18 Mart 1947 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1947 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r Rakibi bulunmıyan 12000 kilo kuvvetbıde Amerikan Peynir Mayası PENİROL Piyasaya bol miktarda arzedilmiştlr. 12 şişelik gandıklar fiaü 60 üra 48 şişelik sandıklar fiaü 48 lira Her yerde ısrarla PENİROL oeynîr m&yaran isteyiniz, Tesiri teminathdır, 23 OncO yıl S a y ı : 8 1 1 2 umhuriyet PDUROCU5U: nımıs IVADÎ Telgraf r* mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutasa: tstanbol No. 248 Telefemlar: Cmuml Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299. Matbaa: 24290. SEBE Ticaret Muhasebjşsi^fbıonim, Kollektif, Kooperatif Ctd. Şirket Muhasebeleri. Banka Muamelât ve Muhasebesi ve Yevmiye kayıdları. Fiatı 650 kuruştur. Salı 18 Mart 1947 DÜNYA KİTABCÎLIKEVİ Avam Kamarasında Rusyanın bize husumetin bize dair görüşmeler yen Bazı işçi saylavların ıslıkla karşılanan suallerine mukabil gene bazı işçi saylavlar, Ingiliz milletinin nutku hararetle karşıladığını soylediler V. Ankara caddesi 45, İstanbul J Başkan Tnıman'ın son nutku îçin Amerika,Moskova konferansmda Istişare Konseyine bizim de hükâmete sualler soruldu âza seçilmemizi teklif | etti Vichiasky bir Rns hikâyesi anlattı, sonra »0 halde İtalya Ramanya ve Bulgaristanı da çağıraluı» dedi Moskcn» 17 ca.a.) (Ünlted Press>' Bırıeşlk Amerika, Almanya h&fckındakJ isüşar* konseyine Türkiye. Mekslka, Filipin, Transa ve Bolivyanın da ahnmasmı teklif etmiştir. Vichinsky masal anlatıyor! Moskova 17 (a a.) (Türkiye bana şu Ruş hik&yesinl hatırlatmaktadır Adamın birine (çaus> demi^ler, o da tutmiij tkarnım a|rıyor> demis. Aradan zaman geçmiş, aynı adamın öninda yıyecekten bahsetmişler. Blraz evvel «karrum agrıyor» diyen adam: <Hini benlra yemek kabım» dıye bagrmış » Bu hlkayeyl, Dış İşleri Bakan yardııncüarı, Almanya İle barış andla^masınır. incelenmesine Iştirak edecek olan dstişare ve haberleşme konferans> n'a teîkıllni tetkik ebtiklerl Mrada VKhinsky anlatmiftır. Toplantıda Amerikan temsilcisi Robert Murphy, Meksika; Bolıvya; Fılipın; Sırbistan ve Iranın çağınlması tek'.ifınd« bulunmuştur. Vichinsky, Iranm ıştirakine bir mâni görmedığini söylemiştir. Arkan Sa 3. Sü. 1 dt 18 Mart ürkün sayısu kahramanhk menkıbelerinden, zafer destanlanndan biri de 18 mart. fcr. Zaierler vardır ki aradan zaman geçtikçe ök verdikleri büyük heyecan azalsa dahi kıymet ve ehemmiyetleri ar. tar; 18 mart 1915 te, Çanakkale Boğazuu da kazandığımız zafer de işte bu çeşid zaferlerdendir. Bir defa 18 raart. Birfaıd Dünya Harbinde Türkün Çanakkalede, tarih sahifelerine mubarek kanile yaıdıgı o eşsiz kahramanlık destanıntn o . ğurlu başiangıcı olmuş, harbin Mnnna1 kad?r Boğazlar, diişmana kapalı kalmiştır. Bu yürden asıl büyük diişman majjlub olarak yıfaimış, bir elçabukluğile üstüne oturmak istediği Boğazlar ve Is. tanbul Türk kalmı<itır. 18 mart zaferi olmasaydı da. hasun donanması Boğazı eorlayıp geçseydi, sonradan 25 nisan 1915 ten 1916 haşına kadar. Bofazdaki o parlak tnüdafaaya da imkân kaimazıiı. İstanbul, o zamankl Müttefik ordularımn ve en fenası Moskov kııvvetlerinin i?Rali alüna girer ve o zamanki yanlı; tnpilizFransız sîyasetinin bedbaht bir andiaş. masile Boğazlar