan Naci Yenersay fEndustrl Anonim şirketi leymsDO için k zı H le Súíejl le Akagunistiklal Cadde'sı No 357 Sargeut York a (Aslan yurek'ı çadtınin ogu Doğan A^a^unduz nlş"\n ncjiîn uhasebe ş°fl) (Karlman Pasajı karşısında) v > ar gazetem ZP gönde len bir İlan u lna Gene »ynl Partinin Kızıltopralt bucağı Acık hava tiyatrosu r diğeri mütemadiyen carsı pazar a m stı Sab 1 Sül^vmani'? ç al es eden müteşebbis Heyeti de •«^•••••••••MMH S rp Agobdan Do m?bahçev« sla = m z bir me tubda henüz bo e b r e o Jşt gından bahsp ti EHmde kocaman BOİPİ ve Emrullah N^til (avukat) Safet Kurt nl TI» tor nl vapılmad gı an ak ik a ara pah cebinde vuzukler iş emeli tepsi ı ro u ve ev e (tüccar) Arlı Hikmet Ayanol^u Cavukat) ™ MÜHIM ÎLÂN • « • oa pt dal b r görüşme vuku bulduğu Vahtíedtí a t !erı f lan vardı Bun a m bir kısmını p oje rru ab ll&n etmişti Buia şltn N ısret Ce âbl CemekU yargç) Bu akşam S4EAY Sinemasında i!ld lirıekt d r Cin CtJccar) Saraflm Sqgla*nel Cemlâkçl) ed j e goturjjo' palaları kendi odası d! e kid re rrar İştirak etmiştir ProMeşhur ÇEK piyanisti O man Karao«mano=lu (tüccar) Bizi nasıl buldular? Röportajı yapan: M. Kenan Kan Amerikanın Tese Nağme Yazan ve Amiral Hewitt ve Cemal Nadir Bu sene dört lise öğretmeni arasında taksim edilecek AHMED HALİL Bir izmir Mektuba: Ulaştırma Bakanlığının mühim bir kararı ihracatımızı nasıl çoğaltacağız ? Izmirin ticaret muhitlerinde bir müddettenberi münakaşa edilen fikir WALLACE BERRY RESİM SERGİSİ YÂRIN AKŞAM İ P E K'te DEMİR YUMRUK I Bugün matmelerden itıb^ren ıkı muazzam ñlm birden PRAG NAZI ŞEFİ ıcı saklıyordu O tul ı kızkardcs ne mi i ler tetkik edllec ktır DAPMNE DU Mí'lRIER Bir Italvan sanavl grupa flç kilo pan uk muhatı l"de bir ki o basana vermeS teki . ilnda bulu mjçiur Ikl kilo pamu s a bir kilo basma veri lr^e anlaşmak kabil oleu caktır I IstanbJ Tl re Odaslle Esnaf Obasının 6 gundfD^e 1 devam eden mes ek heyetleri t S?., ıı en leı İki Odaya kavıdlı o an ar var sın n reyini henüz kullantramış olma eırdan do ayı üç gün müddetle daha uza ti İm ıştır 3 kflo pamuğa mukabil 1 kflo basma FALENİ0EK tarafından verilecek fmm ÇEMBERLİTAŞ Sinemasında ^ Nisan ü ç gun daha uzatıldı ; VEDA RESİTALİ ıçm y erlerin evvelden aşırılması sayın musıkıse\ er halkımızdan rica olunur Cun^u kors°r başlayınca salonun kapıları kapanacaktır. CKnıyanlaı BRLW DONXEVTT ANNA LEE « \LTER BRFNN W H Noter Damın K mburu fiteıının kahramanı meşhur artist CHARLES L A C G H I O N ve ELLA BAINES tarafından buyuk muvaffakiyetle o'snanmış olan HAYDRİH'in ESRARENGİZ KATLİ lrl Cumlıu iyetil Mani a ava arkada " z n o ı izm r rru arından 3uphl 1 e Boao l Haoln Barutçu n 3 r tçum n k ann a törenleri ber İki taraf n au do t arı ara mda Kar» yakada Ahr" rv n e 1 de vap rf ~ı hatfr 3 rl a rı teb k e eri O T PARA VE ŞÜPHENİN SONU 3 amele yaralandı Tob* n Hirivnevl in a nda cal smak Bujük şaheseri takdim ediyor I Tekel Ceza HükümSeri Ya^an «L M L O D ^ O F \ H°r 1 ı a c aa h ı nur