v« fttanbııl, gaiibler ara. sında bulunacak oian Çarlık Rusyasinm idaresine geçerdi. Boğazlarda 18 martla taşlıyan Türk zaferleri, Birinci Dünya Harbi sonunda mağlub ofanamıza rağmen, Istanbulu ye Türkiveyi de kttrtarımşttr. Onnn icîn Istikiâl harbi laferinin ve Türkiye Cumhnriyetinin ilk temeltaçı 18 mart zaferile atılmışör, demekte fcata yoktur. O harbin Haha ilk avlannda yeniinm olsaydık, lndliı FransızRus andlavması neticesinde Boğazlar ve Is. tanbnl Rusyava verilmis ve yıllarca Bns ordusunun fcgaiinde kalmıs oteaydı Doğu Avrnpanm bugiinkü duruımma bakarak divebiliriz ki Ru«yayı Boğaz. lardan ve îstanbuldan çıkarmak, Türki. yeyi, Tüfltistan fibl bfr Rns sömürgesi fecaaline düsmekten kurtsrmak imkân. Stt olordu. Neticede Rusya, Akdenize Inmis: Yakın ve Ortasarka hâkîm bir va7İyet almı« bulunurdu. Ingiln Frsnsız donamnalanna karfi kazandığimız 18 mart raferi. yalnıı Tür. kiyeji müthiş bir felâketten knriarmakla kalraamış, o zamanki İngiliz Fransir devlel adamlannm i«ilediklcri en büyük hatavı da dözeltmiş; bndin bütün medeniyet ve demokrasi dünya«nnm önüne geçmek için bizi desteklediği belâlı bir varivetin, 32 yıl önee jterçekleşnıefine imkân v*rmemisth\ Görüyorsnnuz, 18 nart, cihanşümul ehemmiyeti hair bir »afer olmustnr. Bn hakikati, bn?ün daha İTİ anlıyoruz. Binaenaleyh bizim 18 martımız, İngiIizleTİe Fransızlar tarafmdan da kutiamnağa değet bir Türk wıfe. ridir. Müttefikier Boğazlan torlawıa|a 14 oeak 1915 te karar vermisJer ve bn iş için kııvvetli bir donanraa ile küçük bir kara ordnsa hanrlamışlardı. Rnsya da Kara. deniz kıyilarında 100 bin kisilik bir ordn teşkil ediyordo. Evvelâ Arairal Carden, etnrinde bulıınan 18 zırhlı, bir çok kruvazör, muhrib, yardımcı gemi, denizalb ile Boğan zorlayıp geçecek, sonrm da kara knvvetlcri Boğazı işgal edecekti. Kus ordusn da, Rusyanın Kara deniz filosu himayesinde Karadenlz Boğazina eı. karılacaktı. Amiral Carden şöyle bir plân tasarlamıştı: 1 Methal Isühkâmlannı iskat etmek, 2 Kepez bnrnnna kadar olan batar. ABÎDİN DAVTK ATUOT, Sa S Sü. 4 tm T îngilterenin bize yaptığı yardımlar halddnda Avam Kamarasina dün verilen rakamlar Londra 17 ( a * ) Avam Kamarasının bugiinkü toplantısında Başkan Truman'ın Türkiye ve Yıınanistana ald son nutkHe llgili bazı suallere cevab veren Dıj İçleri Bakanlığmm parlamento s5zcüsü Mac Neil, demiçtir ki: (Amerikan kongresi bu hususta vaziyet almadıkça fhndilik Türkiye ve Yunanistanın durundân hakkır.da A vam Kamarasında etrafh bir demeç yapılamıy a caktır .> Mae Neil, Yunanistana matın 31 tnden sonra esash bir yardım yapılamı«Trnman'm nutknndan yacağmı ve Ingitlere tarafından yapılmakta olan malî yardımın bu, tarihte sonra Balkanlar ve Akkesileoeğini ılâve etmis ve Ingiliz hüdeniz meseleleri gibi bir kumetinin Türkiyenin ib.tiyaçlarını da çok düğümlerin çözülmelekarjdıyamıvacaPinı aöylemiştir. rini beklemek icab ediyor» Iççi saylavlardan Austtn, Mae Neilden; şimdiki durvmnın arzetüği tehliAtina İT («.».) Dıj Işlerl Bakanı keler karjısmda Birle;ik Amerikadan Çaldaria, «Aneksartisya> gazetesinde çl Arfcott Sa. 3, Sü. 9 da kan bh makalesinde Avrupa medeoiyeiji konınnıan iem 23 asır «vvd Tülddidea tarafından Akdeniz memleketjlerine verilen Snemi belirterek funlan yazmaktadır: cBir ajırdanberk&r Ingiliz sryascti bu önemi teyid eder mahiyette devam etraiş daha aonra da iki dünya savajı urasında vfl bilhassa Ikind Dünya Savafinda Türkiye Ü« Yunanistanı Akdenizin müdafaası için iki Snemli kale o Arkan Sa. 3. Sü. 2 dt Yunan Dış Bakanınm demeci Dört Dis Ifieri Bakam Moskova konieransında yanyana (Radyo Foto A. P.) Amerikan Kongresinde müzakere perşembeye! Truman'ın lekflfine aid son akisler Washington 17 (a a.) Temsüciler Meclisi Dış Işleri Komisyonu Başkanı Mr. Caton, komisyonun bugün yaptığı gizli otıırumdan sonra, TürMy* v« Yunanistana yapılacak yardım hakkındaki kar.un tasansınm en erken, yann Kongreye sunulabileceğini ve müzakereslnin ancak perjembe veya cuma günü, hattâ belki de önümüzdeki hafta zarftnda yapılabileceğini söylemiştir. «Tiirkler, Ruslann maksaduu anlamışlardır» Londra 17 (a.a.) Başkan Truman'ın demeci hakkında Glasoow Herald gazetesi çunlan yaayor: «Sovyet basını v« radyosunua yapbk Başbakını Attlee Konferansta dünkü hararetli konuşmalar Molotov Potsdam asılaşmasımn ihlâl edildiğini. İngiliz ve Amerikalslann verdikleri birçok kararların kabul olnnamıyacağım söyledi Moskova 17 (R.) Bugun Dörtler konferansı Fransız Di| İşleri Bakam M. Bidault'nun başkanlığmda toplannuytır. Almany» meselesi görtişülürken tazminat bahsine temas eden Sovyet Dış Işleri Bakanı Molotov bilhassa çu noktâiar {Jzerinde durmuştur: Almany aya tatbik edilecek umuml iktisadl siyaset daha Berlin konferansında takarrür etmlşti. Arkan Sa. 3, Sü. 2 d« Eski Dış Bakan muavini Welles: «Amerika Rusya karşısmda hareketsiz kalırsa harb kopar) dedi | Ian propaganda, Baltüc denizi Ue Karadeniz arasında yakıhp yıkılmış bulıınan memleketleri şaşırtmıştır. Komünist doktrini trana ve Yunanistana sokulmuçtur. Eğer bu doktrin Turkiyede kök salmamışsa bunun sebebi, Kremlin'in hakikt gayesinin kenddlerini bu doktrine inandınnaktan ziyade Boğazlar bölgesi topraklan üzerindeki haklarmdan feragat edecek derecede yıldırmak olduğunu Türklerin kavramıs bulunmalarıdır.» «Amerika hareketsiz kalırsa harb kopar» Wasihington 17 (a.a.) Ea& Dış V ~ Arkan Sa. 3, Sü. 5 U Atnerikanm Ankara Elçisi bugün geliyor Büyük Elçi, fehrimizden uçakla Amerikaya hareket edecek Vlchinskj + Yunan çeteleri gene işi azıttılar Birleçmiş Milletler Tahlrik Komisyonu, çetecilerin karargâhmda bunların başkanını 40 saat bekledi, nihayet bir kısım aıalar hareket ettiler Amerika Büyük Mr. Edtrin WIUOB Ankara 17 (Telefonla) Amerikanın Ankara Büyük Elçisi Edwin C. Wilson, bu akşam Istanbula hareket «tml?tir. Uça&la Amerikaym gideeek olan Buyük Elçinhı Türkly» v« Yunanistana yardnn yapılması hakkındaki teklif AySn Mecl&nde gorüyülürken Izahat vereceği anlaşılmaktadır. Çanakkale zaferi Şanlı zaferin 32 nci yıldönümü bugün kutJamyor Çanakkale zaferinin 32 nd yıldönümü münasebetile bu sabah Çanakkalede büyük bir askerl merasim yapılacak ve zaferin hatırası yurdun her yerind« amlacaktır. Bu arada şehrimiz Halkev^erinde de merasimler yapılacaktır Arkası Sa. 3. Sü. 5 U IIM; Çukurovada milyonluk bir suiistimal Içeıılar KUrulunda görüşülere^, Meclisa Mersm İT (Hususî) Şehrimizde yim, Atetürk devriııde Türk Yunan verilecektir. Son tetkiklerle, projede, babulunan Demokrat ParÜ Başkam Ce dostluğuaa kıymet veren ve buna ça a mühim degişiklikler yapümıştır. Bu Bayar, Yunan maslahatgüzan tara iışarJarm biri de bendim. Yunan ricali arada mHteraKki vergi nisbetinin yüzdö Arkan Sa, 3. Sti. 3 te ftndan «Cumhuriyet» te, kendisine hi Arkan Sa. 3, Sü. 3 te taben vayınlanan açık mektuba ju cevabı verdi," « Bakırköy Demokrat Parti m«r kezind«ki «zun beyanaüm, gazetenizd« hülasa olarak neşrolunmuştur. Bu hüdahi, oldukça, neyi telmit «ttiğigöstermektedir. Toplantnnırda haa r bulunan bir vatandaş, bugün Yunanistandaki silâhll ihtilafı kasdederek, bizim de bu duruma düşebilmeTOİz» ihtimali olup, olmadığını sormuştur. Cevabnn, münhasıran memleketimiı bakunmdan, bu suale alddir. Hiçbir komjMmuzun, kendilerine aid işleri hakkınmutalea yürütmek fîkrind» olmadığım hakkındaki teminatım, aanlsa mufaabirinizm gSzflnden kaçrruj v« gazetenizin bu kısa hülâsasında yer bulmamıştrr. Şunu da ilâve olarak »Syliye Tasarı bugünlerde D. P. Genel Başkam sozlerinin eksik Bakanlar Kurulunda gorüşulecek neşredildiğitıi ve maslahatguzar Ankara İT (Telefonla) Mallye Bakanlığında gözden gacirüen tarafından yanlış anlaşıldığını söylüyor gellr ver^isl yeniden kanun tasansı. yakında Ba Celâl Bayârm Yunan maslahatgüzarına cevabı Yeni gelir vergisi Ingrilterede su baskınları Sahil boylarında deniz suları araziyi istilâ etti, nehirler taşü, bir şehirde 2000 kişi tehükede Birleşmiş Milletler tahkik komisyonu bir Yunan vatanda?ını «nlerken Yunanistanda Pinde bolgeaındeki çe. tecüer karargâhı 17 (a.a.) Reutertn dîel muhabirinden: Çetecilerin karargâhı olan Kastanoflton köyundeki Birleşmiş Milletler tah. kik komisyonu fiyeleri, bir sıra hara. retli toplantıdan sonra bu köyden git mek mi, yoksa çetecilerin ba^canı Çrene bulunmad'iğı halde beton kazık çakılral Markos'u beklemek üzere kalmak masına ihtiyac gösteren kontrol mümı noktasmda mutabık kalamamışlar ve hendisile. ortaklık ettiği müteahhid hakiki grupa ayrılmışlardır. Amerikan, Tn kreda tahkikata başlanmıştır. Bunun, Zi. gıliz, Fransız, Belçika, • Suriye, Brezilya raî Donatım Kurumunu bir milyon lira ve Avustralya murahhaslan katırlar ü. zarara sokan bir yolsuzluk olduğu ileri Arkan Sa. 3, Sü. 2 dt sünilmektedir. Inşaat durdurulmuştur. Ziraî Donatım Kurumunun bir milyon lira zarara Gene bir marangoz, kenuğradığı söyleniyor disine verilmek istenmiyen Ankara 17 (Telefonla) Haber v«rildiğine göre Ziral Donatım Kurumu nişanlısını öldürdü, annesini nun birkaç ay önoe Çukurovada inşa yaraladı, kendisi de ettirmeğe karar verdiği büyük traktör atelyesınde bir suustimal olmuş, lüzum pencereden düştü Aksarayda, tramvay caddesinde otuCenubî Ingilterede nehirler taşüktan ran ve Galatada Tinalcı sokağında 19 sayılı dükkârda doğısıracıhk yapan Londra 17 (a a.) Dun geoe IngılteLefter Canıh admda 28 yaşında bir geno rede hüküm süren şiddetli fırtına iki nijanlısj Annanın arıesı Vıktoria ile kişinin ölumüne ve birkaç kişinin ya Arkası Sa 3, Sü. 6 da ralanmasına sebeb .olmuştur Baa şesonra sular altmd* kalan bir cadde hirlerde*ve kdylerde evler ıskambil kâğ]<i!SPgibi yıkıtmıştır. Sahıl boyunda şimdiye iadar görülmemiş çiddeüe dal Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Bir aile facîası daha oldu

Aynı gün çıkan diğer gazeteler